دعاى ‌آن حضرت عليه السلام در‌ صبح ‌و‌ شام

̶    حمد  ‌و‌  سپاس خدايى را‌ كه‌ با‌ قوت ‌و‌ نيروى خود، شب ‌و‌ روز را‌  آفريد.

̶    و با‌  قدرت  ‌و‌  توانايى خود،  ‌آن دو‌  را‌  متفاوت گردانيد.

̶    و براى هر‌  يك از‌   ‌آن دو، حدى محدود  ‌و‌  زمانى مشخص  ‌و‌  معين قرار داد.

̶    هر يك از‌  شب  ‌و‌  روز را‌  در‌  درون يكديگر قرار مى‌ دهد، از‌  يكى مى‌ كاهد  ‌و‌  بر‌  ديگرى مى‌ افزايد تا‌  با‌  اين تقدير دقيق الهى، روزى بندگان  ‌و‌  پرورش آنان را‌  تأمين فرمايد.

̶    پس شب را‌  براى بندگانش آفريد تا‌  در‌   ‌آن از‌  فعاليت هاى خستگى آور  ‌و‌  آزار دهنده  ‌ى‌  روز بياسايند  ‌و‌   ‌آن را‌  مانند پوششى قرار داد تا‌  مردم در‌   ‌آن به‌  خواب راحت دست يابند  ‌و‌  از‌  اين راه خستگى شان رفع گردد  ‌و‌  نيروى تازه اي‌ بگيرند  ‌و‌  به‌  لذت  ‌و‌  كام دل نايل آيند.

̶    حمد  ‌و‌  سپاس خداوندى را‌  كه‌  روز را‌  براى مردم، روشن آفريد تا‌  در‌  روشنايى  ‌آن از‌  فضل خداوند تعالى روزى طلب كنند  ‌و‌  اسباب دست يافتن به‌  رزقش را‌  فراهم سازند  ‌و‌  در‌  زمين او‌  سير سفر كنند تا‌  از‌  نعمت هاى اين جهان زودگذر برخوردار شوند  ‌و‌  هم دست آورد دراز مدت  ‌آن جهان را‌  تأمين كنند.

̶    خداوند متعال به‌  وسيله  ‌ى‌  همه  ‌ى‌  اين ها كار خلق را‌  به‌  سامان  ‌و‌  صلاح مى‌ آورد  ‌و‌  كردارشان را‌  مى‌ آزمايد  ‌و‌  مى‌ نگرد كه‌  آنان در‌  اوقات فرمانبردارى اش چگونه اند  ‌و‌  به‌  هنگام به‌  جا آوردن واجباتش  ‌و‌  اجراى احكامش چسان عمل مى‌ كنند؟ تا‌  بدكاران را‌  به‌  كيفر كردارشان برساند  ‌و‌  نيكوكاران را‌  پاداش نيك عطا فرمايد.

̶    خداوندا! تو‌  را‌  حمد  ‌و‌  سپاس كه‌  با‌  نور صبح، پرده  ‌ى‌  تاريكى را‌  بر‌  ما‌  شكافتى  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  نور روز بهره مند ساختى  ‌و‌  از‌  اين رهگذر، راه هاى فراهم آوردن روزى را‌  به‌  ما‌  نشان دادى  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  پيشامدهاى ناگوار شبانه در‌  امان داشتى.

̶    ما  ‌و‌  همه  ‌ى‌  اشياء همگى شب را‌  به‌  صبح رسانديم در‌  حالى كه‌  همه در‌  ملك تو‌   ‌و‌  بنده  ‌ى‌  توايم، از‌  آسمان تا‌  زمين  ‌و‌  هر‌  چه كه‌  در‌   ‌آن دو‌  پراكنده اي‌ چه ساكن  ‌و‌  چه جنبنده، چه ايستاده  ‌و‌  چه رونده  ‌و‌   ‌آن چه در‌  هوا بالا رفته  ‌و‌  هر‌  چه درون زمين است.

̶    همه  ‌و‌  همه در‌  قبضه  ‌ى‌  قدرت تو‌  صبح كرديم در‌  حالى كه‌  ملك  ‌و‌  سلطنت تو‌  همه  ‌ى‌  ما‌  را‌  در‌  برگرفته  ‌و‌  مشيت تو‌  ما‌  را‌  فراگرفته است. خداوندا! به‌  فرمان تو‌  در‌  كارها تصرف مى‌ كنيم  ‌و‌  در‌  محيط تدبير تو‌  در‌  حركت هستيم.

̶    و ما‌  كارى نداريم جز  ‌آن چه تو‌  برايمان مقرر كرده اي‌  ‌و‌  از‌  خير، ما‌  را‌  چيزى نيست جز  ‌آن چه تو‌  بخشيده اى.

̶    امروز، روزى تازه  ‌و‌  جديد است  ‌و‌  او‌  بر‌  اعمال ما‌  شاهدى حاضر است؛ اگر كار نيكو انجام دهيم، ستايش كنان  ‌و‌  سپاس گويان، ما‌  را‌  ترك خواهد كرد  ‌و‌  اگر بدرفتارى كنيم، نكوهش كنان از‌  ما‌  جدا مى‌ گردد.

̶    خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش رحمت  ‌و‌  درود بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  رزق  ‌و‌  روزى عطا فرما كه‌  همدم  ‌و‌  هم صبحت خوبى براى  ‌آن روز باشيم  ‌و‌  ما‌  را‌  محافظت فرما از‌  اين كه‌  با‌  ناخوشى از‌  او‌  جدا شويم به‌  خاطر ارتكاب گناه يا‌  معصيتى.

̶    يا رب! در‌  اين روز، حسنات  ‌و‌  نيكى هاى فراوان به‌  ما‌  عنايت فرما  ‌و‌  در‌   ‌آن از‌  بدى ها  ‌و‌  زشتى ها دورمان بدار  ‌و‌  از‌  آغاز تا‌  پايان  ‌آن را‌  پر از‌  ستايش  ‌و‌  سپاس  ‌و‌  پاداش  ‌و‌  اندوخته  ‌ى‌  آخرت  ‌و‌  فضل  ‌و‌  نيكى بگردان.

̶    الهى! زحمت ما‌  را‌  به‌  خاطر پرهيز از‌  گناه، بر‌  فرشتگانى كه‌  اعمال ما‌  را‌  مى‌ نويسند، كم  ‌و‌  آسان بفرما  ‌و‌  نامه  ‌ى‌  اعمال ما‌  را‌  پر از‌  حسنات  ‌و‌  كارهاى نيك گردان  ‌و‌  ما‌  را‌  نزد آنان به‌  خاطر كارهاى زشتمان رسوا مكن.

̶    خداوندگارا! در‌  هر‌  ساعت از‌  ساعات روز، بهره اي‌ از‌  كارهاى بندگانت  ‌و‌  نصيبى از‌  سپاسگزارى ات  ‌و‌  گواه راستينى از‌  فرشتگانت براى ما‌  قرار بده.

̶    خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  پيش رو‌   ‌و‌  پشت سر‌   ‌و‌  از‌  طرف راست  ‌و‌  طرف چپ  ‌و‌  از‌  همه جهت، محافظت بفرما؛ چنان محافظت بفرما كه‌  ما‌  را‌  از‌  معصيت تو‌  بازدارد  ‌و‌  به‌  فرمانبردارى  ‌و‌  اطاعت تو‌  رهنمون شود  ‌و‌  باعث جلب محبت تو‌  باشد.

̶    خدايا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  در‌  امروز  ‌و‌  امشب  ‌و‌  همه  ‌ى‌  روزهاى عمر موفق بدار كه‌  كار خير انجام دهيم  ‌و‌  از‌  شر به‌  دور بوده  ‌و‌  سپاسگزار نعمت هاى تو‌  باشيم  ‌و‌  از‌  سنت ها پيروى كرده  ‌و‌  از‌  بدعت ها دورى نماييم،  ‌و‌  امر به‌  معروف  ‌و‌  نهى از‌  منكر را‌  به‌  جا آوريم  ‌و‌  پاسدار اسلام باشيم  ‌و‌  از‌  باطل عيب جويى  ‌و‌   ‌آن را‌  خوار كنيم  ‌و‌  يار  ‌و‌  ياور حق باشيم  ‌و‌   ‌آن را‌  عزت بخشيم  ‌و‌  گمراهان را‌  راهنمايى  ‌و‌  ناتوانان را‌  يارى نماييم  ‌و‌  فريادرس ستمديدگان باشيم.

̶    خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  اين روز را‌  براى ما‌  فرخنده ترين  ‌و‌  مبارك ترين روزى قرار بده كه‌  ديده ايم  ‌و‌  نيكوترين همنشين كه‌  داشته ايم  ‌و‌  بهترين زمانى كه‌  در‌   ‌آن به‌  سر‌  برده ايم.

̶    ما را‌  از‌  بين بندگانت كه‌  روز  ‌و‌  شب بر‌  آنها گذشته، خرسندترين افراد قرار بده  ‌و‌  از‌  همه سپاسگزارتر به‌  نعمت هايت  ‌و‌  استوارترين  ‌و‌  پايدارترين آنان در‌  عمل كردن به‌  آيينى كه‌  تو‌  پديد آورده اي‌  ‌و‌  خويشتن دارترين كسانى باشيم از‌   ‌آن چه كه‌  به‌  ترك  ‌آن فرمان داده اى.

̶    خداوندا! من‌  تو‌  را‌  شاهد  ‌و‌  گواه مى‌ گيرم  ‌و‌  گواهى تو‌  كافى است  ‌و‌  گواه  ‌و‌  شاهد مى‌ گيريم آسمان  ‌و‌  زمين تو‌  را‌   ‌و‌  هر‌  چه از‌  فرشتگان  ‌و‌  ديگر آفريدگان تو‌  را‌  كه‌  در‌  زمين  ‌و‌  آسمان اسكان دارند، در‌  اين روز  ‌و‌  اين ساعتم  ‌و‌  امشبم  ‌و‌  اين جايگاهم كه‌  من‌  شهادت مى‌ دهم كه‌  تو‌  خداى يكتايى  ‌و‌  جز تو‌  خدايى نيست  ‌و‌  برپادارنده  ‌ى‌  عدالت هستى  ‌و‌  در‌  حكم  ‌و‌  داورى عادل  ‌و‌  با‌  بندگان مهربان  ‌و‌  دارنده  ‌و‌  مالك تمام جهان  ‌و‌  با‌  تمام خلق مهربان هستى.

̶    خداوندا! شهادت مى‌ دهم كه‌  محمد بنده  ‌ى‌  توست  ‌و‌  فرستاده  ‌ى‌  تو‌   ‌و‌  برگزيده  ‌ى‌  تو‌  از‌  ميان آفريدگان توست. بار رسالت خود را‌  به‌  دوشش نهادى  ‌و‌  او‌   ‌آن را‌  به‌  خوبى ابلاغ كرد. او‌  را‌  فرمان دادى كه‌  امت خود را‌  اندرز دهد  ‌و‌  او‌  آنان را‌  پند  ‌و‌  اندرز داد.

̶    خداوندا! پس‌  تو‌  نيز بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمتى را‌  بفرست بيش از‌   ‌آن چه كه‌  بر‌  هر‌  يك از‌  ديگر آفريدگان خود فرستاده اي‌  ‌و‌  از‌  سوى ما‌  شايسته ترين  ‌و‌  كامل ترين پاداشى را‌  كه‌  به‌  كسى از‌  بندگان خود يا‌  يكى از‌  پيامبران خود از‌  طرف امتش داده اى، به‌  او‌  پاداش مرحمت فرما.

̶    زيرا كه‌  تويى بسيار بخشنده  ‌ى‌  نعمتهاى بزرگ  ‌و‌  آمرزنده  ‌ى‌  گناهان سترگ. تويى از‌  هر‌  مهربانى مهربان تر. پس‌  درود  ‌و‌  رحمت بفرست بر‌  محمد  ‌و‌  خاندان او‌  كه‌  پاكيزگان  ‌و‌  پاكان  ‌و‌  نيكوكاران  ‌و‌  سرآمد همه ى‌ برگزيدگانند
.

........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo