header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1888
3761
62907850
اوقات شرعی

نيايش ‌به‌ هنگام پگاه ‌و‌ شامگاه

دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام ‌به‌ هنگام پگاه ‌و‌ شامگاه  


•    سپاس خداى ‌را‌ ‌كه‌ ‌به‌ نيرويش ‌شب‌ ‌و‌ روز ‌را‌ سامان داد.
•    و ‌به‌ توانش ميانشان تفاوت نهاد.
•    و براى ‌هر‌ ‌يك‌ حدى محدود ‌و‌ زمانى معلوم قرار داد.
•    به تقديرش ‌از‌ يكى ‌مى‌ كاهد ‌و‌ ‌بر‌ ديگرى ‌مى‌ افزايد، ‌تا‌ بندگانش ‌را‌ توان كسب روزى ‌و‌ امكان پرورش باشد.

•    شب ‌را‌ آفريد ‌تا‌ بندگانش ‌در‌ ‌آن‌ ‌از‌ رنج ‌و‌ تلاش بياسايند، ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ پوششى گرداند ‌تا‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ خواب رفته بيارامند: تنشان بدان آسوده شود ‌و‌ نيرو گيرد ‌و‌ خود ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ لذت ‌و‌ كاميابى رسند.

•    روز ‌را‌ آفريد ‌تا‌ ‌در‌ روشنى ‌اش‌ فضل واحسانش ‌را‌ فرا جويند، ‌و‌ روزيش ‌را‌ ‌به‌ دست آرند، ‌و‌ ‌در‌ زمين خدا ‌به‌ سير وسفر بپردازند، ‌تا‌ ‌هم‌ ‌از‌ سود اين جهان زود گذر بهره ‌ور‌ شوند، ‌و‌ ‌هم‌ سعادت ‌آن‌ جهان ماندگار رابه چنگ آرند.

•    خداوند بدين گونه كار مردمان ‌را‌ ‌به‌ صلاح آرد ‌و‌ ‌از‌ كارهايشان آگاه ‌مى‌ گردد، ‌و‌ ‌مى‌ نگرد ‌كه‌ گاه فرمانبرداريش چگونه اند، ‌و‌ واجبات ‌را‌ چگونه ‌به‌ جاى آرند، ‌و‌ احكامش ‌را‌ چگونه ‌به‌ اجرا گذرند، ‌تا‌ بدكارن بدانچه مرتكب شده اند ‌و‌ نكوكاران ‌به‌ نيكى جزا يابند.

•    بار خدايا، سپاست باد ‌كه‌ سپيده ‌ى‌ پگاه ‌را‌ آشكارا ساختى، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ فروغ روز بهره ‌ور‌ فرمودى، ‌و‌ جايگاههاى كسب روزى ‌را‌ ‌به‌ ‌ما‌ نمودى، ‌و‌ ‌از‌ پيشامدهاى ناگوار ‌در‌ امانمان داشتى، ‌ما‌ ‌و‌ همه ‌ى‌ چيزها ‌كه‌ ‌در‌ قبضه ‌ى‌ قدرت توست.

•    اينك ‌به‌ بامداد ‌در‌ آمديم: ‌از‌ آسمان ‌و‌ زمين ‌و‌ آنچه ‌در‌ آنها نهاده اى، ‌از‌ آرميده ‌و‌ جنبنده ‌و‌ ايستاده ‌و‌ رونده، ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌در‌ هواست، ‌و‌ آنچه ‌در‌ زمين است.

•    همه ‌به‌ بامداد ‌در‌ آمديم ‌و‌ همه ‌در‌ قبضه ‌ى‌ قدرت توايم، توانايى ‌و‌ فرمانروايى ‌ات‌ ‌ما‌ ‌را‌ فرا گرفته است، خواست ‌و‌ ارده ‌ات‌ ‌ما‌ ‌را‌ گرد آورده ‌و‌ ‌به‌ فرمانت ‌به‌ ‌هر‌ سوى ‌مى‌ رويم، ‌و‌ ‌به‌ تدبيرت ‌به‌ كار مشغوليم.

•    ما ‌را‌ ‌جز‌ آنچه مقررمان داشته ‌اى‌ كارى، ‌و‌ ‌جز‌ آنچه عطايمان كرده ‌اى‌ سودى نيست.

•    اين بامدادى است تازه رسيده، ‌و‌ روزى است ‌نو‌ دميده، ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ ‌به‌ گواهى نشسته، اگر نيكى كنيم ‌با‌ ستايش ‌ما‌ ‌را‌ بدرود گويد، ‌و‌ اگر بدى كنيم ‌به‌ نكوهش ‌از‌ ‌ما‌ جدا شود.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد وخاندانش درود فرست ‌و‌ روزى ‌ما‌ ‌كن‌ ‌كه‌ براى اين روز همراه خوبى باشيم، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ نگه دار ‌كه‌ ‌به‌ نافرمانى، ‌يا‌ ارتكاب گناهى كوچك ‌يا‌ بزرگ، ‌به‌ بدى تركش گوييم.

•    خداوندا، ‌و‌ پگاه ‌و‌ شمگاهش ‌را‌ سرشار ‌از‌ سپاس ‌و‌ ستايش، پاداش ‌و‌ آمرزش، ‌و‌ نيكى ‌و‌ بخشايش گردان.

•    بار خدايا، رنج ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ گراميان نويسنده آسان گردان، ‌و‌ ‌از‌ حسنات ‌و‌ نيكى ‌ها‌ پرساز كارنامه هايمان، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ نزد آنان ‌به‌ كردار ناپسند خوار مگردان.

•    بار خدايا، ‌در‌ ‌هر‌ ساعت ‌از‌ ساعتهاى امروز، ‌ما‌ ‌را‌ بهره ‌اى‌ قرار ‌ده‌ ‌از‌ پرستشت،نصيبى ‌از‌ سپاسگزاريت، ‌و‌ گواه راستينى ‌از‌ فرشتگانت.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد وخاندانش درود فرست، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ پيش ‌رو‌ ‌و‌ پشت سر، ‌و‌ ‌از‌ ‌دو‌ سوى راست ‌و‌ چپ، محافظت فرما، ‌آن‌ سان ‌كه‌ ‌از‌ نافرمانيت ‌در‌ امان مانيم، ‌و‌ راه ‌به‌ اطاعتت يابيم، ‌و‌ ‌با‌ محبت ‌و‌ عشقت ‌به‌ كار پردازيم.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ اين روز ‌و‌ اين شب، ‌و‌ ‌هر‌ روز ديگر، ‌به‌ انجام كارهاى نيك دور ‌از‌ كارهاى ناپسند، ‌و‌ سپاسگزارى نعمت ‌ها‌ ‌و‌ پيروى ‌از‌ سنت ها، ‌و‌ دورى ‌از‌ بدعت ها، ‌و‌ فرمان ‌به‌ نيكى، ‌و‌ نكوهش ‌از‌ بدى، ‌و‌ پاسداشت اسلام، ‌و‌ بدگويى ‌و‌ خوار داشت باطل، ‌و‌ يارى ‌حق‌ وگراميداشت آن، ‌و‌ راهنمايى گمراهان ‌و‌ يارى ناتوانان، ‌و‌ فرياد رسى ستمديدگان، موفق دار.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ اين روز ‌را‌ براى ‌ما‌ مبارك ترين روزى گردان ‌كه‌ ديده ايم، ‌و‌ بهترين همراهى ‌كه‌ ‌با‌ ‌آن‌ همراه شده ايم، ‌و‌ بهترين وقتى ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌سر‌ برده ايم.

•    و ‌از‌ ميان بندگانت ‌كه‌ ‌شب‌ ‌و‌ روز ‌بر‌ آنان ‌مى‌ گذرد، ‌ما‌ ‌را‌ خشنودترين كسان گردان، ‌از‌ سپاسگزارترين كسانى ‌كه‌ ‌از‌ نعمت هابت بهره برده اند، ‌و‌ پايدارترين كسانى ‌كه‌ ‌به‌ آيينت ره سپرده اند، ‌و‌ بيمناكترين كسان ‌كه‌ ‌از‌ نافرمانيت پرهيز كرده اند.

•    بار خدايا، ‌تو‌ ‌را‌ گواه ‌مى‌ گيرم- ‌و‌ ‌تو‌ گواهى ‌را‌ بسنده اى- ‌و‌ آسمانت را، ‌و‌ زمينت ‌را‌ ‌و‌ فرشتگان ‌و‌ ديگر آفريدگانت ‌را‌ ‌كه‌ ‌در‌ آنها جاى داده اى، ‌در‌ اين روز ‌و‌ اين زمان، ‌و‌ ‌در‌ اين ‌شب‌ ‌و‌ اين مكان، ‌و‌ گواهى ‌مى‌ دهم: ‌تو‌ خداى يگانه ‌اى‌ ‌و‌ ‌جز‌ ‌تو‌ خدايى نيست، ‌بر‌ ‌پا‌ دارنده ‌ى‌ عدالتى، دادگر ‌در‌ حكومتى، مهربان ‌به‌ بندگانى، فرمانرواى جهانى، بخشايشگر آفريدگانى.

•    و گواهى ‌مى‌ دهم كه: محمد صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم بنده ‌و‌ پيامبر ‌تو‌ ‌و‌ برگزيده ترين آفريدگان توست، ‌وى‌ ‌را‌ ‌به‌ ابلاغ رسالتت برانگيختى، ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ نيكى ابلاغ كرد، فرمانش دادى ‌كه‌ امتش ‌را‌ اندرز دهد، ‌به‌ خوبى اندرز داد.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست، بيشترين درودى ‌كه‌ ‌بر‌ يكى ‌از‌ بندگانت فرستادى، ‌و‌ ‌از‌ سوى ‌ما‌ ‌به‌ ‌وى‌ بهترين چيزى عطا ‌كن‌ ‌كه‌ ‌به‌ يكى ‌از‌ بندگانت عطا كردى، ‌و‌ ‌به‌ ‌وى‌ پاداش ‌ده‌ برترين ‌و‌ گرامى ترين پاداشى ‌كه‌ ‌به‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ پيامبرانت ‌از‌ سوى امتشان دادى.

•    بى گمان اين ‌تو‌ هستى ‌كه‌ نعمت هاى بزرگ ‌مى‌ بخشى ‌و‌ ‌از‌ گناهان بزرگ ‌در‌ ‌مى‌ گذرى، ‌و‌ تويى ‌كه‌ ‌از‌ مهربان مهربانترى.
•    پس، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندان پاك ‌و‌ پاكيزه اش- ‌كه‌ نيكان ‌و‌ برگزيدگانند- درود فرست.

-------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

telegram aparat eitaa

logo