کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

اقسام عدل

 1. عدل ‌در‌ رعايت احكام شرعى ، ‌كه‌ ‌يك‌ ملكه ‌ى‌ نفسانى ‌و‌ موجب دورى ‌از‌ محرمات ‌و‌ برخى شبهه ‌ها‌ ‌و‌ عمل ‌به‌ واجبات وجود ‌آن‌ ‌در‌ تصدى منصب امامت جماعت

بیشتر...

هنگام طلب باران در‌ خشكسالي

دعاي ‌آن حضرت است به‌ هنگام طلب باران در‌ خشكسالي.


̶    اى خداوند، باران بفرست ‌و‌ سيرابمان ساز ‌و‌ همراه با‌ بارانى فزاينده ‌و‌ ريزنده از‌ ابرى در‌ آفاق رونده

بیشتر...

هنگام ختم كردن قرآن

از دعاهاى امام عليه السلام است هنگام ختم كردن قرآن

̶    بار خدايا تو‌ مرا بر‌ ختم (خواندن از‌ آغاز تا‌ انجام) كتاب خود يارى نمودى همان كتابى كه‌ ‌آن را‌ نور

بیشتر...

طلب عاقبت خير

دعاي ‌آن حضرت است در‌ طلب عاقبت خير.


̶    اى خداوندى كه‌ ذكر تو‌ گويندگان ذكر را‌ شرف ‌و‌ بزرگى است، اى خداوندى كه‌ شكر تو‌ شكرگزاران را‌ رستگارى ‌و‌ پيروزى

بیشتر...

روز عرفه

دعاي ‌آن حضرت است در‌ روز عرفه.


̶    حمد خداوندى را‌ كه‌ پروردگار جهانيان است.

̶    بار خدايا، حمد باد تو‌ را، اى پديد آورنده ‌ى‌ آسمانها ‌و‌ زمين، اى صاحب

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
11016
6273
52661151
اوقات شرعی

ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى را سزاست كه نخستين است و نخستينى قبل از او نباشد و آخرين است و چيزى بعد از او نپايد.

•    خدايى كه چشم بينندگان از ديدنش فروماند، و خرد وصف گران از توصيفش درماند.

•    جهانيان را به قدرتش بيافريد بى نمونه و آنان را به مقتضاى مشيتش پديد آورد بى پيشينه.

•    سپس در مسير اراده ‏اش به راهشان انداخت و در طريق مهرش به پايشان داشت. آنان نه قدرتى دارند به تأخير آنچه برايشان پيش داشته و نه توانى كه بر تقديم آنچه كه از آنان پس نهاده.

•    براى هر جاندارى از جهانيان بهره‏اى معلوم از روزيش مقرر نمود چنان كه نه كاهنده ‏اى.
•    توانا به كاستن بهره بيش بهرگان بود و نه فزاينده ‏اى يارا به فزودن سهم كم نصيبشان باشد.

•    بهر هر يك عمرى معلوم بخواست و برايش پايانى، محتوم نگاشت كه با گذراندن عمر به سويش گام برمى‏دارد و با ساليان روزگار به آن نزديك مى‏شود تا آن گاه كه پايانش فرارسد و شمار عمرش را به سر آرد او را به جانب پاداش‏هاى سرشار يا كيفرى مخوف و وحشت‏بار فرستد، تا به عدالت، بدكاران را به زشتكارى‏شان جزا كند و نيكوكاران را به شايستگى سزا دهد.

•    پيراسته است نام‏هايش و پيوسته است نعمت‏هايش، از كردارش سؤالى نشايد و از ديگران بازخواست همى باشد.

•    ستايش ويژه خدايى است كه اگر بندگانش را از معرفت سپاسش بر مواهب پيوسته‏اش و نعمت‏هاى پياپى ‏اش بى بهره مى‏نمود آنان از بخشش‏هاى الهى بهره مى‏بردند و او را نمى‏ستودند، در نعمت‏هاى خدايى رفاه مى ‏يافتند و سپاس نمى‏گذاردند.

•    كه اگر اينگونه بودند بى گمان از ماهيت انسانى بيرون رفته و چهارپايانى بيش نبودند؛ پس چنان بودند كه خداوند در كتاب استوارش بيان فرمود: «آنان بسان چهارپايانند بلكه گمراه‏تر از آنانند».

•    ستايش خدايى را سزاست كه خود معرفت ذاتش را به ما آموخت و نور سپاسش را در قلبمان افروخت، درهاى دانش به پروردگاريش به رويمان برگشود، و به اخلاص در يگانه دانستن خويش هدايتمان فرمود، و ما را از كژى و ترديد در شأن خود دور نمود.

•    ستايشى كه با آن در ميان ستايش گرانش عمرى بلند يابيم و از پيش‏گامان به خوشنودى و عفوش بسى پيشى گيريم.

•    ستايش كه با آن، خداوند تاريكى‏هاى برزخ را برايمان فروزان نمايد، و پيمودن راه رستاخيز را برايمان آسان فرمايد، و منزلتمان را در پيشگاه شاهدان ارتقا بخشد، در روزى كه هر كس به كرده‏اش جزا شود و بر كسى ستم نرود؛ روزى كه هيچ دوستى از دوست خود نيازى برنياورد و هيچ كس يارى از ديگرى نباشد.

•    ستايشى كه از ما به سوى اعلى عليين پركشد و در ديوان اعمال، مقربنان درگاهت بدان بنگرند.

•    ستايشى كه روشنى چشمانشان گردد آن گاه كه ديدگان خيره و مات شوند و مايه سپيدى رويمان شود آن زمان كه چهره‏ها تيره و سياه گردد.

•    ستايشى كه با آن از آتش دردناك الهى برهيم و در امان كريمانه خدايى جاى گيريم.

•    ستايشى كه با آن با فرشتگان درگاه الهى رقابت كنيم و در صف پيامبران فرستاده‏اش در سراى قرار كه پايانى ندارد راه يابيم و در فضاى كرامتش كه جاودانى بود جاى گيريم.

•    ستايشى خدايى را كه سزد كه بهر ما زيبايى‏هاى آفرينش را برگزيد و پرداخت و نعمت‏هاى گوارا را بر ما روان ساخت.

•    و ما را با قدرت تسخير جهان بر جهانيان برتر داشت، پس آنها به يارى خدا همواره مطيع ما باشند و به عزتش پيوسته رام ما گشتند.

•    ستايش ويژه‏ى خدايى است كه در نيازمان را تنها به سوى خود گشود، پس چگونه مى‏توانيم داد ستايش او دهيم يا كى مى‏توانيم حق سپاسش گزاريم؟! نه، كى مى‏توانيم؟

•    ستايش خدايى رواست كه در ما اندام گشادگى و شكفتن فراهم آورد و ابزار فروبستگى و درهم كشيدن بيافريد و ما را به روح و روان زندگى بهره دارد، و ابزار كار و تلاش در ما نهاد و از ما با نعمت‏هاى گوارايش پذيرايى كرد، با احسانش بى نيازمان نمود و با كرمش سرمايه‏مان بخشيد.

•    سپس فرمان داد تا طاعتمان را بيازمايد و بازمان داشت تا سپاسمان بنماياند ولى ما از مسير فرمانش سر پيچيديم و بر پشت مركب منعش سوار شديم، و خداى نه در كيفرمان شتاب كرد و نه بى درنگ در مكافاتمان اقدام نمود، بلكه با ما با مهربانى‏اش بزرگوارانه بناى مدارا نهاد و با عطوفتش بردبارانه در انتظار توبه ما همى بماند.

•    ستايش خدايى را سزاست كه به ما راه توبه بنمود كه اگر فضل و كرمش نبود بدان راه نمى‏برديم، پس اگر تنها همين يك نعمت را از خيل نعماتش برشماريم بى گمان احسانش به ما نيكو بسى باشد و در نواختنش همى بى شمار، و اكرامش بيكران بود.

•    و شيوه او در پذيرش توبه در امت‏هاى گذشته جز اين بود. سوگند به خدا كه او آنچه در خور طاقتمان نباشد برداشته و تنها در حد توانمان تكليف خواسته، و ما را جز به امورى آسان نگماشته؛ و براى هيچ يك از ما جاى عذر و بهانه‏اى نگذاشته.

•    پس نگون بخت كسى كه نافرمانيش كند و خوش بخت آنى كه بناى عشق و بندگيش نهد.

•    همواره خداى را مى‏ستايم به هر گونه‏اى كه فرشتگان مقربش و گرامى‏ترين مخلوقاتش و پسنديده‏ترين ستايشگران درگاهش او را مى‏ستايند.

•    ستايشى برتر از تمامى ستايش‏ها، آن‏سان كه پروردگارمان از تمامى آفريده‏هايش برتر است.

•    سپس تنها او را به پاس هر نعمتى كه به ما و تمامى گذشتگان و حاضران عطا نمود سپاس مى‏گزارم؛ سپاسى به شمار تمام چيزهايى كه در دانش بيكران او گنجد.
•    سپاسى به تعداد نعمت هايش بلكه چندين و چند برابر احسانش، ستايشى پاينده و پايدار تا روز قرار.

•    ستايشى كه مرزش را نهايتى و شماره‏اش را حسابى نباشد، پايانش را سرآمدى و انتهايش را سرانجامى نشايد.

•    ستايشى كه ما را به فرمان بردارى و بخشودگى‏اش رساند، خشنودى او را سبب شود و براى آمرزشش وسيله‏اى باشد، راهى بر سوى بهشت او بود و سپرى از كيفرش گردد، از خشم او ايمن‏مان دارد و بر فرمان بردن از وى پشت و پناهمان شود، از سرپيچى فرمانش بازمان دارد، و براى اداى حق او و گزاردن تكاليفش ياورمان بود.

•    ستايشى كه با آن در زمره‏ى اولياى نيك‏بختش سعادت يابيم و در حلقه شهيدان به شمشير دشمنانش درآييم كه او ياورى بس ستوده بود.

----------------------------

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!