header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1992
3761
62907954
اوقات شرعی

درخواست آمرزش ‌از‌ گناهان

دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ طلب آمرزش ‌از‌ گناهانش ‌و‌ درخواست بخشش ‌از‌ بدى هايش


•    اى خدايى ‌كه‌ گنهكاران رحمتت ‌را‌ آرزومندند.
•    اى آنك بيچارگان ‌در‌ پناه احسانت ‌مى‌ آرمند.
•    اى آنكه خطاكاران ‌از‌ ترست ‌مى‌ گريند.
•    اى آرام وحشت زدگان ‌به‌ غربت فرومانده! ‌اى‌ گشايش بخش دلشكستگان اندوه رسيده ‌اى‌ فرياد رس خوار شدگان تنها مانده! ‌و‌ ‌اى‌ ياور نيازمندان رانده شده!

•    تويى ‌كه‌ رحمت ‌و‌ دانشت همه چيز ‌را‌ ‌در‌ ‌بر‌ گرفته است.
•    تويى ‌كه‌ ‌هر‌ آفريده ‌از‌ نعمت هايت بهره ‌ور‌ شده است.
•    تويى ‌كه‌ عفوت ‌بر‌ عقاب ‌و‌ كيفرت غالب است.
•    تويى ‌كه‌ رحمتت ‌از‌ خشمت پيشى گرفته است.
•    تويى ‌كه‌ عطايت ‌از‌ منعت بيشتر است.
•    تويى ‌كه‌ قدرتت همه ‌ى‌ آفريدگان ‌را‌ فرا گرفته است.
•    تويى ‌كه‌ چون ‌به‌ كسى نعمتى دهى ‌به‌ پاداشش چشم ندوخته اى.
•    تويى ‌كه‌ چون عصيانگرى ‌را‌ مجازات كنى راه افراط نمى پويى.
•    و اينك ‌اى‌ خداى من، ‌من‌ بنده ‌ى‌ توام، بنده ‌اى‌ ‌كه‌ ‌به‌ دعا فرمانش داده ‌اى‌ ‌و‌ ‌او‌ گويد: آرى خدواندا، اطاعت ‌مى‌ كنم ‌و‌ فرمانبردارم.
•    اين منم پروردگارا، ‌در‌ پيشگاهت فرو افتاده.
•    اين منم ‌كه‌ بار گناهان پشتم ‌را‌ سنگين كرده، اين منم ‌كه‌ خطاها عمرم ‌را‌ تباه نموده، اين منم ‌آن‌ ‌كه‌ ‌از‌ روى نادانى- ‌با‌ آنكه ‌تو‌ سزاوار نافرمانى نمى باشى- نافرمانيت كرده.

•    آيا ‌تو‌ ‌اى‌ خداى من، كسى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ درگاهت دعا كند ‌مى‌ بخشى، ‌تا‌ ‌در‌ دعا كوشم؟ آيا ‌تو‌ كسى ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ پيشگاهت گريه كند ‌مى‌ آمرزى، ‌تا‌ شتابان گريم؟ آيا ‌تو‌ كسى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ خوارى روى ‌بر‌ خاك درت نهد ‌مى‌ بخشايى؟ آيا ‌تو‌ كسى ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ روى توكل ‌بى‌ نوائيش ‌را‌ ‌به‌ درگاهت شكوه كند ‌بى‌ نياز ‌مى‌ سازى؟

•    بار خدايا، ‌آن‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌جز‌ ‌تو‌ بخشنده ‌اى‌ نمى يابد نوميد مگذار، ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌جز‌ ‌تو‌ ‌از‌ ‌كس‌ ‌بى‌ نيازى نمى جويد ‌به‌ فراموشى مسپار.

•    خداوندا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ‌از‌ ‌من‌ ‌كه‌ ‌به‌ ‌تو‌ روى آورده ‌ام‌ روى مگردان، ‌به‌ ‌تو‌ ‌دل‌ سپرده ‌ام‌ محرومم مكن، ‌در‌ پيشگاهت ايستاده ‌ام‌ ‌از‌ پيشگاهت مران.

•    تويى ‌كه‌ خود ‌را‌ ‌به‌ رحمت ستوده ‌اى‌ ‌پس‌ ‌بر‌ محمد وخاندانش درود فرست ‌و‌ ‌بر‌ ‌من‌ رحم آور، تويى ‌كه‌ خود ‌را‌ بخشنده ناميده اى، ‌پس‌ ‌از‌ گناهانم ‌در‌ گذر.

•    بار خدايا، ‌مى‌ بينى ‌كه‌ چسان ‌از‌ خوفت اشكم روان است؟! چسان ‌از‌ بيمت دلم لرزان است؟! چسان ‌از‌ هيبتت اندامم ناتوان است؟!

•    اينها همه ‌از‌ ‌آن‌ است ‌كه‌ ‌از‌ كردار ناپسندم شرمسارم، ‌از‌ اين ‌رو‌ صدايم ‌به‌ تضرع ‌بر‌ نمى آيد ‌و‌ زبانم ‌به‌ راز ‌و‌ نيازت نمى جنبد.

•    بار خدايا، سپاست باد، بسا عيب هايم ‌را‌ ‌كه‌ پوشاندى ‌و‌ رسوايم نفرمودى، بسا گناهانم ‌را‌ ‌كه‌ نهان داشتى ‌و‌ شهره شهر ‌و‌ ديارم نگرداندى، بسا آلودگى هايم ‌را‌ ‌كه‌ فاش نساختى ‌و‌ نشان ‌بد‌ نامى ‌بر‌ گردنم نياويختى، بسا عيب هايم ‌را‌ ‌بر‌ همسايگانم-كه ‌در‌ جستجوى معايبم بودند- ‌و‌ ‌بر‌ رشك بران- ‌كه‌ ‌بر‌ نعمتى ‌كه‌ ‌به‌ ‌من‌ داده ‌اى‌ رشك ‌مى‌ برند- پوشاندى.

•    اما اين همه مرا باز نداشت ‌كه‌ ‌از‌ كردار ناپسندم ‌كه‌ بدان آگاهى، ندامت جويم.

•    بار خدايا، ‌پس‌ ‌بر‌ رستگارى خويش ‌از‌ ‌من‌ كيست نادان تر؟ ‌بر‌ بهره ‌ى‌ خود ‌از‌ ‌من‌ كيست غافل تر؟ ‌بر‌ اصلاح نفس اماره ‌ى‌ خود- آنگاه ‌كه‌ روزيت ‌را‌ ‌در‌ راه معصيت هايت ‌كه‌ مرا ‌از‌ ‌آن‌ باز داشته ‌اى‌ تباه ‌مى‌ كنم- كيست دورتر؟
•    كدامين كس، آنگاه ‌كه‌ ميان دعوت ‌تو‌ ‌و‌ دعوت شيطان قرار ‌مى‌ گيرد، ‌و‌ ‌در‌ كمال بينايى، ‌نه‌ ‌از‌ روى فراموشى، دعوت شيطان ‌را‌ ‌مى‌ پذيرد، ‌در‌ گرداب غوطه ‌ور‌ ‌و‌ ‌به‌ بدى گراينده ‌تر‌ است چون من؟

•    با آنكه ‌مى‌ دانم سرانجام دعوت ‌تو‌ بهشت است ‌و‌ فرجام دعوت ‌وى‌ آتش!

•    تو منزهى! ‌چه‌ شگفت است ‌كه‌ ‌من‌ ‌به‌ زيان خويش گواهى ‌مى‌ دهم، ‌و‌ كارهاى نهانم ‌را‌ ‌بر‌ ‌مى‌ شمرم!

•    و شگفت ‌تر‌ ‌از‌ ‌آن‌ بردباريت ‌در‌ برابر من، ‌و‌ درنگت ‌در‌ ‌به‌ كيفر رساندن ‌من‌ است! اين ‌نه‌ بدان خاطر است ‌كه‌ ‌من‌ پيشت آبرويى دارم، بلكه ‌از‌ ‌آن‌ روست ‌كه‌ ‌تو‌ خوشرفتارى ‌و‌ ‌به‌ ‌من‌ مهر ورزى، باشد ‌كه‌ ‌از‌ معصيت خشم آورت دست بردارم، ‌و‌ ‌از‌ گناهان فرساينده ‌ام‌ منصرف شوم، چرا ‌كه‌ عفو ‌و‌ بخشايشم ‌را‌ ‌از‌ ‌به‌ كيفر رساندنم دوست ‌تر‌ دارى.

•    بار خدايا، ‌با‌ اين همه ‌من‌ گناهانم بيشتر، كارهايم زشت تر، كردارم ناپسندتر، ‌در‌ ارتكاب باطل ‌بى‌ باك تر، ‌و‌ ‌در‌ اطاعت ‌تو‌ ‌كم‌ توجه تر، ‌و‌ هشيارى ‌و‌ مراقبتم ‌در‌ برابر هشدارهايت كمتر ‌از‌ ‌آن‌ است ‌كه‌ عيب هايم ‌را‌ برايت ‌بر‌ شمارم، ‌يا‌ بتوانم گناهانم ‌را‌ ‌به‌ زبان آرم.

•    بارخدايا، اينكه بدينگونه زبان ‌به‌ نكوهش خويش گشودم، ‌از‌ ‌آن‌ روست ‌كه‌ مهرت ‌را‌ ‌كه‌ اصلاح كار گنهكارانت بدان است طمع دارم، ‌و‌ رحمتت ‌را‌ ‌كه‌ رهايى خطاكاران ‌را‌ وسيلت است آرزومندم.

•    بار خدايا، اين گردن ‌من‌ است ‌كه‌ ‌از‌ اندوه گناه باريك شده، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش دورد فرست ‌و‌ ‌با‌ آمرزشت ‌از‌ بند گناه آزادش ساز، ‌و‌ اين پشت ‌من‌ است ‌كه‌ زير بار خطا خميده، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ‌به‌ فضلت وارهانش باز.

•    بار خدايا، اگر ‌به‌ درگاهت گريه كنم ‌تا‌ مژگانم فرو ريزد، ‌و‌ مويه كنم ‌تا‌ صدايم فرو ميرد، ‌و‌ ‌بر‌ آساتنت بايستم ‌تا‌ پاهايم ورم كند، ‌و‌ ركوع كنم ‌تا‌ استخوانهاى پشتم ‌از‌ جاى ‌بر‌ آيد، ‌و‌ سجده كنم ‌تا‌ ديدگانم ‌به‌ گودى رود ‌و‌ ‌در‌ همه عمر خاك زمين خورم، ‌و‌ ‌تا‌ پايان زندگى آب خاكستر نوشم، ‌و‌ ‌در‌ اين مدت چندان ذكر ‌تو‌ گويم ‌كه‌ زبانم ‌از‌ گفتار فرو ماند، ‌و‌ ‌از‌ شرمندگى ديده ‌بر‌ آسمان نيندازم، باز شايسته ‌ى‌ ‌آن‌ نيستم ‌كه‌ ‌از‌ گناهانم گناهى ‌را‌ ناديده انگارى.

•    اگر مرا آنگاه ‌كه‌ مستوجب آمرزشت شوم بيامرزى ‌و‌ آنگاه ‌كه‌ مستحق عفوت شوم عفو فرمايى، باز ‌نه‌ بخاطر شايستگى ‌من‌ است ‌و‌ ‌نه‌ ‌از‌ اين ‌رو‌ است ‌كه‌ ‌من‌ مستوجب ‌آن‌ هستم، زيرا ‌از‌ همان آغاز ‌كه‌ ‌من‌ نافرمانيت كردم سزاوار آتش بودم، ‌پس‌ اگر عذابم كنى درباره ‌ى‌ ‌من‌ ستمكار نخواهى بود.

•    بار خدايا، اكنون ‌كه‌ ‌بر‌ گناهم پرده كشيده اى، ‌و‌ رسوايم نساخته اى، ‌و‌ ‌به‌ كرمت ‌با‌ ‌من‌ مدارا كرده ‌و‌ ‌در‌ كيفرم نشتافته اى، اكنوم ‌كه‌ ‌از‌ فضل ‌و‌ احسانت مرا نواخته ‌و‌ نعمتت ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ دگرگون نساخته ‌و‌ زلال احسانت ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ تيره نكرده اى، ‌پس‌ ‌بر‌ زارى هاى دراز ‌و‌ شدت ناتوانى ‌و‌ نابسامانيم ترحم كن.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ مرا ‌از‌ نافرمانى نگهدار ‌و‌ ‌به‌ فرمانبردارى برگمار ‌و‌ نعمت بازگشت نصيبم دار، ‌با‌ توبه پاكيزه ‌ام‌ گردان ‌و‌ ‌به‌ ياريت ‌از‌ گناهانم وارهان، ‌به‌ تندرستى نيك حالم كن، شيرينى آمرزشت ‌را‌ ‌به‌ ‌من‌ بچشان، ‌و‌ مرا آزاد كرده ‌ى‌ رحمتت گردان، ‌از‌ خشم خويش امانم ‌ده‌ ‌و‌ ‌در‌ همين جهان، پيش ‌از‌ ‌آن‌ جهان، بدان بشارتم ده، بشارتى ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ بشناسم ‌و‌ نشانه ‌اى‌ بنمايانم ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ دريابم.

•    خداوندا، اينها ‌در‌ برابر گستردگى توانت ‌بر‌ ‌تو‌ دشوار نمى باشد، ‌و‌ ‌تو‌ ‌را‌ ‌در‌ قدرتت رنجور نمى سازد، ‌و‌ ‌بر‌ بردباريت چيره نمى گردد، ‌در‌ بخششهاى بسيارت ‌كه‌ آيات ‌بر‌ ‌آن‌ دلالت دارد، گران ننمايد، ‌كه‌ ‌تو‌ انجام ‌مى‌ دهى آنچه ‌را‌ خواهى، ‌و‌ فرمان ‌مى‌ رانى هرگونه اراده فرمايى، ‌و‌ ‌بى‌ ترديد ‌بر‌ ‌هر‌ كار توانايى.

-------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

telegram aparat eitaa

logo