دعا به‌ جان مرزداران

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، تو‌ را‌ به‌ شكوهت سوگند كه‌ مرزهاى مسلمانان را‌ نگهبانى كن ‌و‌ تو‌ را‌ سوگند به‌ نيرومنديت كه‌ پاسداران آنها را‌ تقويت فرما ‌و‌ از‌ توانگرى خويش آنها را‌ سرشار از‌ عطايا كن.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ بر‌ شمار آنان بيفزاى ‌و‌ سلاح هاى آنها را‌ برنده ساز ‌و‌ منطقه ‌ى‌ آنان را‌ حراست فرما ‌و‌ از‌ حومه ‌ى‌ ايشان ممانعت به‌ عمل آور ‌و‌ جمعيت ايشان را‌ متحد فرما ‌و‌ كارشان را‌ سامان بخش ‌و‌ سيورسات ‌و‌ هزينه هاى آنان را‌ فراهم ساز ‌و‌ ايشان را‌ در‌ پيروزى يارى ده‌ ‌و‌ به‌ شكيبايى مدد فرما ‌و‌ ترفندهاى لطيف به‌ يادشان ده.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ آنچه را‌ نمى دانند بديشان بشناسان ‌و‌ از‌ آنچه بى خبرند آنها را‌ آگاه ساز ‌و‌ بدانچه بينش ندارند آنها را‌ بينش بخش.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ در‌ مواجهه با‌ دشمن ياد دنياى سراسر فريب ‌و‌ غرور را‌ از‌ خاطرشان بزداى ‌و‌ از‌ دلهاى آنها جلوه هاى گمراه گر خواسته هاى دنيوى را‌ محو فرماى ‌و‌ بهشت را‌ انديشه ‌ى‌ ثابت ايشان ساز، ‌و‌ آنچه را‌ كه‌ در‌ آنجا از‌ جايگاه هاى جاويدانى ‌و‌ منزلهاى نيكو ‌و‌ حوران زيبا ‌و‌ جويبارهاى جارى از‌ شربت هاى گوناگون ‌و‌ درختان سر‌ فرو هشته ‌و‌ پر از‌ انواع ميوه را، در‌ برابر ديدگانشان نگارين جلوه دهد، تا‌ مبادا احدى از‌ ايشان آهنگ پشت كردن به‌ دشمن كند ‌و‌ از‌ هماورد خود در‌ دل عزم گريز نمايد.

̶    بار خدايا! بدينسان دشمنشان را‌ در‌ هم شكن ‌و‌ ناخن هايشان را‌ قلم كن ‌و‌ ميان آنها ‌و‌ سلاحهاى جنگى ايشان فاصله بينداز ‌و‌ اطمينان خاطر را‌ از‌ دلهاى آنان سلب نما ‌و‌ ميان دشمنان ‌و‌ توشه ‌و‌ زادشان دورى ايجاد كن ‌و‌ آنها را‌ در‌ راه پيماييشان ‌و‌ از‌ مقصدشان گمراه ساز ‌و‌ يارى را‌ از‌ ايشان ببر ‌و‌ از‌ شمارشان كاسته گردان ‌و‌ دلهايشان را‌ آكنده از‌ بيم ساز ‌و‌ دستهايشان را‌ از‌ چپاول باز دار ‌و‌ زبانهاى آنها را‌ از‌ گفتار فروبند ‌و‌ با‌ پراكنده ساختن پيش تازان آنها از‌ پى آيندگان ايشان را‌ مرعوب ساز ‌و‌ در‌ هم شكن، تا‌ از‌ حمله قطع اميد كنند ‌و‌ روى برتابند.

̶    بار خدايا زهدان هاى زنانشان را‌ سترون كن ‌و‌ صلب هاى مردانشان را‌ (از نطفه سازى) خشگ گردان ‌و‌ نسل چهارپايان ‌و‌ دامهاى آنان را‌ قطع فرما ‌و‌ آسمان آنها را‌ از‌ باريدن ‌و‌ زمين ايشان را‌ از‌ روياندن باز دار.

̶    بدينگونه، بار خدايا! پايگاه هاى مسلمانان را‌ نيرومند ‌و‌ شهرهايشان را‌ ساخلودار ‌و‌ اموالشان را‌ بسيار كن ‌و‌ خاطر آنان را‌ از‌ جنگ با‌ دشمنان آسوده گردان تا‌ يكسره دل در‌ بند عبادت تو‌ سپارند ‌و‌ با‌ تو‌ خلوت كنند، به‌ گونه اى كه‌ در‌ سراسر زمين جز تو‌ پرستيده نشود ‌و‌ براى احدى از‌ آنان جز تو‌ پيشانى به‌ خاك ساييده نگردد!

̶    بار خدايا! در‌ هر‌ يارى مسلمانها را‌ در‌ مقابل مشركان به‌ عزت ‌و‌ پيروزى رسان ‌و‌ آنها را‌ به‌ وسيله ‌ى‌ صفوف فرشتگانى كه‌ در‌ نزد تواند يارى فرماى تا‌ ايشان را‌ تا‌ آنجا كه‌ زمين تو‌ هست به‌ قتل ‌و‌ اسارت منهزم سازند تا‌ مشركان اقرار كنند كه‌ همانا تويى ‌آن خدايى كه‌ جز تو‌ خدايى نيست ‌و‌ تو‌ را‌ شريكى نمى باشد.

̶    بار خدايا! همين سرنوشت را‌ شامل حال دشمنان خود در‌ اطراف شهرهاى زمين گردان، از‌ هند گرفته تا‌ روم ‌و‌ ترك ‌و‌ خزر ‌و‌ حبشه ‌و‌ نوبه ‌و‌ زنگبار ‌و‌ سقالبه ‌و‌ اهالى ديلم، ‌و‌ ديگر امتهاى مشرك كه‌ نام ‌و‌ نشانشان مجهول است ولى تو‌ خود آنان را‌ مى شناسى ‌و‌ به‌ قدرت خويش به‌ حالشان اشراف دارى.

̶    بار خدايا! مشركان را‌ به‌ مشركان سرگرم دار تا‌ از‌ دستبرد بر‌ شهرهاى مسلمانان باز مانند، ‌و‌ از‌ شمارشان بكاه تا‌ از‌ عدد مسلمانها كاسته نگردد ‌و‌ ميانشان جدايى انداز تا‌ عليه مسلمانان دست يكى نشوند!

̶    بار خدايا! دلهاى آنان را‌ از‌ امن درون ‌و‌ بدنهاى آنها را‌ از‌ نيرو تهى فرماى ‌و‌ دلهاى ايشان را‌ از‌ چاره جويى غافل گردان ‌و‌ ايستادگى ايشان را‌ در‌ درگيرى با‌ جنگجويان پياده سست فرما ‌و‌ آنها را‌ از‌ در‌ آويختن با‌ پهلوانان بترسان ‌و‌ همچون روز «بدر» سپاهى از‌ فرشتگانت را‌ با‌ خشم ‌و‌ عذاب خود بر‌ سر‌ ايشان فرست تا‌ مگر ريشه ‌ى‌ آنها را‌ كوتاه كنى ‌و‌ شكوه ايشان را‌ دروسازى ‌و‌ عدد آنها را‌ پراكنده گردانى.

̶    بار خدايا! آبهاى آنها را‌ با‌ جرثومه ‌و‌ با‌ ‌و‌ خوراكيهاى آنان را‌ به‌ پلشتى ها بيالا ‌و‌ شهرهايشان را‌ در‌ زمين فرو بر‌ ‌و‌ بلاهاى پياپى بر‌ آنها فرو ريز ‌و‌ آنها را‌ به‌ تنگسالى دچار كن ‌و‌ زاد ‌و‌ توشه ‌ى‌ آنها را‌ در‌ تنگترين ‌و‌ دور افتاده ترين زمينهايت قرار ده‌ ‌و‌ دژها را‌ بر‌ زمين به‌ رويشان ببند ‌و‌ به‌ گرسنگى مداوم ‌و‌ بيمارى دردناك گرفتارشان فرما!

̶    بار الها! هر‌ جنگاورى از‌ آيين تو‌ يا‌ هر‌ مجاهدى از‌ پيروان سنت تو‌ كه‌ براى اعلاى كلمه الله تو‌ ‌و‌ دين تو‌ با‌ ايشان در‌ آويزد، تا‌ دين تو‌ را‌ برتر سازد، ‌و‌ حزب تو‌ را‌ نيرومندتر گرداند، پس‌ موجبات تسهيل كارش را‌ فراهم آر ‌و‌ رستگارى او‌ را‌ سرپرستى فرما ‌و‌ ياران نيكو براى وى برگزين ‌و‌ پشت او‌ را‌ نيرومند ساز ‌و‌ هزينه ‌ى‌ او‌ را‌ به‌ گونه اى سرشار تامين فرما ‌و‌ وى را‌ تردماغ دار ‌و‌ زبانه ‌ى‌ شوق به‌ ديدار يار ‌و‌ ديار را‌ در‌ او‌ فرونشان ‌و‌ از‌ اندوه تنهايى پناه ده‌ ‌و‌ ياد زن ‌و‌ فرزند را‌ در‌ او‌ به‌ فراموشى مبدل ساز

̶    و به‌ خوش نيتى او‌ را‌ رهنمون شو ‌و‌ عافيتش عنايت فرما ‌و‌ مقرون به‌ تندرستيش دار ‌و‌ بيم از‌ وى دور دار ‌و‌ دليرى به‌ او‌ الهام كن ‌و‌ با‌ پيروزى تاييدش فرما ‌و‌ سيرتها ‌و‌ سنتهاى آيين را‌ به‌ او‌ بياموز ‌و‌ در‌ فرماندهى او‌ را‌ استوار ساز ‌و‌ رياكارى از‌ او‌ دور دار ‌و‌ از‌ دلبستگى به‌ نام ‌و‌ آوازه اش برهان ‌و‌ چنان كن كه‌ انديشه ‌و‌ ياد ‌و‌ كوچ ‌و‌ اقامت او‌ همه در‌ تو‌ ‌و‌ براى تو‌ باشد

̶    و هنگامى كه‌ با‌ دشمن تو‌ ‌و‌ دشمن خويش روبرو مى شود آنها را‌ در‌ چشمش اندك جلوه ده، ‌و‌ هيبت ايشان را‌ در‌ دلش كوچك ساز ‌و‌ او‌ را‌ بر‌ خصمان چيره كن ‌و‌ دشمنان را‌ بر‌ او‌ غالب مساز، ‌و‌ اگر خواهى زندگانيش را‌ به‌ نيك بختى پايان بخشى ‌و‌ شهادت براى او‌ مقرر فرموده اى چنان فرما كه‌ شهادت وى پس‌ از‌ ريشه كن شدن دشمنت با‌ كشته شدن وى ‌و‌ اسارت كسان وى ‌و‌ پس‌ از‌ برقرارى امنيت در‌ مناطق مسلمانان ‌و‌ هنگامى باشد كه‌ دشمن تو‌ روى در‌ گريز نهاده باشد.

̶    بار خدايا! هر‌ مسلمانى كه‌ پس‌ از‌ روانه شدن جهاد گران ‌و‌ مرزداران به‌ ميدان جنگ عهده دار امور خانه ‌ى‌ وى گردد، يا‌ عهده دار جانشينان وى در‌ غياب وى شود، يا‌ به‌ پاره اى از‌ مال خود وى را‌ مدد دهد، يا‌ او‌ را‌ به‌ ساز ‌و‌ برگ يارى بخشد، يا‌ به‌ نبرد بر‌ انگيزد، يا‌ دعاى نيك بدرقه ‌ى‌ راه وى گرداند، يا‌ حرمتش را‌ در‌ غياب او‌ نگاه دارد، پس‌ عينا همان پاداش (مجاهد ‌و‌ شهيد) را‌ مو به‌ مو، به‌ او‌ مرحمت فرما ‌و‌ در‌ ازاى كارش جزاء نقد به‌ وى بده ‌و‌ شادمانى عملى را‌ كه‌ به‌ انجام رسانده به‌ زودى عايد او‌ گردان، ‌و‌ چون عمرش به‌ انتها رسد پاداش آنچه را‌ كه‌ به‌ جا آورده به‌ كرم ‌و‌ فضل خود به‌ او‌ مرحمت فرماى.

̶    بار خدايا! هر‌ مسلمانى كه‌ امر اسلام را‌ بزرگ شمارد ‌و‌ دسته بنديهاى مشركان عليه مسلمانان او‌ را‌ اندوه زده سازد تا‌ آنجا كه‌ آهنگ جنگ كند ‌و‌ هم جهاد نمايد ولى ضعفى او‌ را‌ زمين گير كند يا‌ بى چيزى مايه ‌ى‌ كندى كار او‌ شود يا‌ پيشامد ‌و‌ رخداده اى، بيرون از‌ خواست وى، مانع راه وى شود، نامش را‌ در‌ زمره ‌ى‌ نيايشگران درج فرما ‌و‌ ثواب مجاهدان را‌ بر‌ او‌ واجب گردان ‌و‌ او‌ را‌ در‌ زمره ‌ى‌ شهيدان ‌و‌ نيكان قرار ده!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد بنده ‌و‌ فرستاده ات ‌و‌ خاندان محمد، درودى والاتر از‌ هر‌ درود ‌و‌ همه ‌ى‌ تحيات، درودى كه‌ ‌آن را‌ پايانى نباشد ‌و‌ شماره ‌ى‌ ‌آن بريده نگردد، درودى هر‌ چه كاملتر از‌ درودهايى كه‌ بر‌ هر‌ يك از‌ دوستانت ارزانى داشته اى، چرا كه‌ تويى، تو، عطابخش، ستوده، آغازگر باز گرداننده ‌و‌ هر‌ چه را‌ كه‌ خواهى بجاى مى آورى
.

...........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo