• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1588
3013
62488077
اوقات شرعی

روز عيد قربان ‌و‌ روز جمعه

از دعاهاى  ‌آن حضرت است در‌  روز عيد قربان  ‌و‌  روز جمعه


o    خدايا، اين روزى مبارك  ‌و‌  فرخنده است،  ‌و‌  در‌  اين روز مسلمانان در‌  اقطار زمين تو‌  گرد هم جمع اند، درخواست كننده  ‌و‌  جويا  ‌و‌  مشتاق  ‌و‌  ترسان آنان همه حاضرند،  ‌و‌  تو‌  بر‌  حاجت هاى آنان نظارت دارى، پس‌  به‌  وجود  ‌و‌  كرمت  ‌و‌  آسانى برآوردن خواسته ام بر‌  تو، از‌  تو‌  مى خواهم كه‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرستى.

o    و اى خدا، اى پروردگار ما، از‌   ‌آن جا كه‌  پادشاهى از‌   ‌آن توست،  ‌و‌  سپاس  ‌و‌  ستايش ويژه توست، معبودى جز تو‌  نيست، بردبار  ‌و‌  كريم  ‌و‌  مهربان  ‌و‌  بخشنده  ‌و‌  شكوهمند  ‌و‌  گرامى  ‌و‌  كرم بخش  ‌و‌  پديد آرنده آسمان ها  ‌و‌  زمين هستى، از‌  تو‌  مى خواهم كه‌  هر‌  چه ميان بندگان مؤمن خود تقسيم كرده اى از‌  خير يا‌  عافيت يا‌  بركت يا‌  هدايت يا‌  عمل به‌  طاعتت، يا‌  خيرى كه‌  به‌  آنان ارزانى مى دارى  ‌و‌  بدان وسيله آنان را‌  به‌  سوى خود هدايت مى كنى، يا‌  درجه اى را‌  براى آنان نزد خود بالا مى برى، يا‌  بدان وسيله خيرى از‌  خيرات دنيا  ‌و‌  آخرت را‌  به‌  آنان عطا مى كنى، نصيب  ‌و‌  بهره مرا از‌   ‌آن فراوان سازى.

o    خدايا،  ‌و‌  از‌   ‌آن جا كه‌  پادشاهى  ‌و‌  سپاس  ‌و‌  ستايش ويژه توست،  ‌و‌  معبودى جز تو‌  نيست، از‌  تو‌  مى خواهم كه‌  بر‌  محمد  ‌آن بنده  ‌و‌  رسول  ‌و‌  حبيب  ‌و‌  برگزيده  ‌و‌  منتخب از‌  ميان آفريدگانت،  ‌و‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  محمد  ‌آن نيكان پاك  ‌و‌  برگزيده درود فرستى، درودى كه‌  جز تو‌  قدرت شمارش  ‌آن را‌  نداشته باشد،  ‌و‌  ما‌  را‌  مشمول دعاى نيك بندگان دعاگوى با‌  ايمانت كه‌  در‌  اين روز تو‌  را‌  مى خوانند گردانى، اى پروردگار جهانيان،  ‌و‌  ما‌   ‌و‌  آنان را‌  بيامرزى، كه‌  تو‌  بر‌  هر‌  چيز توانايى.

o    خدايا، من‌  با‌  حاجتم فقط رو‌  به‌  تو‌  آوردم،  ‌و‌  فقر  ‌و‌  نياز  ‌و‌  بى نوايى خود را‌  امروز به‌  درگاه تو‌  نهادم،  ‌و‌  من‌  به‌  آمرزش  ‌و‌  رحمت تو‌  بيش از‌  اعتماد به‌  عمل خود اعتماد دارم،  ‌و‌  بى شك آمرزش  ‌و‌  رحمت تو‌  گسترده تر از‌  گناهان من‌  است، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  محمد درود فرست،  ‌و‌  برآوردن هر‌  يك از‌  حاجت هاى مرا بر‌  عهده گير، به‌  قدرتى كه‌  بر‌   ‌آن دارى  ‌و‌  آسانيى كه‌   ‌آن بر‌  تو‌  دارد،  ‌و‌  به‌  خاطر نيازى كه‌  من‌  به‌  تو‌  دارم  ‌و‌  بى نيازى كه‌  تو‌  از‌  من‌  دارى، زيرا هرگز به‌  خيرى مگر از‌  سوى تو‌  دست نيافته ام،  ‌و‌  هيچ كس جز تو‌  آسيبى را‌  از‌  من‌  بازنگردانده است،  ‌و‌  در‌  كار دنيا  ‌و‌  آخرتم به‌  احدى جز تو‌  اميد ندارم.

o    خدايا، هر‌  كسى خود را‌  مهيا  ‌و‌  آماده مى كند  ‌و‌  ساز  ‌و‌  برگ تهيه مى بيند تا‌  بر‌  مخلوقى وارد شود بدان اميد كه‌  به‌  صله  ‌و‌  عطا  ‌و‌  بخشش  ‌و‌  احسان او‌  نايل گردد، من‌  نيز- از‌  مولاى من- امروز مهيا  ‌و‌  آماده شده  ‌و‌  ساز  ‌و‌  برگ تهيه نموده تا‌  به‌  سوى تو‌  آيم بدين اميد كه‌  به‌  عفو  ‌و‌  بخشش  ‌و‌  عطا  ‌و‌  صله  ‌و‌  احسان تو‌  نايل شوم.

o    خدايا، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  محمد درود فرست،  ‌و‌  امروز اين اميد مرا نوميد مكن، اى كه‌  اصرار گدايان خسته ات نمى كند،  ‌و‌  هيچ بخششى از‌  (خزاين) تو‌  نمى كاهد، زيرا من‌  با‌  اعتماد به‌  عمل شايسته اى كه‌  پيش فرستاده باشم،  ‌و‌  شفاعت مخلوقى كه‌  بدان اميد بسته باشم نزد تو‌  نيامده ام، مگر شفاعت محمد  ‌و‌  خاندان او‌  كه‌  سلام تو‌  بر‌  او‌   ‌و‌  آنان باد.

o    با اقرار به‌  جرم  ‌و‌  بد كردن با‌  خودم به‌  درگاهت آمده ام، با‌  اميد به‌  عفو بزرگ تو‌  به‌  درگاهت آمده ام، عفوى كه‌  بدان سبب از‌  سر‌  تقصير خطاكاران گذشتى،  ‌و‌  باز هم اصرار دراز مدت آنان بر‌  جرم هاى بزرگ، تو‌  را‌  از‌  اين بازنداشت كه‌  رحمت  ‌و‌  آمرزش خود را‌  شامل حالشان سازى.

o    پس اى كه‌  رحمتت گسترده  ‌و‌  عفوت بزرگ است، اى عظيم اى عظيم، اى كريم اى كريم، بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  محمد درود فرست،  ‌و‌  به‌  رحمتت بر‌  من‌  احسان كن،  ‌و‌  به‌  فضل خود بر‌  من‌  مهر ورز،  ‌و‌  آمرزشت را‌  شامل حال من‌  گردان.

o    خدايا، اين مقام پيشوايى را‌  كه‌  خاص جانشينان  ‌و‌  برگزيدگان توست  ‌و‌  نيز جايگاه امينان تو‌  را‌  در‌   ‌آن درجه والايى كه‌  به‌  آنان اختصاص داده اى اين خليفگان (غاصب) ربوده اند،  ‌و‌  تو‌  خود چنين مقدر فرموده اى (تا مردمان را‌  بيازمايى)، زيرا امر تو‌  مغلوب هيچ كس نيست  ‌و‌  از‌  تدبير حتمى تو‌  به‌  هر‌  صورتى  ‌و‌  هر‌  زمانى كه‌  خواسته اى نمى توان گذشت،  ‌و‌  اين تقدير علتى دارد كه‌  خود بهتر مى دانى، نه در‌  مورد آفريدنت (يا آفريدگانت) مى توان تو‌  را‌  متهم ساخت،  ‌و‌  نه اراده ات را‌  مى توان هوس شمرد،  ‌و‌  كار به‌  جايى رسيد كه‌  برگزيدگان  ‌و‌  جانشينان تو‌  مغلوب  ‌و‌  مقهور شدند  ‌و‌  حقوقشان به‌  تاراج رفت، مى بينند كه‌  احكامت دگرگون شده،  ‌و‌  كتابت پشت سر‌  افتاده،  ‌و‌  واجبات از‌  جهاتى كه‌  قانون نهاده اى تحريف شده،  ‌و‌  سنت هاى پيامبرت متروك مانده است.

o    خدايا، دشمنان آنان را‌  از‌  گذشتگان  ‌و‌  آيندگان،  ‌و‌  كسانى را‌  كه‌  به‌  دشمنى اين قوم رضا داده اند  ‌و‌  همه شيعيان  ‌و‌  پيروان  ‌آن دشمنان را‌  لعنت فرست.

o    خدايا، بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  محمد درود فرست، كه‌  تو‌  ستوده  ‌و‌  ارجمندى، مانند درودها  ‌و‌  بركت ها  ‌و‌  تحيت هايى كه‌  بر‌  برگزيدگان خود ابراهيم  ‌و‌  آل‌  ابراهيم فرستاده اى،  ‌و‌  در‌  فرج  ‌و‌  آسايش  ‌و‌  نصرت  ‌و‌  به‌  قدرت رساندن  ‌و‌  تأييد آنان تعجيل فرما.

o    خدايا،  ‌و‌  مرا از‌  اهل توحيد  ‌و‌  ايمان به‌  خودت،  ‌و‌  تصديق رسولت  ‌و‌  امامانى كه‌  اطاعتشان را‌  واجب نموده اى قرار ده، از‌  كسانى كه‌  توحيد  ‌و‌  ايمان به‌  وسيله  ‌و‌  به‌  دست آنان اجرا مى گردد. دعايم را‌  مستجاب كن اى پروردگار جهانيان.

o    خدايا، غضب تو‌  را‌  جز بردباريت دور نمى سازد،  ‌و‌  خشم تو‌  را‌  جز گذشتت فرونمى نشاند،  ‌و‌  جز رحمت تو‌  از‌  كيفرت پناه نمى دهد،  ‌و‌  جز ناله  ‌و‌  زارى به‌  درگاهت  ‌و‌  پيش رويت مرا از‌  (عذاب) تو‌  نمى رهاند، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  محمد درود فرست،  ‌و‌  ما‌  را- اى خداى من- از‌  نزد خود گشايشى ببخش، به‌   ‌آن قدرتى كه‌  بندگان مرده را‌  زنده مى كنى،  ‌و‌  سرزمين هاى مرده را‌  حيات دوباره مى بخشى.

o    و اى خداى من، مرا از‌  غم  ‌و‌  حسرت نميران تا‌   ‌آن كه‌  دعايم را‌  مستجاب كنى  ‌و‌  مرا از‌  مستجاب شدن دعايم آگاه سازى.  ‌و‌  طعم عافيت را‌  تا‌  پايان عمرم به‌  من‌  بچشان،  ‌و‌  زبان دشمنم را‌  به‌  سرزمين من‌  دراز مكن،  ‌و‌  او‌  را‌  بر‌  گردن من‌  سوار مكن،  ‌و‌  بر‌  گرده من‌  مسلط مساز.

o    خدايا، اگر تو‌  مرا بالابرى كيست كه‌  مرا زمين زند؟  ‌و‌  اگر تو‌  مرا زمين زنى كيست كه‌  مرا بالا برد؟  ‌و‌  اگر تو‌  مرا گرامى دارى كيست كه‌  خوارم دارد؟  ‌و‌  اگر تو‌  خوارم دارى كيست كه‌  مرا گرامى دارد؟  ‌و‌  اگر تو‌  مرا عذاب كنى كيست كه‌  بر‌  من‌  رحم كند؟  ‌و‌  اگر تو‌  مرا هلاك سازى كيست كه‌  درباره بنده ات متعرض تو‌  شود، يا‌  درباره او‌  تو‌  را‌  بازخواست كند؟  ‌و‌  من‌  به‌  خوبى مى دانم كه‌  نه در‌  حكم تو‌  ستمى است،  ‌و‌  نه در‌  كيفر تو‌  شتابى، زيرا تنها كسى شتاب مى كند كه‌  بترسد فرصت از‌  دستش برود،  ‌و‌  تنها ضعيف  ‌و‌  ناتوان، نيازمند به‌  ستم است (تا به‌  هدف خود برسد)،  ‌و‌  تو- اى خداى من- از‌  اين امور بسى برتر  ‌و‌  والاترى.

o    خدايا، بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  محمد درود فرست،  ‌و‌  مرا آماج تيرهاى بلا  ‌و‌  هدف تيرهاى خشم  ‌و‌  انتقام خويش قرار مده،  ‌و‌  مرا مهلت ده،  ‌و‌  اندوهم بزدا،  ‌و‌  از‌  لغزشم درگذر،  ‌و‌  مرا گرفتار بلاهاى پياپى مساز، زيرا ناتوانى  ‌و‌  بيچارگى  ‌و‌  زاريم را‌  به‌  درگاهت مى بينى.

o    خدايا، امروز از‌  غضبت به‌  تو‌  پناه مى آورم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا پناه ده.

o    و امروز از‌  خشمت به‌  تو‌  پناه مى آورم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا در‌  پناه خود گير.

o    و امان از‌  عذاب تو‌  را‌  خواستارم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا امان بخش.

o    و از‌  تو‌  رهنمايى مى خواهم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا رهنمايى كن.

o    و از‌  تو‌  يارى مى جويم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا يارى كن.

o    و از‌  تو‌  رحمت مى خواهم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  به‌  من‌  رحم كن.

o    و از‌  تو‌  كفايت مى جويم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا كفايت نما.

o    و از‌  تو‌  روزى مى خواهم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا روزى ده.

o    و از‌  تو‌  كمك مى خواهم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا كمك ده.

o    و براى گناهان گذشته ام از‌  تو‌  آمرزش مى طلبم، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا بيامرز.

o    و از‌  تو‌  مى خواهم كه‌  مرا از‌  گناه بازدارى، پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا از‌  گناه بازدار، كه‌  اگر تو‌  بخواهى ديگر به‌  كارى كه‌  نمى پسندي بازنخواهم گشت.

o    پروردگارا، پروردگارا! اى مهربان، اى بخشنده، اى شكوهمند  ‌و‌  گرامى  ‌و‌  كرم بخش، بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست،  ‌و‌  همه آنچه را‌  كه‌  از‌  تو‌  خواستم  ‌و‌  از‌  درگاهت طلب كردم  ‌و‌  بدان ميل ورزيدم  ‌و‌  از‌  تو‌  خواستار  ‌آن شدم برايم مستجاب كن،  ‌و‌   ‌آن را‌  بخواه  ‌و‌  مقدر فرما  ‌و‌  فرمان انجامش را‌  صادر كن،  ‌و‌  در‌  آنچه برايم مقدر مى كنى  ‌و‌  به‌  مرحله اجرا در‌  مى آورى خير مرا در‌  نظر گير،  ‌و‌   ‌آن را‌  برايم مبارك گردان،  ‌و‌   ‌آن را‌  به‌  من‌  عنايت كن،  ‌و‌  آنچه را‌  به‌  من‌  مى دهى سبب خوشبختى من‌  قرار ده،  ‌و‌  از‌  فضل او‌  دارايى خود براى من‌  بيفزا، كه‌  تو‌  گشاده دست  ‌و‌  كريمى،  ‌و‌  اين همه را‌  به‌  خير  ‌و‌  نعمت آخرت متصل فرما، اى مهربان ترين مهربانان.سپس هر‌  چه به‌  نظرت مى رسد در‌  دعا از‌  خدا مى خواهى،  ‌و‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  هزار مرتبه درود مى فرستى، كه‌  امام سجاد نيز چنين مى كرد.

.....................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo