• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1948
3753
62273166

‌و‌ ‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ مكارم اخلاق ‌و‌ كارهاى پسنديده

•    بار خداوندا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش ‌و‌ ايمانم ‌را‌ ‌به‌ كاملترين ايمانها ارتقاء ‌ده‌ ‌و‌ يقينم ‌را‌ برترين يقين ‌ها‌ قرار ‌ده‌ ‌و‌ نيتم ‌را‌ ‌به‌ آخرين ‌حد‌ نيكويى نيت ‌ها‌ رسان ‌و‌ عملم ‌را‌ ‌به‌ نيكوترين اعمال.

•    بارالها ‌به‌ لطف خود نيتم وافر ‌و‌ كامل ساز ‌و‌ باورم ‌را‌ ‌به‌ آنچه نزد توست پابرجا دار ‌و‌ آنچه ‌را‌ تباه كرده ‌ام‌ ‌به‌ نيروى خود اصلاح فرما.

•    بار خدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ كفايت مرا ‌از‌ كارى ‌كه‌ سعى ‌در‌ ‌آن‌ مرا ‌از‌ تو، ‌به‌ خود سرگرم ‌مى‌ سازد، ‌و‌ وادار مرا ‌به‌ كارى ‌كه‌ فرداى قيامت ‌از‌ ‌آن‌ بازپرسيم ‌مى‌ نمايى ‌و‌ روزهاى عمر مرا صرف ‌در‌ ‌آن‌ ‌كن‌ ‌كه‌ براى آنم آفريده اى، ‌و‌ ‌بى‌ نيازم ساز ‌و‌ ‌در‌ روزيت برايم وسعت ‌و‌ فراخى قرار ده.
•    ‌به‌ چشمداشت گرفتارم مكن ‌تا‌ عزيز باشم ‌و‌ ‌به‌ تكبر مبتلايم مساز ‌تا‌ براى ‌تو‌ بنده ‌و‌ رام باشم ‌و‌ عبادتم ‌به‌ خودبينى تباه مساز، ‌و‌ براى مردم ‌بر‌ دستانم خير ‌و‌ نيكى جارى ساز ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ منت باطل مكن ‌و‌ اخلاق والا ‌و‌ پسنديده ‌به‌ ‌من‌ عنايت ‌كن‌ ‌و‌ ‌از‌ فخرفروشى نگاهم دار.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد، ‌و‌ ‌در‌ ميان مردم مقامم بلند مساز مگر آنكه مرا نزد خويشم همانقدر پست گردانى ‌و‌ عزتى آشكار برايم پديد مياور ‌جز‌ آنكه همان اندازه نزد خويشم فروتنى ‌و‌ خوارى پنهانى پديد آورى.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد، ‌و‌ ‌به‌ هدايتى شايسته بهره مند ‌كن‌ ‌كه‌ آنرا ‌به‌ روش ديگر تغيير ندهم ‌و‌ ‌به‌ راه حقى ‌كه‌ ‌از‌ ‌آن‌ پاى بيرون ننهم ‌و‌ ‌به‌ نيت درستى ‌كه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌شك‌ نكنم، ‌و‌ مادامى ‌كه‌ عمرم صرف ‌در‌ طاعت ‌و‌ پيروى ‌تو‌ باشد ‌بر‌ ‌آن‌ بيفزا، ‌و‌ زمانى ‌كه‌ عمرم چراگاه شيطان گشت جانم بگير ‌و‌ آنرا ‌به‌ سوى خود ران پيش ‌از‌ آنكه دشمنى ‌تو‌ ‌به‌ سوى ‌من‌ پيشى گيرد، ‌يا‌ خشم ‌تو‌ ‌بر‌ ‌من‌ محكم گردد.

•    بارخدايا خصلتى ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ زشت ‌مى‌ دانند برايم باقى مگذار مگر آنكه اصلاحش نمايى، ‌و‌ نيز عيبى ‌به‌ ‌آن‌ سرزنش شوم برايم وامگذار ‌جز‌ آنكه نيكويش فرمايى، ‌و‌ ‌نه‌ كرامتى ‌كه‌ ‌در‌ ‌من‌ ناقص باشد ‌جز‌ آنكه كاملش گردانى.

•    بارالها درود ‌و‌ رحمت فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد، ‌و‌ ‌از‌ كينه توزى ‌به‌ كينه ورزان مرا ‌به‌ محبت خود تغيير مرام ده، واز حسادت كردن ‌به‌ سركشان مرا ‌به‌ مودت خود تبديل حال بخش، ‌و‌ ‌از‌ بدگمانى نيكان ‌به‌ اعتماد ‌و‌ اطمينان، ‌و‌ ‌از‌ دشمنى آشنايان ‌به‌ دوستى، ‌و‌ ‌از‌ بدرفتارى خويشاوندان ‌به‌ خوشرفتارى، ‌و‌ ‌از‌ خوار كردن نزديكان ‌به‌ يارى رساندن، ‌و‌ ‌از‌ دوستى ظاهرى ‌به‌ دوستى واقعى، ‌و‌ ‌از‌ اهانت مصاحبان ‌به‌ آميزش نيكو، ‌و‌ ‌از‌ تلخكامى ‌از‌ خوف دشمنان ‌به‌ شيرينى امنيت تغيير حالم ده.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ برايم دستى توانا عليه آنكه ستم ‌مى‌ كند قرار ده، ‌و‌ زبانى گويا عليه آنكه مجادله ‌مى‌ كند، ‌و‌ پيروزى ‌بر‌ كسى ‌كه‌ دشمنى ‌مى‌ ورزد، ‌و‌ عليه آنكه ‌به‌ ‌من‌ مكر ‌و‌ نيرنگ ‌مى‌ زند حيله ‌اى‌ بخش، ‌و‌ عليه آنكه ‌بر‌ ‌من‌ چيره شود، نيرويى، ‌و‌ براى آنكه دشنامم دهد، تكذيبى، ‌و‌ ‌از‌ آنكه مرا ‌مى‌ ترساند، رهايى، ‌و‌ براى اطاعت كسى ‌كه‌ مرا ‌به‌ راه راست برد ‌و‌ پيروى كسى ‌كه‌ مرا راهنمايى كند توفيقم عنايت فرما.

•    بارخدايا، درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ مرا ‌بر‌ ‌آن‌ دار ‌تا‌ ‌با‌ آنكه ‌به‌ ‌من‌ نيرنگ زده ‌از‌ روى خيرخواهى برخورد كنم، ‌و‌ ‌با‌ كسى ‌كه‌ مرا رانده خوبى كنم، ‌و‌ ‌با‌ آنكه مرا محروم ساخته بخشش كنم، ‌و‌ ‌با‌ كسى ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ بريده پيوند كنم، ‌و‌ برخلاف آنكه ‌از‌ ‌من‌ ‌بد‌ ياد كرده ‌به‌ خوبى ياد كنم، ‌و‌ نيكى ‌را‌ سپاسگزار باشم، ‌و‌ ‌از‌ بدى چشم پوشى كنم.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ مرا ‌به‌ زيور صالحان آراسته فرما، ‌و‌ زينت پرهيزكاران ‌بر‌ ‌من‌ بپوشان: ‌در‌ گسترش عدل ‌و‌ داد، ‌و‌ فروخوردن خشم، ‌و‌ خاموش كردن آتش فتنه ‌و‌ دشمنى، ‌و‌ جمع كردن پراكنده شدگان، ‌و‌ اصلاح بين مردم، آشكار كردن خوبى ها، ‌و‌ پوشانيدن زشتى ‌ها‌ ‌و‌ عيب ها، ‌و‌ نرمخويى ‌و‌ فروتنى ‌و‌ رفتار نيكو ‌و‌ وقار ‌و‌ سنگينى ‌و‌ حسن خلق ‌و‌ سبقت جستن ‌به‌ فضيلت ‌و‌ ايثار احسان ‌و‌ ترك سرزنش ‌و‌ همراهى نكردن ‌به‌ غير مستحق، ‌و‌ گفتن ‌حق‌ ‌هر‌ چند سخت باشد، ناچيز شمردن نيكى ‌از‌ گفتار ‌و‌ رفتارم اگر ‌چه‌ زياد باشد، ‌و‌ بسيار دانستن بدى ‌از‌ حرف ‌و‌ عملم ‌هر‌ چند اندك باشد، ‌و‌ اين همه ‌را‌ ‌به‌ دوام طاعت ‌و‌ فرمان بردن، ‌و‌ همراهى جماعت مسلمانان، ‌و‌ واگذاردن بدعت گزاردن ‌و‌ آنكه ‌به‌ راى ‌و‌ انديشه ساختگى خود عمل ‌مى‌ كند، برايم كامل گردان.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد، ‌و‌ هنگام سالخوردگى وسيع ترين روزيت ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ قرار ده، ‌و‌ هنگام رنج ‌و‌ درماندگى نيرومندترين نيرويت ‌را‌ ‌در‌ ‌من‌ بگذار، ‌و‌ مرا مبتلاى ‌به‌ سستى ‌در‌ عبادتت منما ‌و‌ ‌نه‌ ‌به‌ كورى ‌از‌ راهت ‌و‌ ‌نه‌ ‌به‌ برخوردارى خلاف محبتت ‌و‌ ‌نه‌ ‌به‌ گرد آمدن ‌با‌ كسى ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ جدا شده، ‌و‌ ‌نه‌ ‌به‌ جدا شدن ‌از‌ كسى ‌كه‌ ‌با‌ ‌تو‌ پيوسته.

•    بارخدايا چنانم ‌كن‌ ‌كه‌ ‌در‌ وقت ضرورت ‌و‌ اضطرار ‌به‌ كمك ‌و‌ يارى ‌تو‌ بپاخيزم ‌و‌ ‌در‌ زمان نياز ‌از‌ ‌تو‌ خواهش نمايم، ‌و‌ هنگام ندارى ‌و‌ خوارى ‌به‌ درگاه ‌تو‌ زارى كنم ‌و‌ مرا امتحان مكن ‌به‌ يارى خواستن ‌از‌ غير خودت وقتى ‌كه‌ چاره ‌اى‌ نداشتم، ‌و‌ ‌نه‌ ‌به‌ فروتنى براى درخواست ‌از‌ غير ‌تو‌ زمانى ‌كه‌ فقير شدم ‌و‌ ‌نه‌ ‌به‌ زارى كردن ‌به‌ درگاه غير ‌تو‌ هنگامى ‌كه‌ ترسيدم، ‌كه‌ بدين سبب شايسته ‌ى‌ خوارى ‌و‌ بازداشتن ‌و‌ روى گردانيدنت هستم، ‌اى‌ مهربان ترين مهربانان.

•    بارخدايا آنچه شيطان ‌در‌ دلم القاء ‌مى‌ كند ‌از‌ آرزو ‌و‌ بدگمانى ‌و‌ حسد ‌به‌ ذكر عظمت خويش تبديل ‌كن‌ ‌و‌ ‌به‌ تفكر ‌در‌ قدرتت، ‌و‌ چاره جويى ‌بر‌ دشمنت، ‌و‌ آنچه شيطان ‌بر‌ زبانم جارى ‌مى‌ سازد ‌از‌ سخن زشت ‌يا‌ بيهوده ‌يا‌ ناسزا ‌به‌ آبروى مردم ‌يا‌ شهادت ناحق، ‌يا‌ غيبت مؤمن غايب، ‌يا‌ دشنام شخص حاضر ‌و‌ آنچه شبيه اينهاست ‌را‌ ‌به‌ سخن سپاس ‌و‌ ستايش براى تو، ‌و‌ زياده روى ‌در‌ ثناى تو، ‌و‌ رهسپارى ‌در‌ بزرگداشت تو، ‌و‌ شكرگزارى ‌بر‌ نعمت تو، ‌و‌ اعتراف ‌به‌ احسان تو، ‌و‌ شمارش نعمت هاى خود تبديل فرما.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش ‌و‌ مگذار ‌بر‌ ‌من‌ ستم رود ‌در‌ حاليكه ‌تو‌ ‌به‌ دورى ستم ‌از‌ ‌من‌ توانايى، ‌و‌ مگذار ‌كه‌ ‌من‌ ستم كنم ‌در‌ ‌آن‌ حال ‌كه‌ ‌بر‌ بازداشتنم قادرى، ‌و‌ مرا ‌در‌ گمراهى مگذار ‌در‌ صورتيكه هدايت ‌من‌ البته براى ‌تو‌ امكان پذير است، ‌و‌ مخواه ‌كه‌ فقير بمانم ‌در‌ حاليكه فراخى روزيم ‌از‌ سوى توست، ‌و‌ مپسند ‌كه‌ سركشى كنم ‌در‌ ‌آن‌ حال ‌كه‌ آنچه دارم ‌از‌ جانب توست.

•    بارالها ‌به‌ سوى آمرزشت آمدم، ‌و‌ ‌به‌ سمت عفو ‌و‌ بخششت روى كردم، ‌و‌ ‌به‌ جانب گذشتت اشتياق دارم، ‌و‌ ‌به‌ فضل ‌و‌ احسانت اعتماد كردم، ‌و‌ نزد ‌من‌ چيزى ‌كه‌ باعث آمرزش ‌تو‌ باشد نيست، ‌و‌ ‌نه‌ ‌در‌ عملم چيزى ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ مستحق عفو ‌تو‌ گردم، ‌و‌ برايم بعد ‌از‌ آنكه ‌بر‌ عليه خود حكم نمودم ‌جز‌ فضل ‌و‌ احسانت چيزى نيست، ‌پس‌ درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌بر‌ ‌من‌ تفضل فرما.

•    بارخداوندا مرا ‌به‌ هدايت خود ‌به‌ سخن وادار، ‌و‌ پرهيزگارى ‌را‌ الهامم ده، ‌و‌ ‌بر‌ آنچه پاك ‌تر‌ است موفق ساز، ‌و‌ ‌به‌ آنچه پسنديده ‌تر‌ است بگمار.

•    بارالها مرا ‌به‌ بهترين راه سلوك ده، ‌و‌ چنانم بدار ‌كه‌ ‌بر‌ آئين ‌تو‌ بميرم ‌و‌ زنده شوم.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌به‌ ميانه روى بهره مندم ساز، ‌و‌ ‌از‌ درستكارترين ‌و‌ راهنمايان ‌به‌ خير ‌و‌ بندگان صالح قرارم ده، ‌و‌ رستگارى روز رستاخيز ‌و‌ سلامتى ‌از‌ دوزخ روزيم فرما.

•    بارالها براى خود ‌از‌ نفس ‌من‌ آنچه ‌كه‌ موجب رهايى ‌اش‌ باشد بگير، ‌و‌ براى ‌من‌ ‌از‌ نفسم آنچه ‌را‌ ‌كه‌ باعث اصلاحش شود بگذار، زيرا يقينا نفس ‌من‌ هلاك شود مگر آنكه ‌تو‌ ‌او‌ ‌را‌ حفظ نمايى.

•    بارخداوندا اگر اندوهگين شوم چاره ‌ام‌ تويى، ‌و‌ چون نااميد شوم جاى اميدم تويى، ‌و‌ زمانى ‌كه‌ سخت غمگين شوم ‌از‌ ‌تو‌ فريادرسى خواهم، ‌و‌ جايگزين آنچه ‌از‌ دست رفته ‌و‌ صلاح آنچه تباه شده، ‌و‌ تغيير ‌در‌ آنچه ناپسند داشته ‌اى‌ نزد توست، ‌پس‌ ‌بر‌ ‌من‌ منت گذار ‌به‌ عافيت قبل ‌از‌ بلاء ‌و‌ مصيبت ‌و‌ ‌به‌ توانگرى پيش ‌از‌ طلب كردن، ‌و‌ ‌به‌ راه يافتن قبل ‌از‌ گمراهى، ‌و‌ مرا ‌از‌ آزار بندگان بازدار، ‌و‌ روز معاد ‌به‌ ‌من‌ امنيت بخش، ‌و‌ ‌به‌ ارشادى نيكو راهنمائيم كن.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش ‌و‌ ‌به‌ لطف خود حوادث ‌بد‌ ‌از‌ ‌من‌ بران، ‌و‌ ‌به‌ نعمت خود مرا بپرور، ‌و‌ ‌به‌ كرم خويش اصلاحم كن، ‌و‌ ‌به‌ احسانت مداوايم فرما، ‌و‌ ‌در‌ سايه ‌ى‌ رحمت خويش جايم ده، ‌و‌ لباس خشنوديت بپوشانم، ‌و‌ چون كارها ‌بر‌ ‌من‌ درهم گردد ‌به‌ درست ترين آنها، ‌و‌ چون كردارها ‌به‌ ‌هم‌ شبيه شوند ‌به‌ پاكيزه ترين آنها، ‌و‌ چون آئين ‌ها‌ مخالف ‌هم‌ شوند ‌به‌ پسنديده ترين آنها موفقم دار.

•    بارخدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ تاج خودكفايى ‌بر‌ سرم بگذار، ‌و‌ نشانه ‌ى‌ حس سرپرستى خود ‌بر‌ ‌من‌ بنشان، ‌و‌ هدايتى درست ‌به‌ ‌من‌ بخش، ‌و‌ ‌به‌ فراخى روزى آزمايشم مكن، ‌و‌ زندگى نيكو ‌و‌ آسوده ‌ام‌ عطا فرما، ‌و‌ زندگيم دشوار مكن، ‌و‌ دعايم ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ ‌بر‌ مگردان چون ‌من‌ برايت همتايى مخالف قرار نداده ام، ‌و‌ ‌با‌ وجود ‌تو‌ همانندى ‌را‌ نخواندم.

•    بارخدايا ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست ‌و‌ مرا ‌از‌ اسراف بازدار، ‌و‌ روزيم ‌از‌ تلف مصون دار، ‌و‌ دارائيم ‌به‌ سبب بركت زياد ‌كن‌ ‌و‌ ‌به‌ نيكى آنچه ‌از‌ دارايى انفاق ‌مى‌ كنم مرا ‌به‌ راه هدايت رهنمون باش.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ مرا ‌از‌ سختى ‌در‌ كسب معاش ‌بى‌ نياز كن، ‌و‌ بدون حساب ‌يا‌ ‌از‌ جايى ‌كه‌ حساب نكرده ‌ام‌ ‌و‌ گمان ندارم مرا روزى ده، ‌تا‌ ‌از‌ عبادتت ‌به‌ طلب روزى بازنمانم، ‌و‌ بار سنگين عواقب كسب ‌را‌ ‌به‌ دوش نكشم.

•    بارخدايا ‌و‌ ‌به‌ قدرت خود آنچه طلب ‌مى‌ كنم برايم فراهم ساز، ‌و‌ ‌از‌ آنچه بيم دارم ‌به‌ توانايى ‌و‌ عزتت پناهم ده.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌به‌ توانگرى آبرويم حفظ فرما، ‌و‌ ‌به‌ تنگدستى ‌از‌ منزلتم مكاه ‌تا‌ ‌از‌ روزى خواران ‌تو‌ روزى بخواهم، ‌و‌ ‌از‌ مردم فرومايه طلب عطا ‌و‌ بخشش كنم، ‌پس‌ ‌به‌ ستايش كردن آنكه عطايم كرده گرفتار، ‌و‌ ‌به‌ سرزنش آنكه ‌از‌ ‌من‌ بازداشته مبتلا شوم، ‌در‌ صورتى ‌كه‌ تنها تويى صاحب قدرت عطا كردن ‌و‌ محروم داشتن، ‌نه‌ ايشان.

•    بارالها درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ مرا تندرستى ‌در‌ عبادتت، ‌و‌ آسودگى ‌در‌ زهد، ‌و‌ دانش ‌در‌ عمل، ‌و‌ پرهيزگارى ‌در‌ ميانه روى نصيب فرما.

•    بارخدايا پايان زندگيم ‌را‌ ‌به‌ عفو ‌و‌ بخشش خود ببند، ‌و‌ آرزويم ‌را‌ ‌در‌ اميد ‌به‌ رحمتت محقق ساز، ‌و‌ راههايم ‌را‌ ‌به‌ سوى رسيدن ‌به‌ رضاى خود آسان فرما ‌و‌ كردارم ‌را‌ ‌در‌ همه ‌ى‌ حالات نيكو كن.

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ محمد، ‌و‌ ‌در‌ زمان هاى غفلت مرا ‌به‌ ياد خود آگاه فرما، ‌و‌ ‌در‌ روزهاى مهلت داده شده ‌ى‌ دنيا ‌به‌ طاعت خود وادارام ساز، ‌و‌ ‌به‌ سوى عشق ‌و‌ محبت راهى هموار ‌و‌ آسان برايم آشكار كن، ‌و‌ ‌به‌ سبب ‌آن‌ خير دنيا ‌و‌ آخرت ‌را‌ برايم كامل كن.

•    بارالها ‌و‌ درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، مانند بهترين درودى ‌كه‌ قبل ‌از‌ ‌او‌ ‌بر‌ يكى ‌از‌ آفريدگانت فرستادى، ‌و‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌او‌ ‌بر‌ كسى ‌مى‌ فرستى، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ دنيا ‌و‌ آخرت نيكى عطا فرما، ‌و‌ ‌به‌ رحمت خود مرا ‌از‌ عذاب آتش نگاهدار.

----------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo