• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
4060
5545
61920770

از دعاهاى امام عليه السلام است ‌در‌ تضرع ‌و‌ زارى ‌و‌ خضوع ‌و‌ فروتنى

―    اى خداى ‌من‌ ‌تو‌ ‌را‌ حمد ‌و‌ سپاس ‌مى‌ نمايم- ‌و‌ توئى براى (هر) سپاس سزاوار- ‌در‌ برابر احسان نيكويت ‌به‌ من، ‌و‌ فراوانى نعمتهايت ‌بر‌ من، ‌و‌ بسيارى بخششهايت درباره ‌ى‌ من، ‌و‌ ‌بر‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت ‌كه‌ مرا ‌به‌ ‌آن‌ (بر ديگران) برترى داده اى، ‌و‌ ‌بر‌ نعمتت ‌كه‌ ‌بر‌ ‌من‌ تمام گردانيدى، ‌پس‌ حقا ‌كه‌ درباره ‌ى‌ ‌من‌ احسان كرده ‌اى‌ آنچه ‌كه‌ شكر ‌و‌ سپاس ‌من‌ ‌از‌ ‌آن‌ عاجز ‌و‌ ناتوان است   

―    و اگر احسان ‌و‌ نيكى ‌تو‌ ‌به‌ ‌من‌ ‌و‌ فراوانى نعمتهايت ‌بر‌ ‌من‌ نمى بود فراهم آوردن بهره ‌ام‌ ‌و‌ اصلاح ‌و‌ نيكو گردانيدن خود ‌را‌ نمى يافتم، ولى ‌تو‌ درباره ‌ى‌ ‌من‌ ‌به‌ احسان ‌و‌ نيكى (پيش ‌از‌ آنكه ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌تو‌ درخواست نمايم) ابتداء ‌و‌ آغاز نمودى، ‌و‌ كفايت ‌و‌ ‌بى‌ نيازى (از ديگرى) ‌را‌ ‌در‌ همه ‌ى‌ كارهايم روزيم ساختى، ‌و‌ رنج ‌و‌ بلاء ‌و‌ گرفتارى ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ برگرداندى، ‌و‌ قضاء ‌و‌ قدر (حكم ‌و‌ فرمان) ترسناك (خود) ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ بازداشتى   

―    اى خداى ‌من‌ ‌پس‌ ‌چه‌ بسا بلاء ‌و‌ گرفتارى رنج آورى ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ برگرداندى، ‌و‌ ‌چه‌ بسا نعمت فراوانى ‌كه‌ چشمم ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ روشن كردى، ‌و‌ ‌چه‌ بسا احسان بزرگ ‌كه‌ مر ‌تو‌ ‌را‌ است نزد ‌من‌ است!!  

―    توئى ‌كه‌ هنگام بيچارگى دعا ‌و‌ درخواستم ‌را‌ پذيرفتى، ‌و‌ هنگام افتادن (در گناه) ‌از‌ لغزشم (گناهى ‌كه‌ مرتكب شدم) درگذشتى، ‌و‌ ‌از‌ دشمنان آنچه ‌كه‌ ‌از‌ راه ظلم ‌و‌ ستم ‌از‌ ‌من‌ گرفتند بازستاندى   

―    اى خداى ‌من‌ هنگامى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ (چيزى) درخواست كردم ‌تو‌ ‌را‌ (از راه عقل) بخيل ‌و‌ نبخشنده نديدم، ‌و‌ هنگامى ‌كه‌ آهنگ ‌تو‌ نمودم ‌تو‌ ‌را‌ گرفته نيافتم، بلكه ‌تو‌ ‌را‌ براى دعا ‌و‌ درخواستم شنونده، ‌و‌ براى خواسته هايم بخشنده يافتم، ‌و‌ ‌در‌ ‌هر‌ حال ‌و‌ چگونگى ‌از‌ حالم ‌و‌ ‌هر‌ زمان ‌و‌ روزگارى ‌از‌ زمانم نعمتهايت ‌را‌ درباره ‌ى‌ خود فراوان يافتم، ‌از‌ اين ‌رو‌ ‌تو‌ نزد ‌من‌ ستوده، ‌و‌ احسانت پيش ‌من‌ نيكو است  

―    جسم ‌و‌ ‌تن‌ ‌من‌ (از راه عقل) ‌و‌ زبانم (از راه ستايش) ‌و‌ عقلم (از راه اعتقاد) ‌تو‌ ‌را‌ سپاس گزارند، سپاسى ‌كه‌ تمام ‌و‌ كامل باشد ‌و‌ ‌به‌ كنه ‌و‌ اصل سپاس رسد (سپاسى ‌كه‌ محتاج ‌به‌ افزودن ‌بر‌ ‌آن‌ نباشد) سپاسى ‌كه‌ منتهى ‌و‌ پايان خشنودى ‌تو‌ ‌از‌ ‌من‌ باشد، ‌پس‌ ‌از‌ اين ‌رو‌ مرا ‌از‌ خشم (عقاب ‌و‌ كيفر) خود رهائى ‌ده‌   

―    اى پناه ‌من‌ هنگامى ‌كه‌ راهها(ى گوناگون) مرا ‌به‌ رنج انداخته (نمى دانم ‌به‌ كدام راهى روم ‌كه‌ نجات ‌و‌ رهائيم ‌در‌ آنست) ‌و‌ ‌اى‌ درگذرنده ‌ى‌ ‌از‌ لغزش (گناه) ‌من‌ ‌كه‌ اگر پرده پوشى ‌تو‌ درباره ‌ى‌ ‌من‌ ‌از‌ آنچه (گناهانم كه) ‌از‌ ‌آن‌ شرم آيد نمى بود ‌هر‌ آينه ‌از‌ رسواشدگان ‌مى‌ بودم، ‌و‌ ‌اى‌ توانائى دهنده ‌ى‌ ‌به‌ يارى كردن ‌كه‌ اگر مرا يارى كردن ‌تو‌ نمى بود ‌هر‌ آينه ‌از‌ شكست خوردگان ‌مى‌ بودم، ‌و‌ ‌اى‌ كسى ‌كه‌ پادشاهان براى ‌او‌ يوغ (چوبى ‌كه‌ ‌بر‌ گردن ‌دو‌ گاو گذارند ‌و‌ چوب گاوآهن ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ بندند ‌و‌ زمين ‌را‌ شيار كنند) ذلت ‌و‌ خوارى ‌بر‌ گردنهاشان نهاده اند، ‌و‌ ‌از‌ غلبه ‌و‌ اقتدارهاى ‌او‌ ترسانند، ‌و‌ ‌اى‌ سزاوار پرهيزكارى (اى كسى ‌كه‌ شايسته است ‌از‌ عقاب ‌و‌ كيفرت بپرهيزند) ‌و‌ ‌اى‌ كسى ‌كه‌ مر ‌او‌ ‌را‌ است نامهاى نيكو، ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ درگذرى ‌و‌ مرا بيامرزى، زيرا ‌من‌ ‌بى‌ گناه نيستم ‌كه‌ عذر آورم، ‌و‌ داراى توانائى نمى باشم ‌كه‌ غالب ‌و‌ فيروز گردم، ‌و‌ مرا گريزگاهى نيست ‌كه‌ بگريزم  

―    و ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌كه‌ ‌از‌ لغزشهايم (گناهانم) درگذرى، ‌و‌ ‌به‌ درگاه ‌تو‌ عذر ‌و‌ پوزش (يا بيزارى) ‌مى‌ جويم ‌از‌ ‌آن‌ گناهانم ‌كه‌ مرا حبس ‌و‌ گرفتار كرده، ‌و‌ ‌بر‌ ‌من‌ احاطه نموده اند (راه نجات ‌و‌ رهائى ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ بسته اند) ‌پس‌ هلاك ‌و‌ تباهم ساخته اند، ‌از‌ آنها ‌به‌ سوى ‌تو‌ گريخته ام- ‌اى‌ پروردگار من- ‌در‌ حالى ‌كه‌ توبه كننده ‌ام‌ ‌پس‌ ‌از‌ اين ‌رو‌ توبه ‌ام‌ بپذير، پناه آورنده ‌ام‌ ‌پس‌ پناهم ده، زينهار جوينده ‌ام‌ ‌پس‌ خوارم منما، درخواست كننده ‌ام‌ ‌پس‌ مرا منع مفرما، (به رشته ‌ى‌ رحمت تو) چنگ زننده ‌ام‌ ‌پس‌ دست ‌از‌ ‌من‌ بازمدار، خواهانم ‌پس‌ نوميدم بازمگردان   

―    (زيرا) ‌تو‌ ‌را‌ خواندم- ‌اى‌ پروردگار من- ‌در‌ حالى ‌كه‌ درويش، زارى كننده، ترسان، هراسان، بيمناك، ‌بى‌ چيز ‌و‌ بيچاره ‌ى‌ درگاه توام   

―    به سوى ‌تو‌ شكايت ‌و‌ گله ‌مى‌ كنم ناتوانيم ‌را‌ ‌از‌ شتاب ‌به‌ آنچه (نعمتهائى ‌كه‌ ‌در‌ آخرت) ‌به‌ دوستانت (اطاعت كنندگان) وعده داده اى، ‌و‌ ‌از‌ دورى نمودن ‌از‌ آنچه (عذاب ‌و‌ كيفرى كه) دشمنانت (گناهكاران) ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ بيم داده اى، ‌و‌ شكايت ‌مى‌ كنم ‌از‌ بسيارى اندوههايم، ‌و‌ ‌از‌ وسوسه ‌و‌ ‌بد‌ انديشيدنم  

―    اى خداى ‌من‌ (پيش ‌از‌ اين) ‌به‌ سبب (بدى) نيت ‌و‌ قصدم مرا (ميان مردم) رسوا نكردى، ‌و‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ گناهانم هلاك ‌و‌ تباه ننمودى، ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ خوانم ‌پس‌ (درخواست) مرا اجابت كرده ‌مى‌ پذيرى ‌و‌ اگر ‌چه‌ هنگامى ‌كه‌ ‌تو‌ مرا ‌مى‌ خوانى (امر ‌مى‌ فرمائى) ‌من‌ (در فرمانبرى) كندم، ‌و‌ ‌هر‌ حاجت ‌و‌ خواسته ‌اى‌ ‌كه‌ ‌مى‌ خواهم ‌از‌ ‌تو‌ درخواست ‌مى‌ نمايم، ‌و‌ ‌هر‌ كجا ‌كه‌ هستم راز خود ‌را‌ (كه دوست ندارم ديگرى ‌بر‌ ‌آن‌ آگاه شود) پيش ‌تو‌ ‌مى‌ گذارم (آشكار ‌مى‌ سازم) ‌از‌ اين ‌رو‌ ‌جز‌ ‌تو‌ ‌را‌ نمى خوانم، ‌و‌ ‌به‌ ‌جز‌ ‌تو‌ اميد ندارم   

―    لبيك لبيك يعنى ‌بر‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرى ‌از‌ ‌تو‌ ايستادگى دارم (زيرا) ‌مى‌ شنوى (شكايت ‌و‌ گله ى) كسى ‌را‌ ‌كه‌ نزد ‌تو‌ شكايت كند، ‌و‌ ‌رو‌ ‌مى‌ آورى (يا ‌بى‌ نياز ‌مى‌ گردانى، اگر بجاى ‌و‌ تلقى ‌من‌ توكل بخوانيم ‌و‌ تكفى ‌من‌ توكل چنانكه ‌از‌ نسخه ‌ى‌ ابن ادريس نقل شده) ‌به‌ كسى ‌كه‌ ‌بر‌ ‌تو‌ اعتماد نمايد، ‌و‌ ‌مى‌ رهانى ‌هر‌ ‌كه‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ (رشته ى) ‌تو‌ دست آويزد، ‌و‌ ‌غم‌ ‌و‌ اندوه ‌را‌ دور ‌مى‌ سازى ‌از‌ ‌هر‌ ‌كه‌ ‌به‌ ‌تو‌ پناه آورد  

―    اى خداى ‌من‌ ‌پس‌ (اكنون ‌كه‌ ‌با‌ بندگانت چنين رفتار ‌مى‌ كنى) مرا ‌به‌ سبب ناسپاسيم ‌از‌ خير ‌و‌ نيكى آخرت ‌و‌ دنيا نوميدم مگردان (زيرا ‌من‌ ‌به‌ ‌تو‌ شكايت ‌مى‌ كنم ‌و‌ اعتماد ‌مى‌ نمايم ‌و‌ دست ‌مى‌ آويزم ‌و‌ پناه ‌مى‌ برم) ‌و‌ گناهانم ‌را‌ ‌كه‌ ‌تو‌ ‌مى‌ دانى بيامرز  

―    اگر عذاب كنى ‌پس‌ (از راه عدل است، زيرا) ‌من‌ (به سبب نافرمانى) ستمكار مقصر تباه كننده ‌ى‌ گناهكار كوتاهى كننده ‌ى‌ واگذارنده ‌ى‌ اهمال كننده ‌ى‌ بهره ‌ى‌ خود هستم، ‌و‌ اگر بيامرزى ‌پس‌ (از راه فضل ‌و‌ احسان است، زيرا) ‌تو‌ مهربانترين مهربانانى.

................................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo