در طلب عفو ‌و‌ رحمت

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ كمر شهوتم را‌ در‌ برابر هر‌ حرامى در‌ شكن ‌و‌ از‌ هر‌ گونه خطايى آز من‌ را‌ بازدار ‌و‌ مرا از‌ دل آزارى هر‌ مومن ‌و‌ مومنه ‌و‌ مسلم ‌و‌ مسلمه اى ممانعت فرماى!

̶    بار الها! هر‌ بنده اى كه‌ درباره ‌ى‌ من‌ عملى انجام داده كه‌ مورد نهى تو‌ بوده يا‌ در‌ چيزى كه‌ تو‌ ممنوع فرموده اى، پرده ‌ى‌ حرمت مرا دريده ‌و‌ در‌ حالى كه‌ ذمه ‌ى‌ من‌ بر‌ گردن او‌ بوده، در‌ گذشته، يا‌ اين ذمه در‌ حال حيات بر‌ گردن وى مانده، پس‌ او‌ را‌ در‌ ستمى كه‌ بر‌ من‌ روا داشته است، بيامرز ‌و‌ در‌ حقى كه‌ از‌ من‌ ضايع كرده است، بيامرز ‌و‌ اگر درباره ‌ى‌ من‌ خلافى كرده او‌ را‌ سرزنش مفرماى ‌و‌ اگر به‌ سبب آزار من‌ بر‌ او‌ گناهى است، وى را‌ رسوا مساز ‌و‌ اين گذشت صدقه گونه ‌ى‌ مرا درباره ‌ى‌ ايشان چون برترين نماز اهل تقرب قرار ده‌ 

̶    و مرا در‌ برابر عفو ايشان به‌ عفو خود عوض ده‌ ‌و‌ به‌ پاداش دعايم براى آنها مرا مشمول رحمت خود فرماى، تا‌ آنكه هر‌ يك از‌ ما‌ به‌ فضل تو‌ روى خوشبختى بيند ‌و‌ هر‌ يك از‌ ما‌ به‌ رحمت تو‌ راه نجات پويد.

̶    بار خدايا! هر‌ بنده اى از‌ بندگانت كه‌ از‌ من‌ كيفرى ديده، يا‌ از‌ طرف من‌ به‌ او‌ آزارى رسيده يا‌ از‌ جانب من‌ يا‌ به‌ واسطه ‌ى‌ من‌ به‌ وى ستمى وارد آمده به‌ گونه اى كه‌ سبب تضييع حق او‌ شده يا‌ مظلمه اش دامنگير من‌ شده، پس‌ درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، او‌ را‌ به‌ توانگرى خود از‌ من‌ خشنود گردان ‌و‌ حق وى را‌ از‌ نزد خود تاديه فرما

̶    و آنگاه مرا از‌ آنچه مستلزم داورى توست نگاه دار ‌و‌ از‌ هر‌ آنچه داد تو‌ بدان حكم مى كند رهايى بخش، چرا كه‌ توان من‌ از‌ پس‌ كيفر تو‌ برنمى آيد ‌و‌ طاقتم خشم تو‌ را‌ برنمى تابد ‌و‌ اگر به‌ انگيزه ‌ى‌ حق مدارى مرا مكافات دهى هلاكم مى كنى ‌و‌ اگر هر‌ آينه در‌ ذيل رحمت خويش در‌ نپوشانيم تباهم كرده اى.

̶    بار خدايا! از‌ تو‌ چيزى را‌ درخواهم كه‌ دهش ‌آن از‌ تو‌ به‌ هيچ روى نكاهد ‌و‌ برداشتن بارى را‌ خواستارم كه‌ بر‌ تو‌ گران نيست.

̶    بار خدايا! بخشش خود را‌ از‌ تو‌ مى طلبم كه‌ ‌آن را‌ نيافريدى تا‌ بيم زده از‌ زيانى، بدان پناه جويى يا‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن به‌ سودى دست يابى، بلكه مراد از‌ آفريدن ‌آن اثبات توانايى خود بود بر‌ آفريدن مثل ‌آن ‌و‌ حجت اقامه كردن بر‌ خلق مشابه آن.

̶    از تو‌ مى خواهم كه‌ بار گناهانى كه‌ حمل ‌آن مرا گرانبار ساخته بردارى ‌و‌ از‌ تو، بر‌ آنچه سنگينى ‌آن مرا به‌ زانو در‌ آورده است، يارى مى جويم.

̶    درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ بر‌ من‌ با‌ اينكه به‌ خود ستم كرده ام، ببخشاى ‌و‌ چنان كن كه‌ به‌ رحمت تو‌ اين بار گران را‌ حمل كنم ‌و‌ چه بسا كه‌ گذشت تو‌ شامل گناهكاران شده ‌و‌ چه بسا كه‌ عفوت ستمكاران را‌ در‌ بر‌ گرفته است!

̶    درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا سر‌ مشق كسانى قرار ده‌ كه‌ با‌ گذشت خويش از‌ ورطه هاى خطاكاران بيرون كشيده اى ‌و‌ به‌ توفيق خود از‌ مهلكه هاى مجرمان برآورده اى، تا‌ به‌ يارى گذشتت از‌ اسارت خشم تو‌ رهيده ‌و‌ به‌ دست دهشت از‌ قيد ‌و‌ بند عدالت آزاد گشته اند.

̶    بار الها! اگر چنين كنى اين گذشت را‌ درباره ‌ى‌ كسى مبذول داشته اى كه‌ خود را‌ درخور كيفر تو‌ مى داند ‌و‌ خود را‌ از‌ اين امر مبرا نمى داند كه‌ مستوجب عقاب تو‌ باشد.

̶    بار الها! اين رفتار را‌ با‌ كسى در‌ پيش مى گيرى كه‌ بيم وى از‌ طمعش در‌ تو‌ بيشترست ‌و‌ نوميدى وى از‌ رهايى از‌ اميدش به‌ خلاص استوارترست ولى نه از‌ ‌آن روى كه‌ نوميدى وى به‌ سبب ياس از‌ رحمت تو‌ يا‌ طمعش از‌ مقوله ‌ى‌ دلير گشتن به‌ آمرزش تو‌ باشد، بلكه از‌ ‌آن روى است كه‌ كردارهاى خوبش در‌ ميان كارهاى بد او‌ اندك است ‌و‌ ناتوانى حجت او‌ در‌ همه ‌ى‌ پيامدهايش مشهودست.

̶    اما تو‌ اى خداى من‌ تو‌ شايسته ‌ى‌ آنى كه‌ صديقان به‌ تو‌ مغرور نگردند ‌و‌ مجرمان از‌ تو‌ نوميد نشوند، چرا كه‌ تو‌ ‌آن بزرگ پروردگارى كه‌ از‌ كس فضل خويش باز نمى دارى ‌و‌ در‌ گرفتن حق خود به‌ كسى از‌ جزء جزء حساب پس‌ نمى گيرى 

̶    ياد تو‌ از‌ هر‌ چه به‌ يادماندنى است برترست ‌و‌ نامهايت از‌ آنچه ( به‌ تقليد يا‌ تبرك) مردمان بر‌ خود نهند منزه تر ‌و‌ نعمت تو‌ در‌ ميان همه ‌ى‌ آفريدگان آشكار است. پس‌ سپاس ترا باد بر‌ اين همه، اى پروردگار جهانيان
.

............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo