نيايش درباره ‌ى‌ خود ‌و‌ دوستانش

̶    اى ‌آن كه‌ شگفتى هاى بزرگيت پايان پذير نيست، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ گرايش نادرست درباره ‌ى‌ عظمتت بازدار،

̶    و اى آنكه مدت پادشاهيت را‌ نهايتى نيست، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ گردن هاى ما‌ را‌ از‌ قيد كيفر خويش آزاد فرماى،

̶    و اى ‌آن كه‌ گنجينه هاى رحمتت فناپذير نيست، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ رحمت خويش بهره اى كرم فرماى،

̶    و اى ‌آن كه‌ ديدگان را‌ تاب ديدارت نيست، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ آستان قرب خود نزديك فرماى،

̶    و اى ‌آن كه‌ در‌ برابر قدر ‌و‌ منزلت تو‌ هر‌ قدر ‌و‌ منزلتى ناچيز مى نمايد، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى ‌و‌ ما‌ را‌ نزد خود گرامى دار،

̶    و اى ‌آن كه‌ در‌ پيشگاهت كنه اخبار هويداست، درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى ‌و‌ ما‌ را‌ نزد خود رسوا مگردان.

̶    بار خدايا! ما‌ را‌ با‌ دهش خود از‌ بخشش بخشندگان بى نياز گردان ‌و‌ با‌ پيوند خود ما‌ را‌ از‌ هراس قطع رابطه با‌ ديگران كفايت فرماى تا‌ با‌ وجود دهش تو‌ به‌ بخشش ديگرى تمايل نورزيم ‌و‌ با‌ وجود احسان تو‌ از‌ كس نهراسيم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ به‌ سود ما‌ تدبير كن نه بر‌ زيان ما، ‌و‌ به‌ سود ما‌ ترفند به‌ كار بر‌ نه بر‌ زيان ما.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ خشم خود نگاهدار ‌و‌ در‌ پناه خود سپار ‌و‌ به‌ سوى خود رهنمون شو ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ خود دور مفرماى زيرا هر‌ كه‌ را‌ تو‌ نگاهبانى به‌ سلامت ماند ‌و‌ ‌آن كه‌ را‌ تو‌ هدايت كنى بداند ‌و‌ هر‌ كس را‌ كه‌ تو‌ به‌ سوى خويش نزديك كنى بهره مند گردد.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ قهر روزگار ‌و‌ شر دامهاى شيطان ‌و‌ تلخى هيبت سلطان نگاه دار.

̶    بار الها! هر‌ كه‌ بى نيازى يافته به‌ فضل نيروى تو‌ يافته، پس‌ درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ بى نياز گردان ‌و‌ همانا دهندگان از‌ سرشارى عطاى تو‌ مى بخشند. درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، پس‌ به‌ ما‌ عطا فرماى ‌و‌ همانا راه يافتگان از‌ پرتو نور ذات تو‌ راه مى يابند، ‌و‌ درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ هدايت كن.

̶    بار خدايا! ‌آن كس را‌ كه‌ تو‌ يارى دهى خوار گردانيدن خواركنندگان وى را‌ زيانى نرساند ‌و‌ ‌آن كس را‌ كه‌ تو‌ دهش فرمايى منع امساك كنندگان از‌ وى نكاهد ‌و‌ هر‌ كس را‌ كه‌ تو‌ راه نمايى گمراه گرى گمراه سازندگان از‌ راه به‌ در‌ نبرد.

̶    درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ گزند بندگانت بازدار ‌و‌ با‌ دهش خويش از‌ جز خود بى نياز فرماى ‌و‌ در‌ پرتو ارشاد خويش ما‌ را‌ به‌ راه حق راه نمايى كن.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ سلامت دلهاى ما‌ را‌ در‌ ياد كرد شكوه خويش ‌و‌ آسايش تن هاى ما‌ را‌ در‌ شكرانه ‌ى‌ دهش خود ‌و‌ گويايى زبانهاى ما‌ را‌ در‌ وصف آنچه بر‌ ما‌ منت نهاده اى قرار ده.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ آنهايى قرار ده‌ كه‌ دعوت كننده به‌ سوى تواند ‌و‌ از‌ راهبرانى كن كه‌ به‌ جانب تو‌ راهبرى مى كنند ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ زمره ‌ى‌ خاص الخاص خود قرار ده، اى مهربانترين مهربانان
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo