header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2072
3761
62908034
اوقات شرعی

دعاى بعد از‌ نماز شب

̶    الها اي‌ كه‌  صاحب سلطنت جاودانه اي‌  

̶    و توانائى ات بدون نياز به‌  سپاهيان  ‌و‌  پشتيبانهاست  

̶    و اي‌ كسى كه‌  عزتت هميشگى است  ‌و‌  در‌  گردش روزگار  ‌و‌  گذشت سالها  ‌و‌  سپرى شدن زمانها پاينده است.

̶    توانايى ات آنچنان است كه‌  اول  ‌و‌  آخر ندارد  ‌و‌  در‌  تمام اعصار جلوه گر است  ‌و‌  سلطنت آنچنان بلندمرتبه است كه‌  همه چيز پيش آنكه زمانش به‌  پايان برسد ساقط شده است  

̶    و بالاترين نوع توصيفى كه‌  بندگانت از‌  تو‌  مى كنند به‌  پائين ترين مرتبه بزرگوارى ات نمى رسد.

̶    توصيف كردنها درباره ات گمراه  ‌و‌  صفت ها نزدت از‌  هم گسسته اند

̶    و افكار لطيف در‌  برابر كبريايى ات سرگردانند.

̶    آرى تويى خدايى كه‌  در‌  اوليت خود اولى  ‌و‌  بر‌  همين حساب تو‌  هميشه اي‌ زيرا كه‌  زوال نمى پذيرى  

̶    و منم بنده اي‌ كه‌  در‌  عمل ضعيفم  ‌و‌  آرزوى بزرگ  ‌و‌  دراز دارم، اسباب  ‌و‌  وسايل پيوندها از‌  دستم بيرون رفته  ‌و‌  تنها رحمت توست كه‌  آنها را‌  پيوند داده است  ‌و‌  رشته هاى آمال از‌  من‌  قطع شده  ‌و‌  فقط به‌  عفو تو‌  چنگ زده ام.

̶    خدايا طاعت  ‌و‌  بندگى ام كم  ‌و‌  معصيت  ‌و‌  نافرمانى ام كه‌  بدان اقرار نمايم فراوان است  ‌و‌  برايت سخت نيست كه‌  اين بنده  ‌ى‌  گنهكارت را‌  عفو كنى پس‌  مرا عفو كن.

̶    پروردگارا بر‌  اعمال پنهانى من‌  احاطه علمى دارى  ‌و‌  هر‌  كار مخفى من‌  با‌  آگاهى ات آشكار است  ‌و‌  چيزى از‌  كارهاى دقيق  ‌و‌  ريز از‌  نظرت پنهان نيست  ‌و‌  رازهاى مخفى از‌  تو‌  پوشيده نمى باشد.

̶    پروردگارا دشمن تو‌  (شيطان) براى گمراه شدنم از‌  تو‌  مهلت خواسته  ‌و‌  تو‌  او‌  را‌  مهلت داده اي‌ او‌  بر‌  من‌  دست يافته در‌  حالى كه‌  براى گمراهى من‌  تا‌  روز قيامت مهلت خواسته  ‌و‌  تو‌  به‌  او‌  مهلت داده اي‌  

̶    و من‌  از‌  گناهان كوچك  ‌و‌  نابودكننده  ‌و‌  گناهان بزرگ  ‌و‌  تباه سازنده به‌  سويت آمدم او‌  بر‌  من‌  چيره شد  ‌و‌  هنگامى كه‌  به‌  نافرمانى ات مشغول شدم  ‌و‌  به‌  خاطر بدرفتارى ام استحقاق دورى از‌  رحمتت را‌  سزاوار گشتم نيرنگش را‌  از‌  من‌  برداشت  ‌و‌  با‌  حرفهاى كفرآميز با‌  من‌  روبرو شد  ‌و‌  از‌  من‌  بيزارى جست  ‌و‌  پشت به‌  من‌  كرده  ‌و‌  رفت  ‌و‌  مرا در‌  صحراى گمراهى در‌  برابر خشم تو‌  تنها گذاشت  ‌و‌  رانده شده درگاهت  ‌و‌  گرفتار نقمتت نمود.

̶    الها كسى را‌  ندارم كه‌  به‌  پيشگاهت شفيع آورم  ‌و‌  نه كسى را‌  دارم كه‌  مرا در‌  برابرت ايمن دهد  ‌و‌  نه پايگاه محكمى دارم كه‌  مرا از‌  تو‌  پنهان نمايد  ‌و‌  نه پناهگاهى است كه‌  از‌  تو‌  به‌   ‌آن پناه برم.

̶    پس اينجا محل پناه آوردن است  ‌و‌  جاى اعتراف به‌  توست بنابراين فضلت را‌  از‌  من‌  مضايقه مكن  ‌و‌  عفوت را‌  درباره  ‌ى‌  من‌  دريغ مفرما  ‌و‌  من‌  از‌  جمله بى بهره ترين بندگان توبه كننده  ‌و‌  نوميدترين آنهايى كه‌  به‌  درگاهت روى مى آورند نباشم. مرا ببخش كه‌  تو‌  بهترين بخشاينده اى.

̶    خدايا تو‌  مرا فرمان دادى تخلف كردم  ‌و‌  مرا نهى فرمودى انجام دادم  ‌و‌  افكار بدم لغزشها را‌  برايم آرايش داد  ‌و‌  مى لغزيدم  ‌و‌  تقصير كردم.

̶    الها براى روزه دارى ام روزى را‌  شاهد نمى گيرم  ‌و‌  براى نماز شب  ‌و‌  تهجدم شبى را‌  پناه نمى طلبم  ‌و‌  انتظار ستايش براى كارهاى مستحبى كه‌  كرده ام ندارم جز واجبات كه‌  اگر كسى آنها را‌  ضايع كند نابود خواهد شد.

̶    الها من‌  به‌  خاطر انجام مستحبات به‌  تو‌  متمسك نمى شوم در‌  حالى كه‌  نسبت به‌  بسيارى از‌  واجبات سهل انگارى  ‌و‌  غفلت داشته ام  ‌و‌  از‌  مواضع احكامت تجاوز كرده  ‌و‌  كارهاى حرامى كه‌  نهى فرموده اي‌ بجا آورده ام  ‌و‌  به‌  گناهان كبيره مبتلا شده كه‌  عافيت تو‌  برايم فضاحت آنها را‌  پوشيده است.

̶    و اينجا مكان كسى است كه‌  درباره  ‌ى‌  نفس خود از‌  تو‌  شرمنده است  ‌و‌  بر‌  خويش غضب كرده  ‌و‌  از‌  تو‌  راضى است  ‌و‌  با‌  تو‌  ملاقات نموده در‌  حالى كه‌  نفسى خاشع  ‌و‌  گردنى افتاده  ‌و‌  پشتى از‌  بار گناه خم شده دارد. به‌  درگاهت ايستاده در‌  حالى كه‌  بين خوف  ‌و‌  رجاء  ‌و‌  ترس از‌  عذابت  ‌و‌  اميد به‌  بخشش تو‌  قرار دارد

̶    و تو‌  از‌  اميدش برترى  ‌و‌  از‌  هر‌  كس سزاوارترى كه‌  از‌  او‌  بترسند  ‌و‌  تقوى پيشه كنند. پس‌  اي‌ خداى من‌  به‌  آنچه بر‌  تو‌  اميد دارم بر‌  من‌  ببخش  ‌و‌  از‌  هر‌  چه نگرانم امانم ده‌   ‌و‌  سود رحمتت را‌  شامل حالم كن زيرا كه‌  تو‌  از‌  هر‌  كه‌  درخواست كنم بخشنده ترى.

̶    خدايا همانطور كه‌  در‌  دنيا به‌  عفو  ‌و‌  كرمت لغزشهايم را‌  پوشاندى  ‌و‌  در‌  دنياى فانى به‌  فضلت مرا در‌  حضور خلق رسوا نفرمودى از‌  رسوايى هاى جهان آخرت در‌  مكانهايى كه‌  فرشتگان مقرب  ‌و‌  رسولان مكرم  ‌و‌  شهداء  ‌و‌  صالحين حضور دارند پناهم ده‌   ‌و‌  از‌  همسايگانى كه‌  كارهاى خلافم را‌  از‌  آنها مخفى داشتم  ‌و‌  از‌  اقوامى كه‌  اعمال پنهانى خود را‌  از‌  آنها مى پوشاندم نيز پناهم ده.
̶    خداوندا به‌  همسايگان  ‌و‌  اقوام در‌  پوشيدن اسرارم اعتماد نكردم ولى اي‌ خداى من‌  به‌  مغفرتت درباره  ‌ى‌  خودم اعتماد نمودم

̶    و تو‌  سزاوارترى به‌  اعتماد كردن  ‌و‌  بخشنده ترين كسى هستى كه‌  به‌  او‌  روى مى آورند  ‌و‌  به‌  آنكه از‌  تو‌  طلب رحمت مى كند مهربانترى پس‌  بر‌  من‌  رحم كن.

̶    پروردگارا تو‌  مرا از‌  آبى پست از‌  صلبى كه‌  استخوانهايى پيچ در‌  پيچ دارد  ‌و‌  راههايش تنگ است به‌  رحم تنگ كه‌   ‌آن را‌  با‌  چند پرده پوشانده اي‌ وارد ساختى. در‌   ‌آن موقع كه‌  مرا از‌  حالى به‌  حال ديگر برمى گردانيدى به‌  شكل  ‌و‌  صورت كامل درآوردى  ‌و‌  جوارح مرا ثابت نمودى همانطور كه‌  در‌  كتاب خودت تعريف فرمودى: «از نطفه به‌  خون بسته  ‌و‌  سپس پاره  ‌ى‌  گوشت  ‌و‌  بعد استخوان  ‌و‌  استخوان را‌  با‌  گوشت پوشاندى  ‌و‌  بعد به‌  همان ترتيب كه‌  خواستى خلق ديگرى بر‌  روى من‌  انجام دادى (كه عبارت از‌  دميدن روح باشد.)»

̶    تا آنجا كه‌  محتاج روزى گشتم  ‌و‌  از‌  يارى رساندن تو‌  به‌  وسيله كرمت بى نياز نبودم  ‌و‌  از‌  اضافات خوردنى  ‌و‌  آشاميدنى مادرم كه‌  مرا در‌  شكم او‌  جاى دادى  ‌و‌  در‌  انتهاى بچه دانش قرارم دادى تغذيه ام كردى.

̶    الها اگر در‌   ‌آن روزها مرا به‌  حال خودم وامى گذاشتى  ‌و‌  يا‌  مرا ناچار به‌  پايدارى با‌  نيروى خودم مى كردى قادر به‌  حفظ خود  ‌و‌  ماندن نبودم  ‌و‌  نيرو از‌  من‌  دور بود.

̶    و تو‌  همانند نيكوكار مهربان از‌  فضلت به‌  من‌  غذا دادى  ‌و‌  تا‌  امروز به‌  طور مرتب  ‌و‌  منظم  ‌آن لطف را‌  در‌  حق من‌  كرده اي‌  ‌و‌  نيكوئى ات را‌  انكار نمى كنم  ‌و‌  خوش برخوردى تو‌  رو‌  به‌  كندى نمى رود  ‌و‌  با‌  اين همه لطف اعتماد من‌  به‌  روزى رساندن تو‌  محكم نيست تا‌  به‌  آنچه نزد تو‌  سودمندتر است تلاش نمايم.

̶    الها شيطان مهار مرا به‌  بدگمانى  ‌و‌  سستى يقين به‌  دست گرفته  ‌و‌  من‌  به‌  تو‌  از‌  همنشينى بد او‌   ‌و‌  اطاعت نفسم از‌  او‌  شكايت مى كنم  ‌و‌  از‌  احاطه  ‌ى‌  او‌  بر‌  من‌  به‌  تو‌  اعتصام مى جويم  ‌و‌  عاجزانه مى خواهم كه‌  نيرنگش را‌  از‌  من‌  بردارى.

̶    خدايا از‌  تو‌  مى خواهم كه‌  راه آسانى براى روزى من‌  پيش پايم بگذارى  ‌و‌  حمد مخصوص توست كه‌  نعمت هاى بزرگ را‌  آغازگرى  ‌و‌  شكرگزارى بر‌  احسان  ‌و‌  نعمت هايت را‌  بر‌  من‌  الهام نمودى پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  روزى ام را‌  آسان ساز  ‌و‌  مرا به‌  آنچه برايم مقدر فرموده اي‌ قانع كن  ‌و‌  به‌  سودم در‌  آنچه نصيبم گردانيده اي‌ خشنودم ساز  ‌و‌  آنچه را‌  كه‌  از‌  جسم  ‌و‌  عمرم به‌  كار رفته در‌  راه طاعت  ‌و‌  بندگى ات قرار ده‌  زيرا كه‌  بهترين روزى رسانانى.

̶    بار الها به‌  تو‌  پناه مى برم از‌  آتشى كه‌  اسباب شكنجه براى معصيت كارانت قرار داده اي‌  ‌و‌  به‌  توسط  ‌آن هر‌  كه‌  را‌  از‌  رضايت دورى جويد وعده  ‌ى‌  عذاب داده اي‌  ‌و‌  از‌  آتشى كه‌  نور  ‌آن كبود  ‌و‌  تاريك كننده است  ‌و‌  كم  ‌آن دردناك  ‌و‌  دور  ‌آن نزديك است.  ‌و‌  به‌  تو‌  پناه مى برم از‌  آتشى كه‌  بعضى از‌   ‌آن بعض ديگر را‌  مى خورد  ‌و‌  برخى بر‌  قسمت ديگر حمله مى برد.

̶    و از‌  آتشى كه‌  استخوانها را‌  نرم مى كند  ‌و‌  به‌  افتادگان در‌   ‌آن آب جوشيده مى نوشاند  ‌و‌  از‌  آتشى كه‌  به‌  تضرع كننده اش رحمى نمى كند  ‌و‌  به‌  آنكه مهربانى خواهد ترحم نمى نمايد  ‌و‌  براى آنكه در‌  برابرش سر‌  تسليم فرود مى آورد  ‌و‌  خاشع مى شود قادر به‌  تخفيف نيست.  ‌و‌  با‌  ساكنين خود با‌  پر حرارت ترين عذاب  ‌و‌  گرفتارى سخت ملاقات مى نمايد.

̶    خدايا به‌  تو‌  پناه مى برم از‌  عقربهاى جهنم كه‌  دهانشان را‌  باز كرده اند  ‌و‌  مارهايى كه‌  نيش مى زنند  ‌و‌  آب جوشيده آنجا كه‌  دل  ‌و‌  روده هاى ساكنين خود را‌  پاره مى نمايد.  ‌و‌  دلهاشان را‌  از‌  جاى مى كند  ‌و‌  الها از‌  تو‌  راه دورى جستن از‌  آتش  ‌و‌  رهايى از‌   ‌آن را‌  درخواست مى نمايم.

̶    پروردگارا بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا از‌  آتش دوزخ به‌  فضل  ‌و‌  رحمتت پناه ده‌   ‌و‌  به‌  شايستگى عفوت از‌  گناهانم درگذر  ‌و‌  مرا خوار مگردان اي‌ بهترين پناه دهندگان.

̶    خداوندا تويى كه‌  ما‌  را‌  از‌  معصيت حفظ مى كنى  ‌و‌  نيكى مى بخشى  ‌و‌  آنچه بخواهى انجام مى دهى  ‌و‌  تو‌  بر‌  همه چيز توانايى.

̶    الها بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست در‌   ‌آن هنگام كه‌  خوبان عالم ياد شوند  ‌و‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آلش درود فرست در‌  گردش شب  ‌و‌  روز، درودى كه‌  هيچوقت قطع نگردد  ‌و‌  تعدادش قابل شمارش نباشد. درودى كه‌  فضا را‌  پر كند  ‌و‌  آسمان  ‌و‌  زمين را‌  در‌  بر‌  گيرد.

̶    و خداوند بر‌  او‌  درود فرستد تا‌  آنجا كه‌  خشنود گردد  ‌و‌  باز پروردگار بر‌  او‌   ‌و‌  آلش درودى فرستد پس‌  از‌  خشنود شدن، درودى كه‌  پايان نداشته باشد اي‌ مهربانترين مهربانان
.

..............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

telegram aparat eitaa

logo