بازداشتن مشرکان، از گردهمایى علیه مسلمانان

صحیفه سجادیه - دعای شماره ۲۷ - فراز ۱۰

اللَّهُمَّ اشْغَلِ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُشْرِكِينَ عَنْ تَنَاوُلِ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِينَ، وَ خُذْهُمْ بِالنَّقْصِ عَنْ تَنَقُّصِهِمْ، وَ ثَبِّطْهُمْ بِالْفُرْقَةِ عَنِ الِاحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ.

بار خدایا کفار را از دست درازى به مرزهاى مسلمانان (یا به طوائف مسلمانان) به خودشان وادار و به کاستنشان از کاستن مسلمانان جلوگیر (هلاک و تباهشان گردان) و به پراکندگیشان از اجتماع و گرد آمدن بر مسلمانان بازدار.

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!