دعاى حضرت هنگام نگاه كردن ‌به‌ ماه ‌نو‌

•    اى آفريده ‌ى‌ فرمانبردار- ‌و‌ ‌اى‌ پوينده ‌ى‌ گرم رفتار، ‌و‌ ‌اى‌ آمد ‌و‌ ‌شد‌ كننده ‌در‌ منازل تقدير، ‌و‌ ‌اى‌ متصرف ‌در‌ چرخ تدبير.

•    ايمان آوردم ‌به‌ ‌آن‌ ‌كس‌ ‌كه‌ تاريكيها ‌را‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌تو‌ روشن كرد ‌و‌ مبهمات ‌را‌ ‌در‌ پرتوت آشكار ساخت، ‌و‌ ‌تو‌ ‌را‌ نشانى ‌از‌ نشانهاى پادشاهى ‌و‌ علامتى ‌از‌ علامات سلطنت خود قرار داد، ‌و‌ ‌در‌ چنبر فزونى ‌و‌ كاستى ‌و‌ طلوع ‌و‌ غروب ‌و‌ ‌تا‌ بندگى ‌و‌ گرفتگى مسخر ساخت. ‌در‌ همه ‌ى‌ اين احوال، ‌تو‌ ‌او‌ ‌را‌ مطيع فرمان ‌و‌ ‌به‌ سوى اراده ‌اش‌ شتابانى  

•    منزهست او! ‌چه‌ شگفت انگيز است تدبيرى ‌كه‌ درباره ‌ى‌ ‌تو‌ ‌به‌ كار برده! ‌و‌ ‌چه‌ دقيق است آنچه درباره ‌ى‌ ‌تو‌ انجام داده: ‌تو‌ ‌را‌ كليد ماهى نو، براى كارى ‌نو‌ ساخته.

•    پس ‌از‌ خدائى ‌كه‌ پروردگار ‌من‌ ‌و‌ ‌تو‌ ‌و‌ آفريننده ‌ى‌ ‌من‌ ‌و‌ ‌تو‌ ‌و‌ مهندس ‌من‌ ‌و‌ ‌تو‌ ‌و‌ صورتگر ‌من‌ ‌و‌ توست، مسئلت ‌مى‌ كنم ‌كه‌ ‌بر‌ محمد (ص) ‌و‌ آلش رحمت فرستد،

•    و ‌تو‌ ‌را‌ هلال بركتى قرار دهد ‌كه‌ (گردش) ايام ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ محاق نيفكند. ‌و‌ پاكى ‌كه‌ گناهان ‌آن‌ ‌را‌ نيالايند: هلال ايمنى ‌از‌ آفتها ‌و‌ سلامت ‌از‌ بديها: هلال سعدى ‌كه‌ نحس ‌در‌ ‌آن‌ نباشد، هلال بركتى ‌كه‌ عسرت ضميمه ‌ى‌ ‌آن‌ نگردد ‌و‌ آسانئى ‌كه‌ دشوارى ‌با‌ ‌آن‌ نياميزد ‌و‌ خيرى ‌كه‌ شائبه شرى ‌در‌ ‌آن‌ نباشد، هلال ايمنى ‌و‌ ايمان ‌و،‌ نعمت ‌و‌ احسان ‌و‌ سلامت ‌و‌ اسلام،

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ خشنودترين كسانى قرار ‌ده‌ ‌كه‌ (اين هلال) برايشان طلوع كرده ‌و‌ پاكيزه ترين كسانى ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ نگاه كرده اند ‌و‌ نيكبخترين كسانى ‌كه‌ ‌در‌ اين ماه ‌به‌ عبادت ‌تو‌ كوشيده اند- ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ اين ماه ‌به‌ توبه موفق دار. ‌و‌ ‌از‌ گناه نگاهدار. ‌و‌ ‌از‌ ارتكاب نافرمانيت حفظ ‌كن‌  

•    و ‌به‌ شكر نعمتت ملهم ساز، ‌و‌ ‌در‌ جامه هاى عافيتت بپوشان ‌و‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ انجام دادن طاعتت ‌در‌ اين ماه، نعمت ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ تمام كن، زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ بخشنده ‌ى‌ نعمتهاى بزرگى ‌و‌ ‌تو‌ ستوده ‌اى‌ ‌و‌ خداى رحمت فرستد ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ ‌كه‌ ‌از‌ پاكيزگان ‌و‌ پاكانند.

-------------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo