درود بر‌ پيروان پيامبران ‌و‌ تصديق كنندگان ايشان

دعاى ‌آن حضرت عليه السلام در‌ درود بر‌ پيروان پيامبران ‌و‌ تصديق كنندگان ايشان


̶    خداوندا!  ‌آن گروه از‌  مردم روى زمين را‌  كه‌  پيروان پيغمبران  ‌و‌  تصديق كنندگان ايشان هستند  ‌و‌  با‌  باور غيبى  ‌و‌  ناديده به‌  پيامبرى شان گواهى دادند-  ‌آن گاه كه‌  دشمنان به‌  مخالفت با‌  آنان برخاستند  ‌و‌  نسبت هاى دروغ مى‌ دادند- از‌  جانب خود به‌  آمرزش  ‌و‌  خشنودى مخصوص ياد كن.

̶    آن مردمى كه‌  در‌  هر‌  عصر  ‌و‌  زمان كه‌  پيامبرى فرستادى  ‌و‌  براى  ‌آن جامعه، راهنمايى قرار دادى- از‌  زمان آدم تا‌  روزگار محمد- از‌  پيشوايان هدايت  ‌و‌  پيشگامان اهل تقوا بودند  ‌و‌  بر‌  همه  ‌ى‌  آنان سلام  ‌و‌  درود باد كه‌  در‌  سايه  ‌ى‌  حقايق ايمان، مشتاقانه به‌  رسولان خدا روى آوردند.

̶    خداوندا! به‌  خصوص، اصحاب محمد را‌  به‌  آمرزش  ‌و‌  خشنودى خود ياد كن. آنان كه‌  شرط صحبتش را‌  به‌  خوبى ادا كردند  ‌و‌  آنان كه‌  در‌  يارى اش به‌  خوبى از‌  عهده  ‌ى‌  امتحان پايدارى برآمدند  ‌و‌  براى كمك به‌  او‌  شتافتند  ‌و‌  براى قبول دعوتش بر‌  يكديگر سبقت گرفتند  ‌و‌  چون دليل رسالت خويش را‌  به‌  گوششان رسانيد، دعوتش را‌  پذيرفتند.

̶    در راه پيروز ساختن  ‌و‌  آشكار كردن دعوتش از‌  همسران  ‌و‌  فرزندان خود دورى جستند  ‌و‌  براى تثبيت  ‌و‌  برقرارى نبوتش با‌  پدران  ‌و‌  فرزندان خود نبرد كردند  ‌و‌  به‌  بركت وجود او‌  پيروز شدند.

̶    خداوندا به‌  آمرزش  ‌و‌  خشنودى خود ياد كن آنان را‌  كه‌  محبت پيامبر را‌  در‌  جان  ‌و‌  دل مى‌ پروردند  ‌و‌  در‌  مودت  ‌و‌  عشق او‌  به‌  تجارتى اميد بستند كه‌  كسادى  ‌و‌  ضرر در‌   ‌آن راه نيابد.

̶    و آنان كه‌  چون به‌  ريسمان ولايت او‌  چنگ زدند، خاندان  ‌و‌  عشيره شان از‌  آنان دورى كردند.  ‌و‌  چون در‌  سايه  ‌ى‌  خويشاوندى او‌  آرميدند، خويشان آنان پيوند خويشاوندى را‌  از‌  ايشان گسيختند.

̶    خداوندا! پس‌  براى آنان،  ‌آن چه را‌  كه‌  براى تو‌   ‌و‌  در‌  راه تو‌  واگذاشتند، از‌  نظر دور مدار  ‌و‌  به‌  خشنودى خود، خشنودشان ساز  ‌و‌  نيز به‌  خاطر  ‌آن كه‌  مردم را‌  پيرامون دين تو‌  گرد آوردند  ‌و‌  همراه با‌  فرستاده ات در‌  دعوت خلق به‌  سوى تو‌  بودند.

̶    و به‌  خاطر  ‌آن كه‌  از‌  شهر  ‌و‌  ديار  ‌و‌  قوم خويش مهاجرت كردند  ‌و‌  از‌  راحتى  ‌و‌  فراخى زندگى به‌  سختى  ‌و‌  تنگى درافتادند؛ پس‌  به‌  ايشان پاداش عنايت فرما  ‌و‌  نيز پاداش ده‌   ‌آن گروه ستمديدگان را‌  كه‌  در‌  راه بزرگداشت  ‌و‌  عزت بخشيدن دين تو‌  بر‌  تعدادشان افزودى.

̶    خداوندا! به‌  پيروان اصحاب محمد بهترين اجر  ‌و‌  پاداش ارزانى دار؛ آنان كه‌  مى‌ گويند: «پروردگارا! ما‌  را‌   ‌و‌  برادران ما‌  را‌  كه‌  در‌  ايمان بر‌  ما‌  سبقت گرفته اند، بيامرز.»

̶    همانان كه‌  راه  ‌و‌  روش اصحاب را‌  پيش گرفتند  ‌و‌  شيوه  ‌ى‌  آنان را‌  دنبال كردند  ‌و‌  به‌  روش ايشان رفتند.

̶    در حالى كه‌  هيچ شك  ‌و‌  ترديد، آنان را‌  از‌  عقيده  ‌ى‌  خود برنگرداند يا‌  در‌  پيروى آثار اصحاب  ‌و‌  اقتدا به‌  فروغ هدايتشان بازنداشت.

̶    بلكه همواره پشتيبان  ‌و‌  ياور اصحاب او‌  بودند؛ چنان كه‌  در‌  دين، پيرو آنان بودند  ‌و‌  به‌  راه هدايتشان مى‌ رفتند  ‌و‌  هم رأى  ‌و‌  هم پيمان آنها بودند  ‌و‌  در‌   ‌آن چه ايشان از‌  پيغمبر خبر دادند، متهمشان نكردند.

̶    خداوندا! از‌  امروز تا‌  روز قيامت بر‌  تابعين اصحاب  ‌و‌  همسران  ‌و‌  فرزندانشان  ‌و‌  بر‌  هر‌  كس از‌  آنان كه‌  تو‌  را‌  اطاعت كرده است.

̶    درود  ‌و‌  رحمت بفرست؛ چنان درودى كه‌  به‌  وسيله  ‌ى‌  آن، ايشان را‌  از‌  نافرمانى ات بازدارى  ‌و‌  باغ هاى بهشت خود را‌  براى آنان گشاده  ‌و‌  فراخ گردانى  ‌و‌  آنان را‌  از‌  حيله  ‌و‌  نيرنگ شيطان نگاه دارى  ‌و‌  در‌  هر‌  كار نيك كه‌  از‌  تو‌  يارى خواهند، يارى شان فرمايى  ‌و‌  از‌  حوادث شب  ‌و‌  روز حفظشان فرمايى، مگر پيشامدى كه‌  در‌   ‌آن خير باشد.

̶    و به‌  سبب  ‌آن درود  ‌و‌  رحمت، بر‌  اعتقاد نيكوشان برانگيزى كه‌  فقط به‌  تو‌  چشم اميد داشته باشند  ‌و‌  چنان كنى كه‌  به‌   ‌آن چه نزد توست، دلبسته شوند  ‌و‌  در‌   ‌آن چه ديگر بندگان در‌  دست دارند، گمان بد  ‌و‌  تهمت روا ندارند.

̶    تا آنان را‌  چنان بازگردانى كه‌  تنها شوقشان به‌  تو‌  باشد  ‌و‌  از‌  حضرتت بيمناك.  ‌و‌  آنان را‌  به‌  فراخى  ‌و‌  خواسته هاى زندگى اين دنياى زودگذر، بى ميل كنى  ‌و‌  محبتت عمل كردن براى ثواب  ‌آن سرا  ‌و‌  آمادگى براى بعد از‌  مرگ را‌  در‌  دلشان اندازى.

̶    و هر‌  سختى  ‌آن روز را‌  كه‌  جان ها از‌  بدن ها بيرون مى‌ آيد، بر‌  آنها آسان نمايى.

̶    و از‌  محنت ها  ‌و‌  حوادث وحشتناك قيامت  ‌و‌  شدت آتش دوزخ  ‌و‌  جاويد بودن عذاب آن، معاف گردانى.

̶    و آنان را‌  به‌  جايگاه امن  ‌و‌  آرامش كه‌  آسايشگاه پرهيزكاران است، روانه گردانى
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo