کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

در اين دعا از‌ درگاه خداى متعال خير ‌و‌ سعادت

در اين دعا از‌  درگاه خداى متعال خير  ‌و‌  سعادت روحانى  ‌و‌  جسمانى فرزندانش را‌  مى طلبد تا‌  براى او‌  خلف صالح  ‌و‌  باقيات الصالحات باشند  ‌و‌  بر‌ خود

بیشتر...

دعا درباره فرزندان، بخش اول

ولد: ‌به‌ فتح لام ‌و‌ ‌به‌ ضم ‌و‌ سكون لام اطلاق ‌بر‌ واحد ‌و‌ جمع ‌هر‌ ‌دو‌

بیشتر...

اجابت قطعى دعاى واقعى

اين فراز ‌كه‌ ‌بر‌ فراز پيشين مترتب شده است ، نتيجه ‌ى‌ ‌آن‌ ‌به‌ شمار ‌مى‌ آيد ‌و‌ اصولا

بیشتر...

دعاي ‌آن حضرت در‌ حق خود ‌و‌ دوستانش

̶    اى خداوندى كه‌ عجايب عظمت تو‌ پايان نپذيرد درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ سر‌ گرايى در‌ برابر عظمت خود باز دار.

̶    اى خداوندى كه‌ زمان

بیشتر...

درخواست حاجت از خدا، بخش نهم

اللغه: وجد غنى ‌و‌ توانگرى.  
 
خطير: صاحب قدر ‌و‌ مرتبت.  
 شرح: يعنى ‌و‌ دانستم ‌من‌ اينكه

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
4136
11505
52684862
اوقات شرعی

ستايش خداى عزوجل ‌و‌ ثناى ‌او

كيفيت دعاى ‌آن‌ حضرت اين بود ‌كه‌ پيش ‌از‌ شروع ‌به‌ ‌هر‌ دعا سخن ‌را‌ ‌به‌ ستايش خداى عزوجل ‌و‌ ثناى ‌او‌ چنين آغاز ‌مى‌ كرد.


•    سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ اول است بدون آنكه پيش ‌از‌ ‌او‌ اولى باشد ‌و‌ آخر است بدون آنكه ‌پس‌ ‌از‌ ‌او‌ آخرى باشد

•    خدائى ‌كه‌ ديده هاى بينندگان ‌از‌ ديدنش فرومانده ‌و‌ انديشه هاى توصيف كنندگان ‌از‌ وصفش عاجز شده اند

•    آفريدگان ‌را‌ ‌به‌ قدرت خود پديد آورده ‌و‌ ايشان ‌را‌ ‌بر‌ وفق خواست خود اختراع فرموده.

•    سپس ‌در‌ طريق اراده ‌ى‌ خود روان ساخته ‌و‌ ‌در‌ ‌پى‌ محبت خود برانگيخته ‌در‌ حاليكه ‌از‌ حدى ‌كه‌ ‌بر‌ ايشان تعيين نموده قدمى پيش ‌و‌ ‌پس‌ نتوانند نهاد.

•    و براى ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ ايشان روزى معلوم مقسومى قرار داده ‌هر‌ ‌كه‌ ‌را‌ فزونى داده كاهنده ‌اى‌ ‌را‌ نيروى كاستن ‌آن‌ ‌و‌ ‌هر‌ ‌كه‌ ‌را‌ كاستى داده افزاينده ‌اى‌ ‌را‌ قدرت افزودن ‌بر‌ ‌آن‌ نيست.

•    سپس براى ‌او‌ ‌در‌ زندگى مدت معلومى تعيين كرده ‌و‌ پايان معينى برقرار ساخته ‌كه‌ ‌به‌ آرزوهاى عمر خود ‌به‌ سوى ‌آن‌ گام برمى دارد ‌و‌ ‌با‌ سالهاى زندگيش ‌به‌ ‌آن‌ نزديك ‌مى‌ شود ‌تا‌ چون ‌به‌ پايان مدتش رسيد ‌و‌ پيمانه عمرش ‌را‌ ‌پر‌ كرد ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ طرف ثواب سرشار ‌يا‌ عقاب وحشتبار خود فرا كشد ‌و‌ ‌به‌ آئين عدالت كسانى ‌را‌ ‌كه‌ ‌بد‌ كرده اند ‌به‌ عمل خود ‌و‌ آنان ‌را‌ ‌كه‌ نيكوئى كرده اند ‌به‌ نيكى جزا دهد.

•    منزه است نامهاى ‌او‌ ‌و‌ پياپى است نعمتهاى او. ‌از‌ كرده ‌ى‌ خود مسئول نيست ‌و‌ ديگران مسئولند.

•    و سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ اگر بندگانش ‌را‌ ‌از‌ شناختن (آئين) سپاسگزارى ‌بر‌ عطاياى پياپى ‌كه‌ ‌به‌ ايشان داده ‌و‌ نعمتهاى پيوسته ‌كه‌ ‌بر‌ ايشان كامل ساخته محروم ‌مى‌ ساخت ‌در‌ نعمتهايش تصرف ‌مى‌ كردند ‌و‌ سپاس نمى گذاردند ‌و‌ ‌در‌ روزيش دست ‌مى‌ گشودند ‌و‌ شكر نمى كردند

•    و اگر چنين ‌مى‌ بودند ‌از‌ حدود انسانيت ‌به‌ مرز بهيميت ‌مى‌ رفتند ‌و‌ چنان ‌مى‌ بودند ‌كه‌ ‌در‌ كتاب محكم خود وصف كرده است: ايشان ‌جز‌ مانند چارپايان نيستند بلكه گمراهترند.

•    سپاس خداى ‌را‌ ‌بر‌ آنچه ‌از‌ خدائى خود ‌به‌ ‌ما‌ شناسانده ‌و‌ ‌بر‌ آنچه ‌از‌ شكر خود ‌به‌ ‌ما‌ الهام كرده ‌و‌ ‌بر‌ ‌آن‌ درها ‌كه‌ ‌از‌ علم ‌به‌ ربوبيتش ‌بر‌ ‌ما‌ گشوده ‌و‌ ‌بر‌ اخلاص ‌در‌ توحيدش ‌كه‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ رهبرى كرده ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌كج‌ روى ‌و‌ ‌شك‌ ‌در‌ كار خود دور ساخته،

•    چنان سپاسى ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌در‌ زمره ‌ى‌ سپاسگزاران خلقش زندگى كنيم ‌و‌ ‌بر‌ ‌هر‌ ‌كه‌ بخشنودى ‌و‌ عفوش پيشى جسته سبقت گيريم.

•    سپاسى ‌كه‌ تاريكيهاى برزخ ‌در‌ پرتوش ‌بر‌ ‌ما‌ روشن شود ‌و‌ راه رستاخيز ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ هموار سازد ‌و‌ منازل ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ پيشگاه گواهان بلند گرداند. روزى ‌كه‌ ‌هر‌ كسى ‌به‌ سزاى عمل خود ‌مى‌ رسد ‌و‌ ‌به‌ مردم ستم نمى شود. روزى ‌كه‌ ‌به‌ هيچوجه دوستى ‌به‌ كار دوستى نمى خورد ‌و‌ ايشان يارى نمى شوند.

•    سپاسى ‌كه‌ ‌در‌ نامه ‌ى‌ نوشته شده ‌اى‌ ‌كه‌ مقربين ‌آن‌ ‌را‌ مشاهده ‌مى‌ كنند ‌از‌ جانب ‌ما‌ ‌به‌ اعلى عليين بالا رود.

•    سپاسى ‌كه‌ چون چشمها خيره شود ديده هاى ‌ما‌ ‌به‌ ‌آن‌ روشن گردد ‌و‌ چون رويها سياه شود چهره هاى ‌ما‌ ‌به‌ ‌آن‌ سفيد گردد.

•    سپاسى ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌از‌ آتش دردناك خدا آزاد ‌و‌ ‌به‌ جوار ارجمندش رهسپار شويم.

•    سپاسى ‌كه‌ شانه ‌بر‌ شانه ‌ى‌ فرشتگان مقرب ‌او‌ زنيم ‌و‌ ‌در‌ اقامتگاه جاودانى ‌و‌ سراى عزت سرمديش ‌در‌ سلك پيغمبران مرسل درآئيم.

•    سپاس خدايى ‌را‌ ‌كه‌ زيباييهاى آفرينش ‌را‌ براى ‌ما‌ برگزيد ‌و‌ روزيهاى پاكيزه ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ روان ساخت  

•    و ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ تسلط همه ‌ى‌ آفريدگان برترى داد ‌و‌ ‌از‌ اين جهت همه ‌ى‌ مخلوقاتش ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ قدرت ‌او‌ فرمانبردار ‌و‌ ‌به‌ نيرويش ‌از‌ اطاعت ‌ما‌ ناچارند

•    و سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ احتياج ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ غير خود فرو بست. ‌پس‌ چگونه ‌بر‌ سپاس ‌او‌ طاقت داريم ‌يا‌ ‌كى‌ توانيم شكرش ‌را‌ ‌به‌ ‌جا‌ آريم نخواهيم توانست  

•    سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ براى قبض ‌و‌ بسط اعضاء آلات ‌و‌ عضلاتى ‌در‌ بدن ‌ما‌ تركيب كرد ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ آسايشهاى زندگى بهره مند گردانيد ‌و‌ اعضائى براى كار ‌در‌ (پيكر) ‌ما‌ برقرار كرد ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ روزيهاى پاكيزه اطعام فرمود ‌و‌ ‌به‌ فضل خود توانگر ساخت ‌و‌ ‌به‌ نعمت خود سرمايه بخشيد

•    سپس ‌ما‌ ‌را‌ فرمان داد ‌تا‌ طاعتمان ‌را‌ بسنجد ‌و‌ نهى فرمود ‌تا‌ شكرمان ‌را‌ بيازمايد. ‌پس‌ ‌از‌ راه امرش منحرف گشتيم ‌و‌ ‌بر‌ مركب نهيش سوار شديم ‌با‌ اين حال ‌به‌ عقوبت ‌ما‌ شتاب نكرد ‌و‌ ‌در‌ انتقام ‌ما‌ تعجيل نفرمود، بلكه ‌به‌ رحمت خود ‌از‌ روى كرم ‌با‌ ‌ما‌ مدارا كرد ‌و‌ ‌به‌ مهربانى خويش ‌از‌ روى حلم بازگشتن ‌ما‌ ‌را‌ انتظار كشيد

•    و سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ توبه ‌ى‌ راه نمود ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌جز‌ ‌از‌ فضل ‌او‌ نيافته ايم. ‌پس‌ اگر ‌جز‌ اين ‌يك‌ نعمت ‌از‌ فضل ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ شمار نياوريم ‌هر‌ آينه انعام ‌او‌ ‌در‌ ‌حق‌ ‌ما‌ بزرگ ‌و‌ احسانش درباره ‌ى‌ ‌ما‌ جليل ‌و‌ فضلش ‌بر‌ ‌ما‌ عظيم خواهد بود.

•    زيرا روش ‌او‌ ‌در‌ باب توبه نسبت ‌به‌ ملل قبل ‌از‌ ‌ما‌ چنين نبوده آنچه ‌را‌ ‌كه‌ تاب تحمل ‌آن‌ ‌را‌ نداشتيم ‌از‌ (ذمه ى) ‌ما‌ برداشته ‌و‌ بيرون ‌از‌ ‌حد‌ طاقتمان تكليف نفرموده ‌و‌ ‌جز‌ ‌به‌ كار آسانمان ‌وا‌ نداشته ‌و‌ براى هيچ ‌يك‌ ‌از‌ ‌ما‌ حجتى ‌و‌ عذرى باقى نگذاشته.

•    پس بدبخت ‌از‌ ميان ‌ما‌ كسى است ‌كه‌ ‌بر‌ خلاف رضاى خدا خود ‌را‌ ‌به‌ هلاك افكنده ‌و‌ نيكبخت كسى است ‌كه‌ ‌به‌ سوى ‌او‌ توجه كرده  

•    و سپاس خداى ‌را‌ ‌به‌ ‌هر‌ نهج ‌كه‌ نزديكترين فرشتگان ‌به‌ ‌او‌ ‌و‌ گراميترين آفريدگان ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ پسنديده ترين ستايش كنندگان ‌در‌ پيشگاه ‌او‌ ‌وى‌ ‌را‌ سپاس گذارده اند.

•    سپاسى ‌كه‌ ‌از‌ ديگر سپاسها برتر باشد مانند برترى پروردگار ‌ما‌ ‌بر‌ همه آفريدگانش.

•    سپس حمد ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ جاى ‌هر‌ نعمتى ‌كه‌ (بر ذمه ى) ‌ما‌ ‌و‌ همه ‌ى‌ بندگان گذشته ‌و‌ بازمانده ‌ى‌ خود دارد ‌و‌ ‌به‌ شماره ‌ى‌ ‌هر‌ چيز ‌كه‌ علم ‌او‌ ‌بر‌ ‌آن‌ احاطه كرده ‌و‌ چندين برابر ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ آنها هميشه ‌و‌ جاويد ‌تا‌ روز رستاخيز.

•    سپاسى ‌كه‌ پايان نپذيرد ‌و‌ شماره ‌اش‌ ‌به‌ احصا درنيايد ‌و‌ ‌به‌ نهايتش دسترس ‌و‌ براى مدتش انقطاعى نباشد.

•    سپاسى ‌كه‌ موجب رسيدن ‌به‌ طاعت ‌و‌ عفو ‌او‌ ‌و‌ سبب خشنودى ‌و‌ وسيله ‌ى‌ آمرزش ‌و‌ راه ‌به‌ سوى بهشت ‌و‌ پناه ‌از‌ انتقام ‌و‌ ايمنى ‌از‌ خشم ‌و‌ پشتيبان طاعت ‌و‌ مانع ‌از‌ نافرمانى ‌و‌ مددكار ‌بر‌ اداء ‌حق‌ ‌و‌ وظائف ‌او‌ باشد

•    سپاسى ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌در‌ ميان نيكبختان ‌از‌ دوستانش نيكبخت شويم ‌و‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ‌در‌ سلك شهيدان شمشيرهاى دشمنانش درآئيم. همانا ‌كه‌ خدا يارى دهنده ‌و‌ ستوده است.

----------------------

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!