هنگامى ‌كه‌ بيمار ‌مى‌ ‌شد‌ ‌يا‌ اندوه ‌يا‌ گرفتارى ‌به‌ ‌آن‌ حضرت رومى آورد

از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى ‌كه‌ بيمار ‌مى‌ ‌شد‌ ‌يا‌ اندوه ‌يا‌ گرفتارى ‌به‌ ‌آن‌ حضرت رومى آورد:  

―    بار خدايا ‌تو‌ ‌را‌ سپاس ‌بر‌ تندرستى ‌تن‌ ‌من‌ ‌كه‌ (پيش ‌از‌ اين) هميشه ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌سر‌ ‌مى‌ بردم، ‌و‌ ‌تو‌ ‌را‌ سپاس ‌بر‌ بيمارى ‌كه‌ (اينك) ‌در‌ بدنم پديد آورده ‌اى‌   

―    پس نمى دانم، ‌اى‌ خداى من، كدام ‌يك‌ ‌از‌ اين ‌دو‌ حالت (تندرستى ‌و‌ بيمارى) ‌به‌ سپاسگزارى ‌تو‌ شايسته ‌تر‌ ‌و‌ كدام ‌يك‌ ‌از‌ اين ‌دو‌ هنگام براى ستايش ‌تو‌ سزاوارتر است   

―    آيا هنگام تندرستى ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ روزيهاى پاكيزه ‌ات‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌من‌ گوارا ساخته ‌و‌ براى درخواست خشنودى ‌و‌ احسانت شادمانى بخشيده ‌و‌ ‌با‌ ‌آن‌ ‌بر‌ طاعت خويش توفيقم داده ‌و‌ توانايم كرده بودى؟  

―    يا هنگام بيمارى ‌كه‌ مرا ‌با‌ ‌آن‌ (از گناهان) رهانيدى ‌و‌ هنگام نعمتها (دردها) ئى ‌كه‌ آنها ‌را‌ ‌به‌ ‌من‌ ارمغان دادى ‌تا‌ گناهانى ‌را‌ ‌كه‌ پشت مرا سنگين كرده سبك نمايد، ‌و‌ ‌از‌ بديهائى ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ فرورفته ‌ام‌ پاكم سازد، ‌و‌ براى فراگرفتن توبه آگاه نمودن ‌و‌ براى ‌از‌ بين بردن گناه ‌به‌ نعمت پيشين (تندرستى) يادآورى باشد؟  

―    در حاليكه ‌در‌ بين ‌آن‌ بيمارى كردارهاى پاكيزه ‌اى‌ است ‌كه‌ ‌دو‌ فرشته ‌ى‌ نويسنده ‌ى‌ اعمال برايم نوشته اند، كردارى ‌كه‌ ‌نه‌ دلى ‌در‌ ‌آن‌ انديشه نموده، ‌و‌ ‌نه‌ زبانى ‌به‌ ‌آن‌ گويا گشته، ‌و‌ ‌نه‌ اندامى (در انجامش) رنج كشيده، بلكه (نيكيهاى نوشته شده ‌در‌ اين اوقات) فضل ‌و‌ احسان ‌تو‌ است ‌بر‌ ‌من‌ (رسول خدا صلى الله عليه ‌و‌ آله فرموده: خداى عزوجل ‌به‌ فرشته ‌اى‌ ‌كه‌ ‌به‌ مومن موكل است هنگامى ‌كه‌ بيمار ‌مى‌ شود ‌مى‌ فرمايد: براى ‌او‌ بنويس آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ تندرستى براى ‌او‌ ‌مى‌ نوشتى، زيرا ‌من‌ ‌او‌ ‌را‌ گرفتار نموده ام، ‌و‌ ‌هم‌ ‌آن‌ حضرت فرموده: درد ‌سر‌ ‌يك‌ ‌شب‌ ‌هر‌ گناهى ‌جز‌ گناهان بزرگ ‌را‌ ‌از‌ بين ‌مى‌ برد)  

―    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ آنچه برايم پسنديده ‌اى‌ (بيمارى ‌يا‌ اندوه ‌و‌ گرفتارى) ‌را‌ محبوب ‌من‌ گردان، ‌و‌ آنچه ‌كه‌ ‌بر‌ ‌من‌ فرود آورده ‌اى‌ برايم آسان فرما، ‌و‌ مرا (در برابر اين گرفتارى) ‌از‌ چركى كردارهاى پيش ‌از‌ اينم پاك كن، ‌و‌ اعمال ‌بد‌ پيش ‌از‌ اينم ‌را‌ نابود ساز، ‌و‌ شيرينى تندرستى ‌را‌ برايم پديد آور، ‌و‌ گوارائى سلامتى ‌را‌ ‌به‌ ‌من‌ بچشان، ‌و‌ بيرون شدن ‌از‌ بيماريم ‌را‌ ‌به‌ عفو ‌و‌ بخششت ‌و‌ بازگشت ‌از‌ درافتادنم ‌را‌ بگذشتت ‌و‌ رهائى ‌از‌ اندوهم ‌را‌ ‌به‌ رحمتت ‌و‌ تندرستى ‌ام‌ ‌از‌ اين سختى ‌را‌ ‌به‌ گشايشت قرار ‌ده‌   

―    زيرا توئى ‌كه‌ ‌بى‌ استحقاق احسان ‌مى‌ كنى ‌و‌ نعمت بزرگ ‌مى‌ بخشى، ‌و‌ توئى بسيار بخشنده ‌ى‌ ستوده شده، ‌و‌ توئى داراى عظمت ‌و‌ بزرگى.

..............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo