نيايش هنگام بامداد ‌و‌ شامگاه

̶    سپاس خدايى را‌ كه‌ شب ‌و‌ روز را‌ به‌ نيروى خويش پديد آورد

̶    و ميان ‌آن دو، به‌ قدرت خويش، امتياز گذاشت 

̶    و براى هر‌ يك از‌ ‌آن دو‌ حدى محدود ‌و‌ زمانى حساب شده مقرر فرمود

̶    و هر‌ يكى از‌ ‌آن دو‌ را‌ در‌ ‌آن يكى اندر آورد ‌و‌ براى تامين روزى بندگان ‌و‌ نشو ‌و‌ نماى ايشان اندازه گيرى به‌ عمل آورد

̶    به گونه اى كه‌ شب را‌ براى آنها مقرر فرمود تا‌ از‌ گير ‌و‌ دار خستگى ‌و‌ جنب ‌و‌ جوش درد سر‌ دهنده بياسايند ‌و‌ ‌آن را‌ چون جامه اى قرار داد تا‌ آنكه هنگام غنودن ‌و‌ راحت در‌ پوشند تا‌ موجب رفع خستگى ‌و‌ تجديد قوا ‌و‌ وسيله ‌ى‌ بهره بردارى از‌ لذت ‌و‌ شهوت شبانگاهى باشد

̶    و روز را‌ براى ايشان روشنى بخش آفريد تا‌ در‌ جستجوى فضل ‌و‌ نعمت الهى پردازند ‌و‌ روزى او‌ را‌ به‌ دست آرند ‌و‌ در‌ زمين خدا به‌ گشت ‌و‌ گذار پردازند تا‌ از‌ نعمت هاى اين جهانى برخوردار گردند ‌و‌ هم به‌ تدارك زندگانى آينده پردازند

̶    و بدينوسيله خداوند كار ايشان را‌ به‌ صلاح مى آورد ‌و‌ از‌ كردارهايشان آگاه مى گردد ‌و‌ مشاهده مى كند كه‌ گاه طاعت ‌و‌ هنگام اداى واجبات به‌ چه نحو مبادرت مى ورزند تا‌ بدكاران را‌ به‌ كيفر بد رساند ‌و‌ نيكان را‌ پاداش خوش دهد.

̶    بار الها! سپاس تو‌ راست كه‌ پرده ‌ى‌ ظلمانى شب را‌ به‌ روشنايى صبحگاهان شكافتى ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ روشنى روز بهره مند گردانيدى ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ مصادر روزى آگاهانيدى ‌و‌ از‌ پيشامدهاى ناگوار مصون داشتى.

̶    صبح كرديم ‌و‌ همه ‌ى‌ اشياء صبح كردند چه در‌ آسمان ‌و‌ چه در‌ زمين ‌و‌ آنچه را‌ كه‌ در‌ هر‌ دو‌ آنها پراكنده كرده اى، چه ساكن ‌و‌ چه جنبنده، چه ثابت ‌و‌ چه سيار ‌و‌ چه در‌ هوا ‌و‌ چه در‌ ناف زمين،

̶    همه صبح كرديم در‌ حالى كه‌ در‌ چنگ تصرف توايم ‌و‌ در‌ تحت ملكيت ‌و‌ سيطره ‌ى‌ تو‌ قرار داريم ‌و‌ مشيت تو‌ ما‌ را‌ به‌ هم مى پيوندد ‌و‌ به‌ فرمان تو‌ رتق ‌و‌ فتق امور مى كنيم 

̶    و در‌ هر‌ چه از‌ ما‌ برمى آيد جز آنچه تو‌ فرمان داده اى ‌و‌ از‌ انجام كار نيك جز آنچه تو‌ بخشيده اى چيزى در‌ اختيار ما‌ نيست،

̶    و اين روزى تازه ‌و‌ بر‌ ما‌ گواهى آماده است. اگر در‌ نيكى كوشيم ما‌ را‌ با‌ سپاس بدرود مى كند ‌و‌ اگر بدى كنيم با‌ نكوهش از‌ ما‌ جدا مى گردد.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ همصحبتى شايسته ‌ى‌ چنين روزى را‌ بر‌ ما‌ ارزانى دار ‌و‌ مگذار كه‌ ما‌ ‌آن را‌ ترك گوييم در‌ حالى كه‌ مرتكب گناهى كوچك يا‌ بزرگ شده باشيم.

̶    و ‌آن را‌ آكنده از‌ كارهاى نيك ‌و‌ خالى از‌ هر‌ گونه زشتكارى فرما ‌و‌ چه صبحش ‌و‌ چه بعد از‌ ظهرش را‌ مشحون از‌ شكر ‌و‌ پاداش ‌و‌ ذخيره ‌ى‌ خير ‌و‌ فضل ‌و‌ احسان فرماى.

̶    بار الها! چنان فرماى كه‌ كاتبان اعمال ما‌ از‌ درج كارهاى بد ما‌ در‌ رنج نيفتند، نامه هاى عمل ما‌ را‌ از‌ نيكيها آكنده فرماى ‌و‌ ما‌ را‌ نزد ‌آن فرشتگان با‌ زشتكاريهايمان رسوا مگردان!

̶    بار الها! در‌ هر‌ ساعتى از‌ ساعات اين روز براى ما‌ بهره ‌ى‌ نيكى از‌ بندگان خود ‌و‌ نصيبى از‌ شكرانه ‌و‌ گواه راستينى از‌ فرشتگانت براى ما‌ مقرر دار!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ پيش رو‌ ‌و‌ پشت سر‌ ‌و‌ سمت راست ‌و‌ چپ ‌و‌ از‌ هر‌ سو نگاهبان باش! بدانگونه كه‌ از‌ معصيت تو‌ در‌ امان باشيم ‌و‌ به‌ فرمانبرى تو‌ راه يابيم ‌و‌ جمله را‌ در‌ راه محبت تو‌ به‌ كار بريم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ اين روز ‌و‌ اين شب، در‌ اجراى خير ‌و‌ اجتناب از‌ شر ‌و‌ شكر نعمتها ‌و‌ اتباع سنها ‌و‌ اجتناب از‌ بدعتها ‌و‌ دستور به‌ نيكى ‌و‌ باز داشتن از‌ كار زشت ‌و‌ حمايت از‌ اسلام ‌و‌ نكوهش باطل ‌و‌ خوار گردانيدن ‌آن ‌و‌ يارى حق ‌و‌ بزرگ شمردن ‌آن ‌و‌ راهبرى گمراه ‌و‌ يارى ناتوان ‌و‌ فريادرسى از‌ ستمديده توفيق عنايت فرماى!

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ اين روز را‌ فرخنده ترين روزى قرار ده‌ كه‌ دريافته ايم ‌و‌ نيكوترين همدمى كه‌ صحبتش گرفته ايم ‌و‌ بهترين وقتى كه‌ در‌ ‌آن به‌ سر‌ آورده ايم.

̶    و ما‌ را‌ از‌ خشنودترين بندگانى قرار ده‌ كه‌ شب ‌و‌ روز بر‌ آنها گذشته ‌و‌ از‌ جمله سپاسگزارترين آنان در‌ برابر نعمتهائى كه‌ بدانها ارزانى داشته اى ‌و‌ ثابت قدمترين ايشان در‌ رابطه با‌ شرايع خود ‌و‌ خوددارترين آنها از‌ منهياتى كه‌ ايشان را‌ از‌ آنها برحذر داشته اى، قرار ده.

̶    بار الها! همانا كه‌ من‌ تو‌ را‌ به‌ شهادت مى گيرم ‌و‌ شهادت تو‌ بسنده است ‌و‌ آسمان تو‌ ‌و‌ ساكنانش ‌و‌ زمين تو‌ ‌و‌ ساكنانش ‌و‌ ‌آن فرشتگانى كه‌ در‌ ‌آن دو‌ مسكن داده اى ‌و‌ ديگر آفريدگانت را‌ در‌ اين روز ‌و‌ اين ساعت ‌و‌ اين شب ‌و‌ در‌ مكانى كه‌ من‌ هستم به‌ شهادت مى گيرم كه‌ همانا من‌ گواهى مى دهم كه‌ تويى تو‌ كه‌ جز تو‌ خداى ديگر نيست ‌و‌ تويى به‌ پا دارنده ‌ى‌ انصاف كه‌ در‌ حكم خود عادلى ‌و‌ به‌ بندگان مهربان ‌و‌ دارنده ‌ى‌ ملك هستى ‌و‌ رحيم به‌ خلقى،

̶    و گواهى مى دهم كه‌ محمد بنده ‌و‌ فرستاده ‌و‌ بر‌ گزيده ‌ى‌ آفريدگان توست. بار رسالت خود را‌ بر‌ دوش او‌ نهادى ‌و‌ وى به‌ خوبى ادا كرد ‌و‌ وى را‌ فرمان دادى كه‌ به‌ امتش اندرز دهد ‌و‌ وى به‌ نصيحت پرداخت.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، بيش از‌ آنچه بر‌ كسى از‌ ميان آفريدگانت بر‌ وى درود فرستاده اى ‌و‌ از‌ جانب ما‌ كامل ترين پاداشى را‌ كه‌ بر‌ يكى از‌ بندگانت يا‌ يكى از‌ پيامبرانت از‌ امت وى داده اى به‌ او‌ پاداش ده‌ 

̶    چرا كه‌ تو‌ خود بخشنده ‌ى‌ نعمت بزرگ ‌و‌ آمرزشگر گناه ستركى ‌و‌ تو‌ خود از‌ هر‌ مهربان مهربان ترى. درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان پاك، طاهر، نيكخواه ‌و‌ نجيب وى
.

..............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo