روز عيد فطر ‌و‌ جمعه

دعاى  ‌آن حضرت عليه السلام در‌  روز عيد فطر  ‌و‌  جمعه، وقتى كه‌  از‌  نماز فارغ مى‌ شد  ‌و‌  رو‌  به‌  قبله مى‌ ايستاد


̶    اى كسى كه‌  رحم مى‌ كنى به‌  كسى كه‌  بندگان به‌  او‌  رحم نمى كنند.

̶    و اي‌ كسى كه‌  قبول مى‌ كنى كسى را‌  كه‌  شهرها قبولش نمى كنند.

̶    و اي‌ كسى كه‌  حاجتمندان درگاهت را‌  خوار نمى سازى.

̶    و اي‌ كسى كه‌  اصرار كنندگان به‌  پيشگاهت را‌  نااميد برنمى گردانى.

̶    و اي‌ كسى كه‌  دست رد بر‌  سينه  ‌ى‌  كسانى كه‌  چشم انتظار درگاهت هستند، نمى زنى.

̶    و اي‌ كسى كه‌  تحفه اي‌ كم را‌  مى‌ پذيرى  ‌و‌  كمترين عمل را‌  كه‌  براى تو‌  باشد، پاداش مى‌ دهى.

̶    و اي‌ كسى كه‌  كار كم را‌  سپاس مى‌ گويى  ‌و‌  پاداش بزرگ مى‌ دهى.

̶    و اي‌ كسى كه‌  هر‌  كه‌  به‌  تو‌  نزديك شود به‌  او‌  نزديك مى‌ گردى.

̶    و اي‌ كسى كه‌  روى برگردانده از‌  درگاهت را‌  به‌  سوى خود مى‌ خوانى.

̶    و اي‌ كسى كه‌  نعمت را‌  تغيير نمى دهى،  ‌و‌  در‌  عقوبت كردن شتاب نمى نمايى.

̶    و اي‌ كسى كه‌  كار خوب را‌  به‌  بار مى‌ آورى تا‌  ثمر بخشد  ‌و‌  از‌  بدى هاى مى‌ گذرى تا‌   ‌آن را‌  محو سازى.

̶    آرزوها قبل از‌  رسيدن به‌  نهايت كرمت، با‌  حاجات برآورده شده بازگشتند  ‌و‌  ظرفهايى گدايى از‌  فيض تو‌  سرشار گشتند،  ‌و‌  اوصاف پيش از‌  وصف تو‌  از‌  هم متلاشى شدن؛ پس‌  بالاترين مرتبه  ‌ى‌  برترى  ‌و‌  جلالت بالاتر از‌  هر‌  شكوه از‌   ‌آن توست.

̶    خدايا! هر‌  بزرگى پيش تو‌  كوچك،  ‌و‌  هر‌  شريفى در‌  كنار شرفت پست  ‌و‌  حقير است؛ آنهايى كه‌  به‌  غير تو‌  روى آوردند، نااميد برگشتند  ‌و‌  آنان كه‌  غير تو‌  را‌  خواستند، ضرر كردند  ‌و‌  آنان كه‌  به‌  غير پيشگاه تو‌  آمدند، ضايع شدند؛ حاجت خواهان جز آنهايى كه‌  فضل تو‌  را‌  خواستند، تهيدست ماندند.

̶    (بارپروردگارا!) منزلت به‌  روى مشتاقان باز است  ‌و‌  بخششت براى گدايان رايگان  ‌و‌  فريادرسى تو‌  براى دادخواهان نزديك است.

̶    آرزوداران از‌  درگاهت نااميد نمى شوند،  ‌و‌  خواهش كنندگان عطايت مأيوس نمى گردند، آمرزش خواهان از‌  عقوبت  ‌و‌  عذاب تو‌  بدبخت نشوند.

̶    (خدايا!) سفره  ‌ى‌  رزقت براى گناهكاران پهن است،  ‌و‌  بردبارى ات دشمنان را‌  شامل مى‌ گردد، نيكى به‌  بدكاران عادت توست، رحمت بر‌  تجاوزگران سنت توست، تا‌  آنجا كه‌  مدارا كردن با‌  ايشان، از‌  بازگشت به‌  سوى تو‌  غافلشان نموده،  ‌و‌  مهلت دادن تو‌  باعث شده از‌  گناه دورى نكنند.

̶    (بارالها!) تو‌  با‌  آنان با‌  صبر رفتار نمودى تا‌  امر تو‌  را‌  اطاعت كنند،  ‌و‌  به‌  اين جهت به‌  آنان مهلت مى‌ هى براى اين كه‌  مى‌ دانى حكومتت پايدار  ‌و‌  دائمى است، پس‌  كسى كه‌  اهل سعادت بود، او‌  را‌  به‌  بدبختى اش واگذاشتى.

̶    (پروردگارا!) همگى به‌  حكم تو‌  مى‌ رسند،  ‌و‌  كارهايشان به‌  امر  ‌و‌  فرمان تو‌  بازمى گردد؛ مهلت طولانى كه‌  به‌  آنان مى‌ دهى، حكومتت را‌  سست نمى گرداند  ‌و‌  دليل  ‌و‌  برهانت با‌  صبر كردن در‌  عذاب آنها از‌  ميان نمى رود.

̶    جهت  ‌و‌  دليل تو‌  ثابت  ‌و‌  استوار است  ‌و‌  سلطنت تو‌  پايدار است  ‌و‌  از‌  بين نمى رود؛ پس‌  دائما واى بركسى كه‌  از‌  تو‌  روى برگرداند؛  ‌و‌  نااميدى خوار كننده از‌   ‌آن كسى است كه‌  از‌  تو‌  نااميد شده  ‌و‌  بدترين بدبختى براى كسى است كه‌  به‌  لطف تو‌  مغرور شود.

̶    چقدر زياد است عذاب هايى را‌  كه‌  خواهد چشيد،  ‌و‌  چقدر طولانى است سرگردانى در‌  عذابت،  ‌و‌  چقدر بعيد است كه‌  كار او‌  گشايش يابد،  ‌و‌  چه اندازه نااميد است از‌  راحت خارج شدن از‌  عذاب،  ‌و‌  اينها به‌  خاطر قضاوت عادلانه ات است كه‌  به‌  كسى ستم نمى كنى  ‌و‌  در‌  حكمت بر‌  كسى ستم نمى نمايى.

̶    (خداوندا!) حجت خود را‌  ظاهر كردى  ‌و‌  عذرها را‌  از‌  بين بردى،  ‌و‌  وعده ها را‌  قبلا اعلام كردى  ‌و‌  با‌  لطف خود (بندگانت را) تشويق نمودى  ‌و‌  مثالهايى هم زدى،  ‌و‌  مهلت را‌  طولانى نموده،  ‌و‌  عذابت را‌  به‌  تأخير انداختى، در‌  حالى كه‌  مى‌ توانستى  ‌آن را‌  زودتر انجام دهى،  ‌و‌  (با گناهكاران) مدارا نمودى، در‌  حالى كه‌  مى‌ توانستى در‌  كيفرشان عجله نمايى.

̶    (بارالها!) مدارا كردن تو‌  دليل بر‌  ناتوانى تو‌  نيست،  ‌و‌  فرصت دادن تو‌  دليل بر‌  سستى،  ‌و‌  خوددارى كردن (از عذاب) دليل بر‌  غفلت،  ‌و‌  به‌  تأخير انداختن (عقوبتت) دليل بر‌  مدارا  ‌و‌  سازش نيست، بلكه به‌  خاطر  ‌آن بوده كه‌  دليل  ‌و‌  حجت خود را‌  (به بندگانت) برسانى  ‌و‌  كرمت را‌  كامل تر،  ‌و‌  احسان  ‌و‌  فضلت را‌  فراوان تر  ‌و‌  نعمت خودت را‌  تمام تر (به بندگانت) بدهى،  ‌و‌  همه  ‌ى‌  اينها بوده  ‌و‌  هست  ‌و‌  خواهد بود  ‌و‌  از‌  بين نمى رود.

̶    (بار پرودگارا!) حجت  ‌و‌  دليل تو‌  برتر از‌   ‌آن است كه‌  كاملا وصف شود،  ‌و‌  عظمت تو‌  بالاتر از‌   ‌آن است كه‌  حقيقت  ‌آن معلوم شود،  ‌و‌  نعمتت بيشتر از‌   ‌آن است كه‌  بتوان آنها را‌  شمرد،  ‌و‌  احسان  ‌و‌  لطفت بيش از‌   ‌آن است كه‌  بتوان كوچك ترين  ‌آن (الطاف  ‌و‌  احسان) را‌  شكر نمود.

̶    و الان سكوتم مرا از‌  سپاس گفتن تو‌  ناتوان ساخته،  ‌و‌  زبان تمجيد من‌  از‌  كار افتاده،  ‌و‌  تمام تلاش  ‌و‌  توانم  ‌آن است كه‌  به‌  درماندگى خود اعتراف نمايم، نه به‌  سبب بى ميلى از‌  حمد تو‌  اي‌ خداى من! بلكه به‌  خاطر عجز  ‌و‌  ناتوانى.

̶    (خداوندا!) اينك اين (بنده ى) درمانده است كه‌  به‌  پيشگاهت روى آورده،  ‌و‌  توقع پذيرايى نيكويى را‌  دارد، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  خاندان او‌  درود  ‌و‌  رحمت بفرست،  ‌و‌  نجواى دلم را‌  بشنو،  ‌و‌  دعايم را‌  اجابت نما،  ‌و‌  روزم را‌  به‌  نااميدى ختم مكن،  ‌و‌  نسبت به‌  خواسته ام دست رد به‌  سينه  ‌ى‌  من‌  مزن،  ‌و‌  رفتنم را‌  به‌  درگاهت  ‌و‌  بازگشتم را‌  به‌  سويت گرامى دار، زيرا آنچه را‌  كه‌  بخواهى در‌   ‌آن دچار سختى  ‌و‌  تنگنا نمى شوى،  ‌و‌  در‌  بخشيدن  ‌آن چه كه‌  از‌  تو‌  خواسته شود عاجز نمى شوى،  ‌و‌  تو‌  بر‌  همه چيز توانايى  ‌و‌  هيچ حول  ‌و‌  قوه اي‌ نيست مگر به‌  قدرت پروردگار بلندمرتبه.

.............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo