دعاى حضرت (ع) ‌در‌ طلب اخلاق ستوده ‌و‌ افعال پسنديده

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ ايمان مرا ‌به‌ كاملترين مراتب ايمان برسان، ‌و‌ يقين مرا فاضلترين يقين ساز، ‌و‌ نيتم ‌به‌ درجه ‌ى‌ بهترين نيتها ‌و‌ عمل مرا ‌به‌ بهترين اعمال ترفيع ده.

•    بار الها، ‌به‌ لطف خود نيتم ‌را‌ كامل ‌و‌ خالص ساز. ‌و‌ يقينم ‌را‌ ثابت ‌و‌ پابرجاى دار ‌و‌ ‌به‌ قدرت خود آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ تباه شده اصلاح فرماى.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ مهماتم را، ‌كه‌ باعث ‌دل‌ مشغولى ‌من‌ است، كفايت ‌كن‌ ‌و‌ ‌به‌ كارى ‌كه‌ فردا، مرا ‌از‌ ‌آن‌ مورد سوال قرار ‌مى‌ دهى وادار ‌و‌ روزگار مرا ‌در‌ آنچه براى آنم آفريده ‌اى‌ مصروف دار. ‌و‌ مرا ‌بى‌ نياز ساز ‌و‌ روزيت ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ وسعت ‌ده‌ ‌و‌ ‌به‌ نگاه كردن (به آنچه ‌در‌ دست مردم است) مبتلا مساز. ‌و‌ عزيزم گردان. ‌و‌ گرفتارم ‌به‌ كبر مكن ‌و‌ ‌بر‌ بندگى خود رام ساز ‌و‌ عبادتم ‌را‌ ‌به‌ سبب خودپسندى تباه منماى. ‌و‌ خير ‌را‌ براى مردم ‌به‌ دست ‌من‌ روان كن. ‌و‌ كار نيكم ‌را‌ ‌به‌ منت نهادن باطل مساز. ‌و‌ اخلاق عاليه ‌را‌ ‌به‌ ‌من‌ مرحمت فرماى. ‌و‌ مرا ‌از‌ تفاخر ‌و‌ مباهات نگاهدار

•    بار الها ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ مرا ‌در‌ ميان مردم ‌به‌ درجه ‌ى‌ ترفيع مده مگر آنكه ‌به‌ همان اندازه مرا پيش نفس خودم پست گردانى ‌و‌ عزتى آشكار برايم بوجود مياور مگر آنكه ‌به‌ همان نسبت مرا پيش نفسم خوار سازى.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ مرا ‌به‌ راه راست ‌و‌ شايسته ‌اى‌ هدايت ‌كن‌ ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ راه ديگر عوض نكنم ‌و‌ ‌از‌ مذهب حقى برخوردار ‌كن‌ ‌كه‌ ‌از‌ ‌آن‌ منحرف نگردم ‌و‌ ‌به‌ نيت صوابى ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌شك‌ نكنم ‌و‌ مرا ‌تا‌ آنگاه ‌كه‌ عمرم ‌در‌ طاعت ‌تو‌ ‌به‌ كار رود باقى بدار. ‌پس‌ ‌هر‌ گاه بخواهد ‌كه‌ عمرم چراگاه شيطان گردد، پيش ‌از‌ آنكه غضب شديدت ‌به‌ ‌من‌ ‌رو‌ آورد ‌يا‌ خشمت ‌بر‌ ‌من‌ مستحكم گردد مرا ‌به‌ سوى خود گير

•    بار الها هيچ خوئى ‌كه‌ ‌بر‌ ‌من‌ عيب شمرده شود باقى مگذار، ‌جز‌ آنكه ‌او‌ ‌را‌ اصلاح كنى - ‌و‌ هيچ صفت نكوهيده ‌اى‌ مگر آنكه ‌آن‌ ‌را‌ نيكو سازى، ‌و‌ هيچ خصلت كريمه ‌ى‌ ناقصى، ‌جز‌ آنكه ‌آن‌ ‌را‌ كامل كنى  

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد رحمت فرست ‌و‌ شدت كينه ‌ى‌ كينه توزان ‌را‌ درباره ‌ى‌ ‌من‌ ‌به‌ محبت، ‌و‌ حسد متعديان ‌را‌ ‌به‌ مودت، ‌و‌ بدگمانى اهل صلاح ‌را‌ ‌به‌ اعتماد، ‌و‌ دشمنى نزديكان ‌را‌ ‌به‌ دوستى، ‌و‌ بدرفتارى خويشان ‌را‌ ‌به‌ نيكوئى، ‌و‌ ‌بى‌ اعتنائى اقربا ‌را‌ ‌به‌ نصرت، ‌و‌ دوستى مجامله كاران ‌را‌ ‌به‌ دوستى حقيقى، ‌و‌ اهانت مصاحبان ‌را‌ ‌به‌ حسن عشرت، ‌و‌ تلخى ترس ‌از‌ ستمكاران ‌را‌ ‌به‌ شيرينى امنيت مبدل ساز.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ مرا ‌بر‌ كسى ‌كه‌ درباره ‌ام‌ ستم كند، دستى ‌و‌ ‌بر‌ آنكه ‌با‌ ‌من‌ مخاصمه كند زبانى، ‌و‌ ‌بر‌ آنكه عناد ورزد، پيروزئى قرار ده. ‌و‌ ‌در‌ برابر آنكه ‌با‌ ‌من‌ مكر كند مكرى ‌و‌ ‌بر‌ آنكه مرا مقهورم خواهد قدرتى، ‌و‌ ‌بر‌ آنكه مرا عيب كند ‌و‌ دشنام گويد. تكذيبى ‌و‌ ‌از‌ كسى ‌كه‌ مرا تهديد كند سلامتى بخش. ‌و‌ ‌به‌ اطاعت كسى ‌كه‌ مرا ‌به‌ راه صواب آورد ‌و‌ پيروى كسى ‌كه‌ مرا ارشاد كند، موفق دار.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست. ‌و‌ مرا توفيق ‌ده‌ ‌تا‌ ‌با‌ ‌آن‌ ‌كس‌ ‌كه‌ ‌با‌ ‌من‌ ‌غش‌ ‌و‌ دغلى كرده، ‌به‌ نصيحت ‌و‌ اخلاص مقابله كنم، ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ دورى گزيده ‌به‌ نيكوئى پاداش دهم. ‌و‌ ‌به‌ آنكه مرا محروم ساخته ‌به‌ بخشش عوض دهم، ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ بريده ‌با‌ پيوستن مكافات كنم، ‌و‌ ‌با‌ كسى ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ غيبت كرده، ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ذكر خيرش، مخالفت كنم، ‌و‌ ‌در‌ برابر نيكى سپاسگزارى نمايم، ‌و‌ ‌از‌ بدى چشم بپوشم.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ مرا ‌به‌ زيور صالحين بياراى ‌و‌ زينت پرهيزكاران ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ بپوشان، ‌در‌ گستردن داد ‌و‌ فرو خوردن خشم ‌و‌ خاموش كردن فتنه ‌و‌ جمع آورى پراكندگان ‌و‌ اصلاح ميان مردم ‌و‌ فاش كردن احسان ‌و‌ پوشاندن عيب ‌و‌ نرم خوئى ‌و‌ فروتنى جناح ‌و‌ نيكوئى سيرت ‌و‌ سنگينى ‌و‌ وقار ‌و‌ حسن معاشرت ‌و‌ سبقت جستن ‌به‌ فضيلت ‌و‌ برگزيدن تفضل ‌و‌ فرو گذاشتن سرزنش ‌و‌ ترك احسان درباره ‌ى‌ غير مستحق ‌و‌ گفتن ‌حق‌ ‌گر‌ ‌چه‌ دشوار باشد، ‌و‌ اندك شمردن خير ‌در‌ گفتار ‌و‌ كردار خويش ‌گر‌ ‌چه‌ بسيار باشد ‌و‌ بسيار ديدن ‌شر‌ ‌در‌ گفتار ‌و‌ كردار خويش ‌گر‌ ‌چه‌ اندك باشد. ‌و‌ اين صفات ‌را‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ادامه ‌ى‌ طاعت ‌و‌ التزام جماعت ‌و‌ فرو گذاشتن اهل بدعت ‌و‌ ‌به‌ كار برنده ‌ى‌ راى خود درآورد، كامل ساز.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست. ‌و‌ وسيعترين روزيهايت ‌را‌ ‌بر‌ من، ‌در‌ هنگام پيرى، ‌و‌ قويترين نيروهايت ‌را‌ ‌در‌ ‌من‌ هنگام خستگيم قرار ده. ‌و‌ مرا ‌به‌ كاهلى ‌در‌ عبادت، ‌و‌ كورى ‌در‌ تشخيص راهت ‌و‌ ارتكاب خلاف دوستيت، ‌و‌ فراهم آمدن ‌با‌ كسى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ پراكنده شده، ‌و‌ پراكندگى ‌از‌ كسى ‌كه‌ ‌با‌ ‌تو‌ فراهم آمده، مبتلا مساز.

•    بار الها، مرا چنان ‌كن‌ ‌كه‌ هنگام ضرورت ‌به‌ مدد ‌تو‌ حمله كنم. ‌و‌ هنگام حاجت ‌از‌ ‌تو‌ مسئلت كنم ‌و‌ هنگام مسكنت ‌به‌ ‌تو‌ تضرع كنم ‌و‌ مرا چون بيچاره شوم ‌به‌ كمك خواستن ‌از‌ غير خود، ‌و‌ چون فقير شوم ‌به‌ فروتنى براى مسئلت ‌از‌ غير خود، ‌و‌ چون بترسم، ‌به‌ تضرع پيش غير خود گرفتار مكن ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ سبب سزاوار خوارى ‌و‌ منع ‌و‌ ‌بى‌ اعتنائى ‌تو‌ گردم. ‌اى‌ بخشنده ‌تر‌ بخشندگان.

•    بار الها، ‌آن‌ حرص ‌و‌ بدگمانى ‌و‌ حسدى ‌را‌ ‌كه‌ شيطان ‌در‌ ‌دل‌ ‌من‌ ميافكند، ‌به‌ ياد عظمت ‌و‌ تفكر ‌در‌ قدرت، ‌و‌ تدبير ‌در‌ برابر دشمنت مبدل ساز. ‌و‌ ‌آن‌ كلمه ‌ى‌ زشت ‌يا‌ ‌بد‌ ‌يا‌ دشنام عرضى ‌به‌ كسى ‌يا‌ شهادت باطل ‌يا‌ غيبت مومن غايب ‌يا‌ ‌بد‌ گفتن ‌به‌ شخص حاضر ‌و‌ مانند اينها ‌را‌ ‌كه‌ شيطان ‌بر‌ زبان ‌من‌ جارى كند. ‌به‌ سخن حمد، ‌و‌ مبالغه ‌ى‌ ‌در‌ ثناء، ‌و‌ سعى ‌و‌ دقت ‌در‌ تمجيد، ‌و‌ شكر نعمت، ‌و‌ اعتراف ‌به‌ احسان ‌و‌ شمردن نعمتهاى خودت، بدل فرماى.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست. (و چنان كن) ‌كه‌ ستمزده نشوم ‌و‌ حال آنكه ‌تو‌ ‌بر‌ دفاع ‌از‌ ‌من‌ قادرى ‌و‌ ستم نكنم، ‌و‌ حال آنكه ‌تو‌ ‌بر‌ جلوگيرى ‌من‌ توانائى ‌و‌ گمراه نشوم ‌در‌ صورتى ‌كه‌ هدايت ‌من‌ براى ‌تو‌ ممكن است ‌و‌ فقير نشوم ‌با‌ اينكه گشايش زندگيم ‌از‌ جانب توست. ‌و‌ سركشى نكنم ‌با‌ اينكه توانگريم ‌از‌ ناحيه ‌ى‌ توست.

•    بار الها، ‌به‌ سوى آمرزش ‌تو‌ كوچ كرده ام، ‌و‌ ‌به‌ سوى عفو ‌تو‌ آهنگ نموده ‌ام‌ ‌و‌ ‌به‌ گذشت ‌تو‌ مشتاق شده ‌ام‌ ‌و‌ ‌به‌ فضل ‌تو‌ اعتماد كرده ام، ‌در‌ صورتى ‌كه‌ موجبات مغفرت ‌تو‌ نزد ‌من‌ نيست ‌و‌ چيزى ‌كه‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ سزاوار عفو ‌تو‌ گردم، ‌در‌ كردار ‌من‌ نيست. ‌و‌ ‌پس‌ ‌از‌ اين حكم، ‌كه‌ ‌من‌ خود درباره ‌ى‌ خويش راندم، ‌جز‌ فضل ‌و‌ احسان ‌تو‌ چيزى (سرمايه ‌ى‌ اميد) ندارم. ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ ‌بر‌ ‌من‌ تفضل فرماى  

•    بار الها، مرا ‌به‌ هدايت گويا ساز ‌و‌ ‌به‌ تقوى ملهم نماى،
•    و ‌به‌ آنچه پاكيزه ‌تر‌ است، موفق دار. ‌و‌ ‌به‌ كارى ‌كه‌ پسنديده ‌تر‌ است، بگمار بار الها، مرا ‌به‌ بهترين راه ببر، ‌و‌ چنان ‌كن‌ ‌كه‌ ‌بر‌ آئين ‌تو‌ بميرم ‌و‌ زنده شوم  

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست. ‌و‌ مرا ‌به‌ ميانه روى بهره مند ‌كن‌ ‌و‌ ‌از‌ اهل صواب ‌و‌ ‌از‌ راهنمايان ‌به‌ خير، ‌و‌ بندگان شايسته گردان ‌و‌ رستگارى ‌در‌ معاد ‌و‌ سلامت ‌از‌ كمينگاه (عذاب) روزى فرماى  

•    بار الها، براى خود ‌از‌ نفس ‌من‌ آنچه ‌را‌ ‌كه‌ باعث آزادى ‌آن‌ باشد بگير (و آنچه ‌را‌ ‌كه‌ موجب صلاح ‌آن‌ گردد براى ‌من‌ باقى گذار. زيرا ‌كه‌ نفس ‌من‌ ‌در‌ معرض هلاكست. مگر آنكه تواش نگاهدارى،

•    بار الها، اگر اندوهناك شوم، ذخيره ‌ام‌ توئى. ‌و‌ اگر (از همه جا) محروم شوم، هدف اميدم توئى ‌و‌ اگر ‌غم‌ ‌بر‌ ‌من‌ هجوم كند استغاثه ‌ام‌ ‌به‌ ‌تو‌ است ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌از‌ دست برود عوضش، ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ تباه شود اصلاحش نزد تو، ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌را‌ ناپسند دارى تغييرش ‌به‌ دست ‌تو‌ است. ‌پس‌ پيش ‌از‌ بلا عافيت، ‌و‌ پيش ‌از‌ طلب، توانگرى، ‌و‌ پيش ‌از‌ گمراه شدن، هدايت ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ انعام ‌كن‌ ‌و‌ مرا ‌از‌ رنج عيبجوئى بندگان كفايت فرماى. ‌و‌ ايمنى روز بازپسينم ارزانى دار، ‌و‌ حسن ارشاد ‌را‌ ‌به‌ ‌من‌ عطا ‌كن‌  

•    بار الها ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ (بديها را) ‌به‌ لطف خود ‌از‌ ‌من‌ برطرف كن، ‌و‌ مرا ‌به‌ نعمت خود بپروران ‌و‌ ‌به‌ كرم خود اصلاح فرماى، ‌و‌ ‌به‌ احسان خود مداوا كن. ‌و‌ ‌در‌ سايه ‌ى‌ رحمت جاى ده، ‌و‌ جامه ‌ى‌ خشنودى ‌بر‌ ‌من‌ بپوشان. ‌و‌ چون كارها ‌بر‌ ‌من‌ دشوار ‌و‌ درهم شود ‌به‌ صوابترين آنها، ‌و‌ چون كردارها مشتبه گردد ‌به‌ پاكيزه ترين آنها، ‌و‌ چون مذاهب متناقض شود، ‌به‌ پسنديده ترين آنها موفق ساز.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ تاركم ‌را‌ ‌به‌ تاج ‌بى‌ نيازى بياراى ‌و‌ مرا ‌به‌ حسن تدبير ‌در‌ امور بگمار ‌و‌ دوام هدايت ارزانى دار ‌و‌ ‌به‌ توسعه ‌ى‌ دستگاه آشفته مساز، ‌و‌ زندگى ساده ‌و‌ آرام عطا فرماى. ‌و‌ زندگانيم ‌را‌ مشقت دائم مكن. ‌و‌ دعايم ‌را‌ ‌به‌ سويم برمگردان. زيرا ‌كه‌ ‌من‌ براى ‌تو‌ همتائى قرار نمى دهم ‌و‌ ‌با‌ ‌تو‌ مثل ‌و‌ مانندى نمى پرستم.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ مرا ‌از‌ اسراف بازدار. ‌و‌ رزقم ‌را‌ ‌از‌ تلف حفظ ‌كن‌ ‌و‌ دارائيم ‌را‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ بركت دادنش افزون ساز ‌و‌ مرا ‌در‌ انفاق ‌از‌ آن، ‌در‌ امور خير، ‌به‌ راه صواب رهبرى ‌كن‌  

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ مرا ‌از‌ رنج كسب ‌و‌ تحصيل روزى ‌بى‌ نياز ساز ‌و‌ رزق ‌بى‌ دريغ روزى ‌كن‌ ‌تا‌ ‌از‌ عبادت ‌تو‌ ‌به‌ طلب رزق مشغول نگردم، ‌و‌ سنگينى وبال، كسب روزى ‌را‌ ‌بر‌ دوش نكشم.

•    بار الها، ‌و‌ آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌مى‌ طلبم ‌به‌ قدرت خود برآور، ‌و‌ ‌از‌ آنچه ‌مى‌ ترسم مرا ‌به‌ عزت خود پناه ‌ده‌  

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ آبرويم ‌را‌ ‌به‌ توانگرى نگاهدار ‌و‌ منزلتم ‌را‌ ‌به‌ تنگدستى پست مكن، ‌كه‌ ‌از‌ روزى خوارانت روزى طلبم ‌و‌ ‌از‌ اشرار خلقت خواهش عطا كنم، ‌تا‌ ‌به‌ ستايش آنكه ‌به‌ ‌من‌ عطا كند، ‌و‌ ‌به‌ نكوهش آنكه منع كند مبتلا گردم. ‌در‌ صورتى ‌كه‌ متصدى (حقيقى) عطا توئى ‌نه‌ ايشان.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ مرا تندرستى ‌در‌ عبادت ‌و‌ آسايش ‌در‌ پارسائى ‌و‌ علمى توام ‌با‌ عمل، ‌و‌ پارسائى مقرون ‌با‌ رفق ‌و‌ اقتصاد روزى ساز.

•    بار الها، مدت عمرم ‌را‌ ‌با‌ عفو خود ‌به‌ پايان بر. ‌و‌ آرزويم ‌را‌ ‌در‌ اميد رحمتت ‌به‌ تحقيق رسان. ‌و‌ راههايم ‌را‌ براى رسيدن ‌به‌ سرمنزل خشنوديت هموار ساز. ‌و‌ عملم ‌را‌ ‌در‌ همه ‌ى‌ احوالم نيكو گردان  

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ مرا ‌در‌ اوقات غفلت براى ياد كردن خود، متنبه كن. ‌و‌ ‌در‌ روزگار مهلت، ‌در‌ طاعت خود ‌به‌ كار دار ‌و‌ راهى هموار ‌به‌ سوى محبت خود برايم آشكار ساز. ‌و‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ آن. خير دنيا ‌و‌ آخرت ‌را‌ برايم كامل فرماى  

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست. مانند بهترين رحمتى ‌كه‌ پيش ‌از‌ ‌او‌ ‌بر‌ كسى ‌از‌ خلق خود فرستاده اى، ‌و‌ بعد ‌از‌ ‌او‌ ‌بر‌ كسى خواهى فرستاد. ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ دنيا عطائى نيكو ‌در‌ آخرت (نيز) عطائى نيكو مرحمت فرماى. ‌و‌ مرا ‌به‌ رحمت خود ‌از‌ شكنجه ‌ى‌ آتش نگاهدار.

-------------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo