کلیپ های صوتی،تصویری

مطالب برگزیده

  • تــازه ها
  • متن دعا

درخواست آمرزش از خدای متعال، بخش دوم

نقص: خسران ‌و‌ زيان ‌را‌ گويند.  
 وقف: حبس بودن.  
 يعنى: خدايا ‌هر‌ زمانى بمانيم ‌ما‌

بیشتر...

پس از ستایش خداوند و درود بر رسول او، بخش هفتم

هجرت دور شدن ‌از‌ بلد ‌و‌ منزل، ناى دورى ناى ‌اى‌ بعد.  
وطن: مقابل غربت، رحل: منزل.  
التركيب: اراده ‌و‌

بیشتر...

درخواست آمرزش از گناهان، بخش یازدهم

غور: فرو رفتن ‌در‌ چيزى است ‌و‌ ته ‌هر‌ چيزى.  
 دعوت: خواندن ‌به‌ آمدن مثل دعوت ‌در‌ ضيافت، موقن

بیشتر...

نيايش هنگام ختم قرآن، بخش اول

بدان ‌كه‌ ختم ‌و‌ قرائت قرآن ‌از‌ سنن اكيده ‌و‌ افضل تمام مستحبات است چنانچه شيخ جعفر ‌در‌ كشف الغطا

بیشتر...

دعابرای خود و دوستان، بخش هفتم

موالات: يارى نمودن.  
خذلان: ترك اعانت ‌و‌ يارى نمودن.  
الرفد: عطاء ‌و‌ مونه، عز: قوه ‌و‌ قدرت.  
غوى: گمراه شدن.

بیشتر...

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
10712
6273
52660847
اوقات شرعی

در‌ سپاسگزارى خداوند ‌و‌ درود ‌بر‌ رسول ‌او‌ صلى الله عليه ‌و‌ آله

از دعاهاى‌آن‌ حضرت است ‌در‌ سپاسگزارى خداوند ‌و‌ درود ‌بر‌ رسول ‌او‌ صلى الله عليه ‌و‌ آله

―    سپاس خداوند ‌را‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ منت نهاد ‌و‌ پيغمبرش محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ فرستاد ‌نه‌ ‌بر‌ امم گذشته ‌و‌ مردم پيشين، ‌به‌ قدرت خود ‌كه‌ ‌از‌ هيچ كار اگر ‌چه‌ بزرگ بود فرو نمى ماند ‌و‌ هيچ چيز گرچه خرد باشد ‌از‌ دست ‌او‌ بدر نمى رود

―    همه امتها ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ ختم فرمود ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ شاهد انكار آنان قرار داد ‌به‌ فضل خويش ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ شماره ‌از‌ آنها افزون گردانيد

―    خدايا ‌بر‌ محمد درود فرست ‌كه‌ امين وحى تست ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ آفريدگان ‌و‌ خالص ‌از‌ بندگان تو. پيشواى رحمت است ‌و‌ كاروانسالار خير ‌و‌ كليد بركت،

―    در ازاى آنكه براى امر ‌تو‌ رنج كشيد

―    و ‌تن‌ خود ‌را‌ ‌در‌ مقابل آزارها فرا پيش داشت  

―    و ‌با‌ خويشان خود ‌در‌ راه دعوت ‌تو‌ آشكارا درآويخت  

―    و ‌با‌ قوم ‌و‌ تبار خود براى خشنودى ‌تو‌ نبرد كرد

―    براى زنده كردن دين ‌تو‌ ‌از‌ ارحام خود بريد

―    و نزديكان ‌را‌ ‌كه‌ انكار ‌تو‌ كردند ‌از‌ خود دور ساخت  

―    و بيگانگان ‌كه‌ دين ‌تو‌ ‌را‌ پذيرفتند ‌به‌ خود نزديك گردانيد

―    با دوران دوستى كرد براى ‌تو‌

―    و ‌با‌ نزديكان دشمنى نمود ‌در‌ راه ‌تو‌

―    تن خويش ‌را‌ ‌در‌ رسانيدن پيام ‌تو‌ ‌به‌ رنج افكند

―    و براى دعوت ‌به‌ دين ‌تو‌ خود ‌را‌ ‌به‌ تعب انداخت  

―    و ‌به‌ پند اهل دعوت ‌تو‌ مشغول داشت.

―    و سوى شهر غربت هجرت كرد، ‌از‌ وطن ‌و‌ اهل ‌و‌ خانه ‌و‌ زادگاه ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ دلبستگى داشت دورى گزيد چون ‌مى‌ خواست دين ‌تو‌ ‌را‌ فيروز گرداند ‌و‌ براى سركوبى منكران ‌تو‌ ياوران بدست آورد

―    تا آنچه درباره دشمنان ‌مى‌ خواست ‌به‌ انجام رسيد

―    و آنچه براى دوستان ‌تو‌ ‌مى‌ خواست تمام گشت  

―    از يارى ‌تو‌ گشايش خواست ‌و‌ ‌با‌ ناتوانى ‌از‌ ‌تو‌ نيرو طلبيد ‌و‌ ‌به‌ سوى آنان تاخت  

―    در ميان سراى ايشان جنگ پيوست  

―    و ‌بر‌ آرامشگاه آنان هجوم برد

―    تا فرمان ‌تو‌ آشكار گشت ‌و‌ سخن ‌تو‌ ‌بر‌ كرسى نشست ‌با‌ اينكه مشركان ‌را‌ ناخوش آمد

―    خداوندا! ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ ازاى اين رنج ‌به‌ بالاترين درجات بهشت بالا ‌بر‌

―    چنانكه ديگرى ‌با‌ ‌او‌ ‌در‌ ‌يك‌ منزلت نباشد ‌و‌ ‌در‌ مرتبه مانند ‌او‌ نبود ‌و‌ هيچ فرشته مقرب ‌و‌ نبى مرسل ‌با‌ ‌او‌ برابر نباشد

―    و آنچه نويد دادى ‌از‌ شفاعت نيكو درباره خاندان پاك ‌و‌ امت مومن ‌او‌ بيشتر ‌از‌ ‌آن‌ عطا فرما،

―    اى ‌كه‌ ‌به‌ وعده خود وفا ‌مى‌ كنى ‌و‌ گفتار خود ‌را‌ ‌به‌ انجام ‌مى‌ رسانى ‌و‌ زشتيها ‌را‌ ‌به‌ چندين برابر ‌از‌ حسنات مبدل ‌مى‌ كنى ‌كه‌ توئى صاحب احسان عظيم.

...............................

منبع

یکشنبه, آبان 14 1396 0 نظر
ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود

و از دعاهاى آن حضرت است. ابتدا حمد و ثناى خداوند عزوجل را نمود سپس فرمود:


•    ستايش خداى

معرفی آثار صحیفه سجادیه

Have no items! Please recheck module config!