کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

هنگامى ‌كه‌ عافيت ‌و‌ شكر ‌بر‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ خدا

سد معروف است ‌و‌ ‌آن‌ سترى است ‌كه‌ قرار دهند ميان ‌دو‌ چيز.  
 تقفل: ‌از‌ اقفال ‌به‌ معنى

بیشتر...

براى برآورده شدن حاجات

̶    خدايا مسبب اصلى در‌  برآورده شدن حاجات  

̶    و آنكه وسايل رسيدن به‌  مطلوب در‌  اختيار دارد تو‌  هستى  

̶    و اي‌ آنكه نعمت هايت را‌  با‌  قيمت ها معامله

بیشتر...

قدرت بيان ‌و‌ تأثير ‌آن‌ ‌در‌ هدايت مردم

قدرت بيان ، ‌از‌ نعمت هاى بزرگ الهى است ‌كه‌ گاهى قدرت سازندگى ‌و‌ نفوذ ‌آن‌ ، ‌تا‌ ‌سر‌ ‌حد‌ سحر ‌در‌ شنوندگان تصرف ‌مى‌ كند ‌و‌ آنها ‌را‌ ‌در‌ حوزه ‌ى‌

بیشتر...

معذرت خواهى از‌ سهل انگاريها درباره ‌ى‌ حقوق

 بود ‌از‌ دعاى ‌آن‌ امام ‌در‌ معذرت نمودن ‌از‌ آنچه تابع ‌او‌ شده است ‌از‌ حقوق برادران دينى

بیشتر...

در اظهار عجز از‌ اداى شكر ‌و‌ سپاس ايزد متعال

در اظهار عجز از‌  اداى شكر  ‌و‌  سپاس ايزد متعال در‌  مقابل نعم بى شمار حضرت حق به‌  اين دعا با‌  خدا راز  ‌و‌  نياز مى كرد


̶    اى خداى بزرگ هيچ كس شكر  ‌و‌ 

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2312
4281
52558048
اوقات شرعی

در‌ درود ‌بر‌ پيروان انبيا ‌و‌ تصديق كنندگان آنها

از دعاهاى‌آن‌ حضرت است عليه السلام ‌در‌ درود ‌بر‌ پيروان انبيا ‌و‌ تصديق كنندگان آنها


―    خدايا پيروان پيغمبران ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌از‌ اهل زمين ‌كه‌ وقتى دشمنان انبيا ‌به‌ تكذيب برخاستند آنها نديده ايمان آوردند ‌و‌ راستى ‌از‌ روى ايمان رغبت نمودند

―    در ‌هر‌ عهد ‌و‌ زمان ‌از‌ دوران آدم ‌تا‌ زمان محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله رسولى فرستادى ‌و‌ راهنمائى برگزيدى ‌كه‌ پيشواى هدايت بودند ‌و‌ سرور پرهيزكاران، ‌بر‌ همه آنها درود باد. خداوندا ‌به‌ آمرزش ‌و‌ خوشنودى ‌به‌ آنان عنايت فرما
―    خاصه اصحاب محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌را‌ ‌كه‌ ‌حق‌ صحبت ادا كردند ‌و‌ ‌در‌ يارى ‌او‌ نيك كوشيدند ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ مدد كردند ‌و‌ سوى ‌او‌ شتافتند. ‌و‌ ‌به‌ دعوت ‌او‌ پيشى گرفتند ‌و‌ چون براهين نبوت خود ‌را‌ ‌به‌ آنان شنوانيد پذيرفتند

―    و ‌از‌ زن ‌و‌ فرزند جدا گشتند ‌تا‌ سخن ‌او‌ آشكار گشت ‌و‌ براى استوار كردن دين ‌او‌ ‌با‌ پدر ‌و‌ پسر خود درآويختند ‌و‌ ‌به‌ يمن حضرتش داد خود بگرفتند

―    دوستى ‌او‌ ‌در‌ ‌دل‌ داشتند ‌به‌ اميد تجارتى ‌كه‌ هرگز كاسد نگردد

―    خويشان ‌از‌ آنها بيگانه گشتند چون ‌كه‌ ‌در‌ دامن ‌او‌ آويختند ‌و‌ نزديكان دور شدند چون ‌در‌ سايه ‌ى‌ قرب ‌او‌ آرميدند

―    پس خدايا آنچه ‌را‌ براى ‌تو‌ ‌و‌ ‌در‌ راه ‌تو‌ رها كردند ‌از‌ نظر عنايت دور مدار، ‌به‌ خشنودى خود آنها ‌را‌ شاد ‌كن‌ ‌كه‌ مردم ‌را‌ ‌بر‌ پرستش ‌تو‌ متفق ساختند ‌و‌ ‌بر‌ پيغمبر ‌تو‌ خلق ‌را‌ سوى ‌تو‌ خواندند

―    و پاداش عمل آنان ‌را‌ كامل مرحمت ‌كن‌ ‌كه‌ ‌از‌ خاندان خود دورى گزيدند. ‌و‌ ‌از‌ فراخى معاش ‌به‌ تنگى راضى گشتند ‌و‌ درود فرست ‌بر‌ ستمديدگان ايشان ‌در‌ راه عزت دين ‌تو‌ چنانكه آنان ‌را‌ ‌به‌ كثرت عدد نيرو دادى  
―    خدايا بهترين پاداش خود ‌را‌ بدان گروه برسان ‌كه‌ ‌در‌ نيكوكارى پيرو ياران پيغمبر شدند. ‌مى‌ گفتند ‌اى‌ پروردگار ما، ‌ما‌ ‌و‌ برادران ‌ما‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ ايمان سبقت جستند بيامرز

―    آنها ‌كه‌ روش صحابه ‌را‌ گرفتند ‌و‌ طريقت آنان ‌را‌ برگزيدند ‌و‌ ‌با‌ كردارى مانند آنها روزگار بسر بردند

―    در بينائى آنها ‌شك‌ راه نيافت ‌و‌ ‌در‌ پيروى آثار ‌و‌ اقتدا ‌به‌ چراغ هدايت ايشان ترديد ننمودند

―    يار ‌و‌ مددكار آنان بودند دين آنها ‌را‌ پذيرفتند ‌و‌ ‌به‌ سيرت آنان راه يافتند ‌و‌ ‌با‌ آنها ‌دل‌ راست داشتند ‌و‌ سخنان ايشان ‌را‌ ‌هر‌ ‌چه‌ گفتند باور كردند

―    خدايا درود فرست ‌بر‌ پيروان ايشان ‌از‌ امروز ‌تا‌ روز قيامت ‌و‌ ‌بر‌ زنان ‌و‌ فرزندان ايشان ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ فرمان ‌تو‌ برد

―    درودى ‌كه‌ آنها ‌را‌ ‌از‌ معصيت بازدارى ‌و‌ باغ بهشت ‌را‌ ‌بر‌ ايشان گشاده گردانى ‌و‌ ‌از‌ مكر شيطان حفظ كنى ‌و‌ ‌در‌ ‌هر‌ كار نيك ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ توفيق خواهند آنان ‌را‌ توفيق دهى ‌و‌ ‌از‌ حوادث ‌شب‌ ‌و‌ روز نگهدارى مگر آنچه خير آنها باشد
―    ايشان ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ دار ‌كه‌ چشم اميدشان ‌به‌ دست ‌تو‌ باشد ‌و‌ طمع ‌در‌ نعمتهاى ‌تو‌ بندند ‌و‌ ‌از‌ آنچه ‌در‌ دست بندگان تست چشم فروپوشند

―    چنان ‌كن‌ ‌تا‌ رغبت سوى ‌تو‌ داشته باشند ‌و‌ ترس ايشان ‌هم‌ ‌از‌ ‌تو‌ باشد. ‌و‌ ‌از‌ فراخى دنيا روى بگردانند ‌و‌ دوستار عمل آخرت ‌و‌ آماده جهان ‌پس‌ ‌از‌ مرگ گردند

―    آنروز ‌كه‌ جانها ‌از‌ ‌تن‌ بيرون رود ‌هر‌ اندوهى ‌كه‌ روى بديشان كند ‌بر‌ آنها آسان ‌كن‌  

―    و آنان ‌را‌ ‌از‌ ‌هر‌ ‌چه‌ موجب فتنه آنها شود ‌و‌ ‌از‌ آتش سخت ‌و‌ جاويد ماندن ‌در‌ ‌آن‌ ايمن گردان  

―    و آنان ‌را‌ بجاى امن ‌بر‌ ‌كه‌ آسايشگاه پرهيزكاران است.

......................................

منبع

قرآن و قرآن پژوهان،نهج البلاغه و ....

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!