دعاى حضرت هنگامى ‌كه‌ روزى ‌بر‌ ‌او‌ تنگ ‌مى‌ ‌شد‌

•    بار الها، ‌تو‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ ارزاقمان ‌به‌ سوءظن ‌و‌ ‌در‌ عمرهامان ‌به‌ طول امل آزموده ‌اى‌ ‌تا‌ آنجا ‌كه‌ ارزاق ‌تو‌ ‌را‌ ‌از‌ نزد روزى خواران طلب كرديم ‌و‌ ‌به‌ سبب آرزوهاى دراز ‌در‌ عمرهاى (طولانى) معمرين طمع بستيم  

•    پس ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ يقين راسخى ببخش ‌كه‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ‌از‌ رنج طلب بازمان دارى، ‌و‌ اطمينان خالصى ‌در‌ ‌دل‌ ‌ما‌ افكن ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌از‌ شدت تعب معافمان كنى،

•    و وعده ‌اى‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ وحى خود تصريح كرده ‌و‌ ‌در‌ كتاب خود ‌به‌ دنبالش قسم ياد فرموده ‌ى‌ وسيله قطع اهتمام، ‌و‌ ‌دل‌ مشغولى ‌ما‌ ‌از‌ رزقمان قرار ده، رزقى ‌كه‌ ‌تو‌ خود تعهد ‌آن‌ ‌را‌ كفالت كرده اى،

•    پس گفته ‌اى‌ ‌و‌ گفته ‌ى‌ ‌تو‌ ‌حق‌ ‌و‌ راست ترين گفته هاست، ‌و‌ قسم ياد كرده ‌اى‌ ‌و‌ قسم ‌تو‌ راست ترين ‌و‌ وفاكننده ترين قسمها است: «روزى شما ‌و‌ آنچه ‌به‌ ‌آن‌ وعده داده ‌مى‌ شويد ‌در‌ آسمانست»

•    آنگاه فرموده اى: «پس ‌به‌ پروردگار آسمان ‌و‌ زمين قسم ‌كه‌ هرآينه ‌آن‌ ‌حق‌ است مثل آنكه شما سخن ‌مى‌ گوئيد».

----------------------------

منبع

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!