و ‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام ‌در‌ اشتياق ‌به‌ آمرزش خواستن ‌از‌ خداوندى ‌كه‌ جلال ‌و‌ بزرگوارى ‌او‌ بزرگ است

و ‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام ‌در‌ اشتياق ‌به‌ آمرزش خواستن ‌از‌ خداوندى ‌كه‌ جلال ‌و‌ بزرگوارى ‌او‌ بزرگ است.


•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ سوى توبه ‌و‌ بازگشتى ‌كه‌ پسند توست سوق ‌ده‌ ‌و‌ ‌از‌ اصرار ‌بر‌ آنچه ناپسند توست بازدار.

•    بار خداوندا زمانى ‌كه‌ بين ‌دو‌ زيان ‌در‌ دين ‌يا‌ دنيا قرار ميگيريم ‌آن‌ زيان ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌كه‌ زودتر پايان ميگيرد قرار ‌ده‌ ‌و‌ بخششت ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌كه‌ بيشتر ‌مى‌ ماند.

•    و هنگامى ‌كه‌ ‌به‌ ‌دو‌ كار قصد ‌مى‌ كنيم ‌كه‌ يكى ‌تو‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ خرسند ‌مى‌ كند ‌و‌ ديگر ‌تو‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ خشمگين ‌مى‌ كند ‌پس‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ آنچه ‌تو‌ خشنودى مايل ساز ‌و‌ ‌از‌ نيروى ‌ما‌ ‌در‌ آنچه خشم ‌تو‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ برمى انگيزد بكاه.

•    و ‌در‌ اين هنگام نفس هاى ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ اختيار خود رها مساز زيرا ‌كه‌ آنها باطل ‌را‌ اختيار ‌مى‌ كنند مگر آنچه ‌تو‌ توفيق عنايت فرمايى، ‌به‌ سوى بدى فرمان ‌مى‌ دهند مگر آنكه ‌تو‌ رحم نمايى.

•    بار خدايا ‌و‌ ‌به‌ راستى ‌كه‌ ‌تو‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ مايه ‌ى‌ ناتوانى ‌و‌ ضعف آفريده ‌اى‌ ‌و‌ ‌بر‌ سستى بنيانمان نموده ‌اى‌ ‌و‌ ‌از‌ آب ‌بى‌ ارزش آغازمان فرموده ‌اى‌ ‌پس‌ ‌ما‌ ‌را‌ حركتى ‌جز‌ ‌به‌ نيروى ‌تو‌ نيست ‌و‌ نيرويى ‌جز‌ ‌به‌ يارى ‌تو‌ نيست.

•    پس ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ توفيق خود ياورى ‌كن‌ ‌و‌ ‌به‌ راه راست خود راهنمايى ‌و‌ استوار دار ‌و‌ چشم دلهايمان ‌را‌ ‌از‌ آنچه مخالف عشق ‌و‌ محبت توست كور ساز ‌و‌ هيچ عضوى ‌از‌ اعضاى ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ نافرمانيت فرومبر.

•    بار خدايا ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست ‌و‌ رحمت فرست ‌و‌ رازهاى دلهايمان ‌و‌ حركات اندامهايمان ‌و‌ نگاه هاى پنهانى چشمهايمان ‌و‌ سخنان زبانهاى ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ مسيرى ‌كه‌ باعث ثواب ‌تو‌ باشد قرار ‌ده‌ ‌تا‌ آنجا ‌كه‌ نيكى ‌و‌ حسنه ‌اى‌ ‌را‌ ‌از‌ دست ندهيم ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ لايق پاداش ‌تو‌ ‌مى‌ گرديم ‌و‌ كار بدى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ سزاوار كيفر ‌تو‌ ‌مى‌ شويم براى ‌ما‌ باقى مگذار.

.............................

منبع

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!