دعاى خير براى پدر ‌و‌ مادر

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد بنده ‌و‌ فرستاده ات ‌و‌ بر‌ خاندان پاكش، ‌و‌ آنها را‌ مشمول نيكوترين صلوات ‌و‌ بركات ‌و‌ سلام خود فرما ‌و‌ نيز بار خدايا!

̶    پدر ‌و‌ مادرم را‌ به‌ كرامتى كه‌ نزد توست ‌و‌ صلوات از‌ جانب خويش مخصوص فرماى، اى مهربان ترين مهربانان!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ دانش آنچه را‌ كه‌ در‌ رابطه با‌ ‌آن دو‌ بر‌ من‌ فرض است به‌ من‌ الهام فرما ‌و‌ ‌آن شناخت را‌ سراسر، در‌ من‌ گرد آور ‌و‌ آنگاه مرا بر‌ ‌آن دار كه‌ در‌ هر‌ آنچه به‌ من‌ بينش داده اى اختيار حاصل كنم تا‌ دقيقه اى از‌ آنچه به‌ من‌ آموخته اى از‌ من‌ فوت نگردد ‌و‌ بدنم از‌ آنچه به‌ من‌ الهام كردى ماندگى نشان ندهد!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، همانگونه كه‌ ما‌ را‌ با‌ انتساب به‌ وى شرافت دادى، ‌و‌ درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، از‌ ‌آن روى كه‌ به‌ سبب وى حق ما‌ را‌ بر‌ مردم واجب فرمودى.

̶    بار خدايا! چنان كن كه‌ مانند كسى كه‌ از‌ شكوه سلطانى سختگير بيمناك است از‌ ‌آن دو‌ بيمناك باشم ‌و‌ چون مادرى مهربان بدانها نيكويى نمايم ‌و‌ فرمان بردنم را‌ از‌ پدر ‌و‌ مادر ‌و‌ نيكى بديشان را‌ از‌ خواب در‌ ديده ‌ى‌ خواب آلوده صفا بخش تر ‌و‌ گواراتر از‌ آب خنك در‌ كام تشنه قرار ده‌ تا‌ آنكه خواسته ‌ى‌ ‌آن دو‌ را‌ بر‌ خواهش خويش ترجيح ‌و‌ خشنودى آنان را‌ بر‌ خواسته ‌ى‌ خود مقدم دارم ‌و‌ نيكويى آنها را- هر‌ چند اندك باشد- درباره ‌ى‌ خود بسيار شمارم ‌و‌ خوش خدمتى خود را‌ نسبت به‌ ‌آن دو‌ اندك شمارم، هر‌ چند بسيار باشد.

̶    بار خدايا! صدايم را‌ براى ‌آن دو‌ ملايم ‌و‌ سخنم را‌ براى آنها خوشايند ‌و‌ خويم را‌ براى ‌آن دو‌ نرم ‌و‌ دلم را‌ بر‌ آنها مهربان ‌و‌ مرا نسبت به‌ ايشان رفيق شفيق گردان.

̶    بار خدايا! تربيتى كه‌ ‌آن دو‌ از‌ من‌ كرده اند مشكور تو‌ باد ‌و‌ از‌ اينكه ‌آن دو‌ مرا گرامى داشته اند جزاى خيرشان ده‌ ‌و‌ آنچه را‌ كه‌ در‌ دوران كودكيم در‌ حفاظت ‌آن كوشيده اند براى آنان نگاهدار.

̶    بار خدايا! هر‌ آزارى كه‌ در‌ كودكى از‌ من‌ بديشان رسيده ‌و‌ هر‌ ناپسندى كه‌ از‌ ناحيه ‌ى‌ من‌ بديشان سر‌ زده يا‌ هر‌ حقى كه‌ نسبت به‌ ايشان از‌ جانب من‌ تضييع شده ‌آن را‌ مايه ‌ى‌ فرو ريختن گناهان ‌و‌ علو درجات ‌و‌ افزايش حسنات ‌آن دو‌ قرار ده، اى كسى كه‌ بديها را‌ به‌ چندين برابر از‌ نيكوييها تبديل مى كنى!

̶    بار خدايا! ‌و‌ هر‌ تعدى كه‌ در‌ گفتار يا‌ زياده روى كه‌ در‌ كردار بر‌ من‌ روا داشته اند يا‌ در‌ انجام وظيفه اى نسبت به‌ من‌ كوتاهى ورزيده اند، من‌ بر‌ ايشان بخشودم ‌و‌ از‌ تو‌ خواستارم كه‌ بار پى آمدهاى ‌آن را‌ از‌ ‌آن دو‌ فرو كاهى، چرا كه‌ من‌ درباره ‌ى‌ خودم هيچ گمان بدى به‌ ايشان نمى برم ‌و‌ آنها را‌ در‌ مهربانى نسبت به‌ خودم هيچ گمان بدى به‌ ايشان نمى برم ‌و‌ آنها را‌ در‌ مهربانى نسبت به‌ خود قصور ورزنده نمى شمارم ‌و‌ از‌ آنچه در‌ اداره كردن من‌ بدان مبادرت ورزيده اند ناخشنود نيستم.

̶    پروردگارا! به‌ راستى كه‌ حق ‌آن دو‌ بر‌ من‌ واجب تر ‌و‌ احسانشان به‌ من‌ ديرينه تر ‌و‌ مقرون به‌ منتى هر‌ چه بيشترست تا‌ اينكه بخواهم در‌ مقام دادخواهى برآيم ‌و‌ با‌ آنها معامله به‌ مثل كنم، در‌ اين صورت اى خداى من! در‌ ازاى اشتغال ايشان در‌ پرورش من‌ ‌و‌ سختى رنجى كه‌ در‌ نگهدارى من‌ بر‌ خود هموار كرده اند چه خواهد شد؟

̶    دريغا! كه‌ ‌آن دو‌ نمى توانند حق خود را‌ از‌ من‌ استيفا كنند ‌و‌ من‌ توانا نيستم كه‌ آنچه را‌ ‌آن دو‌ بر‌ عهده ‌ى‌ من‌ دارند تدارك نمايم ‌و‌ با‌ انجام وظيفه در‌ خدمت آنها در‌ كوشم، پس، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، مرا يارى ده‌ اى بهتر از‌ هر‌ كس كه‌ از‌ او‌ يارى مى جويند، ‌و‌ توفيقم بخش، اى راه نماينده ترين كس كه‌ روى به‌ سوى او‌ نهند، ‌و‌ مرا در‌ روزى كه‌ هر‌ كس در‌ برابر كردارش كيفر مى بيند ‌و‌ بر‌ كسى ستم نمى رود در‌ زمره ‌ى‌ ‌آن گروه كه‌ پدر ‌و‌ مادر را‌ نافرمانى كرده اند قرار مده.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ فرزندان وى، ‌و‌ پدر ‌و‌ مادر مرا به‌ برترين موهبتهائى كه‌ ويژه ‌ى‌ پدران ‌و‌ مادران بندگان مومن خود گردانيده اى، مخصوص فرماى، اى مهربان ترين مهربانها!

̶    بار خدايا! در‌ تعقيب نماز ‌و‌ در‌ پاره اى از‌ اوقات شبانگاهيم ‌و‌ در‌ ساعتى از‌ ساعات روزم ياد ‌آن دو‌ را‌ از‌ خاطرم مبر.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ به‌ دعايى كه‌ من‌ درباره ‌ى‌ آنها مى كنم مرا بيامرز ‌و‌ ‌آن دو‌ را‌ به‌ سبب نيكى آنها بر‌ من‌ حتما بيامرز ‌و‌ به‌ پايمردى من‌ به‌ راستى از‌ ايشان خشنود شو ‌و‌ ‌آن دو‌ را‌ با‌ كرامت به‌ جاهاى امن ‌و‌ سلامت برسان!

̶    بار خدايا! اگر ‌آن دو‌ را‌ پيش از‌ من‌ آمرزيده اى ‌آن دو‌ را‌ شفاعتگر من‌ ساز ‌و‌ اگر آمرزش تو‌ پيش از‌ ‌آن دو‌ شامل بنده ات شده مرا شفيع ‌آن دو‌ قرار ده‌ تا‌ در‌ سراى كرامت ‌و‌ جايگاه آمرزش ‌و‌ رحمت تو، در‌ پرتو مهرت همه با‌ هم گرد يكديگر جمع شويم، در‌ حقيقت تويى تو‌ كه‌ واجد فضل بزرگ ‌و‌ منت ديرينه اى ‌و‌ اين خود تويى كه‌ مهربان ترين مهربانانى
.

...........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo