اوج صفات والاى انسانى معروف به‌ «دعاى مكارم الاخلاق»

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ايمان مرا با‌ كامل ترين مراتب ‌آن ‌و‌ يقين مرا به‌ برترين درجات يقين، ‌و‌ نيتم را‌ به‌ نيكوترين نيتها ‌و‌ عملم را‌ به‌ بهترين اعمال رفعت بخش!

̶    اى خدا! به‌ لطف خويش نيتم را‌ از‌ هر‌ شائبه اى مصون دار ‌و‌ به‌ رحمت خويشتن يقينم را‌ هر‌ چه استوارتر كن ‌و‌ به‌ توان خود فسادم را‌ به‌ صلاح بدل فرماى!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا از‌ هر‌ كار كه‌ انجام ‌آن از‌ پرداختنم به‌ تو‌ باز مى دارد، بى نياز فرما، ‌و‌ به‌ كارى برگمار كه‌ در‌ روز رستاخيز از‌ من‌ طلب مى كنى، ‌و‌ روزهاى عمر مرا در‌ انجام كارى كه‌ براى ‌آن مرا آفريده اى صرف فرما، ‌و‌ مرا بى نياز گردان، ‌و‌ در‌ روزى بر‌ من‌ گشوده گردان، ‌و‌ به‌ نظر انداختن با‌ حسرت در‌ مال ‌و‌ جاه كسان گرفتارم مساز، ‌و‌ گراميم دار، ‌و‌ به‌ خودپسندى دچارم مكن، ‌و‌ مرا در‌ قيد بندگى خويش درآور، ‌و‌ عبادتم را‌ با‌ خودپسندى ‌و‌ غرور تباه مفرما، ‌و‌ درباره ‌ى‌ مردم بر‌ دست من‌ كارهاى نيك روان ساز، ‌و‌ كارهاى خير مرا با‌ شائبه ‌ى‌ منت نهادن بر‌ خلق خداى مياميز ‌و‌ مرا از‌ صفات اخلاقى ‌و‌ الا بهرمند كن ‌و‌ از‌ نازيدن بر‌ خويش در‌ امان دار!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى ‌و‌ هر‌ گاه مرا در‌ ديده ‌ى‌ مردمان به‌ درجتى بلند مى گردانى، به‌ همان اندازه در‌ پيش خود خوارم فرما ‌و‌ هر‌ اندازه مرا به‌ عزتى آشكار مى نوازى، همان قدر پيش خود ذليلم گردان!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا به‌ راه شايسته ‌ى‌ هدايت ره‌ نما ‌و‌ چنان فرما كه‌ راهت باژگونه نكنم ‌و‌ طريق حق را‌ پيش پاى من‌ گشوده فرماى ‌و‌ چنان كن كه‌ گرايش به‌ راه باطل پيدا نكنم ‌و‌ نيتى هر‌ چه صوابم بخش ‌و‌ چنان فرما كه‌ در‌ ‌آن ترديد روا ندارم ‌و‌ زندگانيم را‌ طولانى فرما ‌و‌ چنان كن كه‌ در‌ طاعت تو‌ به‌ سر‌ آيد ‌و‌ هر‌ گاه چمنزار زندگانى من‌ چراگاه اهرمن گردد، پيش از‌ آنكه خشمت بر‌ من‌ تازد يا‌ غضبت درباره ‌ى‌ من‌ استوار گردد جانم را‌ بستان.

̶    اى خدا! هر‌ خصلت زشت كه‌ در‌ من‌ است اصلاح فرما ‌و‌ هر‌ پليدى كه‌ با‌ من‌ است، ‌و‌ مايه ‌ى‌ نكوهش من‌ مى گردد، ‌آن را‌ به‌ زيبايى مبدل فرماى ‌و‌ اگر كرامتى كمال نايافته در‌ من‌ مانده، آنرا كامل فرماى!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ كينه توزى كينه توزان را‌ درباره ‌ى‌ من‌ به‌ مهر، ‌و‌ رشگ تجاوز پيشه گان را‌ به‌ دوستى، ‌و‌ بد گمانى اهل صلاح را‌ به‌ اعتماد، ‌و‌ دشمنى نزديكان را‌ به‌ وداد، ‌و‌ بريدگى آنهايى را‌ كه‌ با‌ من‌ پيوند خويشى دارند به‌ نيكويى، ‌و‌ بى اعتنايى خويشان را‌ به‌ پيروزى، ‌و‌ دوستى مجامله كاران را‌ به‌ دوستى راستين، ‌و‌ تلخى بيم از‌ ستمكاران را‌ به‌ شيرينى ايمنى از‌ تجاوز آنان، مبدل فرماى!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا در‌ برابر ‌آن كس كه‌ بر‌ من‌ ستم مى ورزد، دستى، ‌و‌ در‌ برابر ‌آن كه‌ با‌ من‌ حجت آغازد، زبانى، ‌و‌ پيش ‌آن كس كه‌ با‌ من‌ سر‌ دشمنى دارد، پيروزى بخش، ‌و‌ در‌ برابر كسى كه‌ با‌ من‌ ترفند مى كند، مكر بياموز، ‌و‌ پيش ‌آن كس كه‌ مرا مقهور خويش خواهد، توانائى عطا فرماى، ‌و‌ دروغ دشنام دهنده ‌ى‌ مرا آشكار ساز، ‌و‌ مرا از‌ تهديدكننده ‌ى‌ من‌ به‌ سلامت دار، ‌و‌ توفيقم بخش كه‌ از‌ ‌آن كس فرمان پذيرم كه‌ مرا به‌ راه راست برد ‌و‌ پيرو ‌آن كس گردم كه‌ مرا به‌ طريق رشد رهنمون مى گردد.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا توفيق بخش تا‌ با‌ ‌آن كس كه‌ با‌ من‌ دغلى مى كند به‌ اندرز مواجهه كنم ‌و‌ كسى كه‌ از‌ من‌ دورى مى گزيند با‌ وى به‌ نيكوئى بپردازم ‌و‌ ‌آن كس كه‌ مرا محروم مى دارد به‌ دهش بنوازم ‌و‌ با‌ ‌آن كس كه‌ از‌ من‌ بريده در‌ پيوندم ‌و‌ ‌آن كس را‌ كه‌ از‌ من‌ به‌ بدى ياد كرده به‌ نيكى ياد كنم ‌و‌ خوبى را‌ سپاس دارم ‌و‌ از‌ بدى ديده فرو دوزم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا به‌ زيب نيكان بياراى ‌و‌ زيور پرهيزگارانم درپوش، در‌ گسترش داد ‌و‌ فرو خوردن خشم ‌و‌ فرو نشانيدن اخگر دشمنى ‌و‌ گردآورى پراكندگان، ‌و‌ اصلاح ذات البين ‌و‌ فاش كردن نيكى ‌و‌ پوشش عيبها ‌و‌ نرم رفتارى ‌و‌ فروتنى ‌و‌ خوشرفتارى ‌و‌ نيك روشى ‌و‌ پيشدستى در‌ فضيلت ‌و‌ گزينش دهش ‌و‌ ترك عيب جويى ‌و‌ ترك احسان به‌ غير مستحق ‌و‌ حق گويى، هر‌ چند دشخوار نمايد، ‌و‌ اندك شمارى نيكيهاى خود با‌ همه ‌ى‌ بسيارى، چه در‌ گفتار ‌و‌ چه در‌ كردار، ‌و‌ بسيار ديدن شر در‌ گفتار ‌و‌ كردار خود، هر‌ چند اندك باشد، توفيق ده. ‌و‌ مرا اى خدا درين صفات به‌ كمال مطلوب رسان، به‌ دوام طاعت ‌و‌ همسويى با‌ جماعت ‌و‌ فرو گذاشتن اهل بدعت ‌و‌ پيروان باورهاى از‌ خود در‌ آورده ‌ى‌ كسان، يارى ده.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ هنگام سالخوردگى فراخ ترين روزيت را‌ به‌ من‌ ارزانى دار ‌و‌ نيرومندترين نيروى خود را‌ در‌ وقت فرسودگيم به‌ من‌ ده‌ ‌و‌ مرا در‌ نيايش خود دچار كسالت مكن ‌و‌ به‌ كورى در‌ نور ديدن راهت مبتلا مساز، يا‌ بر‌ خلاف دوستى تو‌ مرتكب ناشايسته اى نشوم ‌و‌ مباد آنكه با‌ آنان كه‌ از‌ تو‌ بريده اند در‌ پيوندم يا‌ از‌ آنان كه‌ به‌ تو‌ پيوسته اند در‌ گسلم.

̶    بار خدايا! چنان كن كه‌ با‌ سلاح يارى تو‌ در‌ هنگام ضرورت، تاختن كنم ‌و‌ در‌ وقت نياز از‌ تو‌ مسئلت كنم ‌و‌ هنگام مسكنت پيش تو‌ به‌ زارى درآيم، ‌و‌ مرا در‌ وقت ناچارى به‌ يارى جويى از‌ غير خودت ‌و‌ در‌ فقر به‌ فروتنى سئوال از‌ غير خودت، ميازماى، ‌و‌ چون هراسناك شوم به‌ زارى در‌ پيش غير از‌ خودت ناله سر‌ ندهم، تا‌ بدان سبب در‌ خور خوارى ‌و‌ منع ‌و‌ بى اعتنايى تو‌ گردم. اى پر مهرترين مهربانان!

̶    اى خدا! هر‌ آرزو ‌و‌ گمان ‌و‌ رشگ كه‌ اهرمن در‌ دلم افكند، تو‌ ‌آن را‌ به‌ ذكر شكوه ‌و‌ انديشه در‌ قدرت ‌و‌ تدبير بر‌ ضد دشمنت، مبدل فرماى ‌و‌ هر‌ ناسزا ‌و‌ هرزه درايى ‌و‌ دشنام ناموسى يا‌ شهادت باطل، يا‌ غيبت مومنى كه‌ خود حضور ندارد يا‌ ناسزا به‌ شخص حاضر ‌و‌ مانند ‌آن را‌ كه‌ شيطان بر‌ زبانم جارى مى سازد، تو‌ به‌ رحمت خويش ان‌ را‌ به‌ ياد كرد شكوه ‌و‌ انديشه در‌ توانايى ‌و‌ تدبير عليه دشمنت مبدل فرماى!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌آن كن كه‌ كس بر‌ من‌ ستم روا ندارد زيرا تو‌ را‌ توان دفع ستم از‌ من‌ مى باشد ‌و‌ من‌ بر‌ كسى ظلم نكنم، زيرا تو‌ را‌ اين توان هست كه‌ مرا از‌ ستم راندن باز دارى. ‌و‌ هرگز گمراه نگردم زيرا تو‌ مى توانى مرا به‌ راه هدايت افكنى ‌و‌ هرگز مستمند نشوم زيرا كه‌ توانگرى من‌ از‌ جانب توست ‌و‌ هرگز گردنكشى نورزم چرا كه‌ توانمندى من‌ از‌ توست.

̶    بار خدايا! به‌ آستان آمرزش تو‌ بار افكنده ام ‌و‌ به‌ جانب بخشايش تو‌ آهنگ نموده ام ‌و‌ به‌ گذشت تو‌ مشتاقانه آمده ام ‌و‌ به‌ فضل تو‌ دلگرم شده ام، ‌و‌ حال آنكه موجبات آمرزش تو‌ در‌ اختيار من‌ نيست ‌و‌ چيزى كه‌ بدان وسيله در‌ خور عفو تو‌ گردم در‌ كردار من‌ نيست ‌و‌ چون بدينگونه خويشتن را‌ محكوم كرده ام ‌و‌ ديگر جز فضل ‌و‌ احسان تو‌ پناهى ندارم، پس‌ درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ بر‌ من‌ تفضل فرماى.

̶    خدايا! مرا با‌ منطق خويش گويا فرما ‌و‌ به‌ آيين پرهيزگارى الهام بخش ‌و‌ مرا به‌ هر‌ كارى كه‌ پاكيزه ترست توفيق عنايت كن ‌و‌ به‌ هر‌ كارى كه‌ پسنديده تر است برگمار.

̶    بار خدايا! مرا به‌ راه هر‌ چه والاتر رهنمون شو ‌و‌ چنان كن كه‌ بر‌ آيين تو‌ بميرم ‌و‌ زندگى از‌ سر‌ گيرم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا از‌ ميانه روى بهره مند فرماى ‌و‌ در‌ زمره ‌ى‌ بندگان استوار دل قرار ده‌ ‌و‌ جزء رهبران راه رشد رقم زن ‌و‌ در‌ شمار بندگان نيكوكار خود وارد ساز ‌و‌ مرا رستگارى در‌ معاد ‌و‌ سلامت از‌ كمينگاه عذاب ارزانى فرماى.

̶    اى خدا! هر‌ خصلتى از‌ نفس مرا كه‌ مانع رستگارى نفس من‌ است از‌ من‌ بگير ‌و‌ آنچه را‌ كه‌ مايه ‌ى‌ صلاح ‌آن است بر‌ جاى گذار، چرا كه‌ نفس من‌ اگر تواش نگاهبان نباشى در‌ معرض هلاكت است.

̶    بار خدايا! چون غمگين شوم ساز ‌و‌ برگ من‌ تويى ‌و‌ چون محروم گردم مايه ‌ى‌ اميدم تويى ‌و‌ چون مصيبتى به‌ من‌ در‌ رسد به‌ درگاه تو‌ زارى مى كنم ‌و‌ هر‌ چه را‌ از‌ كف دهم تويى كه‌ ‌آن را‌ جبران مى كنى ‌و‌ هر‌ چه تباه شود تواش به‌ صلاح مى آورى ‌و‌ هر‌ چه تو‌ را‌ ناخوش افتد تويى كه‌ ‌آن را‌ دگرگون توانى كرد، پس‌ اى خدا پيش از‌ روى آوردن بلا نعمت عافيتم بخش ‌و‌ پيش از‌ طلب، توانگرى نصيبم فرماى ‌و‌ پيش از‌ آنكه گمراه شوم طريق هدايتم نماى. رنج عيبجويى بندگان را‌ از‌ من‌ دور فرما ‌و‌ در‌ روز رستاخيز ايمنى به‌ من‌ ارزانى دار ‌و‌ مرا حسن ارشاد بخش.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ به‌ لطف خويش گزند حوادث از‌ من‌ دور دار ‌و‌ به‌ نعمت خود مرا پرورده ‌و‌ به‌ كرم خويش اصلاحم فرماى ‌و‌ دردم را‌ درمان كن ‌و‌ مرا در‌ كنف امن جاى ده‌ ‌و‌ به‌ خشنودى خويشم ممتاز فرماى، ‌و‌ چون كارها بر‌ من‌ دشخوار نمايد به‌ بهترين آنها توفيق هدايتم ده‌ ‌و‌ چون امور به‌ همديگر مشتبه گردند به‌ پاكيزه ترين آنها دلالتم كن ‌و‌ چون مذاهب طريق تناقض در‌ نوردند مرا به‌ آنچه بيشتر مايه ‌ى‌ خشنودى توست راه نماى.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ افسر بى نيازى بر‌ فرقم نه ‌و‌ مرا در‌ امور به‌ حسن تدبير بر‌ گمار ‌و‌ مرا به‌ وسعت دستگاه زندگانى دچار فتنه مكن ‌و‌ زندگانى ساده ام ببخشاى ‌و‌ عيشم را‌ مقرون به‌ رنج ‌و‌ درد سر‌ مساز ‌و‌ دعايم را‌ به‌ سويت اجابت نكرده بر‌ مگردان، زيرا كه‌ من‌ براى تو‌ ضدى نمى پندارم ‌و‌ همراه تو‌ نظيرى قرار نمى دهم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا از‌ ريخت ‌و‌ پاش بيجا باز دار ‌و‌ روزيم را‌ از‌ تلف گرديدن محفوظ دار ‌و‌ داراييم را‌ با‌ بركت دادن خود پرمايه تر ساز ‌و‌ در‌ امر انفاق راه درست را‌ به‌ من‌ بنماى.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا از‌ رنج تحصيل هزينه ‌ى‌ زندگى معاف دار ‌و‌ روزى بى حسابم بخش تا‌ مبادا به‌ جاى نيايش تو‌ به‌ جستجوى روزى پردازم ‌و‌ بار سنگين كسب روزى را‌ بر‌ دوش كشم!

̶    اى خدا! آنچه را‌ كه‌ خواستارم به‌ توانايى خويش روا كن ‌و‌ تو‌ را‌ سوگند به‌ عزتت كه‌ از‌ هر‌ آنچه بيم دارم مرا پناه بخش.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ آبرويم را‌ در‌ توانگرى حفظ فرماى ‌و‌ شكوهم را‌ به‌ تنگ نظرى پست مگردان تا‌ از‌ روزى خوارانت طلب روزى كنم، ‌و‌ از‌ اشرار مردمت عطا طلبم تا‌ به‌ ستايش ‌آن كه‌ به‌ من‌ بخشيده ‌و‌ بدگويى از‌ ‌آن كس كه‌ ‌آن را‌ از‌ من‌ منع داشته دچار آيم. در‌ حالى كه‌ متصدى عطا ‌و‌ منع خود تويى.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ در‌ عبادت خويش تندرستى، ‌و‌ فراغت در‌ پرهيزگارى ‌و‌ دانش همراه با‌ عمل ‌و‌ پارسايى مقرون با‌ ميانه روى، نصيبم كن.

̶    خدايا! عمرم را‌ با‌ عفو خويش به‌ پايان بر‌ ‌و‌ آرزويم را‌ با‌ اميد به‌ رحمت خود مقرون فرماى ‌و‌ در‌ هر‌ حال كه‌ هستم كارم را‌ نيكو ساز.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا در‌ اوقات غفلت به‌ ياد خويش آگاه گردان، ‌و‌ مرا در‌ ايام فراغت در‌ فرمانبرى خويش به‌ كار گير ‌و‌ راهى آسان به‌ سوى محبت خود بگشاى ‌و‌ خير دنيا ‌و‌ آخرت را‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن تكميل فرماى.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، مانند بهترين رحمتى كه‌ پيش از‌ او‌ بر‌ كسى از‌ آفريده هاى خود فرستاده اى ‌و‌ پس‌ از‌ او‌ بر‌ كسى خواهى فرستاد ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ دنيا نيكويى ‌و‌ در‌ آخرت نيكويى عطا فرما ‌و‌ به‌ رحمت خويش ما‌ را‌ از‌ عذاب آتش نگاهدار
.

.................................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo