تاریخ آخرین به روزرسانی
شرح صحیفه سجادیه در مساجد

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1452
1369
52998627

هنگام رويت هلال

‌در‌ اين دعا ‌كه‌ امام ‌به‌ هنگام نگاه ‌به‌ هلال ‌مى‌ خوانده ‌از‌ جهات مختلف ‌و‌ زواياى متعدد نكات بسيار مهمى ‌را‌ توجه داده است

―    در نخستين فراز ‌از‌ ‌آن‌ خطاب ‌به‌ هلال ماه چنين ‌مى‌ فرمايد: (اى مخلوق ‌و‌ آفريده فرمانبردار) (ايها الخلق المطيع).
―    (اى پوينده ‌و‌ حركت كننده ‌ى‌ دائم ‌و‌ سريع) (الدائب السريع).
―    ‌اى‌ مخلوقى ‌كه‌ (همواره ‌در‌ منازل ‌و‌ جايگاههاى تقدير ‌و‌ مشخص ‌در‌ تردد ‌و‌ آمد ‌و‌ ‌شد‌ است) (المتردد ‌فى‌ منازل التقدير).
―    (و ‌اى‌ متصرف ‌در‌ فلك تدبير) (و المتصرف ‌فى‌ فلك التدبير).

―    (من ‌به‌ ‌آن‌ كسى ايمان آوردم ‌كه‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌تو‌ تاريكيها ‌را‌ روشن ساخت ‌و‌ مجهولات ‌و‌ مبهمات ‌را‌ واضح ‌و‌ آشكار نمود) (آمنت بمن نور بك الظلم ‌و‌ اوضح بك البهم).

―    به كسى ‌كه‌ ‌تو‌ ‌را‌ آيتى ‌از‌ آيات ملكش ‌و‌ علامتى ‌از‌ علامات سلطنت ‌و‌ حكومتش قرار داد) (و جعلك آيه ‌من‌ آيات ملكه، ‌و‌ علامه ‌من‌ علامات سلطانه).
―    آرى ايمان ‌به‌ كسى آوردم ‌كه‌ (تو ‌را‌ ‌با‌ زيادى ‌و‌ نقصان، طلوع ‌و‌ افول، ‌تا‌ بندگى ‌و‌ گرفتگى خدمتگذار ‌و‌ مسخر ساخت) (و امتهنك بالزياده ‌و‌ النقصان، ‌و‌ الطلوع ‌و‌ الافول، ‌و‌ الاناره ‌و‌ الكسوف).
―    گواهى ‌مى‌ دهم ‌كه‌ (در همه ‌ى‌ موارد ‌تو‌ مطيع ‌و‌ فرمانبردار هستى) (فى كل ذلك انت له مطيع).
―    (در انجام اراده ‌ى‌ ‌او‌ كوشا ‌و‌ شتابانى) (و الى ارادته سريع).

―    (منزه است او) (سبحانه).
―    (چه شگفت انگيز است تدبيرى ‌كه‌ درباره ‌ى‌ ‌تو‌ ‌به‌ كار برده) (ما اعجب ‌ما‌ دبر ‌فى‌ امرك!).
―    (و ‌چه‌ ظريف ‌و‌ دقيق است آنچه ‌در‌ شان ‌تو‌ ‌به‌ كار گرفته) (و الطف ‌ما‌ صنع ‌فى‌ شانك!).
―    (او ‌تو‌ ‌را‌ كليد ماهى نو، ‌و‌ براى امرى نو، قرار داده است) (جعلك مفتاح شهر حادث لامر حادث).

―    پس ‌از‌ معرفى ماه ‌و‌ وظائفش ‌در‌ دومين فراز توجه ‌به‌ حوادثى كه ‌در‌ طول ‌يك‌ ماه ممكن است اتفاق بيفتد نموده ‌و‌ ‌در‌ اين زمينه ‌از‌ خدا خواسته هايى ‌را‌ مطرح ساخته (بنابراين ‌از‌ خداوند پروردگار ‌من‌ ‌و‌ تو، آفريدگار ‌من‌ ‌و‌ تو، مهندس ‌من‌ ‌و‌ تو، ‌و‌ صورتگر ‌من‌ ‌و‌ ‌تو‌ چنين مسالت دارم) (فاسال الله ربى ‌و‌ ربك ‌و‌ خالقى ‌و‌ خالقك، ‌و‌ مقدرى ‌و‌ مقدرك ‌و‌ مصورى ‌و‌ مصورك).
―    (كه ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرستد ‌و‌ ‌تو‌ ‌را‌ هلال ‌پر‌ بركتى قرار دهد) (ان يصلى على محمد ‌و‌ آله، ‌و‌ ‌ان‌ يجعلك هلال بركه).
―    (آن چنانكه گردش ايام، بركت ‌تو‌ ‌را‌ ‌به‌ محاق (نقص ‌و‌ ‌از‌ بين رفتن) نكشاند) (لا تمحقها الايام).
―    (تو ‌را‌ هلال پاك ‌و‌ طاهرى قرار دهد ‌كه‌ گناهان ‌آن‌ ‌را‌ آلوده نسازد) (و طهاره ‌لا‌ تدنسها الاثام).

―    (هلال ‌و‌ ماهى ايمن ‌از‌ آفات) (هلال امن ‌من‌ الافات).
―    (و سالم ‌از‌ بديها ‌و‌ سيئات) (و سلامه ‌من‌ السيئات).
―    (هلال ‌و‌ ماهى ‌پر‌ ‌از‌ سعادت ‌و‌ نيكبختى ‌كه‌ شوم ‌و‌ نحوست ‌در‌ ‌آن‌ راه نيابد) (هلال سعد ‌لا‌ نحس فيه).
―    (ماه يمن ‌و‌ بركتى ‌كه‌ سختى ‌و‌ تنگدستى ‌با‌ ‌آن‌ همراه نباشد) (و يمن ‌لا‌ نكد معه).
―    (ماه آسانى ‌كه‌ هيچ سختى ‌با‌ ‌آن‌ ممزوج نشود) (و يسر ‌لا‌ يمازجه عسر).

―    و ماه خير ‌و‌ نيكى ‌كه‌ شائبه ‌ى‌ ‌شر‌ ‌و‌ بدى ‌در‌ ‌آن‌ وجود نداشته باشد) (و خير ‌لا‌ يشوبه شر).
―    (هلال امن ‌و‌ ايمان، نعمت ‌و‌ احسان ‌و‌ سلامت ‌و‌ اسلام) (هلال امن ‌و‌ ايمان، ‌و‌ نعمه ‌و‌ احسان ‌و‌ سلامه ‌و‌ اسلام).

―    در سومين فراز ‌به‌ دعا براى خود پرداخته عرضه ‌مى‌ دارد: (بار خداوندا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست) (اللهم صل على محمد ‌و‌ آله).
―    (ما ‌را‌ ‌از‌ خشنودترين كسانى قرار ‌ده‌ ‌كه‌ هلال ماه ‌بر‌ آنها طلوع كرده است) (و اجعلنا ‌من‌ ارضى ‌من‌ طلع عليه).
―    (از پاكيزه ترين كسانى ‌كه‌ ‌بر‌ ‌آن‌ نظر افكنده است) (و ازكى ‌من‌ نظر اليه).
―    (از سعادتمندترين كسانى ‌كه‌ ‌در‌ اين ماه ‌به‌ عبادت ‌تو‌ پرداخته) (و اسعد ‌من‌ تعبد لك فيه).
―    (در اين ماه ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ توبه موفق دار) (و وفقنا فيه للتوبه).
―    ‌از‌ گناه ‌ما‌ ‌را‌ حفظ ‌كن‌ (و اعصمنا فيه ‌من‌ الحوبه).
―    (و ‌از‌ مباشرت گناه ‌و‌ معصيت ‌در‌ ‌آن‌ ‌ما‌ ‌را‌ نگهدار) (و احفظنا فيه ‌من‌ مباشره معصيتك).

―    (شكر ‌و‌ سپاس نعمتت ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌ما‌ الهام فرما) (و اوزعنا فيه شكر نعمتك).
―    (سپرهاى سلامت ‌و‌ عافيت ‌را‌ ‌در‌ اين ماه ‌بر‌ ‌ما‌ بپوشان) (و البسنا فيه جنن العافيه).
―    (به كمال رساندن طاعتت ‌در‌ اين ماه نعمتت ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ تمام فرما) (و اتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنه).
―    (كه ‌تو‌ بخشنده ‌و‌ ستوده اى) (انك المنان الحميد).
―    (و درود خداوند ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ طيبين ‌و‌ طاهرينش باد) (و صلى الله على محمد ‌و‌ آله الطيبين الطاهرين)
.

.....................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo