بهترین زندگى در پرتو سخنان امام سجاد (ع )

پاداش اعمال
بخشى از دعاى شماره 46 از صحیفه سجادیه :
خداوند عمل كوچك شما را مزد بزرگ عطا مى كند.
بخشى از دعاى شماره 52 از صحیفه سجادیه :
عمل خیر خود را اندك شمارید و گناهان و خطاهاى خود را یاد كنید و به آن در پیشگاه خداى تواب و رحیم اعتراف كنید.

عبادت خدا
بخشى از دعاى شماره 47 از صحیفه سجادیه :
شب تان را آباد كنید به بیدارى و عبادت خلوت گزیدن با خدا.
بخشى از دعاى شماره 54 از صحیفه سجادیه :
ترس عبادت پیشگان و عبادت خاشعان و یقین و توكل واقعى مؤ من را از خداوند براى خود مسئلت كنید.

 

منبع

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!