دعاى ‌آن حضرت عليه السلام براى والدينشان كه‌ درود خدا بر‌ آنان باد

̶    خدايا! بر‌  محمد، بنده  ‌و‌  فرستاده ات،  ‌و‌  اهل بيت پاك او‌  درود بفرست  ‌و‌  بهترين درود  ‌و‌  رحمت  ‌و‌  بركات  ‌و‌  سلامت را‌  (به آنان) اختصاص بده.

̶    خدايا! پدر  ‌و‌  مادرم را‌  به‌  گرامى داشتن نزد خود، مخصوص گردان  ‌و‌  برايشان، درودى از‌  جانب خود قرار ده.

̶    خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندان او‌  درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌   ‌آن چيزى را‌  كه‌  در‌  رابطه با‌  والدين بر‌  من‌  واجب است، به‌  من‌  الهام كن  ‌و‌  دانش رعايت حقوق  ‌آن دو‌  را‌  كاملا به‌  من‌  عطا كن تا‌  به‌  آنچه كه‌  به‌  من‌  الهام كرده اي‌ عمل كنم،  ‌و‌  بر‌  انجام آنچه كه‌  به‌  من‌  بصيرت داده اى، توفيق ده‌  تا‌  آنجا كه‌  هيچ يك از‌  آنچه را‌  كه‌  ياد گرفته ام، كم نگذارم  ‌و‌  اندامم را‌  از‌  آنچه كه‌  به‌  من‌  الهام كرده اى، سنگين منما.

̶    خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندان او‌  درود  ‌و‌  رحمت بفرست، همان طور كه‌  ما‌  را‌  به‌  سبب آنها شرافت دادى  ‌و‌  هم چنين بر‌  محمد  ‌و‌  خاندان او‌  درود  ‌و‌  رحمت بفرست، همان گونه كه‌  به‌  دليل وجود او، حقى براى ما‌  بر‌  گردن خلق، واجب كرده اى.

̶    خدايا! چنان كن كه‌  از‌  ديدن شكوه  ‌و‌  عظمت پدر  ‌و‌  مادرم، مانند ديدن هيبت سلطانى خودكامه بترسم  ‌و‌  توفيقى ده‌  كه‌  مانند مادرى مهربان با‌  آنان رفتار نمايم.
̶    (بارخدايا!) اطاعت از‌  پدر  ‌و‌  مادر را‌  در‌  ديده ام از‌  لذت خواب شيرين، بهتر گردان  ‌و‌  براى سينه ام از‌  سيراب شدن در‌  كام تشنه لب، گواراتر؛ چنان كه‌  خواسته هاى ايشان را‌  به‌  خواسته  ‌ى‌  خودم ترجيح دهم،  ‌و‌  احسان  ‌و‌  نيكى آنها را‌  در‌  حق من- هر‌  چند كم باشد- زياد جلوه بده  ‌و‌  احسان  ‌و‌  نيكى مرا در‌  حق آنها- گرچه زياد باشد- كم نشان بده.

̶    اى خدا! صدايم را‌  در‌  برابر پدر  ‌و‌  مادرم، آرام  ‌و‌  آهسته گردان  ‌و‌  سخنم را‌  براى آنها پاكيزه  ‌و‌  رفتارم را‌  نسبت به‌  آنها نرم كن.  ‌و‌  قلبم را‌  براى آنان مهربان گردان  ‌و‌  مرا با‌  آنها توفيق  ‌و‌  برايشان دلسوز بنما.

̶    خدايا! آنان را‌  به‌  سبب تربيت من، پاداشى نيكو عطا كن  ‌و‌  به‌  خاطر اينكه مرا گرامى داشتند، اجر  ‌و‌  پاداش عنايت فرما  ‌و‌  به‌  اين علت كه‌  مرا در‌  كوچكى حفظ  ‌و‌  نگهدارى كردند، پس‌  تو‌  آنان را‌  حفظ كن.

̶    بار خدايا! اگر اذيتى از‌  طرف من، به‌  آنها رسيده، يا‌  كار ناخوشايندى را‌  از‌  من‌  ديده اند، يا‌  حقى از‌  ايشان را‌  ضايع ساخته ام، اين اعمالم را‌  سبب آمرزش گناهانشان  ‌و‌  بالا رفتن مقامشان  ‌و‌  زياد شدن حسناتشان قرار ده، يا‌  آنكه بدى هايشان را‌  به‌  چند برابر نيكى  ‌و‌  خوبى تبديل نما.

̶    خدايا! اگر آنها در‌  گفتارشان با‌  من، از‌  حد بيرون رفتند، يا‌  در‌  كارى در‌  مورد من‌  زياده روى كردند، يا‌  كه‌  حقى را‌  از‌  من‌  تباه نمودند، يا‌  اينكه وظيفه  ‌ى‌  واجبى را‌  نسبت به‌  من‌  كوتاهى كردند، من‌  حق خود را‌  بخشيدم  ‌و‌   ‌آن را‌  برايشان نثار كردم  ‌و‌  از‌  تو‌  مى‌ خواهم كه‌  تبعات  ‌و‌  گرفتارى  ‌آن را‌  از‌  آنان بردارى كه‌  من‌  آنها را‌  نسبت به‌  حقوقم، متهم نمى دانم  ‌و‌  آنها را‌  در‌  نيكى كردن نسبت به‌  خود، سهل انگار نمى دانم.
̶    اي‌ پروردگار من! از‌  آنچه كه‌  والدينم در‌  حقم انجام داده اند، ناخرسند  ‌و‌  ناراحت نيستم.

̶    (خدايا!) چرا كه‌  حق آنها بر‌  گردن من، واجب تر  ‌و‌  نيكى ايشان نسبت به‌  من، قديمى تر  ‌و‌  منتشان بر‌  من، بيش از‌   ‌آن است كه‌  از‌  آنان به‌  عدالت، تقاص كشم  ‌و‌  يا‌  مقابله به‌  مثل نمايم.
̶    خداى من! اگر چنين كنم، پس‌  اين مدت زيادى كه‌  به‌  تربيت من‌  مشغول بودند، چه مى‌ شود؟  ‌و‌  سختى هاى زيادى كه‌  در‌  راه حفاظت از‌  من‌   ‌و‌  تأمين آسايش من‌  تحمل كردند، كجا مى‌ رود؟

̶    شگفتا كه‌   ‌آن دو‌  نمى توانند، حق خود را‌  (آن طور كه‌  شايسته  ‌ى‌   ‌آن هستند) از‌  من‌  دريافت كنند  ‌و‌  من‌  نمى توانم حقوقى را‌  كه‌  آنها بر‌  ذمه  ‌ى‌  من‌  دارند، ادا كنم  ‌و‌  وظيفه  ‌ى‌  خدمتگزارى به‌  آنها را‌  به‌  خوبى انجام دهم.
̶    پس‌  خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندان او‌  درود  ‌و‌  رحمت بفرست؛ اي‌ بهترين كسى كه‌  از‌  او، طلب يارى مى‌ شود! مرا (در خدمتگزارى به‌  ايشان) يارى ده.
̶    اي‌ بهترين هدايت گر كه‌  (همه) به‌  سوى تو‌  روى مى‌ آورند! توفيقم ده‌   ‌و‌  مرا در‌  روزى كه‌  همه به‌  آنچه كرده اند، جزا مى‌ شوند، جزء كسانى كه‌  عاق والدين هستند، قرار مده.

̶    خدايا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندان  ‌و‌  ذريه او‌  درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  به‌  پدر  ‌و‌  مادرم عطا فرما از‌   ‌آن بهترين چيزى كه‌  به‌  پدران  ‌و‌  مادران بندگان با‌  ايمان خود اختصاص داده اى، اي‌ مهربان ترين مهربانان.

̶    خداوندا! آنها را‌  در‌  بعد نمازهايم  ‌و‌  در‌  اوقات شب  ‌و‌  در‌  كل‌  ساعات روز از‌  يادم مبر.

̶    خدايا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندان او‌  درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  آنها را‌  به‌  دعايم ببخش  ‌و‌  به‌  خاطر نيكى هايى كه‌  در‌  حق من‌  داشتند، مشمول عفو  ‌و‌  رحمتت قرارشان ده‌   ‌و‌  با‌  شفاعت من، از‌  ايشان به‌  طور مسلم  ‌و‌  قطعى راضى شو  ‌و‌  آنها را‌  با‌  اكرام به‌  منزل سلامت برسان.

̶    خدايا! اگر والدينم را‌  قبل از‌  من‌  آمرزيده اى، پس‌  شفاعتشان را‌  در‌  مورد من‌  قبول كن  ‌و‌  اگر مرا پيش از‌  آنها آمرزيدى، پس‌  شفاعت مرا در‌  مورد آنها قبول فرما تا‌  در‌  كنار رأفت  ‌و‌  در‌  خانه  ‌ى‌  كرامتت  ‌و‌  جايگاه معرفت  ‌و‌  رحمتت قرار گيرم؛ زيرا كه‌  تو‌  صاحب فضل بزرگ  ‌و‌  نعمت قديمى  ‌و‌  تو‌  مهربان ترين مهربانانى
.

..................................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo