زارى به‌ سوى خدا

̶    بار الها! خالصانه از‌ غير تو‌ بريده ام 

̶    و سراپا به‌ تو‌ روى آورده ام 

̶    و از‌ ‌آن كس كه‌ خود به‌ عطاى تو‌ نيازمندست روى برتافته ام 

̶    و از‌ هر‌ كسى كه‌ خود از‌ نعمت تو‌ بى نياز نيست چهره بر‌ گردانده ام،

̶    و دريافته ام كه‌ خواهش نيازمند از‌ نيازمند بلاهت ‌و‌ گمراه دلى است.

̶    بار الها! چه بسا مردمى را‌ ديده ام كه‌ از‌ جز تو‌ عزت طلبيدند ‌و‌ خوار شدند ‌و‌ از‌ غير از‌ تو‌ دارايى تمنا كردند ‌و‌ بينوا ماندند ‌و‌ آهنگ بلندى كردند ‌و‌ به‌ پستى گراييدند،

̶    پس با‌ در‌ نگريستن به‌ حال امثال اين اشخاص پيش بينى ‌آن دورنگر درست از‌ آب در‌ آمده ‌و‌ راه درست پيموده بود كه‌ به‌ زبان حال گفته بود

̶    كه اى مولاى من‌ اين تويى كه‌ تنها ‌و‌ تنها مورد سئوال ‌و‌ بر‌ آورنده ‌ى‌ نياز منى واحدى را‌ در‌ اين معنا شريك نمى گيرم ‌و‌ اميد به‌ ديگرى نمى بندم ‌و‌ تو‌ را‌ تنها ‌و‌ تنها ندا در‌ مى دهم.

̶    تو راست وحدانيت عددى ‌و‌ قدرت صمديت بالذات ‌و‌ فضيلت حول ‌و‌ قوت ‌و‌ درجه ‌ى‌ علو ‌و‌ رفعت،

̶    و ما‌ سواى تو‌ مورد ترحم تو، ‌و‌ عمرانه مغلوب فرمان، ‌و‌ مقهور كارى كه‌ به‌ آنها سپرده اند، مى باشند ‌و‌ حالات آنها دگرگونى مى پذيرد ‌و‌ از‌ صفتى به‌ صفت ديگر انتقال مى يابند

̶    و حال آنكه تو‌ والاتر از‌ شبه ‌و‌ ند ‌و‌ ضد ‌و‌ فوق امثال ‌و‌ همتايان قرار دارى. پاكا كه‌ تويى ‌و‌ خدايى جز تو‌ نيست
.

..........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo