زمانى ‌كه‌ ‌به‌ ‌او‌ ستمى ‌مى‌ ‌شد‌ ‌يا‌ ‌از‌ ستمكاران آنچه ‌را‌ نمى پسنديد مشاهده ‌مى‌ كرد

‌و‌ ‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است زمانى ‌كه‌ ‌به‌ ‌او‌ ستمى ‌مى‌ ‌شد‌ ‌يا‌ ‌از‌ ستمكاران آنچه ‌را‌ نمى پسنديد مشاهده ‌مى‌ كرد


•    اى آنكه اخبار شاكيان ‌از‌ ظلم ‌بر‌ ‌تو‌ پنهان نيست.
•    و ‌اى‌ كسى ‌كه‌ ‌در‌ سرگذشت آنان ‌به‌ گواهى شاهدان نيازى ندارد.
•    و ‌اى‌ آنكه ياريش ‌به‌ ستمديدگان نزديك است.
•    و ‌اى‌ كسى ‌كه‌ كمكش ‌از‌ ستمكاران دور است.
•    به راستى ‌تو‌ ميدانى ‌اى‌ خداى من، ‌از‌ فلان ‌بن‌ فلان ‌به‌ ‌من‌ ‌آن‌ رسيده ‌كه‌ ‌تو‌ ‌از‌ ‌آن‌ نهى فرموده بودى ‌و‌ هتك حرمتم كرده ‌كه‌ ‌تو‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌او‌ منع نموده بودى ‌و‌ اين ‌در‌ حالى است ‌كه‌ ‌در‌ ميان نعمتت طغيان ‌مى‌ كند ‌و‌ ‌به‌ كيفرت ‌بى‌ اعتناست.

•    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ ‌به‌ قدرت خود ستم كننده ‌و‌ دشمنم ‌را‌ ‌از‌ ظلم ‌بر‌ ‌من‌ بازدار ‌و‌ ‌به‌ توانايى خود تيزى دشمنى ‌اش‌ ‌از‌ ‌من‌ بشكن ‌و‌ برايش كارى ‌كه‌ ‌در‌ خور اوست ‌و‌ ناتوانى ‌از‌ آنچه ‌در‌ برابرش قرار گرفته مقرر فرما.

•    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست ‌و‌ ‌به‌ ‌او‌ اجازه ‌ى‌ ستم ‌بر‌ ‌من‌ مده ‌و‌ مرا ‌به‌ خوبى ‌در‌ برابرش ياور باش ‌و‌ ‌از‌ كارهايى مانند ‌او‌ نگاهم دار ‌و‌ ‌در‌ حال هايى شبيه ‌او‌ قرارم مده.

•    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود ‌و‌ رحمت فرست ‌و‌ مرا ‌در‌ برابر ‌او‌ يارى ‌كن‌ چنان يارى آماده ‌و‌ ناگهانى ‌كه‌ خشم ‌من‌ ‌به‌ ‌او‌ بهبود يابد ‌و‌ داد ‌از‌ ‌او‌ بستانم ‌تا‌ كينه ‌ام‌ ‌به‌ پايان رسد.

•    خداوندا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش ‌و‌ عفو ‌و‌ بخشش خود ‌را‌ ‌در‌ مقابل ستم ‌او‌ ‌بر‌ ‌من‌ عنايت فرما ‌و‌ رحمتت ‌را‌ ‌به‌ جاى ‌بد‌ رفتاريش ‌به‌ ‌من‌ عطا كن، زيرا ‌هر‌ ناپسندى ‌در‌ برابر غضب ‌تو‌ ناچيز ‌و‌ ‌هر‌ مصيبتى ‌در‌ مقابل خشم ‌تو‌ آسان است.

•    بارالها چنانكه ستم كشيدن ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ ناخوشايند داشتى مرا ‌از‌ ستم كردن بازدار.

•    بارالها ‌به‌ هيچكس ‌جز‌ درگاهت شكايت نمى برم ‌و‌ ‌از‌ هيچ حاكمى ‌جز‌ ‌تو‌ طلب يارى نمى كنم مباد ‌كه‌ چنين كنم ‌پس‌ درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ ‌و‌ دعايم ‌را‌ ‌به‌ اجابت برسان ‌و‌ شكايتم ‌را‌ ‌به‌ دگرگونى اوضاع ‌و‌ رفع ستم نزديك كن.

•    بارالها مرا ‌به‌ نااميدى ‌از‌ عدالت ‌و‌ انصاف خود امتحان مكن ‌و‌ ستمگر ‌را‌ ‌به‌ امنيت ‌از‌ انكار كيفرت. ‌تا‌ ‌در‌ اين صورت ‌بر‌ ظلمش اصرار ورزد ‌و‌ ‌بر‌ ‌حق‌ ‌من‌ دست اندازى كند ‌و‌ زودتر آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ ظالمان وعده داده ‌اى‌ ‌به‌ ‌او‌ نشان ‌ده‌ ‌و‌ آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ دريافتن درماندگان وعده فرموده ‌اى‌ ‌به‌ ‌من‌ نشان ده.

•    خداوندا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش ‌و‌ توفيقم بخش براى پذيرفتن آنچه ‌از‌ سود ‌و‌ زيان ‌بر‌ ‌من‌ ‌به‌ قلبم قضا رانده ‌اى‌ ‌و‌ راضيم ساز ‌به‌ آنچه براى ‌من‌ ‌يا‌ ‌از‌ ‌من‌ گرفته ‌اى‌ ‌و‌ ‌به‌ راست ترين راه هدايتم ‌كن‌ ‌و‌ ‌به‌ سالمترين كار مشغولم ساز.

•    بارالها اگر خير ‌من‌ نزد ‌تو‌ ‌در‌ ‌آن‌ است ‌كه‌ گرفتن حقم ‌به‌ تأخير افتد ‌و‌ انتقام ‌از‌ كسى ‌كه‌ ستم ‌بر‌ ‌من‌ روا داشته ترك شود ‌تا‌ روز رستاخيز ‌كه‌ روز جدايى ‌حق‌ ‌و‌ باطل است ‌و‌ جاى گرد آمدن مخاصمان، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ مرا ‌از‌ جانب خود ‌به‌ تصميمى درست ‌و‌ صبر هميشگى يارى فرما.

•    و ‌از‌ خواست ‌بد‌ ‌و‌ حرص آزمندان پناه بخش ‌و‌ مثال آنچه ‌را‌ ‌از‌ ثوابت برايم اندوخته ‌اى‌ ‌و‌ جزا ‌و‌ كيفرت ‌كه‌ براى دشمنانم آماده كرده ‌اى‌ ‌در‌ قلبم تصوير ‌كن‌ ‌و‌ اين ‌را‌ وسيله ‌اى‌ براى خشنوديم ‌به‌ قضايت ‌و‌ اعتمادم ‌به‌ آنچه اختيار فرموده ‌اى‌ قرار ده.

•    پروردگار جهانيان دعايم اجابت فرما ‌به‌ راستى ‌كه‌ ‌تو‌ صاحب فضل ‌و‌ احسان بزرگى ‌و‌ تويى ‌كه‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چيز قادر ‌و‌ توانايى.

.......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo