آيت الله سبحاني و صحیفه سجادیه

مي نويسد :  اين كتاب براستي يك مدرسه الهي است كه همه  نوع آموزشهاي اخلاقي و اجتماعي و سياسي  در ان  هست و به يك  معنا مكتب نمونه تربيت است كه سيد ساجدين با  الهام از اين نياكان و الهام الهي آن را پي ريزي كرده است  .

همانا عصاره و شالوده دين است.صحيفه امام سجاد بيشتر درون گربوده و عرفان ناب اسلامي را دركلمات زيبا آورده شده و همگي در قالب دعا ومناجات با رب الارباب عرضه شده است[1]   

گردآورنده: محسن دريابيگي

.......................................................

[1] فرهنگ صحيفه سجاديه ، منصور خاكسار، انتشارات نبوغ ، چاپ دوم ، زمستان

-------------------

منبع

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!