کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

هنگامى كه‌ امام سجاد مبتلا به‌ قرض دارى مى گرديد

هنگامى كه‌  امام سجاد مبتلا به‌  قرض دارى مى گرديد براى اداء دين به‌  اين دعا با‌  خدا راز  ‌و‌  نياز مى كرد


̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش 

بیشتر...

هنگام ورود به‌ ماه مبارك رمضان، بخش دوم

 ختام: كثرت اسامى شريفه اين ماه دلالت كند ‌بر‌ كمال تعظيم ‌آن‌ خصوصا تعبير ‌از‌ ‌آن‌ فرمود ‌به‌ شهر

بیشتر...

هنگامى كه‌ به‌ ابر ‌و‌ برق نگاه مى كرد ‌و‌ بانگ

از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ به‌ ابر ‌و‌ برق نگاه مى كرد ‌و‌ بانگ رعد را‌ مى شنيد

̶    بار خدايا اين برق ‌و‌ رعد دو‌ نشانه از‌ نشانه هاى تو، ‌و‌

بیشتر...

دعاى حضرت ‌در‌ ذكر توبه ‌و‌ طلب ‌آن‌ ‌از‌ خداى

اللغه: تداول ‌از‌ دول ‌به‌ معنى دور زدن ‌و‌ چرخيدن ‌و‌ تلك الايام نداولها يعنى ‌مى‌ چرخانيم ‌با‌

بیشتر...

ياد كردن توبه ‌و‌ درخواست نمودن ‌آن

و از‌ دعاى امام عليه السلام بود، در‌ ياد كردن توبه ‌و‌ درخواست نمودن ‌آن

-    خداوندا اى‌ كسى كه‌ توصيف وصف كنندگان، او‌ را‌ نمى ستايد.

-    و اى‌ كسى كه‌ اميد

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2768
8073
52617521
اوقات شرعی

رفع ‌شر‌ شيطان

اين دعا ‌كه‌ براى مبارزه ‌با‌ شيطان است

―    امام عليه السلام ‌با‌ اين جملات آغاز ‌مى‌ كند: (بار خداوندا ‌ما‌ ‌از‌ وسوسه هاى شيطان رجيم ‌و‌ كيد ‌و‌ مكرهايش ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ بريم) (اللهم انا نعوذ بك ‌من‌ نزغات الشيطان الرجيم ‌و‌ كيده ‌و‌ مكائده).
―    همچنين (از اطمينان ‌به‌ گفته هاى دروغين ‌و‌ آرزوهاى او، ‌از‌ وعده ها، فريبها ‌و‌ دامهايش) (و ‌من‌ الثقه بامانيه ‌و‌ مواعيده ‌و‌ غروره ‌و‌ مصائده).

―    امام عليه السلام خواسته هاى خود ‌را‌ باز ادامه داده ‌مى‌ گويد: ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ بريم (از اينكه شيطان خود ‌را‌ ‌در‌ گمراهى ‌ما‌ ‌از‌ اطاعتت ‌و‌ ‌در‌ خوارى ما، ‌به‌ وسيله ‌ى‌ معصيتت ‌به‌ طمع اندازد) (و ‌ان‌ يطمع نفسه ‌فى‌ اضلالنا عن طاعتك، ‌و‌ امتهاننا بمعصيتك).

―    (و ‌يا‌ ‌در‌ نزد ‌ما‌ آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌او‌ خوب جلوه ‌مى‌ دهد، جلوه كند ‌و‌ ‌يا‌ آنچه ‌كه‌ ‌او‌ ‌آن‌ ‌را‌ مكروه ‌و‌ ناپسند ‌مى‌ نماياند ‌و‌ ‌بر‌ ‌ما‌ نيز سنگين آيد) (او ‌ان‌ يحسن عندنا ‌ما‌ حسن لنا، ‌او‌ ‌ان‌ يثقل علينا ‌ما‌ كره الينا).

―    به دنبال اين قسمت ‌از‌ خداوند درخواست برخورد قاطع ‌با‌ اين موجود خبيث ‌را‌ كرده عرضه ‌مى‌ دارد: (بار خداوندا ‌به‌ وسيله ‌ى‌ عبادتت ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ بران، ‌و‌ ‌با‌ تلاش ‌ما‌ ‌در‌ راه محبتت ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ خاك مذلت بنشان) (اللهم اخساه عنا بعبادتك، ‌و‌ اكبته بدوبنا ‌فى‌ محبتك).
―    (بين ‌ما‌ ‌و‌ ‌او‌ پرده ‌اى‌ افكن ‌كه‌ نتواند ‌آن‌ ‌را‌ بدرد ‌و‌ سدى نيرومند قرار ‌ده‌ ‌كه‌ قدرت شكافتن ‌آن‌ ‌را‌ نداشته باشد) (و اجعل بيننا ‌و‌ بينه سترا ‌لا‌ يهتكه، وردما مصمتا لايفتقه).

―    پس ‌از‌ ‌آن‌ امام عليه السلام نحوه ‌ى‌ دعا ‌بر‌ ‌ضد‌ شيطان ‌را‌ ‌به‌ گونه ‌ى‌ ديگر تعليم داده ‌مى‌ گويد: (بار خداوندا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست، شيطان ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ دور، ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ بعضى ‌از‌ دشمنانت مشغول دار، ‌با‌ حسن تدبير خود ‌ما‌ ‌را‌ حفظ كن، مكر ‌و‌ فريبش ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ كفايت نما، چنان ‌كن‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ پشت كرده، فرار نمايد ‌و‌ آثار جاى پايش ‌را‌ ‌از‌ محيط وجود ‌ما‌ محو فرما) (اللهم صل على محمد ‌و‌ آله، ‌و‌ اشغله عنا ببعض اعدائك، ‌و‌ اعصمنا منه بحسن رعايتك ‌و‌ اكفنا ختره، ‌و‌ ولنا ظهره، ‌و‌ اقطع عنا اثره).

―    در ‌پى‌ اين قسمت براى مهيا ‌و‌ آماده شدن خود ‌در‌ برابر شيطان ‌مى‌ گويد: (بار خداوندا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ هدايت، به مقدار ضلالت ‌او‌ بهره مند گردان، ‌از‌ تقوا ‌و‌ پرهيزگارى ‌بر‌ ‌ضد‌ گمراهيش زاد ‌و‌ توشه ‌ى‌ عنايت فرما ‌و‌ ‌به‌ راه تقوى ‌كه‌ مخالف راه هلاكت زاى شيطان است روانه ساز) (اللهم صل على محمد ‌و‌ آله، ‌و‌ امتعنا ‌من‌ الهدى بمثل ضلالته، ‌و‌ زودنا ‌من‌ التقوى ‌ضد‌ غوايته، ‌و‌ اسلك بنا ‌من‌ التقى خلاف سبيله ‌من‌ الردى).

―    (بار خداوندا براى ‌او‌ ‌در‌ قلبهاى ‌ما‌ راهى قرار مده، ‌و‌ ‌در‌ محيط زندگى ‌ما‌ وطن ‌و‌ سرمنزلى برايش فراهم مساز) (اللهم ‌لا‌ تجعل له ‌فى‌ قلوبنا مدخلا، ‌و‌ ‌لا‌ توطنن له فيما لدينا منزلا).

―    و ‌از‌ اين نظر ‌كه‌ آگاهى ‌از‌ كيدها ‌و‌ مكرهاى شيطان ‌مى‌ تواند انسان ‌را‌ ‌در‌ مخالفت ‌او‌ مهيا سازد عرضه ‌مى‌ دارد: (بار خداوندا ‌هر‌ گونه باطلى ‌را‌ ‌كه‌ ‌او‌ ‌در‌ نزد ‌ما‌ جلوه دهد ‌به‌ ‌ما‌ بشناسان، ‌و‌ ‌آن‌ ‌دم‌ ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ شناساندى ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ حفظ فرما، براى فريب دادن شيطان ‌ما‌ ‌را‌ بينا ساز ‌و‌ ابزار وسايلى ‌كه‌ ‌مى‌ توان آنها ‌را‌ ‌بر‌ ‌ضد‌ شيطان ‌به‌ كار گرفت ‌به‌ ‌ما‌ الهام فرما) (اللهم ‌و‌ ‌ما‌ سول لنا ‌من‌ باطل فعرفناه، ‌و‌ اذا عرفتناه فقناه، ‌و‌ بصرنا ‌ما‌ نكايده به، ‌و‌ الهمنا ‌ما‌ نعده له).
―    (ما ‌را‌ ‌از‌ خواب غفلتى ‌كه‌ موجب تمايل ‌و‌ اعتماد ‌به‌ ‌او‌ ‌مى‌ شود بيدار فرما ‌و‌ ‌با‌ توفيق خود ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ خوبى ‌بر‌ ‌ضد‌ شيطان اعانت كن) (و ايقظنا عن سنه الغفله بالركون اليه، ‌و‌ احسن بتوفيقك عوننا عليه).

―    (بار خدايا قلبهاى ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ انكار عمل شيطان آبيارى كن، ‌و‌ ‌در‌ نقض  و گسستن حيله هاى ‌او‌ ‌به‌ ‌ما‌ لطف فرما) (اللهم ‌و‌ اشرب قلوبنا انكار عمله، ‌و‌ الطف لنا ‌فى‌ نقض حيله).

―    در دومين فراز باز ‌هم‌ امام عليه السلام دعاهاى خود ‌را‌ ‌بر‌ ‌ضد‌ شيطان ادامه ‌مى‌ دهد ولى دايره ‌ى‌ دعا گسترده ‌تر‌ ‌از‌ فراز نخست است لذا ‌آن‌ ‌را‌ شامل همه ‌ى‌ مومنين ‌و‌ مومنات ‌مى‌ گرداند.
―    نخست ‌مى‌ گويد:(بار خداوندا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ حاكميت ‌و‌ تسلط شيطان ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ بازگردان، اميدش ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ قطع ‌و‌ حرص ‌و‌ شدت ارتباطش ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ دفع نما) (اللهم صل على محمد ‌و‌ آله، ‌و‌ حول سلطانه عنا، ‌و‌ اقطع رجاءه منا، ‌و‌ ادراه عن الولوع بنا).

―    و اضافه ‌مى‌ كند: (بار خداوندا ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست، ‌و‌ پدران ما، مادران ما، اولاد ‌ما‌ اهالى ما، ‌و‌ خويشان ‌و‌ بستگان ما، ‌و‌ همسايگان ‌ما‌ يعنى مردان ‌و‌ زنان، مومنشان، همه ‌را‌ ‌در‌ سنگرى محكم، قلعه ‌اى‌ حافظ ‌و‌ رفيع ‌و‌ پناهگاهى منيع قرار ده) (اللهم صل على محمد ‌و‌ آله، ‌و‌ اجعل آباءنا ‌و‌ امهاتنا ‌و‌ اولادنا ‌و‌ اهالينا ‌و‌ ذوى ارحامنا ‌و‌ قراباتنا ‌و‌ جيراننا ‌من‌ المومنين ‌و‌ المومنات منه ‌فى‌ حرز حارز، ‌و‌ حصن حافظ، ‌و‌ كهف مانع).
―    (و ‌بر‌ همه ‌ى‌ اينها ‌در‌ برابر شيطان سپر ‌و‌ زرههائى نگهدارنده بپوشان، و اسلحه ‌ى‌ بران عطا فرما) (و البسهم منه جننا واقيه، ‌و‌ اعطهم عليه اسلحه ماضيه).

―    و ‌از‌ اينجا دائره ‌ى‌ دعا باز ‌هم‌ گسترده ‌تر‌ كرده ‌مى‌ گويد: (بار خداوندا آنچه ‌را‌ ‌كه‌ خواسته ايم ‌به‌ همه ‌ى‌ كسانى ‌كه‌ ‌به‌ ربوبيت ‌تو‌ گواهى داده، خالصانه وحدانيت ‌تو‌ ‌را‌ پذيرفته، ‌با‌ حقيقت عبوديتت ‌با‌ شيطان ‌به‌ دشمنى برخاسته ‌و‌ ‌در‌ شناخت علوم ربانى ‌بر‌ ‌ضد‌ شيطان ‌از‌ ‌تو‌ يارى خواسته اند شامل حال همه ‌ى‌ آنها بفرما) (اللهم ‌و‌ اعمم بذلك ‌من‌ شهد لك بالربوبيه ‌و‌ اخلص لك بالوحدانيه، ‌و‌ عاداه لك بحقيقه العبوديه، ‌و‌ استظهر بك عليه ‌فى‌ معرفه العلوم الربانيه).

―    (بار خداوندا ‌هر‌ گرهى ‌را‌ ‌كه‌ ‌مى‌ زند باز كن، ‌هر‌ ‌چه‌ ‌مى‌ بندد بگشا، آنچه تدبير ‌مى‌ كند ‌در‌ ‌هم‌ بشكن، ‌از‌ ‌هر‌ تصميمى ‌كه‌ ‌مى‌ گيرد ‌او‌ ‌را‌ بازدار، ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌را‌ محكم ‌مى‌ نمايد نقض فرما) (اللهم احلل ‌ما‌ عقد، ‌و‌ افتق ‌ما‌ رتق، ‌و‌ افسخ ‌ما‌ دبر، ‌و‌ ثبطه اذا عزم، ‌و‌ انقض ‌ما‌ ابرم).

―    (بار خداوندا لشكرش ‌را‌ هزيمت ده، كيدش ‌را‌ باطل كن، پناهگاهش ‌را‌ منهدم ساز، ‌و‌ بينى ‌اش‌ ‌را‌ ‌به‌ خاك بمال) (اللهم ‌و‌ اهزم جنده، ‌و‌ ابطل كيده، ‌و‌ اهدم كهفه، ‌و‌ ارغم انفه).

―    باز ‌هم‌ همچنان ‌بر‌ ‌ضد‌ شيطان دعاهايش ‌را‌ ادامه داده ‌مى‌ گويد: (بار خداوندا ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌صف‌ دشمنانش قرار ده، ‌و‌ ‌از‌ شمار دوستانش بركنار دار) (اللهم اجعلنا ‌فى‌ نظم اعدائه، ‌و‌ اعزلنا عن عداد اوليائه).

―    آنچنان كن: (كه هرگاه آهنگ فريب ‌ما‌ كند ‌او‌ ‌را‌ اطاعت نكنيم، ‌و‌ هرگاه ‌ما‌ ‌را‌ فراخواند اجابتش ننمائيم) (لا نطيع له اذا استهوانا، ‌و‌ ‌لا‌ نستجيب له اذا دعانا).
―    (بلكه ‌ما‌ ‌را‌ چنان قرار ‌ده‌ ‌كه‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌از‌ فرمان ‌ما‌ اطاعت ‌مى‌ كند ‌به‌ دشمنيش فرمان دهيم ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌از‌ ‌ما‌ متابعت ‌مى‌ نمايد ‌از‌ تبعيت ‌او‌ بازداريم) (نامر بمناواته ‌من‌ اطاع امرنا، ‌و‌ نعظ عن متابعته ‌من‌ اتبع زجرنا).

―    و سرانجام ‌با‌ درود ‌بر‌ محمد ‌و‌ اهل بيت ‌او‌ خواسته هايش ‌را‌ چنين دنبال ‌مى‌ كند: (بار خداوند ‌بر‌ محمد خاتم پيامبران ‌و‌ سيد ‌و‌ سرور رسولان ‌و‌ ‌بر‌ اهل بيت طيب ‌و‌ طاهرش درود فرست (اللهم صل على محمد خاتم النبيين ‌و‌ سيد المرسلين ‌و‌ على اهل بيته الطيبين الطاهرين).
―    (ما، اهالى ما، برادران ‌ما‌ ‌و‌ همه ‌ى‌ مومنين ‌و‌ مومنات ‌را‌ ‌از‌ آنچه ‌به‌ ‌تو‌ پناه جستيم پناه ده، ‌و‌ ‌از‌ ‌هر‌ خطرى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ زنهار خواستيم زنهار بخش، دعاى ‌ما‌ ‌را‌ بشنو، آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ خواستنش غفلت كرديم ‌به‌ ‌ما‌ عطا كن، ‌هر‌ ‌چه‌ ‌را‌ ‌كه‌ فراموش نموديم براى ‌ما‌ حفظ فرما ‌و‌ بدين وسيله ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ درجات صالحان ‌و‌ مراتب مومنان قرار ده، آمين رب العالمين) (و اعذنا ‌و‌ اهالينا ‌و‌ اخواننا ‌و‌ جميع المومنين ‌و‌ المومنات مما استعذنا منه، ‌و‌ اجرنا مما استجرنا بك ‌من‌ خوفه، ‌و‌ اسمع لنا ‌ما‌ دعونا به، و اعطنا ‌ما‌ اغفلناه، ‌و‌ احفظ لنا ‌ما‌ نسيناه، ‌و‌ صيرنا بذلك ‌فى‌ درجات الصالحين ‌و‌ مراتب المومنين. آمين رب العالمين)
.

...........................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!