• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1316
3013
62487805
اوقات شرعی

هرگاه بر‌ ‌آن حضرت امر مهمى يا‌ حادثه ناگوارى وارد مى شد

هرگاه بر‌  ‌آن حضرت امر مهمى يا‌  حادثه ناگوارى وارد مى شد  ‌و‌  هنگام رنج  ‌و‌  آلام روزگار اين دعا را‌  براى حل مشكلات مى خواند (كه معروف شده به‌  دعاى يا‌  من‌  تحل...)


̶    اى خدائى كه‌  گره ناگواريهاى عالم به‌  او‌  گشايش مى يابد اى خدائى كه‌  سختيهاى جهان به‌  او‌  آسان مى گردد اى آنكه برون شدن از‌  غم  ‌و‌  اندوه به‌  حقيقت شادى  ‌و‌  خرمى از‌  او‌  درخواست مى شود

̶    مشكلات عالم پيش قدرتت رام گردند  ‌و‌  اسباب وجود هر‌  چيز به‌  لطف  ‌و‌  كرمت نظام يافته است قضا به‌  قدرت تو‌  جارى  ‌و‌  هر‌  چيز عالم به‌  اراده تو‌  امضاء مى گردد

̶    پس هر‌  چه بخواهى به‌  مجرد خواست پيش از‌  فرمانت اطاعت كند  ‌و‌  هر‌  چه بخواهى به‌  صرف اراده بدون نهيت منزجر گردد

̶    خلق ترا در‌  مهمات عالم مى خوانند  ‌و‌  به‌  درگاه تو‌  در‌  پريشانيها تضرع  ‌و‌  زارى مى كنند هيچ درد  ‌و‌  رنج  ‌و‌  پريشانى دفع نشود مگر آنكه تو‌  مندفع گردانى  ‌و‌  تو‌  برطرف سازى 

̶    و اى خدا گران حوادثى به‌  من‌  رسيده كه‌  مرا درهم شكسته  ‌و‌  پريشان حال ساخته  ‌و‌  مشكلاتى بر‌ من‌  وارد شده كه‌  مرا به‌  رنج  ‌و‌  غم افكنده 

̶    به قدرت تو‌   ‌آن امور بر‌ من‌  وارد آمده  ‌و‌  به‌  اقتدار تو‌  بر‌ من‌  روآورده 

̶    پس غمى كه‌  تو‌  آوردى كسى ديگر نتواند برد  ‌و‌  مشكلى كه‌  تو‌  فرستى غير تو‌  نتواند زائل كرد درى كه‌  تو‌  بر‌ بندى ديگرى نتواند گشود  ‌و‌  اگر بگشائى نتواند بست آنچه را‌  تو‌  مشكل كنى كسى آسان نتواند ساخت  ‌و‌  آنكه را‌  تو‌  خوار سازى كسى يارى نتواند كرد.

̶    پس درود فرست اى خدا بر‌ محمد (ص)  ‌و‌  آلش  ‌و‌  بر‌ من‌  به‌  فضل  ‌و‌  احسان در‌  وسعت  ‌و‌  آسايش بگشا  ‌و‌  به‌  قدرتت در‌  قلبم لشكر هم  ‌و‌  غم را‌  در‌  هم شكن  ‌و‌  به‌  من‌  در‌  آنچه شكايت از‌   ‌آن دارم حسن ظن  ‌و‌  خوشبينى عطا فرما  ‌و‌  شيرينى صنعت را‌  در‌  آنچه درخواست مى كنم به‌  من‌  بچشان  ‌و‌  از‌  جانب خود به‌  من‌  رحمت  ‌و‌  گشايش  ‌و‌  خوشگوارى عنايت فرما  ‌و‌  براى من‌  از‌  لطف خود از‌  هر‌  مشكلى راه خروجى الهام فرما

̶    و مرا از‌  كار ملازمت وظايف بندگيت  ‌و‌  به‌  جاى آوردن سنن  ‌و‌  احكامت به‌  هيچ كار مشغول مگردان 

̶    اى خدا از‌  حوادثى كه‌  به‌  من‌  رسيده سينه ام تنگ  ‌و‌  دلم پر از‌  هم  ‌و‌  غم گرديده  ‌و‌  تو‌  بر‌ دفع آنچه بدان مبتلا  ‌و‌  به‌   ‌آن گرفتارم توانائى پس‌  تو‌   ‌آن (غم  ‌و‌  دلتنگيم را) به‌  كرمت زايل گردان  ‌و‌  هر‌  چند من‌  مستوجب اين لطف تو‌  نباشم اى صاحب عرش بزرگ اى صاحب نعمت با‌  كرامت پس‌  تو‌  قادرى اى مهربانترين مهربانان عالم دعايم را‌  اجابت فرما- اى پروردگار عالميان
.

............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo