• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
4240
4765
62320613

درود فرستادن ‌بر‌ حاملان عرش ‌و‌ ‌هر‌ فرشته ‌ى‌ مقرب

•    بارخداوندا ‌و‌ حاملان عرشت آنها ‌كه‌ ‌از‌ تسبيح ‌تو‌ كوتاهى نمى كنند ‌و‌ ‌از‌ تقديس ‌و‌ منزه داشتن ‌تو‌ خسته نمى شوند ‌و‌ ‌از‌ عبادتت مانده نمى گردند ‌و‌ ‌در‌ امر ‌و‌ فرمان ‌تو‌ كوتاهى ‌را‌ ‌بر‌ جد ‌و‌ كوشش برنمى گزينند ‌و‌ ‌از‌ اشتياق ‌به‌ حضرتت غافل نمى شوند.

•    و اسرافيل صاحب صور ‌با‌ چشمى باز منتظر اجازه ‌ى‌ ‌تو‌ ‌و‌ رسيدن امر توست ‌تا‌ ‌با‌ دميدن ‌در‌ صور افتادگان گرفتار گورها ‌را‌ بيدار گرداند.

•    و ميكائيل ‌كه‌ نزد ‌تو‌ صاحب جاه ‌و‌ مكانى بلند ‌از‌ طاعت است.
•    و جبرئيل ‌كه‌ امانت دار وحى توست، ميان اهل آسمانهايت اطاعت ‌مى‌ شود، ‌در‌ پيشگاه حضرتت گرامى ‌و‌ مقرب درگاه توست.

•    و فرشته ‌ى‌ روح ‌كه‌ ‌بر‌ فرشتگان مأمور حجاب ‌ها‌ گماشته شده.
•    و ‌آن‌ روح ‌كه‌ ‌از‌ عالم امر توست ‌پس‌ ‌بر‌ آنان ‌و‌ ‌بر‌ ملائكه ‌اى‌ ‌كه‌ ‌در‌ رتبه هاى پايين ‌تر‌ ‌از‌ آنند درود فرست آنها ‌كه‌ ‌از‌ ساكنان آسمانهاى تواند ‌و‌ امانت دار پيامهايت.

•    و آنها ‌كه‌ ‌از‌ تلاش خسته نمى شوند ‌و‌ ‌از‌ رنج ‌و‌ سختى وامانده ‌و‌ سست نمى گردند ‌و‌ خواهش ‌ها‌ آنان ‌را‌ ‌از‌ تسبيح ‌تو‌ بازنمى دارد ‌و‌ فراموشى زاده ‌ى‌ غفلت آنها ‌را‌ ‌از‌ بزرگداشت ‌تو‌ جدا نمى سازد.

•    چشمها ‌را‌ ‌به‌ خشوع فروداشته قصد نگريستن ‌به‌ سوى ‌تو‌ نمى كنند ‌و‌ سرها ‌را‌ ‌به‌ زير افكنده اند. آنان ‌كه‌ رغبتشان ‌در‌ آنچه نزد حضرت توست زياد گرديده است، ‌و‌ ‌به‌ ذكر نعمت هاى ‌تو‌ حريص اند ‌و‌ ‌در‌ پيشگاه عظمت ‌و‌ شكوه بزرگيت فروتنند.

•    و فرشتگانى ‌كه‌ چون ‌به‌ دوزخ ‌كه‌ ‌بر‌ اهل معصيت ‌تو‌ زبانه ‌مى‌ كشد ‌و‌ برمى افروزد نگاه ‌مى‌ كنند ‌مى‌ گويند: «پاك ‌و‌ منزهى ‌تو‌ ‌اى‌ خدا ‌ما‌ چنانكه ‌حق‌ عبادت تست عبادتت ننموديم».

•    پس ‌بر‌ آنان درود فرست ‌و‌ ‌بر‌ فرشتگان رحمتت ‌و‌ اهل قرب منزلت ‌تو‌ ‌و‌ حاملان اخبار غيب ‌به‌ پيغمبرانت ‌و‌ امانت داران وحى ات.

•    و گروه هاى فرشتگانى ‌كه‌ ‌به‌ خويش اختصاصشان داده ‌اى‌ ‌و‌ ‌به‌ تقديس خود آنان ‌را‌ ‌از‌ خوردنى ‌و‌ آشاميدنى ‌بى‌ نياز فرموده ‌اى‌ ‌و‌ ‌در‌ درون لايه هاى آسمانهايت جايشان داده اى.

•    و ‌بر‌ ‌آن‌ فرشتگان ‌كه‌ ‌در‌ هنگام صدور امر براى انجام شدن وعده ‌ات‌ ‌در‌ جاى جاى آسمانها قرار گيرند.

•    و ‌بر‌ خزانه داران باران ‌و‌ ‌به‌ پيش برندگان ابر.
•    و ‌بر‌ ‌آن‌ فرشته ‌اى‌ ‌كه‌ ‌با‌ صداى راندن ‌او‌ غرش رعدها شنيده ‌مى‌ شود ‌و‌ زمانى ‌كه‌ بوسيله ‌ى‌ ‌او‌ ابر خروشان ‌به‌ پيش رانده ‌مى‌ شود صاعقه هاى برق ‌به‌ درخشش درآيند.

•    و آنها ‌كه‌ برف ‌و‌ تگرگ ‌را‌ همراهى ‌مى‌ كنند ‌و‌ آنان ‌كه‌ ‌با‌ دانه هاى باران ‌آن‌ هنگام ‌كه‌ ‌مى‌ بارد فرود ‌مى‌ آيند ‌و‌ زمامداران ‌بر‌ خزانه هاى بادها ‌و‌ گماشته شدگان ‌بر‌ كوهها ‌تا‌ ‌از‌ ‌هم‌ نپاشد.

•    و ‌بر‌ فرشتگانى ‌كه‌ وزن آب ‌ها‌ ‌و‌ اندازه ‌ى‌ بارانهاى شديد ‌و‌ رگبارها ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ آموخته اى.

•    و ‌بر‌ فرشتگان فرستاده ‌ات‌ ‌به‌ سوى اهل زمين براى سختى ‌كه‌ ‌از‌ بلا ‌مى‌ بارد ‌يا‌ خوشى ‌كه‌ ‌از‌ گشايش آيد.

•    و ‌بر‌ سفيران گرامى نيكوكار ‌و‌ ‌بر‌ حافظان بزرگوارى ‌كه‌ اعمال ‌را‌ ‌مى‌ نويسد ‌و‌ ‌بر‌ فرشته ‌ى‌ مرگ ‌و‌ يارانش ‌و‌ ‌بر‌ منكر ‌و‌ نكير ‌و‌ ‌بر‌ رومان آزماينده ‌ى‌ اهل قبور ‌و‌ ‌بر‌ طواف كنندگان بيت المعمور ‌و‌ مالك ‌و‌ خزانه داران دوزخ ‌و‌ رضوان ‌و‌ كليد داران بهشت.

•    و ‌بر‌ آنان ‌كه‌ خدا ‌را‌ ‌در‌ آنچه دستورشان ‌مى‌ دهد مخالفت نمى كنند ‌و‌ ‌به‌ آنچه فرمان داده ‌مى‌ شوند عمل ‌مى‌ كنند.

•    و ‌بر‌ آنان ‌كه‌ ‌به‌ اهل بهشت ‌مى‌ گويند: سلام ‌بر‌ شما ‌به‌ خاطر صبرتان (در بلا ‌و‌ معصيت ‌و‌ صبر ‌بر‌ اطاعت) ‌و‌ دورى ‌از‌ گناه ‌پس‌ خوش باد ‌بر‌ شما ‌اى‌ سراى آخرت.

•    و ‌بر‌ پاسبانان دوزخ ‌كه‌ چون ‌به‌ آنها گفته شود بگيريد ‌او‌ ‌را‌ ‌و‌ ‌به‌ زنجير كشيد ‌و‌ ‌به‌ دوزخ دراندازيد ‌به‌ شتاب روى ‌به‌ ‌او‌ آورند ‌و‌ منتظرش نگذارند.

•    و ‌هر‌ فرشته ‌اى‌ ‌كه‌ يادش نكرده ايم ‌و‌ جايش ‌را‌ ‌در‌ پيشگاه حضرتت نمى دانيم ‌و‌ اينكه ‌به‌ ‌چه‌ كارى ‌او‌ ‌را‌ گماشته اى.

•    و ‌بر‌ ساكنان هوا ‌و‌ زمين ‌و‌ آب ‌و‌ ‌هر‌ ‌يك‌ ‌از‌ آنان ‌كه‌ ‌بر‌ همه ‌ى‌ آفريدگان گماشته شده اند.

•    پس ‌بر‌ آنان درود فرست ‌آن‌ روز ‌كه‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌با‌ ‌دو‌ فرشته يكى پيش برنده ‌و‌ ديگرى گواه ‌مى‌ آيد.

•    و درود فرست ‌بر‌ آنان چنان درودى ‌كه‌ كرامتى ‌بر‌ كرامتشان ‌و‌ پاكى ‌بر‌ پاكيزگيشان بيفزايد.

•    بارخدايا ‌و‌ هنگامى ‌كه‌ درود ‌مى‌ فرستى ‌بر‌ فرشتگان ‌و‌ فرستادگانت ‌و‌ درود ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ آنان ‌مى‌ رسانى ‌پس‌ بواسطه ‌ى‌ آنچه ‌از‌ گفتار نيكو درباره ‌ى‌ آنان ‌كه‌ ‌تو‌ زبان ‌ما‌ ‌به‌ ‌آن‌ گشودى ‌بر‌ ‌ما‌ نيز درود ‌و‌ رحمت فرست ‌به‌ راستى ‌كه‌ ‌تو‌ بسيار بخشنده ‌و‌ بزرگوارى.

........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo