کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

اعتراف به گناه و طلب توبه، بخش شانزدهم

‌و‌ ‌مى‌ توان دعوى نمود ‌و‌ گفت: ‌بر‌ فرض اينكه نفس خود ‌را‌ ‌بر‌ آنها ترجيح داده باشد

بیشتر...

عوامل سلب توفيق ‌و‌ عدم كاميابى دعا

امام زين العابدين عليه السلام ‌در‌ اين فراز ‌به‌ اين نكته اشاره ‌مى‌ فرمايد ‌كه‌ ‌از‌ جمله عوامل سلب توفيق

بیشتر...

توكل ‌بر‌ خدا ‌و‌ آثار ‌آن‌

امام همام ، حضرت على ‌بن‌ الحسين عليه السلام ‌در‌ جمله ‌ى‌ چهارم بدين حقيقت اشارت دارد ‌كه‌ انسان تنها بايد

بیشتر...

اعتراف به گناه و طلب توبه، بخش سوم

و ‌مى‌ راند ‌و‌ ‌مى‌ كشاند مرا ‌بر‌ سئوال نمودن ‌از‌ ‌تو‌ مهربانى ‌و‌ بخشش ‌تو‌

بیشتر...

خوشا آنان ‌كه‌ ‌سر‌ ‌بر‌ خاك اويند

 «اَللَّهُمَّ فَارْفَعْهُ بما كَدَحَ فِيكَ اِلىَ الدَّرَجَةِ الْعُليْا ‌من‌ جَنَّتِكَ حَتَّى ‌لا‌ يُساوى ‌فى‌ مَنْزِلَةٍ، ‌و‌ ‌لا‌ يُكافَأَ ‌فى‌ مَرْتَبَةٍ،

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
10704
6273
52660839
اوقات شرعی

‌در‌ زارى ‌و‌ نياز

و ‌از دعاهاى ‌آن‌ حضرت (عليه السلام) است ‌در‌ زارى ‌و‌ نياز


―    خدايا! ‌تو‌ ‌را‌ سپاسگزارم ‌و‌ سزاوارى ‌به‌ سپاس گذاشتن ‌كه‌ درباره ‌ى‌ ‌من‌ نيكى نمودى ‌و‌ نعمت فراوان بخشيدى ‌و‌ عطاى ارجمند ارزانى داشتى ‌و‌ ‌به‌ رحمت خود مرا فزونى دادى ‌و‌ نعمت خود ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ تمام كردى ‌و‌ ‌به‌ ‌آن‌ اندازه احسان فرمودى ‌كه‌ ‌از‌ عهده شكر ‌آن‌ برنيايم  
―    و اگر احسان ‌تو‌ ‌بر‌ ‌من‌ نبود ‌و‌ نعمت وافر عطا نكرده بودى ‌من‌ ‌به‌ بهره ‌ى‌ خود نمى رسيدم ‌و‌ ‌از‌ اصلاح خود فرو مانده بودم لكن ‌در‌ آغاز ‌به‌ ‌من‌ احسان كردى ‌و‌ همه كار مرا سامان دادى ‌و‌ رنج ‌و‌ گزند ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ دور داشتى ‌و‌ مقدرات ‌بد‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ منع كردى.

―    اى خداى من! ‌چه‌ بسيار بلاى سخت ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ برگردانيدى، ‌و‌ ‌چه‌ نعمت هاى وافر ‌كه‌ چشم مرا بدان روشن كردى، ‌و‌ ‌چه‌ احسان بزرگ ‌كه‌ ‌به‌ ‌من‌ ارزانى داشتى.

―    توئى ‌كه‌ هنگام بيچارگى دعوت مرا اجابت كردى ‌و‌ هنگام لغزش دست مرا گرفتى ‌و‌ ‌حق‌ مرا ‌از‌ دشمنان ‌من‌ باز ستدى.

―    خدايا! هرگاه ‌از‌ ‌تو‌ چيزى خواستم ‌تو‌ ‌را‌ بخيل نيافتم ‌و‌ ‌هر‌ وقت قصد خدمت ‌تو‌ كردم ‌تو‌ ‌را‌ درهم گرفته نديدم بلكه دعاى مرا شنيدى ‌و‌ مطلوب مرا عطا كردى، ‌و‌ ‌از‌ همه جهت ‌در‌ همه وقت نعمت ‌تو‌ ‌را‌ ‌بر‌ خويش وافر ديدم، ‌پس‌ ‌تو‌ پيش ‌من‌ سزاوار ستايش بوده ‌و‌ قدر احسان ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ دانم،
―    به ‌دل‌ ‌و‌ زبان ‌و‌ هوش حمد ‌تو‌ گويم. حمدى ‌كه‌ سزاى ‌تو‌ بود ‌و‌ ‌به‌ راستى شكر ‌تو‌ گزارده شود، حمدى ‌كه‌ ‌تو‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ خشنود گرداند. ‌اى‌ پناه من! ‌هر‌ وقت راهها ‌بر‌ ‌من‌ بسته شود مرا ‌از‌ آنچه موجب خشم تست رهائى ده.

―    اى دستگيرنده ‌ى‌ من! اگر وقت لغزش عيب مرا نمى پوشيدى رسوا شده بودم ‌اى‌ ياور من! اگر يارى ‌تو‌ نبود دشمن ‌بر‌ ‌من‌ چيره گشته بود. ‌اى‌ كسى ‌كه‌ پادشاهان ‌در‌ پيش ‌تو‌ خيش ذلت ‌بر‌ گردن نهاده ‌و‌ ‌از‌ قهر ‌تو‌ ترسانند. ‌اى‌ كسى ‌كه‌ سزاوار است همه ‌از‌ ‌تو‌ بترسند. ‌اى‌ كسى ‌كه‌ نامهاى نيكو خاص ‌تو‌ است ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم مرا ببخشى ‌و‌ بيامرزى، ‌من‌ ‌بى‌ گناه نيستم ‌و‌ روى عذرخواهى ندارم، چندان نيرومند نيستم ‌كه‌ ‌بر‌ مدعاى خويش پيروز گردم ‌و‌ گريزگاهى ندارم ‌كه‌ فرار كنم.

―    از ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌از‌ لغزش، دست مرا بگيرى. ‌و‌ ‌از‌ گناهان، ‌كه‌ مرا سخت درهم فشرده ‌و‌ ‌از‌ همه سوى فرو گرفته ‌و‌ هلاك كرده است، روى ‌به‌ ‌تو‌ ‌مى‌ كنم، ‌و‌ ‌از‌ آنها گريخته ‌و‌ توبه كرده سوى ‌تو‌ آيم ‌پس‌ توبه ‌ى‌ مرا بپذير پناه ‌به‌ ‌تو‌ آورده ‌ام‌ ‌پس‌ مرا ‌در‌ پناه گير، ‌و‌ ‌از‌ ‌تو‌ زينهار خواسته ‌ام‌ ‌پس‌ مرا خوار مكن، ‌و‌ ‌از‌ ‌تو‌ مسئلت ‌مى‌ كنم ‌پس‌ مرا نوميد مگردان چنگ ‌در‌ آستان ‌تو‌ زدم ‌پس‌ مرا رها مكن. ‌از‌ ‌تو‌ حاجت خواستم مرا محروم باز مگردان.
―    اى پروردگار من! ‌به‌ درماندگى ‌و‌ لابه ‌و‌ ‌با‌ بيم ‌و‌ ترس ‌و‌ هراس ‌و‌ نيازمندى ‌و‌ بيچارگى ‌تو‌ ‌را‌ خواندم.

―    از سستى خود، ‌كه‌ نمى توانم سوى آنچه دوستانت ‌را‌ نويد داده ‌اى‌ پيشى جويم ‌و‌ ‌از‌ آنچه دشمنان خود ‌را‌ ترسانيده ‌اى‌ بپرهيزم، ‌به‌ ‌تو‌ شكايت ‌مى‌ كنم ‌و‌ ‌از‌ بسيارى اندوه ‌و‌ وسوسه ‌ى‌ ‌دل‌ ‌از‌ ‌تو‌ چاره ‌مى‌ جويم ‌اى‌ خداى من.

―    مرا بدان كارهاى نهانى رسوا نساختى ‌و‌ ‌به‌ گناه هلاك نكردى، هرگاه ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ خوانم ‌تو‌ زود اجابت ‌من‌ ‌مى‌ كنى اما وقتى ‌تو‌ مرا ‌مى‌ خوانى ‌من‌ دير پاسخ ‌مى‌ دهم ‌و‌ ‌هر‌ حاجت ‌كه‌ خواهم ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌و‌ ‌هر‌ ‌جا‌ هستم راز خود ‌را‌ ‌با‌ ‌تو‌ ‌در‌ ميان ‌مى‌ نهم. غير ‌تو‌ ‌را‌ نمى خوانم ‌و‌ ‌به‌ ديگرى اميد ندارم.

―    لبيك لبيك. ‌هر‌ ‌كه‌ شكايت سوى ‌تو‌ آرد ‌مى‌ شنوى ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ توكل ‌بر‌ ‌تو‌ كند ‌او‌ ‌را‌ ‌مى‌ پذيرى ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌به‌ ‌تو‌ متوسل شود ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ سختى ‌مى‌ رهانى ‌و‌ ‌هر‌ ‌كه‌ پناه ‌به‌ ‌تو‌ آرد گشايش ‌مى‌ دهى.

―    پس اگر ‌چه‌ سپاس ‌تو‌ كمتر گويم مرا ‌از‌ خير دنيا ‌و‌ آخرت محروم مكن ‌و‌ ‌آن‌ گناهان مرا ‌كه‌ ‌مى‌ دانى بيامرز.
―    اگر مرا عذاب كنى منم ‌كه‌ ‌بر‌ خود ستم كردم ‌و‌ ‌از‌ ‌حد‌ خود پاى بيرون نهادم ‌و‌ فرمان ‌تو‌ ‌را‌ سست گرفتم گناهكارم ‌و‌ مقصر ‌لا‌ ابالى ‌به‌ بخت خود پشت ‌پا‌ زده ‌و‌ اگر بيامرزى ارحم الراحمينى
.

...............................

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!