شرح دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه

    شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

مقدمه دعا – اهمیت مرزداری

06:51
2

اهمیت مرزداری در قرآن و فقه

07:28
3

اهمیت مرزداری در روایات معصومین(ع)

05:11
4

خدایا مرزهای مسلمین را محفوظ بدار

07:22
5

عده آنها را زیاد و اسلحه آنها را برّا ساز

08:32
6

شناخت، علم و بصیرت به آنها عطا کن

06:27
7

صفات ناپسند دنیا و ابزار شیطان

09:45
8

محو انگیزه های مالی فتنه گر از ذهن آنها

09:36
9

خدایا دشمنانشان را درهم شکن

05:16
10

بحثی در مورد نصرت و یاری خداوند

08:21
11

خدایا دشمنان را ضعیف و سرگردان کن

07:18
12

دل دشمنان را از رعب و وحشت پر کن

08:47
13

و خدایا دشمنان آنها را پراکنده ساز

08:26
14

خدایا دشمنان را عقیم و نازا گردان

10:11
15

خدایا اهل اسلام را قوی و نیرومند ساز

04:51
16

به مرزداران فراغی بده تا عبادت تو کنند

08:47
17

بحثی در مورد خلوت و انس با خداوند(1)

06:51
18

بحثی در مورد خلوت و انس با خداوند(2)

06:00
19

آن گونه شود که در همه زمین جز تو عبادت نشود

07:29
20

ا مدادهای فرشتگان الهی به انسانها

09:13
21

خدایا همه دشمنانت را به این سرنوشت تعمیم ده

10:50
22

خدایا دل های دشمنان را از ایمنی تهی کن

06:00
23

و قلوبشان را از مکر و چاره جویی غافل ساز

05:06
24

و اندامشان را در برابر مرزداران سست کن

07:50
25

شرح یاری خداوند به مسلمانان در جنگ بدر

06:33
26

یاری فرشتگان در جنگ بدر از زبان مشرکان

07:41
27

خدایا آب و خوراک آنها را آلوده گردان

05:10
28

در نظام تکوین و تشریع ، ظلم جایی ندارد

10:12
29

شهرهای آنها را به انواع بلاها دچار گردان

06:31
30

و خدایا دشمنان را به گرسنگی دچار فرما

04:27
31

جملات شرط و جزا – مفهوم ملت و شریعت

09:19
32

فلسفه جهاد از نظر امام سجاد(ع)(1)

07:18
33

فلسفه جهاد از نظر امام سجاد(ع)(2)

05:29
34

خدایا آسانی را نصیب مجاهدان گردان

09:33
35

آنها را یاری کن و یارانی برای آنها برگزین

07:28
36

و آنها را به نشاط و خرمی بهره مند ساز

08:32
37

و آتش شوق به دنیا را از آنها فرونشان

04:57
38

بحثی در مورد نیت و جایگاه آن(1)

05:45
39

بحثی در مورد نیت و جایگاه آن(2)

06:33
40

و خدایا عهده دار عافیت او باش

05:35
41

ترس را از او دور دار و به او جرأت بده

07:33
42

و راه و روش های اسلامی را به او بیاموز

10:15
43

داوری او به صواب و از ریا به دور باشد

09:31
44

فکر و ذکر او را در راه خود و برای خود قرار ده

07:02
45

دشمن را در چشم و قلب او کوچک گردان

05:40
46

وظایف پشتیبانان مجاهدان در دعای امام(1)

08:56
47

وظایف پشتیبانان مجاهدان در دعای امام(2)

08:44
48

اجر اعمال نیک ، در دنیا نیز به انسان می رسد

07:37
49

مسلمان متعهد ، نگران امور مسلمین است

08:02
50

ثواب مجاهدان و شهدا برای ناتوانان از جنگ

07:33
51

بیان روایاتی از معصومین(ع)

07:10
52

پایان دعا با درود بر پیامبر و آل او

05:51

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!