• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2268
7333
61670169

از دعاهاى امام عليه السلام است روز اضحى

از دعاهاى امام عليه السلام است روز اضحى (دهم ذى الحجه ‌كه‌ روز عيد ‌و‌ شادى است، ‌و‌ اينكه ‌آن‌ روز اضحى ناميده شده براى آنست ‌كه‌ حاجيان ‌در‌ ‌آن‌ روز گوسفندان ‌را‌ ذبح ‌مى‌ نمايند، ‌و‌ اضحى جمع اضحاه است ‌و‌ ‌آن‌ گوسفندى است ‌كه‌ ‌در‌ بامداد ‌آن‌ روز ‌پس‌ ‌از‌ برآمدگى آفتاب سرش ‌را‌ ‌مى‌ برند) ‌و‌ روز جمعه (آدينه، ‌و‌ اينكه ‌آن‌ روز ‌را‌ جمعه ناميدند براى اجتماع ‌و‌ گرد آمدن مردم است ‌در‌ آن):  

―    بار خدايا اين روز (بر اثر بسيارى ثواب ‌و‌ پاداش ‌و‌ روا شدن خواسته ‌ها‌ روز)ى است ‌با‌ بركت ‌و‌ نيكوئى ‌و‌ ‌با‌ يمن ‌و‌ شگون، ‌و‌ مسلمانان ‌در‌ اطراف زمين ‌تو‌ ‌در‌ ‌آن‌ ( براى عبادت ‌و‌ بندگى) اجتماع نموده اند، درخواست كننده ‌ى‌ (آمرزش) ‌و‌ طلب كننده ‌ى‌ (نعمت) ‌و‌ خواهنده ‌ى‌ (پاداش) ‌و‌ ترسنده ‌ى‌ ايشان (از عذاب، ‌در‌ مساجد ‌و‌ معابد ‌و‌ جايگاههاى پرستش تو) حاضر ‌مى‌ شوند، ‌و‌ بيناى ‌در‌ حاجتها ‌و‌ خواسته هاى آنان توئى، ‌پس‌ ‌به‌ سبب بخشش ‌و‌ نيكيت ‌و‌ آسان بودن ‌بر‌ ‌تو‌ آنچه ‌را‌ ‌كه‌ ‌مى‌ خواهم، ‌از‌ ‌تو‌ درخواست ‌مى‌ كنم ‌كه‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرستى   

―    و بار خدايا پروردگار ‌ما‌ ‌تو‌ ‌را‌ است تسلط ‌و‌ پادشاهى (حقيقى، چون مبدء ‌و‌ پديد آورنده ‌ى‌ ‌هر‌ چيز توئى، ‌و‌ پادشاهى ديگرى ‌از‌ جانب ‌تو‌ است) ‌و‌ مر ‌تو‌ ‌را‌ است حمد ‌و‌ سپاس (زيرا ‌هر‌ نعمتى ‌را‌ ‌تو‌ عطا فرموده اى، ‌و‌ حمد ديگرى ‌از‌ جهت آنست ‌كه‌ نعمت ‌تو‌ ‌بر‌ دست ‌او‌ روان گشته) خدائى ‌جز‌ ‌تو‌ نيست، خداى بردبار (در كيفر گنهكاران شتاب نمى كنى) بزرگوار مهربان بسيار نعمت دهنده ‌ى‌ داراى عظمت ‌و‌ احسان، پديدآورنده ‌ى‌ آسمانها ‌و‌ زمين، ‌از‌ ‌تو‌ درخواست ‌مى‌ نمايم ‌كه‌ هرگاه ميان بندگان خود ‌كه‌ ‌با‌ ايمانند خير ‌و‌ نيكى ‌يا‌ تندرستى ‌يا‌ بركت ‌و‌ فراوانى ‌يا‌ هدايت ‌و‌ رستگارى ‌يا‌ عمل ‌به‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرى ‌از‌ خويش، ‌يا‌ خيرى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ ‌بر‌ ايشان منت ‌مى‌ نهى ‌و‌ آنان ‌را‌ ‌به‌ سويت راهنمائى ‌مى‌ كنى، ‌يا‌ براى آنها ‌در‌ درگاهت درجه ‌و‌ پايه ‌اى‌ بلند ‌مى‌ گردانى، ‌يا‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ نيكى ‌اى‌ ‌از‌ نيكى دنيا ‌و‌ آخرت ‌به‌ اينان عطاء ‌مى‌ نمائى، قسمت كنى نصيب ‌و‌ بهره ‌ى‌ مرا ‌از‌ ‌آن‌ بسيار گردان (جمله ‌ى‌ ‌ان‌ توفر حظى ‌و‌ نصيبى منه ‌در‌ بيشتر نسخ خطى ‌و‌ چاپى نيست، بنابراين ‌از‌ قرينه ‌ى‌ كلام ‌و‌ آنچه بيان دلالت ‌بر‌ ‌آن‌ دارد دانسته ‌مى‌ شود ‌كه‌ مضمون اين جمله ‌يا‌ مانند ‌آن‌ ‌در‌ نظر گرفته شده است)  

―    بار خدايا مر ‌تو‌ ‌را‌ است پادشاهى ‌و‌ سپاس، پرستش شده ‌اى‌ ‌جز‌ ‌تو‌ نيست، ‌از‌ ‌تو‌ درخواست ‌مى‌ كنم ‌كه‌ درود فرستى ‌بر‌ محمد بنده ‌و‌ فرستاده ‌و‌ دوست ‌و‌ اختيار شده ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ خود ‌از‌ آفريدگانت، ‌و‌ ‌بر‌ ‌آل‌ محمد ‌كه‌ نيكوكاران ‌و‌ (از گناهان) پاكان ‌و‌ (به پيروانشان) سود رسانند، درودى ‌كه‌ كسى ‌جز‌ ‌تو‌ ‌بر‌ شمردن ‌آن‌ توانائى نداشته باشد، ‌و‌ اينكه ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ دعاء ‌و‌ درخواست شايسته ‌ى‌ ‌هر‌ ‌كه‌ ‌از‌ بندگان باايمانت ‌كه‌ ‌در‌ اين روز ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ خواند شريك گردانى، ‌اى‌ پروردگار جهانيان، ‌و‌ ‌ما‌ ‌و‌ ايشان ‌را‌ بيامرزى، زيرا ‌تو‌ ‌بر‌ ‌هر‌ چيز توانائى (قدير كسى است ‌كه‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌را‌ بخواهد انجام ‌مى‌ دهد، ‌از‌ اينرو ‌جز‌ خداى تعالى ‌به‌ ‌آن‌ وصف نمى شود)  

―    بار خدايا حاجت ‌و‌ خواسته ‌ام‌ ‌را‌ ‌به‌ سوى ‌تو‌ قصد نمودم (براى روا ساختن ‌آن‌ كسى ‌را‌ ‌جز‌ ‌تو‌ ‌در‌ نظر نگرفتم) ‌و‌ درويشى ‌و‌ نيازمندى ‌و‌ ‌بى‌ چيزيم ‌را‌ ‌به‌ درگاهت فرود آوردم (چون ‌مى‌ دانم ‌جز‌ ‌تو‌ مرا ‌بى‌ نياز نمى گرداند) ‌در‌ حالى ‌كه‌ اطمينانم ‌به‌ آمرزش ‌و‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت ‌از‌ عمل ‌و‌ كردارم بيشتر است ، ‌و‌ همانا آمرزش ‌و‌ رحمتت ‌از‌ گناهانم فراختر است، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ روا كردن ‌هر‌ حاجت ‌و‌ درخواستى ‌را‌ ‌كه‌ دارم ‌به‌ سبب توانائيت ‌بر‌ آن، ‌و‌ آسان بودنش ‌بر‌ تو، ‌و‌ نيازمندى ‌من‌ ‌به‌ تو، ‌و‌ ‌بى‌ نيازى ‌تو‌ ‌از‌ من، ‌تو‌ خود متكفل ‌شو‌ ‌و‌ بپذير، زيرا ‌من‌ هرگز ‌جز‌ ‌از‌ جانب ‌تو‌ ‌به‌ خير ‌و‌ نيكى نرسيده ‌ام‌ ‌و‌ هرگز ‌جز‌ ‌تو‌ كسى بدى ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ برنگردانده است، ‌و‌ براى كار (رهائى ‌از‌ عذاب ‌و‌ كيفر در) آخرت ‌و‌ (اصلاح گرفتاريهاى در) دنيايم ‌جز‌ ‌تو‌ ‌را‌ اميدوار نيستم   

―    بار خدايا ‌هر‌ ‌كس‌ براى رفتن ‌به‌ سوى مخلوق ‌و‌ آفريده ‌اى‌ ‌به‌ اميد صله ‌و‌ عطاءها ‌و‌ درخواست احسان ‌و‌ بخشش ‌او‌ مهيا ‌و‌ آماده شود، ‌پس‌ ‌اى‌ مولى ‌و‌ آقاى ‌من‌ مهيا ‌و‌ آماده شدن ‌من‌ امروز ‌به‌ اميد عفو ‌و‌ گذشت ‌و‌ درخواست احسان ‌و‌ بخششت ‌به‌ سوى ‌تو‌ است   

―    بار خدايا ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ امروز ‌آن‌ اميد مرا نوميد مگردان، ‌اى‌ كسى ‌كه‌ (درخواست) درخواست كننده ‌اى‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ رنج نمى اندازد، ‌و‌ عطا ‌و‌ بخششى (توانگرى) ‌او‌ ‌را‌ ‌كم‌ نمى گرداند، زيرا ‌من‌ ‌از‌ روى اعتماد داشتنم ‌به‌ كردار شايسته ‌اى‌ ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ پيش فرستاده (بجا آورده) ‌و‌ ‌به‌ شفاعت ‌و‌ ميانجيگرى مخلوق ‌و‌ آفريده ‌اى‌ ‌كه‌ ‌به‌ ‌او‌ اميد داشته باشم ‌جز‌ شفاعت محمد ‌و‌ اهل بيت ‌و‌ خويشان ‌او‌ (حضرت زهراء ‌و‌ ائمه ‌ى‌ معصومين عليهم السلام) ‌كه‌ ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ ايشان درود ‌تو‌ باد، ‌به‌ سوى ‌تو‌ نيامده ‌ام‌   

―    به درگاه ‌تو‌ آمده ‌ام‌ ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌به‌ گناه ‌و‌ ‌بد‌ كردن ‌به‌ خود اعتراف دارم، ‌به‌ درگاه ‌تو‌ آمده ‌ام‌ ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌آن‌ عفو ‌و‌ گذشت بزرگت ‌را‌ اميدوارم ‌كه‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ ‌از‌ گناهكاران گذشتى، سپس طول ‌و‌ بسيارى ايستادگيشان ‌بر‌ گناه بزرگ ‌تو‌ ‌را‌ بازنداشته ‌از‌ اينكه برايشان رحمت ‌و‌ آمرزش احسان نمائى   

―    پس ‌اى‌ كسى ‌كه‌ رحمت ‌و‌ مهربانى ‌او‌ فراخ (مومن ‌و‌ كافر ‌را‌ فراگيرد) ‌و‌ عفو ‌و‌ گذشتش بزرگ (بسيار) است، ‌اى‌ عظيم ‌و‌ بزرگوار (كه عقول ‌به‌ كنه ذات مقدسه ‌ات‌ ‌پى‌ نبرد) ‌اى‌ كريم ‌و‌ بخشنده، ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ ‌به‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت ‌بر‌ ‌من‌ احسان فرما، ‌و‌ ‌به‌ فضل ‌و‌ نيكيت ‌بر‌ ‌من‌ مهربان باش، ‌و‌ ‌به‌ آمرزشت ‌بر‌ ‌من‌ گشايش ‌ده‌   

―    بار خدايا اين مقام ‌و‌ جايگاه (نماز عيد ‌و‌ جمعه بجا آوردن، ‌يا‌ مقام امامت ‌و‌ خلافت) براى خلفاء ‌و‌ جانشينان ‌و‌ برگزيدگان ‌تو‌ (ائمه ‌ى‌ معصومين عليهم السلام) است، ‌و‌ (دشمنان دين مانند خلفاى بنى اميه) جاهاى امناء ‌و‌ درستكاران ‌تو‌ ‌را‌ ‌در‌ درجه ‌و‌ پايه ‌ى‌ بلندى ‌كه‌ ايشان ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ اختصاص ‌و‌ برترى داده ‌اى‌ ربودند (غصب كرده ‌به‌ ظلم ‌و‌ ستم گرفتند، عبدالله ابن دينار گفته: حضرت باقر- عليه السلام- فرمود: ‌اى‌ عبدالله ‌در‌ ‌هر‌ عيد اضحى ‌و‌ فطر ‌كه‌ مخصوص مسلمانان است ‌و‌ حزن ‌و‌ اندوه ‌آل‌ محمد تازه ‌مى‌ گردد، گفتم چرا چنين است؟ فرمود: براى آنكه ‌مى‌ بينند ‌حق‌ خودشان «امامت ‌و‌ خلافت» ‌در‌ دست ديگران است) ‌و‌ (براى امتحان ‌و‌ آزمايش بندگانت) توئى تقديركننده ‌ى‌ براى ‌آن‌ (غصب خلافت) ‌در‌ حالى ‌كه‌ امر ‌و‌ فرمان ‌تو‌ مغلوب نمى شود (هر طور مقدر كرده ‌اى‌ واقع ‌مى‌ گردد) ‌و‌ ‌از‌ تدبير (قضاء ‌و‌ قدر) قطعى ‌تو‌ هرگونه خواسته باشى ‌و‌ ‌هر‌ زمان ‌و‌ روزگار ‌كه‌ بخواهى درنمى گذرد، ‌و‌ توئى تقديركننده براى آنچه (حكمت اقتضاء ‌مى‌ كند و) ‌تو‌ ‌به‌ ‌آن‌ (از ديگران) داناترى، ‌در‌ آفرينش (يا ‌در‌ قضاء ‌و‌ قدر) ‌و‌ اراده ‌و‌ خواسته ‌ات‌ متهم نيستى (گمان ظلم ‌و‌ ستم ‌و‌ نادانى ‌به‌ ‌تو‌ برده نمى شود، ناگفته نماند: ‌از‌ جمله ‌ى‌ ‌و‌ انت المقدر لذلك معنى جبر توهم نشود، زيرا مقصود ‌از‌ اينكه خداى تعالى ‌آن‌ ‌را‌ تقدير نموده آنست ‌كه‌ صفات ‌و‌ حدود ‌و‌ كيفيات ‌و‌ زمان ‌و‌ مكان ‌و‌ سائر خصوصيات ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ طورى ‌كه‌ ‌كم‌ ‌و‌ زياد نمى شود تعيين فرموده، ‌نه‌ آنكه ‌آن‌ ‌را‌ ايجاد نموده ‌تا‌ غصب خلافت ‌بر‌ اثر تقدير ‌او‌ بوده ‌و‌ غصب كنندگان ناچار گشته نتوانند خلاف ‌آن‌ رفتار نمايند، ‌و‌ شايد گفتار امام عليه السلام ‌و‌ ‌پس‌ ‌از‌ آن: غير متهم على خلقك ‌و‌ ‌لا‌ لارادتك اشاره ‌به‌ اين نكته باشد، ‌و‌ الله اعلم) ‌تا‌ اينكه (بر اثر غصب خلافت) برگزيدگان ‌و‌ جانشينان ‌تو‌ شكست خوردند ‌و‌ حقشان ‌از‌ دست رفت، حكم ‌تو‌ ‌را‌ تبديل گشته، ‌و‌ كتاب ‌تو‌ (قرآن مجيد) ‌را‌ دور افتاده، ‌و‌ واجبات ‌را‌ ‌از‌ مقاصد راههاى روشن ‌تو‌ تغيير يافته، ‌و‌ روشهاى پيغمبرت (مستحبات) ‌را‌ ترك شده ‌مى‌ بينند  

―    بار خدايا دشمنان ايشان ‌را‌ ‌از‌ پيشينيان ‌و‌ آيندگان (تا روز قيامت) ‌و‌ ‌هر‌ ‌كه‌ ‌را‌ ‌به‌ اعمال ‌و‌ كردار آنان راضى ‌و‌ خشنود ‌مى‌ شود ‌و‌ دوستان ‌و‌ پيروانشان ‌را‌ لعنت ‌كن‌ (از رحمت خود نوميد ‌و‌ عذاب ‌و‌ كيفر فرما. تصريح امام عليه السلام ‌به‌ لعن ‌بر‌ دشمنان جانشينان ‌و‌ برگزيدگان خدا ‌بر‌ مشروعيت ‌و‌ روا بودن لعن ‌بر‌ كسى ‌كه‌ سزاوار است، بلكه ‌بر‌ مستحب بودن ‌آن‌ ‌و‌ اينكه لعن كننده ‌را‌ ثواب ‌و‌ پاداش است دلالت دارد، زيرا اگر چنين نبود ‌آن‌ حضرت ‌در‌ اين روز شريف تصريح ‌به‌ ‌آن‌ نمى نمود ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ جمله ‌ى‌ دعائى ‌كه‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ‌به‌ درگاه خداوند سبحان تقرب ‌مى‌ جويند قرار نمى داد، ‌و‌ طريقه ‌ى‌ ‌و‌ روش ‌ما‌ اماميه «شيعه ‌ى‌ دوازده امامى» ‌هم‌ همين است، ‌و‌ گاهى لعن ‌به‌ كسى ‌كه‌ مستحق ‌و‌ سزاوار آنست عبادت است مانند صلوه ‌و‌ درود ‌بر‌ كسى ‌كه‌ شايسته ‌ى‌ ‌آن‌ ‌مى‌ باشد، ‌و‌ چنانكه درود گوينده ‌را‌ ثواب ‌و‌ پاداش است همچنين لعن كننده ‌را‌ پاداش ‌مى‌ دهند هرگاه لعن ‌او‌ بجا ‌و‌ براى ‌به‌ دست آوردن خشنودى خدا باشد، ‌و‌ لعن كردن خداى عزوجل ‌در‌ آيات بسيار ‌از‌ قرآن كريم ‌و‌ امر ‌به‌ لعن ‌در‌ بعض آنها ‌بر‌ اين مطلب دلالت دارد «س 2 ‌ى‌ 159»: اولئك يلعنهم الله ‌و‌ يلعنهم اللاعنون «ى 161»: اولئك عليهم لعنه الله ‌و‌ الملائكه ‌و‌ الناس اجمعين يعنى آنها ‌را‌ «كه ‌حق‌ پنهان گردانند» خدا ‌و‌ لعنت كنندگان «از انس ‌و‌ ‌جن‌ ‌و‌ فرشتگان» لعنت ‌مى‌ كنند «خدا آنان ‌را‌ ‌از‌ رحمت خود دور ساخته ‌و‌ ‌به‌ كيفر رساند ‌و‌ ديگران ايشان ‌را‌ نفرين ‌مى‌ نمايند» آنانند ‌كه‌ لعنت خدا ‌و‌ همه ‌ى‌ فرشتگان ‌و‌ مردم برايشان است. ‌پس‌ مراد ‌از‌ ‌و‌ يلعنهم اللاعنون ‌و‌ ‌از‌ ‌و‌ الملائكه ‌و‌ الناس اجمعين امر ‌به‌ فرشتگان ‌و‌ مردم است ‌به‌ لعن كسانى ‌كه‌ خدا آنها ‌را‌ لعن فرموده، ‌و‌ ‌از‌ پيغمبر- صلى الله عليه ‌و‌ آله- روايت شده ‌كه‌ گروهى ‌از‌ معصيت كاران ‌را‌ لعن نموده مانند فرمايش ‌آن‌ حضرت: خدا لعنت كند كسى ‌را‌ ‌كه‌ پدر ‌و‌ مادر خود ‌را‌ لعن ‌مى‌ نمايد، ‌و‌ فرمايش ‌آن‌ بزرگوار: خدا لعنت كند رباخوار را. ‌و‌ گاهى لعن واجب ‌و‌ جزء ايمان است هرگاه قصد لعن كننده بيزارى جستن باشد، زيرا خداوند سبحان چنانكه دوست داشتن دوستانش ‌را‌ واجب كرده دشمن داشتن دشمنانش ‌و‌ بيزارى ‌از‌ آنان ‌را‌ ‌هم‌ واجب نموده، ‌در‌ قرآن مجيد «س 58 ‌ى‌ 22» فرموده: لاتجد قوما يومنون بالله ‌و‌ اليوم الاخر يوادون ‌من‌ حاد الله ‌و‌ رسوله ‌و‌ لو كانوا اباءهم ‌او‌ ابناءهم ‌او‌ اخوانهم ‌او‌ عشيرتهم يعنى «اى پيغمبر» مردمى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ خدا ‌و‌ روز قيامت ايمان ‌مى‌ آورند «چنين» نخواهى يافت ‌كه‌ ‌با‌ دشمنان خدا ‌و‌ رسول ‌او‌ دوستى كنند ‌و‌ اگر ‌چه‌ ‌آن‌ دشمنان پدران ‌يا‌ فرزندان ‌يا‌ برادران ‌يا‌ خويشان ايشان باشند. ‌و‌ گفته اند: ‌هر‌ گفتار ‌و‌ كردارى ‌كه‌ موجب عقاب ‌و‌ كيفر گردد جائز است گوينده ‌و‌ بجا آورنده ‌را‌ لعن نمود، زيرا لعن ‌از‌ خداى تعالى همان دور ساختن ‌از‌ رحمت ‌و‌ ‌به‌ كيفر رساندن است)  

―    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد درود فرست، زيرا ‌تو‌ (در همه ‌ى‌ افعال ‌و‌ كردارت) ستوده شده ‌ى‌ بزرگوارى (داراى احسان ‌و‌ نيكى بسيارى، درودى) مانند رحمتها ‌و‌ نيكيها ‌و‌ درودهاى ‌تو‌ ‌به‌ برگزيدگانت: ابراهيم ‌و‌ ‌آل‌ ابراهيم، ‌و‌ ‌به‌ گشايش ‌و‌ دور شدن ‌غم‌ ‌و‌ اندوه ‌و‌ آسايش ‌و‌ يارى كردن ‌و‌ تسلط دادن ‌و‌ كمك كردن ايشان تعجيل ‌و‌ شتاب فرما  

―    بار خدايا ‌و‌ مرا ‌از‌ اهل توحيد (كسانى ‌كه‌ ‌به‌ يكتائى ‌و‌ ‌بى‌ شريكى ‌تو‌ اقرار دارند) ‌و‌ ‌از‌ اهل ايمان ‌و‌ گروندگان ‌به‌ خود ‌و‌ ‌از‌ اهل تصديق ‌و‌ اعتراف كنندگان ‌به‌ پيغمبرت ‌و‌ پيشوايانى ‌كه‌ طاعت ‌و‌ پيروى ‌از‌ ايشان ‌را‌ واجب كرده ‌اى‌ قرار ده، ‌از‌ كسانى ‌كه‌ ‌آن‌ توحيد ‌و‌ ايمان ‌و‌ تصديق ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ايشان ‌و‌ ‌به‌ دستهاى آنها واقع ‌مى‌ گردد (از آنانكه مردم ‌را‌ ‌به‌ راه ‌حق‌ راهنمايانند) دعايم ‌را‌ روا كن، ‌اى‌ پروردگار ‌هر‌ صنفى ‌از‌ اصناف آفريده شدگان   

―    بار خدايا خشم (اراده ‌ى‌ انتقام) ‌تو‌ ‌را‌ ‌جز‌ بردباريت (شتاب نكردنت ‌در‌ كيفر) ‌و‌ سختى خشمت ‌را‌ ‌جز‌ عفو ‌و‌ گذشتت بازنمى گرداند، ‌و‌ ‌جز‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت ‌از‌ عذابت زنهار نمى دهد، ‌و‌ مرا ‌از‌ (عقاب) ‌تو‌ ‌جز‌ تضرع ‌و‌ زارى ‌به‌ درگاهت ‌و‌ ‌در‌ برابرت نمى رهاند، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ ‌ما‌ (پيروان محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد عليهم السلام) را- ‌اى‌ خداى من- ‌از‌ جانب خود ‌به‌ وسيله ‌ى‌ قدرت ‌و‌ توانائى ‌كه‌ ‌با‌ ‌آن‌ مردگان بندگانت ‌را‌ زنده ‌مى‌ گردانى، ‌و‌ شهرهاى مرده (بى گياه ‌و‌ ميوه) ‌را‌ زندگى ‌مى‌ بخشى (انواع خوراك ‌و‌ پوشاك ‌در‌ آنها ‌مى‌ رويانى) گشايشى ببخش (غم ‌و‌ اندوهمان ‌را‌ دور ساز)  

―    و مرا- ‌اى‌ خداى من- اندوهناك نميران (يا عذاب مكن) ‌تا‌ دعايم ‌را‌ مستجاب فرمائى (درخواست آمرزشم ‌را‌ بپذيرى) ‌و‌ ‌از‌ اجابت ‌و‌ روا كردن دعايم آگاهم سازى، ‌و‌ مزه ‌ى‌ عافيت ‌و‌ تندرستى ‌را‌ ‌تا‌ پايان زندگيم ‌به‌ ‌من‌ بچشان، ‌و‌ دشمنم ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ شاد مگردان، ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ مسلط ‌و‌ توانا منما  

―    اى خداى ‌من‌ اگر ‌تو‌ مرا بلند مرتبه گردانى ‌پس‌ كيست آنكه مرا پست نمايد، ‌و‌ اگر مرا پست كنى ‌پس‌ كيست آنكه بلندم گرداند، ‌و‌ اگر مرا گرامى دارى ‌پس‌ كيست آنكه خوارم كند، ‌و‌ اگر مرا خوار كنى ‌پس‌ كيست آنكه گراميم دارد، ‌و‌ اگر مرا عذاب ‌و‌ شكنجه نمائى ‌پس‌ كيست آنكه ‌بر‌ ‌من‌ رحم ‌و‌ مهربانى داشته باشد، ‌و‌ اگر مرا هلاك ‌و‌ تباه سازى ‌پس‌ كيست آنكه درباره ‌ى‌ بنده ‌ات‌ براى ‌تو‌ مانع ‌و‌ جلوگير شود، ‌يا‌ ‌تو‌ ‌را‌ ‌از‌ كار ‌او‌ (از روى منازعه ‌و‌ اعتراض) پرستش نمايد؟؟ ‌و‌ ‌من‌ دانسته ‌ام‌ ‌كه‌ ‌در‌ حكم ‌و‌ فرمانت ستمى ‌و‌ ‌در‌ انتقام ‌و‌ ‌به‌ كيفر رساندنت شتابى نيست، ‌و‌ ‌جز‌ اين نيست ‌كه‌ كسى شتاب ‌مى‌ كند ‌كه‌ ‌از‌ فوت شدن ‌و‌ وقت كار گذشتن بترسد، ‌و‌ ضعيف ‌و‌ ناتوان ‌به‌ ستم نيازمند است، ‌و‌ تو- ‌اى‌ خداى من- برترى ‌از‌ اينكه ستم ‌يا‌ شتاب كنى برترى بزرگ (بى پايان)  

―    بار خدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ مرا هدف بلاء ‌و‌ گرفتارى ‌و‌ نشانه ‌ى‌ انتقام ‌و‌ ‌به‌ كيفر رساندنت مگردان (از ‌هر‌ جهت ‌و‌ ‌هر‌ سو قصد انتقام ‌من‌ مكن) ‌و‌ مرا مهلت ده، ‌و‌ اندوهم ‌را‌ ببر، ‌و‌ ‌از‌ لغزشم درگذر، ‌و‌ ‌به‌ بلائى ‌در‌ ‌پى‌ بلائى گرفتارم مساز، زيرا ناتوانى ‌و‌ بيچارگى ‌و‌ تضرع ‌و‌ زاريم ‌را‌ ‌به‌ سوى خود ‌مى‌ بينى   

―    بار خدايا امروز ‌از‌ خشمت ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ برم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا پناه ‌ده‌   

―    و امروز ‌از‌ خشم سخت ‌تو‌ ‌از‌ ‌تو‌ زنهار ‌مى‌ جويم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا زنهار ‌ده‌   

―    و ايمنى ‌از‌ عذاب ‌و‌ كيفرت ‌را‌ ‌از‌ ‌تو‌ درخواست ‌مى‌ نمايم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا ايمن گردان   

―    و ‌از‌ ‌تو‌ هدايت ‌و‌ راهنمائى ‌مى‌ طلبم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا (به راه حق) راهنمائى (ثابت ‌و‌ پابرجا) نما  

―    و ‌از‌ ‌تو‌ (بر دشمن) يارى ‌مى‌ خواهم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا يارى فرما  

―    و ‌از‌ ‌تو‌ رحمت، ‌و‌ مهربانى درخواست ‌مى‌ كنم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ ‌بر‌ ‌من‌ رحم ‌كن‌   

―    و ‌از‌ ‌تو‌ ‌بى‌ نيازى ‌مى‌ طلبم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا ‌بى‌ نياز گردان   

―    و ‌از‌ ‌تو‌ روزى (عطا ‌و‌ بخشش: خوردنى ‌و‌ غير آن) ‌مى‌ خواهم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا روزى ‌ده‌   

―    و ‌از‌ ‌تو‌ كمك طلب ‌مى‌ كنم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا ( ‌در‌ ‌هر‌ كارى ) كمك نما  

―    و ‌از‌ گناهان گذشته ‌ام‌ آمرزش ‌مى‌ طلبم ، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست ، ‌و‌ مرا بيامرز  

―    و ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌كه‌ مرا (از معصيت ‌و‌ نافرمانى) بازدارى، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست ‌و‌ مرا بازدار، زيرا اگر ‌تو‌ بخواهى (توفيقم دهى ‌و‌ زنده ‌ام‌ دارى) ‌من‌ هرگز ‌به‌ چيزى ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ ناپسنديده ‌اى‌ برنمى گردم (پس ‌از‌ اين گناهى بجا نمى آورم)  

―    اى پروردگار ‌من‌ ‌اى‌ پروردگار من، ‌اى‌ بسيار مهربان ‌اى‌ بسيار بخشنده، ‌اى‌ داراى عظمت ‌و‌ احسان (پيغمبر اكرم- صلى الله عليه ‌و‌ آله- فرموده: الظوا بيا ذا الجلال ‌و‌ الاكرام يعنى ‌به‌ گفتن ‌يا‌ ذا الجلال ‌و‌ الاكرام مداومت داشته ‌آن‌ ‌را‌ هميشه ‌و‌ بسيار بگوئيد، ‌و‌ روايت شده: ‌آن‌ حضرت ‌به‌ مردى گذشت ‌كه‌ نماز ‌مى‌ خواند ‌و‌ ‌مى‌ گفت: ‌يا‌ ذا الجلال ‌و‌ الاكرام، فرمود: دعاى ‌تو‌ مستجاب ‌و‌ پذيرفته شد) ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ آنچه ‌از‌ ‌تو‌ طلبيده ‌و‌ خواسته ‌ام‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ درگاه ‌تو‌ تضرع ‌و‌ زارى نمودم برايم مستجاب فرما، ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ بخواه ‌و‌ مقدر ‌و‌ حكم ‌كن‌ ‌و‌ بگذران، ‌و‌ ‌در‌ آنچه ‌از‌ خواسته هايم ‌كه‌ حكم ‌مى‌ كنى براى ‌من‌ خير ده، ‌و‌ ‌در‌ ‌آن‌ بركت ‌و‌ نيكيت ‌را‌ درباره ‌ام‌ ثابت ‌و‌ پابرجا گردان، ‌و‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ‌بر‌ ‌من‌ احسان نما، ‌و‌ مرا ‌به‌ آنچه ‌از‌ ‌آن‌ عطا ‌مى‌ كنى نيكبخت ساز، ‌و‌ ‌از‌ فضل ‌و‌ بخشش خود ‌و‌ فراخى آنچه (خيرات ‌و‌ نيكيها كه) نزد ‌تو‌ است ‌به‌ ‌من‌ بيافزا، زيرا ‌تو‌ توانگر بخشنده اى، ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ خير ‌و‌ نيكى آخرت (بهشت) ‌و‌ نعمت فراوان ‌آن‌ سرا پيوسته فرما، ‌اى‌ مهربانترين مهربانان.  
―    سپس دعا ‌كن‌ ‌به‌ آنچه برايت آشكار گردد (پيش آيد يعنى ‌هر‌ ‌چه‌ ‌مى‌ خواهى ‌از‌ خداى تعالى بخواه) ‌و‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ هزار بار درود فرست (بگو: اللهم صل على محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد) ‌كه‌ امام عليه السلام اينچنين ‌مى‌ كرده (ناگفته نماند: هرگاه ذكر ‌و‌ ياد خدا مانند ‌يا‌ ارحم الراحمين ‌يا‌ صلوه ‌و‌ درود ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ بعد ‌و‌ شماره ‌ى‌ مخصوصى تعيين شده باشد سزاوار نيست خواننده بيشتر ‌يا‌ كمتر ‌از‌ ‌آن‌ ‌را‌ بخواند، زيرا هويدا است ‌كه‌ ثواب ‌و‌ پاداش براى عدد معين است، ‌و‌ بيشتر ‌يا‌ كمتر ‌آن‌ ‌را‌ شامل نمى شود، ‌و‌ شايسته است عدد مخصوص ‌را‌ ‌بى‌ آنكه ميان ‌آن‌ سخنى گويد ‌به‌ پايان رساند، ‌و‌ چنانكه سخنى گفت بهتر آنست ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ اعاده نموده دوباره ‌از‌ ‌سر‌ گيرد)
.

..................................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo