‌و‌ ‌از‌ دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است هنگام ختم قرآن

•    بارخدايا ‌تو‌ مرا يارى دادى ‌بر‌ ختم كتابت ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ بصورت روشنائى ‌و‌ نور فروفرستادى، ‌و‌ آنرا ‌بر‌ ‌هر‌ كتاب ديگر ‌كه‌ نازل فرمودى گواه قرار دادى، ‌و‌ ‌بر‌ ‌هر‌ سخنى ‌كه‌ فرموده ‌اى‌ برترى بخشيدى.

•    و جدا كننده ‌اى‌ ‌كه‌ بين حلالت ‌و‌ حرامت تميز دهد گردانيدى، ‌و‌ قرآنى ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ راههاى احكامت ‌را‌ فصيح بيان فرمودى، ‌و‌ كتابى ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ براى بندگانت ‌به‌ تفصيل شرح داده اى، ‌و‌ وحيى ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌بر‌ پيامبرت محمد ‌كه‌ درود ‌تو‌ ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ آلش باد نازل فرمودى.

•    و ‌آن‌ ‌را‌ نورى قرار دادى ‌كه‌ ‌ما‌ ‌به‌ پيروى ‌آن‌ ‌از‌ تاريكى هاى گمراهى ‌و‌ جهالت هدايت يابيم، ‌و‌ شفايى ‌بر‌ آنكه ‌به‌ درك ‌و‌ تأييد براى گوش سپردن ‌به‌ ‌آن‌ خاموش گشته، ‌و‌ ترازوى عدلى ‌كه‌ زبانه ‌اش‌ ‌از‌ ‌حق‌ برنگردد، ‌و‌ نور هدايتى ‌كه‌ برهانش ‌از‌ گواهان خاموشى نگيرد، ‌و‌ پرچم نجاتى ‌كه‌ ‌هر‌ ‌كس‌ آهنگ آئينش كند گمراه نگردد، ‌و‌ آنكه ‌به‌ دستاويز عصمتش آويزد دستان تباهى ‌ها‌ ‌به‌ ‌او‌ نرسد.

•    بارالها چون ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ خواندن قرآن يارى عنايت كردى، ‌و‌ سختى زبان هاى ‌ما‌ ‌به‌ نيكويى عبارت ‌آن‌ آسان ساختى، ‌پس‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ كسانى دار ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ چنانكه شايسته ‌ى‌ آنست رعايت ‌مى‌ كنند، ‌و‌ ‌به‌ باور تسليم ‌در‌ برابر آيات محكمش ‌تو‌ ‌را‌ اطاعت ‌مى‌ كنند، ‌و‌ ‌به‌ اعتراف ‌به‌ متشابه ‌آن‌ ‌و‌ دلايل روشنش پناه ‌مى‌ برند.

•    بارخدايا ‌در‌ حقيقت ‌تو‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌بر‌ پيغمبرت حضرت محمد (كه درود فرستاد خدا ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ آلش) بطور اجمال ‌و‌ سربسته نازل فرمودى، ‌و‌ دانش عجائب ‌آن‌ ‌به‌ تمامى الهام ‌آن‌ حضرت فرمودى، ‌و‌ دانش ‌آن‌ ‌با‌ تفسير ‌و‌ توضيح ‌به‌ ‌ما‌ ميراث دادى، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ كسى ‌كه‌ دانش ‌آن‌ نمى داند برترى دادى، ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ درك ‌آن‌ توانايى دادى ‌تا‌ ‌بر‌ كسى ‌كه‌ طاقت دريافت ‌آن‌ ندارد برترى بخشى.

•    بارخدايا چنانكه دلهاى ‌ما‌ ‌را‌ حاملان ‌آن‌ قرار دادى ‌و‌ ‌به‌ رحمتت شرف ‌و‌ برترى ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ شناساندى، ‌پس‌ درود فرست ‌بر‌ محمد ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ خطبه ‌مى‌ خواند ‌و‌ پند ‌مى‌ داد ‌و‌ ‌بر‌ ‌آل‌ ‌او‌ ‌كه‌ نگهدارندگان قرآنند، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ كسانى قرار داده ‌كه‌ اقرار دارند اين قرآن ‌از‌ جانب توست، ‌تا‌ ‌در‌ تأييد ‌آن‌ ‌شك‌ ‌و‌ ترديد درگيرمان نشود، ‌و‌ ‌از‌ راه راستش لغزش انحراف ‌ما‌ ‌را‌ بيرون نكشد.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌از‌ كسانى قرارمان ‌ده‌ ‌كه‌ ‌به‌ ريسمان ‌آن‌ چنگ ‌مى‌ زنند، ‌و‌ ‌در‌ چيزهايى ‌كه‌ متشابه اند ‌به‌ پناهگاه استوارش پناه ‌مى‌ برند، ‌و‌ ‌در‌ سايه ‌ى‌ بالش منزل ‌مى‌ كنند، ‌و‌ ‌به‌ روشنى صبحش هدايت ‌مى‌ شوند، ‌و‌ ‌به‌ درخشش روشنى ‌اش‌ اقتدا ‌مى‌ كنند، ‌و‌ ‌به‌ چراغ ‌آن‌ چراغ ‌مى‌ افروزند، ‌و‌ هدايت ‌را‌ ‌در‌ غير ‌آن‌ نمى جويند.

•    بارخدايا ‌و‌ چنانكه ‌به‌ قرآن حضرت محمد (ص) ‌را‌ نشانه ‌ى‌ راهنمايى ‌بر‌ خويشى واداشتى، ‌و‌ ‌به‌ ‌آل‌ ‌او‌ راههاى خوشنودى خويش روشن داشتى، ‌پس‌ درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ قرآن ‌را‌ وسيله ‌ى‌ ‌ما‌ قرار ‌ده‌ ‌به‌ سوى گرامى ترين منازل كرامت، ‌و‌ نردبان عروج ‌ما‌ ‌به‌ جايگاه سلامت، ‌و‌ سبب پاداش ديدن ‌ما‌ ‌به‌ نجات ‌در‌ عرصه ‌ى‌ قيامت، ‌و‌ وسيله ‌ى‌ ورود ‌ما‌ ‌بر‌ نعمت فراوان سراى ابدى اقامت.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌به‌ قرآن گرانى گناهان ‌از‌ ‌ما‌ بينداز، ‌و‌ نيكويى طبع ‌و‌ خوى نيكان ‌به‌ ‌ما‌ عنايت فرما، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ دنباله ‌و‌ پيرو نشانه هاى كسانى قرار ‌ده‌ ‌كه‌ براى ‌تو‌ ‌در‌ ‌دل‌ ‌شب‌ ‌و‌ اطراف روز (صبح ‌و‌ شام) ‌به‌ ‌پا‌ ‌مى‌ خواستند، ‌تا‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ تطهير ‌آن‌ ‌از‌ ‌هر‌ آلودگى پاك سازى، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ دنبال آثار آنانكه ‌به‌ نور قرآن روشنايى جستند روانه سازى، ‌و‌ آرزو آنان ‌را‌ ‌از‌ عمل بازنداشت ‌كه‌ ‌به‌ فريب مكرهايش آنان ‌را‌ ‌از‌ راه بيندازد.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ قرآن ‌را‌ مونس ‌ما‌ ‌در‌ تاريكى هاى ‌شب‌ قرار ده، ‌و‌ نگهبان ‌ما‌ ‌از‌ القاءات شيطان ‌و‌ ‌از‌ خطور افكار ‌بد‌ ‌و‌ وسوسه انگيز، ‌و‌ بازدارنده ‌ى‌ گامهاى ‌ما‌ ‌از‌ حركت ‌به‌ سمت گناهان، ‌و‌ لال كننده ‌ى‌ زبانهاى ‌ما‌ ‌از‌ فرورفتن ‌در‌ باطل ‌نه‌ ‌از‌ روى بيمارى، ‌و‌ نگاهدارنده ‌ى‌ اعضاى ‌ما‌ ‌از‌ انجام گناهان، ‌و‌ گشاينده ‌ى‌ آنچه غفلت ‌از‌ ‌ما‌ درهم كرده ‌از‌ انديشه ‌در‌ پند آموزى ‌تا‌ آنجا ‌كه‌ درك شگفتى هاى ‌آن‌ ‌و‌ مثالهاى بازدارنده ‌ى‌ ‌آن‌ ‌كه‌ كوههاى استوار ‌با‌ همه ‌ى‌ صلابت ‌از‌ تحمل ‌آن‌ ناتوانند ‌به‌ دلهاى ‌ما‌ راه دهى.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌به‌ قرآن آراستگى ظاهر ‌ما‌ پايدار ساز، ‌و‌ ‌به‌ ‌آن‌ خطورهاى افكار وسوسه انگيز ‌را‌ ‌از‌ سلامت ضميرهاى ‌ما‌ بازدار، ‌و‌ آلودگى قلب هايمان ‌و‌ وابستگى ‌به‌ گناهانمان ‌را‌ بشوى، ‌و‌ پراكندگى امورمان جمع كن، ‌و‌ ‌در‌ جايگاه عرضه ‌بر‌ ‌تو‌ ‌در‌ قيامت تشنگى گرماى ‌ما‌ فرونشان، ‌و‌ روز ترس بزرگ ‌در‌ زنده شدن دوباره مان حله هاى امنيت بپوشان.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌به‌ قرآن تهيدستى ‌ما‌ ‌به‌ عدم نياز جبران كن، ‌و‌ ‌به‌ ‌آن‌ گشايش زندگى ‌و‌ بسيارى فراخى روزيها ‌به‌ سوى ‌ما‌ سوق ده، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ خوهاى نكوهيده ‌و‌ بديهاى اخلاق دورى ده، ‌و‌ ‌از‌ فضاى كفر ‌و‌ انگيزه هاى نفاق محفوظ دار، ‌تا‌ قرآن ‌در‌ قيامت ‌به‌ سوى خشنودى ‌تو‌ ‌و‌ بهشت هايت راه برنده مان باشد.
•    ‌و‌ ‌در‌ دنيا ‌از‌ خشم ‌تو‌ ‌و‌ تجاوز ‌از‌ حدودت بازدارنده مان باشد، ‌و‌ نزد ‌تو‌ ‌به‌ حلال شمردن حلالش ‌و‌ ‌به‌ حرام داشتن حرامش شاهدمان باشد.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌به‌ سبب قرآن ‌در‌ هنگام مرگ اندوه جان دادن، ‌و‌ سختى ناله كردن، ‌و‌ ‌به‌ شماره افتادن نفسها ‌بر‌ ‌ما‌ آسان ‌كن‌ هنگامى ‌كه‌ جانها ‌به‌ گلوگاه رسد، ‌و‌ ندا آيد كيست بهبود دهنده؟ ‌و‌ فرشته مرگ براى گرفتن جان ‌از‌ پرده ‌ى‌ پنهانى ‌ها‌ ‌به‌ ظهور آيد، ‌و‌ ‌از‌ كمان اجل ‌ها‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌با‌ تيرهاى وحشت ‌از‌ جدايى بزند، ‌و‌ جامى ‌كه‌ چشيدنش مسموم كند براى ‌آن‌ ‌از‌ زهر مرگ ‌پر‌ كند، ‌و‌ كوچ ‌و‌ سير ‌ما‌ ‌به‌ سوى آخرت نزديكمان شد، ‌و‌ كردارها چون طوقهايى ‌بر‌ گردنها گشت، ‌و‌ قبرها ‌تا‌ وعده گاه روز تلاقى آرامگاه باشد.

•    بارالها درود ‌و‌ رحمت فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌در‌ ورود ‌به‌ سراى پوسيدن، ‌و‌ درازى اقامت ميان لايه هاى خاك بركت ‌و‌ نيكويى مان بخش، ‌و‌ گورها ‌را‌ بعد ‌از‌ جدايى دنيا بهترين منزلمان دار، ‌و‌ ‌به‌ رحمتت ‌در‌ تنگى لحدهايمان وسعت آر. ‌و‌ ‌در‌ ميان حاضران قيامت ‌به‌ گناهان تباه كننده ‌ى‌ ‌ما‌ رسوايمان مدار.

•    و ‌به‌ بركت قرآن ‌در‌ جايگاهى ‌كه‌ اعمال ‌بر‌ ‌تو‌ نشان دهند ‌به‌ خوارى مرتبه ‌ى‌ ‌ما‌ رحم كن، ‌و‌ ‌به‌ قرآن تزلزل گامهاى ‌ما‌ هنگام لرزيدن پل جهنم روزى ‌كه‌ ‌بر‌ ‌آن‌ بايد گذشت ثابت دار، ‌و‌ پيش ‌از‌ برانگيختن تاريكى قبرهامان ‌به‌ قرآن روشن ساز، ‌و‌ روز قيامت ‌از‌ ‌هر‌ ‌چه‌ اندوه ‌و‌ دشوارى ترس هاى روز سختى است ‌به‌ بركت ‌آن‌ نجاتمان ده.

•    و روى ‌ما‌ سفيد گردان روزى ‌كه‌ صورتهاى ستمگران سياه ‌مى‌ گردانى ‌و‌ ‌آن‌ روز روز حسرت ‌و‌ پشيمانى است، ‌و‌ براى ‌ما‌ ‌در‌ سينه هاى اهل ايمان دوستى ‌و‌ محبت بگذار، ‌و‌ زندگى ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ سخت مدار.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ بنده ‌ات‌ محمد ‌و‌ فرستاده ‌ات‌ چنانكه پيامت رسانيد، ‌و‌ فرمانت آشكار بيان كرد، ‌و‌ بندگانت پند ‌و‌ اندرز داد.

•    بارالها پيامبر ‌ما‌ ‌را‌ ‌كه‌ درود ‌تو‌ ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ ‌بر‌ آلش باد ‌در‌ روز قيامت مرتبه ‌ى‌ نزديك ترين پيامبران ‌به‌ خود، ‌و‌ تواناترين آنها ‌در‌ شفاعت نزد خود، ‌و‌ والاترينشان ‌در‌ قدر ‌و‌ منزلت ‌و‌ آبرومندترينشان ‌در‌ جاه ‌و‌ جلال نزد خود قرار ده.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد، ‌و‌ بناى دينش بلند كن، ‌و‌ برهان كتابش بزرگ كن، ‌و‌ ترازوى حسناتش گران كن، ‌و‌ شفاعت مجرمانش بپذير، ‌و‌ وسيله ‌اش‌ ‌به‌ خود نزديك، ‌و‌ رويش سفيد گردان، ‌و‌ نورش كامل ‌و‌ درجه ‌اش‌ بلند ساز.

•    و ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ سنتش زنده بدار، ‌و‌ ‌بر‌ آئينش بميران، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ راه روشن ‌او‌ بران، ‌و‌ ‌به‌ راه ‌و‌ روش ‌او‌ سير ده، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ اهل پيروى ‌او‌ گردان، ‌و‌ ‌در‌ زمره ‌ى‌ ‌او‌ محشور كن، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ حوض كوثرش وارد كن، ‌و‌ ‌به‌ جامش سيرابمان ساز.

•    و درود فرست ‌اى‌ خدا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، درودى ‌كه‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ بهتر ‌از‌ آنچه آرزومند است ‌از‌ خير ‌و‌ احسان ‌و‌ بزرگواريت برسانى، ‌به‌ درستى ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب رحمتى گسترده، ‌و‌ احسان بزرگى.

•    بارالها ‌به‌ انچه ‌از‌ پيامهايت ‌كه‌ رسانيد، ‌و‌ ‌از‌ آياتت ‌كه‌ آگاه كرد، ‌و‌ بندگانت ‌را‌ نصيحت نمود، ‌و‌ ‌در‌ راهت جهاد كرد پاداشش ‌ده‌ بهتر ‌از‌ آنچه ‌به‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ فرشتگان مقربت، ‌و‌ پيامبران فرستاده ‌ى‌ برگزيده ‌ات‌ جزا دادى، ‌و‌ سلام ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ خاندان طيب ‌و‌ طاهرش باد، ‌و‌ رحمت ‌و‌ بركات خدا ‌بر‌ آنان باد.

-----------------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo