دعا در‌ رفع گرفتارى ‌و‌ فروبستگى كارها

̶    بار الها! همانا تو‌ مرا به‌ كارى واداشته اى كه‌ تو‌ خود بيشتر از‌ من‌ بر‌ ‌آن سيطره دارى ‌و‌ توانايى تو‌ بر‌ ‌آن كار ‌و‌ بر‌ خود من‌ بيشتر از‌ توان من‌ است، پس‌ از‌ امكانات نفس من‌ ‌آن را‌ به‌ من‌ ببخش كه‌ مايه ‌ى‌ خشنودى تو‌ مى گردد ‌و‌ از‌ نفس من‌ در‌ عين عافيت ‌آن بستان كه‌ مايه ‌ى‌ رضاى تو‌ باشد.

̶    بار خدايا! مرا تاب تلاش نمانده ‌و‌ شكيبايى در‌ بلا ‌و‌ قدرت در‌ تنگدستى نيست، پس‌ مباد آنكه روزيم را‌ از‌ من‌ بازگيرى ‌و‌ مرا سربار بر‌ ديگر آفريده هايت كنى، بلكه تو‌ خود به‌ تنهايى نيازم را‌ بر‌ آورده فرما ‌و‌ كارم را‌ بر‌ عهده گير ‌و‌ به‌ سويم نگر

̶    و به‌ همه ‌ى‌ كارهايم مستقيما نظر افكن، چرا كه‌ اگر تو‌ مرا به‌ خود واگذارى از‌ برآوردن ‌آن ناتوان باشم ‌و‌ جانب مصلحت را‌ در‌ ‌آن بر‌ پا ندارم ‌و‌ هر‌ آينه اگر مرا به‌ خلق خود وانهى بر‌ من‌ روى ترش سازند ‌و‌ اگر مرا زير چتر خويشانم قرار دهى محرومم گردانند، ‌و‌ چون عطا كنند، عطايى اندك ‌و‌ تنك مايه دهند ‌و‌ بر‌ من‌ منتى بسيار ‌و‌ نكوهشى فراوان بار كنند.

̶    پس، اى خدا! تو‌ را‌ به‌ فزون بخشيت سوگند كه‌ مرا بى نياز فرما ‌و‌ تو‌ را‌ به‌ بزرگيت كه‌ آب به‌ جويم باز آر ‌و‌ دست ‌و‌ بالم را‌ باز فرما ‌و‌ به‌ توانگرى خويش مرا بسنده باش!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا از‌ رشگ پاك ساز ‌و‌ از‌ گناهان باز دار ‌و‌ از‌ ارتكاب محارم پرهيز بخش ‌و‌ در‌ مبادرت به‌ گناهان مرا دلير مفرما ‌و‌ دلم را‌ در‌ هواى خود به‌ پرواز در‌ آور تا‌ بر‌ هر‌ چه از‌ تو‌ مى رسد خرسند گردم ‌و‌ در‌ آنچه روزيم مى بخشى بركت عطا كن ‌و‌ نيز در‌ هر‌ چه بر‌ من‌ ارزانى مى دارى همان كن ‌و‌ مرا در‌ همگى حالاتم محفوظ ‌و‌ در‌ كنف حفظ ‌و‌ حمايت ‌و‌ در‌ پناه ‌و‌ در‌ زينهار خويش مستور ‌و‌ ممنوع قرار ده!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا به‌ انجام هر‌ طاعتى كه‌ بر‌ من‌ فرض كرده اى يا‌ مرا در‌ ارتباط با‌ آفريده هايت در‌ انجام ‌آن ملزم فرموده اى توفيق ده،

̶    هر چند در‌ انجامش بدن من‌ اظهار ناتوانى كند ‌و‌ نيرو ‌و‌ توان من‌ در‌ مبادرت بدان كوتاهى ورزد يا‌ وضع مالى من‌ فراخى ‌آن تحمل نكند يا‌ دستم بدان نرسد، خواه ‌آن وظيفه را‌ در‌ ياد داشته يا‌ به‌ دست فراموشى سپرده باشم. پس‌ ‌آن را‌ به‌ عطاى گرانقدر ‌و‌ رحمت ‌و‌ فراوانى آنچه در‌ نزد توست ادا فرما چرا كه‌ تو‌ فراخ بخش كريمى، تا‌ چيزى از‌ ‌آن بر‌ گردن من‌ باقى نماند تا‌ اراده فرمايى كه‌ در‌ روز ديدارت پروردگارا از‌ نيكيهاى من‌ بكاهى يا‌ بر‌ بديهايم بيفزايى.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا ‌آن رغبت بخش تا‌ كار ترا براى آخرتم به‌ انجام رسانم تا‌ آنجا كه‌ صدق اين معنا را‌ در‌ دل خويش احساس كنم ‌و‌ بى ميلى در‌ كار دنياى من‌ بر‌ من‌ چيره گردد ‌و‌ باز تا‌ آنجا كه‌ با‌ شوق تمام مبادرت به‌ كارهاى نيك كنم ‌و‌ از‌ كارهاى بد به‌ سبب ترس از‌ كيفر ايمن مانم ‌و‌ مرا نورى ببخش كه‌ در‌ پرتو ‌آن در‌ ميان مردم راه نوردم ‌و‌ در‌ تاريكيها هدايت يابم ‌و‌ از‌ بركت روشنى ‌آن از‌ هر‌ چه ترديد ‌و‌ شبهه است برهم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ترس اندوه عذاب ‌و‌ شوق وعده ‌ى‌ ثواب را‌ روزى من‌ گردان تا‌ لذت آنچه براى ‌آن تو‌ را‌ مى خوانم ‌و‌ غصه ‌ى‌ آنچه را‌ كه‌ از‌ ‌آن به‌ تو‌ پناه مى برم دريابم.
̶    اى خداى من! تو‌ آنچه را‌ كه‌ مايه ‌ى‌ اصلاح كار دنياى من‌ ‌و‌ آخرت من‌ است نيك مى دانى، پس‌ از‌ سر‌ مهر به‌ بر‌ آوردن نيازهايم عنايت ورز. بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ترس غم عذاب ‌و‌ اشتياق وعده ‌ى‌ ثواب را‌ روزى من‌ گردان تا‌ لذت آنچه كه‌ ترا براى ‌آن مى خوانم ‌و‌ غم آنچه را‌ كه‌ از‌ ‌آن به‌ تو‌ پناه مى برم نيك دريابم.

̶    بار خدايا! مسلما تو‌ آنچه را‌ كه‌ مايه ‌ى‌ صلاح كار دنيا ‌و‌ آخرت من‌ است نيك مى دانى پس‌ از‌ سر‌ مهر نيازهاى مرا برآور!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ آنگاه كه‌ در‌ شكرانه ‌ى‌ تو‌ كوتاهى مى ورزم ‌و‌ در‌ حال آسودگى ‌و‌ سختى ‌و‌ تندرستى ‌و‌ بيمارى در‌ آنچه به‌ من‌ كرم فرموده اى از‌ در‌ قصور در‌ مى آيم، اعتراف به‌ حقيقت را‌ بر‌ من‌ ارزانى دار تا‌ در‌ هنگام بيم ‌و‌ امن ‌و‌ خشنودى ‌و‌ خشم ‌و‌ زيان ‌و‌ سود، جوهر خشنودى ‌و‌ اطمينان خاطر را‌ در‌ رابطه با‌ تو‌ نيك احساس كنم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ سينه ‌ى‌ مرا از‌ رشگ تهى فرما، به‌ گونه اى كه‌ بر‌ هيچيك از‌ بندگانت كه‌ درباره ‌ى‌ آنها احسان كرده اى حسد نبرم، تا‌ آنجا كه‌ چون ببينم كه‌ به‌ يكى از‌ بندگانت در‌ دين ‌و‌ دنيا ‌و‌ تندرستى ‌و‌ پرهيز ‌و‌ غنا ‌و‌ رفاه نعمتى داده اى، من‌ نيز از‌ تو‌ ‌و‌ به‌ يارى تو‌ آرزوى برتر از‌ ‌آن را‌ كنم، اى خداى بى شريك بى همال!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ به‌ من‌ خويشتن دارى از‌ خطايا ‌و‌ پرهيز از‌ لغزشها چه در‌ حالت خشنودى ‌و‌ خشم، در‌ دنيا ‌و‌ آخرت، روزى فرما به‌ گونه اى كه‌ در‌ برابر آنچه از‌ آنان، چه دشمن ‌و‌ چه دوست، بر‌ من‌ وارد مى آيد حال يكسان داشته باشم، ‌و‌ چنان گرم طاعت تو‌ باشم كه‌ خشنودى ترا بر‌ هر‌ چه جز ‌آن است ترجيح دهم، به‌ قسمى كه‌ دشمن از‌ ظلم ‌و‌ جور من‌ در‌ امان ماند ‌و‌ دوست من‌ از‌ تمايل بى جا ‌و‌ انحطاط هوسناكانه ‌ى‌ من‌ نوميد گردد،

̶    و مرا از‌ زمره ‌ى‌ كسانى قرار ده‌ كه‌ تو‌ را‌ با‌ اخلاص تمام در‌ حين رفاه چون نيك دلان درمانده با‌ دعا ياد مى كنند، آرى تويى ستوده صفات بزرگوار
.

..........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo