• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
684
1957
62386116
اوقات شرعی

هنگامى كه‌ سحاب آسمان ‌و‌ تابش برق (و بارش باران) را‌ مى ديد ‌و‌..

هنگامى كه‌  سحاب آسمان  ‌و‌  تابش برق (و بارش باران) را‌  مى ديد  ‌و‌  غرش رعد را‌  مى شنيد به‌  اين دعا با‌  خداى متعال راز  ‌و‌  نياز مى كرد


̶    اى خداى بزرگ به‌  حقيقت اين رعد  ‌و‌  برق آسمانى دو‌  نشان از‌  آيات قدرت  ‌و‌  دو‌  خدمتگزار از‌  خادمان درگاه تواند در‌  طاعتت به‌  رحمت نافع باريدن بر‌ خلق يا‌  باران قهر  ‌و‌  غضب مضر مبادرت مى كنند پس‌  (اى خداى مهربان كرم كن و) بر‌ ما‌  به‌  واسطه اين رعد  ‌و‌  برق باران غضب مبار  ‌و‌  جامه  ‌ى‌  ابتلاء  ‌و‌  محنت  ‌و‌  الم بر‌ ما‌  مپوشان.

̶    باز پروردگارا بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش درود  ‌و‌  رحمت فرست  ‌و‌  از‌  اين ابر (و رعد  ‌و‌  برق)ها بر‌ ما‌  امت  ‌و‌  خير  ‌و‌  بركتشان را‌  نازل فرما  ‌و‌  رنج  ‌و‌  آفت  ‌و‌  زيانشان را‌  از‌  ما‌  دور ساز (يعنى اى خدا از‌  لطف  ‌و‌  كرمت نفع  ‌و‌  خير  ‌و‌  بركت از‌  اين باران بر‌ ما‌   ‌و‌  بر‌ كشت  ‌و‌  زرع  ‌و‌  قنوات  ‌و‌  حيوانات ما‌  نصيب فرما  ‌و‌  از‌  ضرر  ‌و‌  آفاتش مزارع  ‌و‌  مواشى ما‌  را‌  محفوظ دار)  ‌و‌  بر‌ محصول زراعت ما‌  كه‌  وسيله  ‌ى‌  معاش ماست آفت  ‌و‌  نقص  ‌و‌  عيب نفرست 

̶    اى خدا  ‌و‌  اگر اين باران را‌  براى قهر  ‌و‌  انتقام فرستاده اى ما‌  از‌  قهر  ‌و‌  انتقامت به‌  درگاه رحمتت پناه مى بريم  ‌و‌  با‌  تضرع  ‌و‌  زارى درخواست عفو  ‌و‌  بخشش مى كنيم پس‌  پروردگارا تو‌  قهر  ‌و‌  غضب را‌  از‌  ديار ما‌  موحدان  ‌و‌  اهل ايمان به‌  جانب ديار مشركان باز گردان (كه ما‌  اهل توحيد)
̶    از قهر تو‌  بر‌ لطفت برديم پناه اى دوست- ما‌  را‌  تو‌  خود اى سلطان تعليم دعا كردى)

̶    پروردگارا تو‌  به‌  سقايت  ‌و‌  آبيارى رحمتت بلاد  ‌و‌  ديار (و كشت  ‌و‌  زرع) ما‌  را‌  سيراب گردان  ‌و‌  از‌  دل ما‌  وسوسه رزق را‌  دور ساز (و به‌  رزق مقدر خود) خيال ما‌  را‌  مطمئن ساز تا‌  چشم ما‌  به‌  اسباب رزق در‌  ابر  ‌و‌  باران  ‌و‌  كشت  ‌و‌  زرع  ‌و‌  سعى  ‌و‌  كار خودمان هم نباشد  ‌و‌  تو‌  را‌  به‌  يقين روزى بخش بندگان  ‌و‌  رافع جميع حوائج انسان دانيم تا‌  وساوس  ‌و‌  اوهام شيطانى در‌  امر رزق  ‌و‌  غير  ‌آن از‌  دل ما‌  دور گردد  ‌و‌  بعلم اليقين تمام امور عالم از‌  رزق  ‌و‌  آجال  ‌و‌  آمال همه را‌  به‌  حسن عنايت ازلى  ‌و‌  مشيت حتمى تو‌  بى هيچ شك  ‌و‌  ريب مربوط دانيم  ‌و‌  زنگار شكوك  ‌و‌  ارتياب از‌  آئينه دلهاى ما‌  بكلى پاك گردد)  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  توجه به‌  حضرتت مشغول غير مگردان (و به‌  شهود وجود مسبب الاسباب از‌  توجه به‌  اسباب بى نيازمان گردان  ‌و‌  چنان حجاب ظلمانى خلق  ‌و‌  نورانى تقدير را‌  از‌  مقابل چشم باطن ما‌  برانداز كه‌  در‌  عالم آفرينش ما‌  موثرى  ‌و‌  مدبرى  ‌و‌  سلطانى جز تو‌  نبينيم  ‌و‌  به‌  زبان دل گوئيم (ما به‌  تو‌  داريم  ‌و‌  بس چشم نياز اى حبيب- در‌  گه جود تو‌  است بر‌ همه باز اى حبيب هيچ شاهى را‌  قدير هست  ‌و‌  بود- جز تو‌  نشناسيم در‌  ملك وجود)  ‌و‌  از‌  ما‌  اصل بر‌  ‌و‌  احسان خود را‌  منقطع مگردان كه‌  اى خدا هر‌  كس را‌  تو‌  غنى  ‌و‌  بى نياز كنى بى نياز است (و بدون احسانت همه فقير محض اند)  ‌و‌  هر‌  كه‌  را‌  تو‌  از‌  حوادث عالم محفوظ دارى در‌  امن  ‌و‌  امانست (و بدون حفظ تو‌  همه عالى  ‌و‌  دانى قوى  ‌و‌  ضعيف هدف تير بلا  ‌و‌  حوادثند)

̶    جز تو‌  كسى را‌  قدرت دفاع از‌  حوادث نيست  ‌و‌  هم از‌  سطوت  ‌و‌  قهر  ‌و‌  قدرتت كسى را‌  ياراى سركشى  ‌و‌  مقاومت نخواهد بود توئى تنها كسى كه‌  به‌  هر‌  چه خواهى  ‌و‌  بر‌ هر‌  كه‌  خواهى حكمت نافذ است  ‌و‌  هر‌  حكم خواهى در‌  حق هر‌  كه‌  خواهى اجرا مى كنى.

̶    بارى اى پروردگار من‌  تو‌  را‌  حمد  ‌و‌  ستايش مى كنم بر‌ آنچه ما‌  را‌  از‌  بلاهاى عالم حفظ كردى  ‌و‌  سپاس مى گويم بر‌ آنچه از‌  نعم عالم به‌  ما‌  عطا كردى  ‌آن چنان حمد  ‌و‌  سپاسى كه‌  جانشين حمد تمام ستايش كنندگان عالم (از انس  ‌و‌  جن  ‌و‌  ملك) گردد حمدى كه‌  زمين  ‌و‌  آسمان را‌  مملو از‌  حمد (و ذكر اوصاف جمال  ‌و‌  جلال) حضرتت سازد

̶    كه اى پروردگار همانا توئى عطا بخش خلق به‌  عطاهاى بزرگ  ‌و‌  بخشنده بى عوض به‌  نعمتهاى عظيم توئى كه‌  حمد  ‌و‌  سپاس اندك بندگان را‌  (پاداش عطاى بى شمار  ‌و‌  نعمت بى حساب خود) مى پذيرى توئى صاحب احسان  ‌و‌  نيكوئى به‌  بندگان  ‌و‌  داراى عطا  ‌و‌  نعم (بى پايان) خدائى جز تو‌  يكتا خداى عالم نيست  ‌و‌  بازگشت تمام اهل عالم به‌  سوى (درگاه رحمت  ‌و‌  عنايت بى انتهاى) حضرتت خواهد بود.

..............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo