دعاى فرا رسيدن ماه رمضان

̶    سپاس خدايى را‌ كه‌ ما‌ را‌ به‌ سپاس خويش راهبر شد ‌و‌ از‌ عاملين به‌ سپاس قرار داد، تا‌ در‌ برابر احسان وى از‌ شكرگزاران باشيم ‌و‌ ما‌ را‌ بر‌ اين كار مزد نيكوكاران بخشد

̶    و سپاس خدايى را‌ كه‌ دين خود را‌ به‌ ما‌ عطا كرد ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ آيين خود اختصاص داد ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ راه هاى احسان خويش گامزن فرمود تا‌ به‌ رحمت وى ‌آن را‌ به‌ سوى خشنوديش در‌ نورديم، آنگونه سپاسى كه‌ ‌آن را‌ از‌ ما‌ پذيرد ‌و‌ بدان خشنود گردد.

̶    و سپاس كردگارى را‌ كه‌ ماه ويژه ‌ى‌ خود، ماه رمضان ‌و‌ ماه روزه ‌و‌ ماه اسلام ‌و‌ ماه طهارت ‌و‌ ماه پالايش ‌و‌ ماه قيام را‌ يكى از‌ اين راه هاى احسان خود قرار داد. ماهى كه‌ قرآن در‌ ‌آن نازل شده كه‌ مايه ‌ى‌ راهبرى ‌و‌ نشانه هاى آشكار هدايت ‌و‌ تفكيك حق از‌ باطل است 

̶    و آنگاه برترى ‌آن ماه را‌ بر‌ ساير شهور به‌ وسيله ‌ى‌ حرمتهاى وافر ‌و‌ فضايل آشكار چشمگير ساخت ‌و‌ در‌ ‌آن ماه آنچه را‌ كه‌ در‌ ساير ماهها جايز فرموده بود حرام گردانيد ‌و‌ براى بزرگداشت ‌آن خوردنيها ‌و‌ آشاميدنيها را‌ در‌ ‌آن منع كرد ‌و‌ براى اين ماه زمان آشكارى تعيين فرمود كه‌ خداى بزرگ ‌و‌ ارجمند اجازه نمى دهد كه‌ از‌ ‌آن هنگام نه پيش افتد ‌و‌ نه پس‌ افتد،

̶    سپس يكى از‌ شبهايش را‌ بر‌ شبهاى هزار ماه برترى داد ‌و‌ ‌آن را‌ شب قدر نام داد. در‌ ‌آن شب فرشتگان ‌و‌ «روح» بفرمان پروردگارشان بر‌ هر‌ يك از‌ بندگانش كه‌ اراده فرمايد، بر‌ آنچه قضاء الهى داورى كرده باشد، فرود مى آيد براى انجام هر‌ امرى كه‌ مايه صلح ‌و‌ مقرون به‌ بركت باشد ‌و‌ تا‌ سپيده بر‌ قرار ‌و‌ دائم است.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ معرفت برترى اين ماه ‌و‌ بزرگداشت حرمت ‌و‌ خود دارى از‌ آنچه در‌ ‌آن منع فرموده اى ملهم ساز ‌و‌ در‌ گرفتن روزه در‌ ‌آن با‌ حفظ اندامها از‌ معاصى ‌و‌ كاربرد اعضا در‌ آنچه مايه ‌ى‌ خشنودى تو‌ مى شود يارى ده، تا‌ با‌ گوشهاى خود سخن لغوى نشنويم ‌و‌ با‌ ديدگان خود به‌ سوى كارى هوس انگيز شتاب نورزيم 

̶    و دستهاى خود را‌ به‌ طرف حرامى نگشائيم ‌و‌ گامهاى خود را‌ به‌ سوى ممنوعى پيش نگذاريم ‌و‌ تا‌ شكمهاى ما‌ جز آنچه حلال گردانيده اى در‌ خود جاى ندهد ‌و‌ زبانهاى ما‌ جز بدانچه مورد تمثيل تو‌ بوده سخنى نراند ‌و‌ جز بدانچه ما‌ را‌ به‌ ثواب تو‌ نزديك مى گرداند بر‌ خود رنج ننهيم، ‌و‌ جز آنچه ما‌ را‌ از‌ كيفر تو‌ محفوظ مى دارد به‌ چيزى نگرايم، ‌و‌ آنگاه همه ‌ى‌ رفتار ‌و‌ كردار ما‌ را‌ از‌ رياى رياكاران ‌و‌ آوازه پراكنى شهرت دوستان پيراسته فرماى، بگونه اى كه‌ ديگرى را‌ جز تو‌ در‌ اين امور شريك نگيريم ‌و‌ جز تو‌ در‌ همه ‌ى‌ اينها مرادى نجوييم.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ درين ماه به‌ اوقات نمازهاى پنجگانه آگاه فرما ‌و‌ به‌ وظايفى كه‌ بر‌ عهده ‌ى‌ ما‌ گذاشته اى، با‌ رعايت وقت هر‌ يك، آشنا گردان 

̶    و چنان كن كه‌ ما‌ نيز در‌ زمره ‌ى‌ كسانى باشيم كه‌ به‌ منازل والاى ‌آن راه يابند ‌و‌ اركان آنها را‌ رعايت مى كنند، ‌و‌ ‌آن را‌ به‌ گاه معين خود به‌ آيين بنده ات ‌و‌ فرستاده ات، كه‌ درود بر‌ وى ‌و‌ خاندانش باد، به‌ صورتى هر‌ چه كاملتر در‌ ركوع ‌و‌ سجود ‌و‌ متعلقات آنها با‌ نهايت پاكيزگى ‌و‌ فروتنى انجام مى دهند. به‌ انجام رسانيم 

̶    و توفيق عنايت فرما كه‌ در‌ پيوند ارحام خود، با‌ نيكى ‌و‌ احسان در‌ كوشيم ‌و‌ همسايگان خود را‌ با‌ كرامت ‌و‌ ارمغان دادن بنوازيم ‌و‌ اموال خود را‌ از‌ مظالم ‌و‌ تبعات ‌آن بپيراييم ‌و‌ با‌ خارج كردن زكات ‌آن را‌ پاك سازيم ‌و‌ با‌ كسى كه‌ از‌ ما‌ فاصله گرفته بپيونديم ‌و‌ درباره ‌آن كه‌ بر‌ ما‌ ستم كرده به‌ انصاف گراييم ‌و‌ با‌ ‌آن كه‌ با‌ ما‌ دشمنى ورزيده آشتى نماييم، ولى زنهار نه ‌آن كس كه‌ براى تو‌ با‌ او‌ دشمنى شده چرا كه‌ وى دشمنى است كه‌ ما‌ با‌ وى دوستى نمى ورزيم ‌و‌ گروهى است كه‌ با‌ وى صفاى دل نمى يابيم. ‌و‌ ما‌ را‌ توفيق ده‌ كه‌ در‌ اين ماه با‌ اعمال پاكيزه اى كه‌ ما‌ را‌ از‌ گناهان بر‌ كنار مى دارد

̶    به تو‌ تقرب جوييم ‌و‌ از‌ تكرار عيوب در‌ اين ماه حفظ فرمايى بگونه اى كه‌ هيچيك از‌ فرشتگان تو‌ طاعتى در‌ پيشگاه تو‌ بجاى نياورد جز آنكه از‌ طاعت، كمتر باشد ‌و‌ در‌ تقرب به‌ پايه ‌ى‌ تقرب ما‌ نرسد.

̶    بار خدايا! به‌ حق اين ماه ‌و‌ به‌ حق هر‌ كس كه‌ در‌ اين ماه- از‌ آغاز تا‌ پايان- سر‌ بر‌ آستانت سوده چه پيامبر ‌و‌ چه فرشته ‌ى‌ مقرب يا‌ بنده ‌ى‌ نيكوكار برگزيده ات، كه‌ درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش، ما‌ را‌ در‌ اين ماه به‌ كرامتى كه‌ به‌ دوستانت وعده فرمودى سزاوار فرما ‌و‌ آنچه را‌ كه‌ براى كوشندگان در‌ طاعتت مقرر فرموده اى براى ما‌ معين فرماى ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ زمره ‌ى‌ آنهايى درآور كه‌ در‌ خور والاترين پايه ‌ى‌ رحمت تواند.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ انحراف از‌ يگانگى تو‌ ‌و‌ كوتاهى در‌ ستايش ‌و‌ دودلى در‌ دين ‌و‌ كورى از‌ راه ‌و‌ اهمال در‌ تكريم ‌و‌ گول خوردن از‌ شيطان رانده شده كه‌ دشمن توست، دور فرماى.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ از‌ آنجا كه‌ در‌ هر‌ شبى از‌ شبهاى همين ماه بندگانى اند كه‌ فيض عفوت آنها را‌ آزاد مى گرداند ‌و‌ ايشان را‌ كرم تو‌ عفو مى كند، پس‌ ما‌ را‌ از‌ جمله ‌ى‌ همين بندگان قرار ده‌ ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ بهترين اهل ‌و‌ ياران اين ماه فرماى.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ با‌ داخل شدن ماه در‌ پرده ‌ى‌ محاق از‌ گناهان ما‌ نيز بكاه ‌و‌ با‌ رسيدن سلخ پى آمدهاى گناهان ما‌ را‌ فرو ريز، به‌ گونه اى كه‌ با‌ رفتن ‌آن ما‌ را‌ نيز از‌ خطاها پيراسته ‌و‌ گناهان ما‌ را‌ فرو گذاشته باشى.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ اگر در‌ اين ماه به‌ انحراف گراييم ما‌ را‌ متعادل فرماى ‌و‌ اگر گرايش بسوى كجى نماييم ما‌ را‌ مستقيم كن ‌و‌ اگر دشمن تو‌ شيطان ما‌ را‌ احاطه كند ما‌ را‌ از‌ چنگ وى برهان.

̶    بار الها! اين ماه را‌ آكنده به‌ نيايش ما‌ فرماى ‌و‌ اوقات ‌آن را‌ با‌ نيايش ما‌ بياراى ‌و‌ روز هنگام ‌آن را‌ با‌ روزه داشتن ‌آن ‌و‌ شب ‌آن را‌ با‌ نماز ‌و‌ عجز ‌و‌ نياز به‌ سوى تو، ‌و‌ فروتنى براى تو‌ ‌و‌ خوارى در‌ برابرت، يارى ده‌ تا‌ مبادا آنكه روزش بر‌ ما‌ به‌ غفلت ‌و‌ شبش به‌ كوتاهى بر‌ ما‌ گواهى دهد.

̶    بار الها! ما‌ را‌ در‌ ديگر ماهها ‌و‌ روزها، تا‌ وقتى كه‌ به‌ ما‌ عمر مى دهى، همين گونه بدار ‌و‌ از‌ زمره ‌ى‌ بندگان صالح خود قرار ده‌ كه‌ بهشت را‌ جاودانه به‌ ميراث مى برند ‌و‌ در‌ ‌آن جاويدانند ‌و‌ از‌ آنهايى قرار بده كه‌ آنچه را‌ بايد ادا كنند ادا مى كنند ‌و‌ باز هم دل آنها بيمناك است چرا كه‌ بسوى پروردگار خود باز مى گردند ‌و‌ از‌ آنهايى كن كه‌ در‌ مبادرت به‌ كارهاى خير شتاب مى ورزند ‌و‌ بر‌ يكديگر پيشى مى جويند.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش، ‌و‌ در‌ هر‌ زمان ‌و‌ در‌ هر‌ حال به‌ شماره ‌ى‌ رحمتى كه‌ بر‌ هر‌ كس فرستاده اى ‌و‌ چندين برابر آنها ‌و‌ باز هم با‌ اضعافى كه‌ جز تو‌ كس تواناى شمارش كردن ‌آن را‌ ندارد، زيرا كه‌ تو‌ هر‌ چه را‌ اراده فرمايى به‌ جاى خواهى آورد
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo