‌و‌ دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است براى مرزداران

•    بارخداوندا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ مرزهاى مسلمين ‌به‌ توانمندى خود پاسدارى فرما، ‌و‌ نگهبانان مرزها ‌به‌ نيروى خود توانايى ده، ‌و‌ عطاهاى آنان ‌از‌ توانگرى خود فراوان ساز.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ شمار آنان فزاينده دار، ‌و‌ سلاحشان برنده كن، ‌و‌ حوزه ‌ى‌ آنان نگهدارى فرما، ‌و‌ اطرافشان مانع باش، ‌و‌ گروهشان پيوند ده، ‌و‌ كارشان تدبير كن، ‌و‌ چيره شان ‌پى‌ ‌در‌ ‌پى‌ برسان، ‌و‌ مشكلاتشان ‌به‌ تنهايى كفايت كن، ‌و‌ ‌به‌ يارى قوى شان دار، ‌و‌ ‌به‌ شكيبايى مددشان باش، ‌و‌ ‌در‌ نيرنگ تيزبينى شان بخش.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌به‌ آنان آنچه ‌را‌ ناآگاهنده بشناس، ‌و‌ آنچه نمى دانند بياموز، ‌و‌ آنچه نمى بينند بينايى ده.

•    بارالها درود ‌و‌ رحمت فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ هنگام روبرويى ‌با‌ دشمن، ياد دنياى فريبكار گول زننده ‌را‌ ‌از‌ خاطرشان ببر، ‌و‌ ‌از‌ قلوبشان انديشه هاى مال گمراه كننده ‌را‌ پاك كن، ‌و‌ پيش چشمانشان بهشت ‌را‌ وادار، ‌و‌ آنچه ‌در‌ بهشت آماده كرده ‌اى‌ ‌از‌ مسكن هاى جاويد، ‌و‌ منزل هاى ارجمند، ‌و‌ حورى زيبا، ‌و‌ جويهاى روان ‌به‌ نوشيدنى هاى گوناگون، ‌و‌ درختان بارور ‌كه‌ ‌به‌ انواع ميوه ‌ها‌ ‌خم‌ شده اند، ‌بر‌ ديده هايشان جلوه بخش، ‌تا‌ هيچ ‌يك‌ ‌از‌ آنان آهنگ پشت كردن ‌به‌ دشمن نكند، ‌و‌ ‌با‌ خود فرار ‌از‌ هماوردش ‌را‌ زمزمه ننمايد.

•    بارخدايا ‌به‌ اين خواسته ‌ها‌ دشمنانشان درهم شكن، ‌و‌ دست دشمنانشان ‌از‌ آنان كوتاه كن، ‌و‌ بين دشمنان ‌و‌ سلاحشان جدايى انداز، ‌و‌ بند دلهايشان پاره كن، ‌و‌ ميان آنان ‌و‌ آذوقه شان دورى انداز، ‌و‌ ‌در‌ راهها سرگردانشان كن، ‌و‌ ‌از‌ مقصد ‌و‌ رويكردشان گمراه ساز، ‌و‌ كمك ‌از‌ آنان قطع كن، ‌و‌ عده ‌ى‌ آنان بكاه، ‌و‌ دلهاشان ‌از‌ ترس ‌پر‌ ساز، ‌و‌ دستهاشان ‌از‌ گشايش بازدار، ‌و‌ زبانهايشان ‌از‌ سخن ببند، ‌و‌ جايگزين آنان پراكنده ساز، ‌و‌ افراد پشت سرشان بازگردان، ‌و‌ ‌به‌ خوارى اينان طمع آنها ‌كه‌ ‌پس‌ ‌از‌ ايشانند ببر.

•    بارخدايا زنانشان ‌را‌ عقيم ساز، ‌و‌ پشت مردانشان خشك كن، ‌و‌ نسل چهارپايان ‌و‌ گاو ‌و‌ گوسفندشان قطع كن، ‌و‌ باريدن آسمانشان ‌و‌ روئيدن زمينشان ‌را‌ اجازه مده.

•    بارالها ‌و‌ ‌به‌ اين خواسته ‌ها‌ تدبير اهل اسلام قوى ساز، ‌و‌ شهرهاى آنان پاس دار، ‌و‌ دارائى شان افزونى ده، ‌و‌ براى عبادتت ‌از‌ جنگ ‌با‌ دشمنان فارغ ساز، ‌و‌ براى خلوت ‌با‌ ‌تو‌ ‌از‌ ‌زد‌ ‌و‌ خورد ‌با‌ دشمن، ‌تا‌ جايى ‌كه‌ ‌جز‌ ‌تو‌ ‌در‌ ‌سر‌ ‌تا‌ ‌سر‌ ارض عبادت نشود، ‌و‌ براى هيچكس ‌جز‌ ‌تو‌ پيشانى ‌به‌ خاك گذاشته نشود.

•    بارخدايا ‌هر‌ ناحيه ‌از‌ مسلمين ‌را‌ ‌به‌ جنگ ‌با‌ مشركانى ‌كه‌ ‌در‌ برابرشان دارند وادار، ‌و‌ ‌به‌ فرشتگانى ‌پى‌ ‌در‌ ‌پى‌ ‌از‌ جانب خود كمك آر، ‌تا‌ جايى ‌كه‌ آنان ‌را‌ ‌تا‌ آخرين نقطه ‌ى‌ خاك زمين برانند ‌و‌ بكشند ‌و‌ اسير كنند، ‌يا‌ اقرار بگيرند ‌به‌ اينكه تويى يقينا خداوندى ‌كه‌ خدايى ‌جز‌ ‌تو‌ نيست، تنهايى ‌و‌ شريك ‌و‌ همتايى ندارى.

•    بارخدايا اين سرنوشت ‌را‌ ‌بر‌ دشمنانت عموميت بخش ‌در‌ اطراف شهرها ‌از‌ هند ‌و‌ روم ‌و‌ تركستان ‌و‌ خزر ‌و‌ حبشه ‌و‌ نوبه ‌و‌ زنگبار ‌و‌ سقالبه ‌و‌ ديالمه ‌و‌ ديگر مردم مشرك ‌كه‌ نام ‌و‌ نشانشان معلوم نيست، ‌و‌ ‌به‌ دانش خود تعدادشان ‌مى‌ دانى، ‌و‌ ‌به‌ قدرت خود ‌بر‌ آنان تسلط دارى.

•    بارالها مشركين ‌را‌ ‌از‌ دست درازى ‌به‌ مرزهاى مسلمين ‌به‌ خودشان مشغول دار، ‌و‌ ‌به‌ ‌كم‌ شدنشان ‌از‌ ‌كم‌ شدن مسلمين مانع شو، ‌و‌ ‌به‌ پراكندگى شان ‌از‌ همدستى عليه مسلمين بازدار.

•    بارخداوندا دلهاشان ‌از‌ آرامش خالى ساز، ‌و‌ بدنهاشان ‌از‌ نيرو، ‌و‌ قلب هاشان ‌از‌ حيله غافل كن، ‌و‌ اندامشان ‌را‌ ‌از‌ جنگ ‌با‌ مردان سستى ده، ‌و‌ ‌از‌ ‌زد‌ ‌و‌ خورد ‌با‌ دليران بترسان، ‌و‌ ‌بر‌ ‌ضد‌ آنان سپاهى ‌از‌ فرشتگانت ‌با‌ عذابى سخت ‌از‌ عذابت برانگير، مانند آنچه روز بدر كردى، ‌كه‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ ريشه ‌ى‌ آنان قطع كنى، ‌و‌ شوكتشان درو كنى، ‌و‌ شمارشان بپراكنى.

•    بارخدايا آبشان ‌را‌ ‌به‌ وبا بياميز، ‌و‌ خوراكشان ‌به‌ بيماريها، ‌و‌ شهرهايشان ‌به‌ زمين فروبر، ‌و‌ پياپى ‌بر‌ ‌آن‌ شهرها بلا ببار، ‌و‌ ‌به‌ قحطى درهم ريز، ‌و‌ غذايشان ‌در‌ خالى ترين زمينت ‌و‌ دورترين ‌آن‌ ‌از‌ ايشان قرار ده.
•    ‌و‌ دژهاى ‌آن‌ ‌از‌ ايشان مصون دار، ‌و‌ گرسنگى دائم ‌و‌ بيمارى دردناك دچارشان فرما.

•    بارالها ‌هر‌ جنگجويى ‌از‌ اهل دين ‌و‌ آئين تو، ‌كه‌ ‌با‌ آنان كارزار كند، ‌يا‌ مجاهدى ‌از‌ پيروان سنت ‌تو‌ ‌كه‌ ‌با‌ آنان جهاد كند، ‌تا‌ دين ‌تو‌ برتر، حزب ‌تو‌ قوى تر، ‌و‌ بهره ‌ى‌ دينت كاملتر گردد، ‌پس‌ ‌از‌ آسانى برخوردارش ساز، ‌و‌ كار برايش سهل گردان، ‌و‌ رستگارى ‌اش‌ بعهده گير، ‌و‌ اصحاب ‌او‌ ‌را‌ خود برگزين، ‌و‌ پشت ‌او‌ قوى دار، ‌و‌ برايش درآمدى بسيار آر، ‌و‌ ‌به‌ شادابى بهره مندش ساز، ‌و‌ حرارت آرزويش فرونشان، ‌و‌ ‌از‌ اندوه تنهايى ‌اش‌ برهان، ‌و‌ زن ‌و‌ فرزند ‌از‌ يادش ببر.

•    و ‌به‌ حسن نيت هدايتش كن، ‌و‌ تندرستى ‌اش‌ ‌به‌ عهده گير، ‌و‌ سلامتى ‌را‌ همراهش دار، ‌و‌ ‌از‌ ترس نگاهش دار، ‌و‌ دليرى ‌بر‌ ‌او‌ الهام كن، ‌و‌ نيرومندى روزيش فرما، ‌و‌ ‌به‌ يارى خود تأييدش كن، ‌و‌ راه ‌و‌ رسم خود بياموز، ‌و‌ ‌در‌ حكم ‌و‌ داورى راه درست ‌به‌ ‌او‌ بنما، ‌و‌ ‌از‌ ريا ‌و‌ خودنمايى ‌اش‌ بينداز، ‌و‌ ‌از‌ حب شهرت رها ساز، ‌و‌ فكر ‌و‌ ذكرش ‌و‌ سفر ‌و‌ اقامتش ‌را‌ ‌در‌ راه خودت ‌و‌ براى خودت قرار ده.

•    پس ‌هر‌ گاه ‌با‌ دشمن ‌تو‌ ‌و‌ دشمن خود ‌به‌ مصاف آمد آنان ‌را‌ ‌در‌ چشمش اندك دار، ‌و‌ شأن دشمنان ‌در‌ دلش كوچك آر، ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بر‌ آنان چيره ساز، ‌و‌ دشمنان ‌بر‌ ‌او‌ پيروزى مده، ‌و‌ اگر ‌به‌ نيكبختى زندگيش ‌به‌ پايان رساندى، ‌و‌ برايش شهيد شدن ‌را‌ مقدر فرمودى، بعد ‌از‌ ‌آن‌ باشد ‌كه‌ ‌به‌ كشتار، دشمنت ‌را‌ هلاك نمايد، ‌و‌ بعد ‌از‌ آنان باشد ‌كه‌ ‌به‌ اسارت آنان ‌را‌ ‌به‌ رنج وادارد، ‌و‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌ باشد ‌كه‌ مرزهاى مسلمين ايمن ساخته اى، ‌و‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌ باشد ‌كه‌ دشمنت پشت كرده ‌مى‌ گريزد.

•    بارخدايا ‌و‌ ‌هر‌ مسلمانى ‌كه‌ ‌به‌ جاى جنگجويى ‌به‌ خانه ‌ى‌ ‌او‌ رسيدگى كند، ‌يا‌ ‌در‌ نبود ‌او‌ نگهدارى خانواده ‌اش‌ كند، ‌يا‌ ‌به‌ قسمتى ‌از‌ مال خود ياريش دهد، ‌يا‌ ‌به‌ اسباب رزم مددش رساند، ‌با‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بر‌ جهاد برانگيزد، ‌يا‌ ‌در‌ راه هدفش ‌به‌ دعاء همراهى كند، ‌يا‌ پشت سرش آبروى ‌او‌ نگاهدارد، ‌پس‌ ‌او‌ ‌را‌ اجرى همانند ‌و‌ ‌هم‌ اندازه ‌ى‌ ‌آن‌ رزمنده عنايت فرما، ‌و‌ كارش ‌را‌ ‌بى‌ درنگ عوض ‌ده‌ ‌كه‌ سود عملى ‌را‌ ‌كه‌ پيش ‌از‌ اين كرده، ‌و‌ شادى آنچه بدست ‌مى‌ آورد ‌را‌ ‌در‌ همين دنيا دريابد، ‌تا‌ زمانى ‌كه‌ عمرش ‌به‌ انتها ‌مى‌ رسد ‌و‌ ‌به‌ آنچه ‌از‌ احسانت ‌بر‌ ‌او‌ جارى كرده ‌اى‌ ‌و‌ ‌از‌ كرمت برايش آماده نموده ‌اى‌ برسد.

•    بارخدايا ‌و‌ ‌هر‌ مسلمانى ‌كه‌ امر اسلام مهمش باشد، ‌و‌ گرد آمدن مشركان ناراحتش كند، ‌پس‌ عزم جنگ نمايد، ‌يا‌ ‌به‌ جهاد همت نمايد، ولى ناتوانى ‌او‌ ‌را‌ بنشاند، ‌يا‌ ندارى كندش سازد، ‌يا‌ حادثه ‌اى‌ ‌از‌ آهنگ جنگ عقب اندازد، ‌يا‌ ‌در‌ برابر تصميمش ‌به‌ مانعى برخورد، ‌پس‌ نامش ‌در‌ زمره ‌ى‌ عابدان بنگار ‌و‌ برايش ثواب مجاهدان لازم دار، ‌و‌ ‌در‌ ‌صف‌ شهداء ‌و‌ صالحانش وادار.

•    بارخدايا ‌بر‌ محمد بنده ‌و‌ فرستاده ‌ات‌ ‌و‌ ‌بر‌ ‌آل‌ محمد، درود فرست چنان درودى ‌كه‌ ‌بر‌ همه ‌ى‌ درودها برتر است ‌و‌ ‌از‌ همه ستايش ‌ها‌ بالاتر، درودى ‌كه‌ زمانش ‌را‌ انتها نباشد، ‌و‌ شماره ‌اش‌ قطع نشود، مانند تمام ترين درودهايت ‌كه‌ ‌بر‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ اوليائت فرستاده شده، ‌به‌ راستى ‌كه‌ ‌تو‌ بسيار نعمت بخش، ستايش شده، آغاز كننده، بازگشت دهنده اى، ‌كه‌ آنچه ‌را‌ اراده كنى ‌به‌ انجام رسانى.

----------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo