نيايش هنگام سختى ‌و‌ دشوارى

دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام هنگام سختى ‌و‌ دشوارى ‌و‌ بسته شدن كارها


•    بار خدايا، اصلاح نفسم ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ خواسته ‌اى‌ اما اين كارى است ‌كه‌ ‌به‌ انجامش ‌تو‌ ‌از‌ ‌من‌ تواناترى، توان ‌تو‌ ‌بر‌ ‌آن‌ ‌و‌ ‌بر‌ من، بيش ‌از‌ توان ‌من‌ است ‌بر‌ من.
•    ‌به‌ ‌من‌ براى نفسم چيزى عطا ‌كن‌ ‌كه‌ ‌تو‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ خشنود گرداند، ‌و‌ خشنودى خود ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ زمانى بخواه ‌كه‌ نفسم ‌در‌ عافيت باشد.

•    بار خدايا، مرا ‌بر‌ رنج، توانايى؛ ‌و‌ ‌بر‌ بلا، شكيبايى؛ ‌و‌ ‌بر‌ تهيدستى، پايدارى؛ نيست. ‌پس‌ روزيم ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ دريغ مدار، ‌و‌ مرا ‌به‌ آفريدگانت ‌وا‌ مگذار.

•    تو خود نيازم ‌را‌ برآور، ‌و‌ كفايتم ‌را‌ ‌به‌ عهده گير، ‌و‌ ‌به‌ ‌من‌ بنگر، ‌و‌ كارهايم ‌را‌ ‌به‌ سامان بر، ‌كه‌ اگر مرا ‌به‌ خود واگذارى، ‌از‌ انجام ‌هر‌ كار ناتوانم، ‌و‌ آنچه ‌را‌ مصلحتم ‌در‌ آنست نمى دانم، اگر ‌به‌ آفريدگانت واگذاريم، ‌بر‌ ‌من‌ روى ترش كنند، اگر ‌به‌ خويشانم واگذاريم محرومم سازند ‌و‌ اگر دهند، اندك ‌و‌ ‌كم‌ ارزش دهند، ‌و‌ ‌بر‌ ‌من‌ فراوان منت نهند، ‌و‌ بسيار نكوهشم كنند.

•    بار خدايا، ‌به‌ فضلت توانگرم گردان، ‌به‌ عظمتت مرتبتى بلندم ده، ‌به‌ توانگريت دستم بگشا، ‌و‌ بدانچه نزد توست ‌بى‌ نيازم كن.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ‌از‌ رشك وارهانم، ‌و‌ ‌از‌ گناه باز دارم، ‌از‌ حرام پرهيزگاريم ده، ‌بر‌ نافرمانى گستاخيم مده، خواهشم ‌را‌ ‌به‌ سوى خود بيار، بدانچه ‌از‌ سوى ‌تو‌ ‌مى‌ رسد خرسندم دار ‌و‌ آنچه روزيم كرده ‌اى‌ ‌و‌ آنچه ‌به‌ ‌من‌ بخشيده ‌اى‌ ‌و‌ ‌هر‌ نعمت ‌كه‌ ارزانيم داشته ‌اى‌ ‌بر‌ ‌من‌ فرخنده دار. ‌و‌ چنان ‌كن‌ ‌كه‌ ‌در‌ ‌هر‌ حال ‌در‌ حفظ ‌و‌ حراستت، ‌در‌ زنهار ‌و‌ پناهت، دور ‌از‌ چشم بدخواهان ‌و‌ ايمن ‌از‌ دشمنان، باشم.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست، ‌و‌ مرا توفيق ‌آن‌ ‌ده‌ ‌كه‌ مرا بدان ملزم ساخته ‌اى‌ ‌و‌ ‌در‌ راه اطاعتت، ‌يا‌ خدمت ‌به‌ آفريدگانت، ‌بر‌ عهده ‌ام‌ نهاده اى، ‌هر‌ چند تنم ‌از‌ انجامش ناتوان باشد، ‌و‌ نيرويم ‌به‌ سستى گرايد، ‌و‌ توانم بدان پايه نرسد، ‌و‌ دارايى ‌و‌ سرمايه ‌ام‌ ‌از‌ ‌آن‌ قاصر آيد، خواه ‌به‌ ياداش داشته باشم ‌يا‌ ‌از‌ يادش برده باشم، پروردگارا، اين ‌آن‌ وظيفه ‌اى‌ است ‌كه‌ ‌تو‌ ‌بر‌ ‌من‌ نهاده ‌اى‌ ‌و‌ ‌من‌ غفلت ‌از‌ ‌آن‌ كردم.

•    پس ‌تو‌ خود ‌از‌ سوى ‌من‌ ‌آن‌ را، ‌از‌ عطاى جزيل ‌و‌ نعمت كثيرت- ‌اى‌ پروردگار من- ادا فرما، ‌كه‌ ‌تو‌ توانگر بخشايشگرى، چنانكه ديگر چيزى ‌بر‌ ذمه ‌ام‌ نماند ‌كه‌ بخواهى ‌از‌ حسناتم فرو كاهى ‌و‌ روز ديدار ‌بر‌ گناهانم بيفزايى.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست، ‌و‌ روزيم چنان ‌كن‌ ‌كه‌ شوق عمل ‌در‌ راهت توشه ‌ى‌ روز باز پسينم باشد، ‌تا‌ درستى ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ دلم دريابم، وبى دغدغه ‌از‌ دنيا ‌دل‌ ‌بر‌ كنم، ‌و‌ ‌با‌ اشتياق ‌به‌ كارهاى نيك پردازم، ‌و‌ ‌از‌ روى بيم ‌و‌ هراس ‌از‌ بديها ‌در‌ امان مانم، ‌بر‌ ‌من‌ نورى افكن ‌كه‌ بدان ‌در‌ ميان مردم راه سپرم، ‌در‌ تاريكيها راه خود يابم، ‌و‌ ‌از‌ ترديد ‌و‌ شبهه ‌در‌ گذرم.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ‌بى‌ اندوه عذاب ‌و‌ شوق ثواب روز موعود ‌را‌ روزيم فرما، ‌تا‌ لذت چيزى ‌كه‌ ‌تو‌ ‌را‌ براى ‌آن‌ ‌مى‌ خوانم ‌و‌ اندوه چيزى ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ برم دريابم.

•    بار خدايا، ‌تو‌ ‌مى‌ دانى ‌كه‌ كار دنيا ‌و‌ آخرتم ‌را‌ ‌چه‌ چيز ‌به‌ صلاح آرد ‌پس‌ ‌بر‌ رفع نيازمنديهايم همنوايى كن.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ آنگاه ‌كه‌ ‌در‌ سپاسگزارى ‌در‌ برابر نعمت هايت- ‌كه‌ ‌در‌ گشايش ‌و‌ سختى، ‌و‌ تندرستى ‌و‌ بيمارى ‌به‌ ‌من‌ عطا كردى- قصور ورزيدم، حقيقت ‌را‌ روزيم فرما، ‌تا‌ ‌در‌ حالت بيم ‌و‌ آسودگى ‌و‌ خشم ‌و‌ خشنودى، ‌و‌ زيان ‌و‌ سود روح رضايت ‌و‌ آرامش جان را، ‌در‌ انجام وظيفه ‌به‌ درگاهت دريابم.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ سينه ‌ام‌ ‌را‌ ‌از‌ حسد تهى گردان، ‌تا‌ ‌بر‌ هيچ ‌يك‌ ‌از‌ بندگانت ‌كه‌ ‌در‌ حقشان احسان كرده ايى رشك نبرم، ‌تا‌ آنجا ‌كه‌ چون ببينم يكى ‌از‌ بندگانت ‌را‌ ‌در‌ دين ‌و‌ دنيا، تندرستى ‌و‌ پارسايى ‌و‌ توانگرى ‌و‌ گشايش نعمتى داده اى، ‌من‌ نيز براى خود ‌از‌ تو- ‌اى‌ خداى يكتا ‌و‌ ‌بى‌ انباز- برتر ‌از‌ ‌آن‌ ‌را‌ آرزو كنم.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ مرا ‌در‌ خشم ‌و‌ خرسندى ‌در‌ اين جهان ‌و‌ ‌آن‌ جهان، ‌از‌ خطا ‌و‌ لغزشها دور نگه دار، ‌آن‌ سان ‌كه‌ ‌در‌ ‌هر‌ ‌دو‌ حال يكسان باشم، ‌و‌ ‌به‌ طاعت ‌و‌ بندگى ‌ات‌ بپردازم، ‌و‌ ‌در‌ ‌حق‌ دوستان ‌و‌ دشمنانت خرسنديت ‌را‌ ‌بر‌ خشم ‌و‌ خرسنديم برگزينم، ‌تا‌ دشمنان ‌از‌ ستمم ‌در‌ امان مانند، ‌و‌ دوستان ‌از‌ اميال ‌و‌ هواى نفسم نا اميد گردند.

•    بار خدايا، مرا ‌از‌ كسانى قرار ‌ده‌ ‌كه‌ گاه آسودگى ‌با‌ اخلاص ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ خوانند، ‌آن‌ سان ‌كه‌ درماندگانت ‌به‌ هنگام درماندگى ‌با‌ اخلاص ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ خوانند، ‌كه‌ ‌تو‌ ستوده ‌و‌ والايى.

-------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo