در طلب باران در‌ خشكسالى

̶    بار خدايا! بر‌ ما‌ باران ببار ‌و‌ با‌ فرستادن بارانى پر پشت از‌ ابرى درشت در‌ سراسر آفاق كه‌ مايه ‌ى‌ رويش گياهان زيباى زمينى تو‌ شوند، بر‌ ما‌ رحمت فرماى

̶    و با‌ بار دهى درختان بر‌ بندگانت منت نه ‌و‌ سرزمينهاى خود را‌ با‌ شكوفاسازى گلها زنده ساز ‌و‌ فرشتگان گرامى ‌و‌ جهان پيماى خود را‌ با‌ آبيارى سودمند ‌و‌ دنباله دار، ‌و‌ آنچنان گسترده ‌و‌ تند،

̶    كه هر‌ چه را‌ مرده از‌ بركت وى ‌آن را‌ زنده گردانى، شاهد بگير، تا‌ هر‌ چه را‌ كه‌ آمدنى است بيرون آورى ‌و‌ بدان روزيها را‌ گسترش دهى!
̶    از تو‌ چشم در‌ انتظاريم كه‌ ابرى فرستى، انبوه، فشرده خالى از‌ خطر، بى زيان، فراگير، خروشان كه‌ رگبارش خستگى نياورد ‌و‌ برقش مايه ‌ى‌ فريب نباشد.

̶    بار الها! ما‌ را‌ از‌ بارشى سيراب فرما كه‌ فريادرس ‌و‌ مايه ‌ى‌ رويش نباتات ‌و‌ منشا سر‌ سبزى ‌و‌ دامنه دار ‌و‌ پر مايه ‌و‌ سيراب كننده باشد، تا‌ از‌ بركت ‌آن گياه نو پا جان گيرد ‌و‌ پژمرده طراوت پذيرد.

̶    بار خدايا! بر‌ ما‌ چنان ببار كه‌ از‌ فيض ‌آن در‌ هر‌ پشته ‌و‌ تل، آب به‌ راه افتد ‌و‌ چاهابه ها از‌ ‌آن آكنده كنى ‌و‌ نهرها را‌ از‌ ‌آن به‌ جوش اندازى ‌و‌ درختان را‌ سبز پوش ‌و‌ نرخها را‌ در‌ همه شهرها ارزان كنى ‌و‌ دامها ‌و‌ مردم را‌ سرزنده سازى ‌و‌ روزيهاى پاكيزه را‌ براى ما‌ كامل گردانى ‌و‌ كشت ‌و‌ زرع ما‌ را‌ برويانى ‌و‌ پستانها را‌ پر از‌ شير گردانى ‌و‌ قوت بر‌ قوت ما‌ بيفزايى.

̶    بار خدايا! سايه ‌ى‌ ابر را‌ بر‌ ما‌ خالى از‌ سموم گردان ‌و‌ سرديش را‌ بر‌ ما‌ شوم مكن، ‌و‌ باريدنش را‌ بر‌ ما‌ عذاب مگردان ‌و‌ آبش را‌ بر‌ ما‌ تلخ مزه مساز.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ از‌ بركات آسمانها ‌و‌ زمين براى ما‌ روزى فراهم گردان، همانا كه‌ تو‌ بر‌ هر‌ چيز توانايى
.

...........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo