• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2400
4293
61595098

دعاى حضرت هنگامى ‌كه‌ ماه رمضان فرامى رسيد

•    سپاس خداى ‌را‌ ‌كه‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ سپاس خود رهبرى فرمود، ‌و‌ ‌از‌ اهل سپاس قرار داد ‌تا‌ ‌در‌ برابر احسانش ‌از‌ شاكران باشيم ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ اين كار مزد نيكوكاران بخشد.

•    و سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ دينش ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ عطا فرمود ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ ملتش اختصاص داد ‌و‌ ‌در‌ راههاى احسان خود پويا ساخت، ‌تا‌ ‌به‌ سبب نعمتش ‌به‌ سوى (سرمنزل) خشنوديش بپوئيم: چنان سپاسى ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌ما‌ بپذيرد. ‌و‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن‌ ‌از‌ ‌ما‌ خشنود شود،

•    و سپاس خدائى ‌را‌ ‌كه‌ ماه خود (يعنى) ماه رمضان: ماه روزه ‌و‌ ماه اسلام ‌و‌ ماه پاكيزگى ‌و‌ ماه آزمايش ‌و‌ تصفيه ‌و‌ ماه بپا ساختن (براى نماز) ‌را‌ يكى ‌از‌ اين راههاى احسان قرار داد: چنان ماهى ‌كه‌ قرآن ‌در‌ ‌آن‌ نازل شده ‌در‌ حالى ‌كه‌ براى مردم (چراغ) رهبرى ‌به‌ ‌حق‌ ‌و‌ نشانه هاى آشكارى ‌از‌ هدايت ‌و‌ تفريق بين ‌حق‌ ‌و‌ باطل است  

•    پس برترى ‌آن‌ ‌را‌ ‌بر‌ ساير ماهها ‌به‌ سبب احترامهاى فراوان ‌و‌ فضايل نمايان ‌كه‌ برايش قرار داد- آشكار ساخت- ‌از‌ اين ‌رو‌ ‌در‌ ‌آن‌ ماه، براى بزرگ داشتن آن، چيزى ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ ماههاى ديگر حلال كرده، حرام كرد. ‌و‌ براى گرامى داشتن آن، خوردنيها ‌و‌ آشاميدنيها ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ منع فرمود، ‌و‌ براى آن، وقت آشكارى قرار داد ‌كه‌ خداى بزرگ ‌و‌ ارجمند اجازه نمى دهد ‌كه‌ پيش انداخته شود ‌و‌ نمى پذيرد ‌كه‌ ‌از‌ ‌آن‌ وقت ‌به‌ تاخير افتد.

•    سپس يكى ‌از‌ شبهايش را، ‌بر‌ شبهاى هزار ماه برترى داد ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌شب‌ قدر ناميد. ‌و‌ ‌در‌ ‌آن‌ شب، فرشتگان ‌و‌ روح، ‌به‌ فرمان پروردگارشان ‌به‌ اقتضاى تغييرناپذير ‌بر‌ ‌آن‌ ‌كس‌ ‌از‌ بندگان ‌كه‌ خدا بخواهد، براى ‌هر‌ امرى (از رزق ‌و‌ اجل ‌و‌ امور ديگر) فرمود ‌مى‌ آيند ‌و‌ ‌آن‌ ‌شب‌ سلامتى است ‌كه‌ بركتش ‌تا‌ سپيده دم، دائم است.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست. ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ شناسائى فضل اين ماه ‌و‌ بزرگ داشتن حرمت ‌آن‌ ‌و‌ خوددارى ‌از‌ آنچه ‌در‌ ‌آن‌ منع كرده اى، ملهم ساز. ‌و‌ ‌به‌ روزه داشتن ‌آن‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ نگهداشتن اعضاء ‌از‌ گناهانت- ‌و‌ ‌به‌ كار بردن آنها- ‌در‌ ‌آن‌ ماه- ‌به‌ آنچه ‌تو‌ ‌را‌ خشنود سازد، يارى ده، ‌تا‌ ‌با‌ گوشهاى خود سخن لغوى ننيوشيم. ‌و‌ ‌با‌ چشمهامان ‌به‌ طرف لهوى نشتابيم،

•    و دستهامان را، ‌به‌ حرامى نگشائيم. ‌و‌ گامهامان ‌را‌ ‌در‌ امر ممنوعى پيش نگذاريم. ‌و‌ ‌تا‌ شكمهامان غير آنچه حلال ساخته ‌اى‌ ‌در‌ خود جاى ندهد، ‌و‌ زبانهامان، ‌جز‌ آنچه ‌تو‌ حديث كرده ‌اى‌ گويا نشود، ‌و‌ ‌جز‌ ‌در‌ كارى ‌كه‌ ‌به‌ ثواب ‌تو‌ نزديك سازد، مشقت نكشيم، ‌و‌ ‌جز‌ آنچه ‌از‌ عقاب ‌تو‌ نگاهدارد فرانگيريم آنگاه همه ‌ى‌ (آن اعمال ما) ‌از‌ رياى رياكاران ‌و‌ سمعه ‌ى‌ سمعه پيشگان، بپيراى (به طورى كه) احدى غير ‌از‌ ‌تو‌ را، ‌در‌ ‌آن‌ شريك نگردانيم، ‌و‌ ‌جز‌ تو، ‌در‌ آن، مرادى نداشته باشيم.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد (ص) ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ ‌ما‌ را، ‌در‌ اين ماه، ‌بر‌ اوقات نمازهاى پنجگانه- ‌با‌ ‌آن‌ حدودش ‌كه‌ تحديد كرده ‌اى‌ ‌و‌ واجباتش ‌كه‌ مقرر داشته ‌اى‌ ‌و‌ شروطش ‌كه‌ تعيين نموده ‌اى‌ ‌و‌ اوقاتش ‌كه‌ معين فرموده اى- واقف ساز،

•    و ‌ما‌ را، ‌در‌ نماز، ‌با‌ كسانى برابر نما، ‌كه‌ ‌به‌ مراتب شايسته ‌ى‌ ‌آن‌ بالغ ‌و‌ اركانش ‌را‌ حافظند ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ اوقات خود همانطور ‌كه‌ پيغمبرت (صلواتك عليه ‌و‌ آله) ‌در‌ ركوع ‌و‌ سجود ‌و‌ همه ‌ى‌ فضيلتهايش تشريع فرموده ‌با‌ كاملترين طهارت ‌و‌ بليغ ترين خشوعى ‌به‌ ‌جا‌ آورده اند

•    و ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ اين ماه، موفق دار ‌كه‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌بر‌ ‌و‌ احسان، ‌به‌ خويشان خود بپيونديم. ‌و‌ ‌با‌ انعام ‌و‌ بخشش ‌به‌ همسايگان خود رسيدگى نمائيم ‌و‌ اموالمان ‌را‌ ‌از‌ مظالم ‌و‌ حقوق بپيرائيم ‌و‌ ‌با‌ بيرون كردن زكات، ‌آن‌ ‌را‌ پاك گردانيم ‌و‌ ‌با‌ آنكه ‌از‌ ‌ما‌ دورى كرده، بازگرديم، ‌و‌ درباره ‌ى‌ آنكه ‌بر‌ ‌ما‌ ستم كرده، انصاف دهيم، ‌و‌ ‌با‌ آنكه ‌به‌ ‌ما‌ دشمنى كرده آشتى كنيم مگر ‌آن‌ ‌كس‌ ‌كه‌ براى ‌تو‌ ‌با‌ ‌او‌ دشمنى شده باشد زيرا ‌كه‌ ‌او‌ دشمنى است ‌كه‌ ‌ما‌ ‌با‌ ‌او‌ دوستى نمى كنيم ‌و‌ حزبى است ‌كه‌ ‌با‌ ‌او‌ صاف نمى شويم ‌و‌

•    (ما ‌را‌ توفيق ده) ‌بر‌ اينكه، ‌در‌ اين ماه، ‌به‌ ‌تو‌ تقرب جوئيم، ‌به‌ وسيله ‌ى‌ اعمال شايسته ‌اى‌ ‌كه‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌آن‌ ‌از‌ گناهان پاك گردانى ‌و‌ ‌از‌ تجديد عيوب ‌در‌ اين ماه، باز گردانى- ‌تا‌ هيچيك ‌از‌ فرشتگانت، ‌جز‌ مرتبه ‌اى‌ نازلتر ‌از‌ ابواب طاعت ‌و‌ انواع تقربى ‌كه‌ ‌ما‌ ‌به‌ ‌جا‌ آورده ايم ‌به‌ پيشگاهت تقديم نكند.

•    بار الها، ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهيم ‌به‌ ‌حق‌ اين ماه ‌و‌ ‌به‌ ‌حق‌ ‌هر‌ فرشته ‌ى‌ مقرب ‌با‌ پيغمبر مرسل ‌يا‌ بنده ‌ى‌ صالح برگزيده ‌ات‌ ‌كه‌ ‌از‌ آغاز ‌تا‌ انجام اين ماه ‌در‌ عبادت كوشيده،- ‌كه‌ ‌بر‌ محمد (ص) ‌و‌ آلش رحمت فرستى. ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ اين ماه ‌به‌ كرامتى ‌كه‌ ‌به‌ دوستانت وعده داده ‌اى‌ سزاوار ساز ‌و‌ آنچه ‌را‌ ‌كه‌ براى اهل كوشش ‌در‌ طاعتت قرار داده اى، براى ‌ما‌ مقرر فرماى. ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ رحمت خود، ‌در‌ سلك كسانى ‌در‌ آور ‌كه‌ استحقاق بلندترين پايه ‌ى‌ رفيع دارند.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ انحراف ‌در‌ توحيد ‌و‌ كوتاهى ‌در‌ تمجيدت ‌و‌ ‌شك‌ ‌در‌ دينت ‌و‌ كورى ‌از‌ راهت ‌و‌ سرسرى شمردن حرمتت ‌و‌ فريب خوردن ‌از‌ دشمنت: شيطان رجيم: دور ساز.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ چون ‌در‌ ‌هر‌ ‌شب‌ ‌از‌ شبهاى اين ماه ما، ‌تو‌ ‌را‌ بندگانى بوده اند ‌كه‌ عفوت ايشان ‌را‌ آزاد ساخته، ‌يا‌ گذشتت ايشان ‌را‌ بخشيده، ‌پس‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ بندگان قرار ده، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ بهترين اهل ‌و‌ ياران اين ماه بگردان.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد (ص) ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ همراه كاسته شدن ماه اين ماه گناهان ‌ما‌ ‌را‌ بكاه ‌و‌ ‌با‌ رسيدن سلخش جامه هاى وبال ‌ما‌ ‌را‌ بكن، ‌تا‌ ماه رمضان ‌در‌ حالى ‌از‌ ‌ما‌ بگذرد ‌كه‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ خطاها پاكيزه ساخته ‌و‌ ‌از‌ گناهان پيراسته باشى.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌و‌ اگر منحرف شويم تعديلمان فرماى ‌و‌ اگر ‌از‌ استقامت بگرديم استوارمان ساز ‌و‌ اگر دشمن تو: شيطان ‌ما‌ ‌را‌ احاطه كند ‌پس‌ ‌از‌ (چنگ) ‌او‌ خلاصمان كن.

•    بار الها، اين ماه ‌را‌ ‌به‌ عبادت ‌ما‌ آكنده ساز. ‌و‌ اوقاتش ‌را‌ ‌به‌ طاعتمان بياراى ‌و‌ ‌در‌ روزش ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ روزه داشتن ‌و‌ ‌در‌ شبش ‌به‌ نماز ‌و‌ تضرع ‌به‌ سوى ‌تو‌ ‌و‌ فروتنى براى ‌تو‌ ‌و‌ خوارى ‌در‌ برابر تو، يارى ‌ده‌ ‌تا‌ روزش ‌بر‌ ما، ‌به‌ غفلتى، ‌و‌ شبش ‌به‌ تقصيرى گواهى ندهد.

•    بار الها، ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ همه ‌ى‌ ماهها ‌و‌ روزها، ‌تا‌ زمانى ‌كه‌ زنده دارى، اين چنين قرار ده، ‌و‌ ‌از‌ ‌آن‌ بندگان صالح خود گردان، ‌كه‌ بهشت ‌را‌ جاودانه ‌به‌ ميراث ‌مى‌ برند ‌و‌ ‌از‌ كسانى ‌كه‌ آنچه ‌را‌ ‌مى‌ دهند ‌در‌ حالى ‌مى‌ دهند ‌كه‌ دلهاشان ‌از‌ فكر بازگشت ‌به‌ سوى پروردگارشان ‌و‌ ‌از‌ كسانى ‌كه‌ ‌به‌ نيكى ‌ها‌ ‌مى‌ شتابند ‌و‌ ايشان ‌بر‌ ديگران سبقت گيرنده اند.

•    بار الها، ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش رحمت فرست ‌در‌ ‌هر‌ وقتى ‌و‌ ‌در‌ ‌هر‌ زمانى ‌و‌ ‌بر‌ ‌هر‌ حالى، ‌به‌ شماره ‌ى‌ رحمتى ‌كه‌ فرستاده اى، ‌بر‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌كه‌ رحمت فرستاده اى، ‌و‌ چندين برابر همه ‌ى‌ ‌آن‌ رحمتها ‌به‌ اضعافى ‌كه‌ ‌جز‌ ‌تو‌ كسى ‌آن‌ ‌را‌ احصاء نتواند كرد زيرا ‌كه‌ ‌تو‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌را‌ ‌كه‌ بخواهى، بجا آورنده اى.

----------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo