header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2036
3761
62907998
اوقات شرعی

در آستان صحيفه

در آستان صحيفه

مقدمه
«صحيفه سجاديه»، ‌از‌ زمان طلوع ‌در‌ آسمان علم ‌و‌ دين، همچون قبله اي براي قبيله ي ايمانيان بوده که روي ‌به‌ سوي ‌آن‌ داشته اند ‌و‌ همچنان دارند.
جاذبه ي اين کتاب آسماني الهي، همواره دانشوران ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ داشته، که ‌بر‌ گرد ‌آن‌ کعبه ي معرفت، ‌به‌ طواف معنوي برخيزند.
به همين دليل، نسخه ها، ترجمه ها، شروح، حواشي فراوان، ‌به‌ دست انديشمندان ‌از‌ سده هاي پيشين تاکنون نگاشته شده است. افزون ‌بر‌ ‌آن‌ همه، نکاتي پراکنده ‌در‌ حواشي ‌و‌ نسخه هاي کهن، کتابهاي خطي منتشر ناشده ‌يا‌ کتابهاي کمياب اندک شمار - که ‌در‌ حکم نسخه هاي خطي ‌به‌ شمار مي آيند - ديده مي شود.
از آنجا که اين گونه نکات پراکنده، ‌به‌ طور طبيعي، ‌از‌ منظر پژوهشيان ارجمند ‌به‌ دور مي ماند، ‌بر‌ ‌آن‌ شديم که ‌به‌ کمک رشته اي معنوي ‌از‌ «توجه ‌به‌ صحيفه سجاديه» اين گوهرهاي پراکنده ‌را‌ ‌در‌ کنار ‌هم‌ جاي دهيم. ‌هر‌ يک ‌از‌ اين فوائد متفرقه، نکته اي خاص ‌در‌ موضوعي ‌از‌ موضوعات وابسته ‌به‌ صحيفه سجاديه ‌را‌ دربر دارد. بديهي است که تفاوت زبان ‌يا‌ حجم ‌يا‌ سطح مطلب ‌در‌ ميان اين نوشتارها، نبايد کسي ‌را‌ ‌از‌ بهره وري مانع شود.
براي بهره وري بيشتر پژوهشگران، نکات مربوطه، ‌به‌ ترتيب زماني مرتب شده اند ‌و‌ ‌در‌ صدر ‌هر‌ نکته، توضيحي بسيار کوتاه ‌در‌ مورد نويسنده، موضوع ‌و‌ منبع کلام، آمده است.
از پژوهشيان والا مقام انتظار داريم که همچنان «در آستان صحيفه» ‌به‌ ‌ما‌ ياري رسانند.
بايد دانست که نکته ي سوم ‌به‌ اهتمام جناب محمود نظري، نکته ي ششم ‌و‌ هفتم ‌به‌ دلالت ‌و‌ اشراف استاد محقق عبدالحسين حائري، ‌و‌ نکته هاي 1 ‌و‌ 4 ‌و‌ 5 ‌و‌ 8 ‌به‌ اهتمام صديق فاضل جناب عبدالحسين طالعي فراهم شد.
سپاس ‌از‌ همه ي اين بزرگواران ‌و‌ طلب رحمت ‌و‌ رضوان الهي براي آستان نشينان صحيفه ي سجاديه، ‌بر‌ اين بنده فرض است. اجر تمامي آنان ‌با‌ سيد الساجدين باد.

تواتر صحيفه، قائل «حدثنا»
توضيح: آقا حسين خوانساري (م 1099) ، ‌از‌ دانشوران بلند پايه ي عصر صفوي است که جامعيت ‌او‌ ‌در‌ علوم مختلف اسلامي، زبان ‌زد‌ بود. کتاب مشهور ‌او‌ «مشارق الشموس في شرح الدروس» است ‌و‌ ترجمه اي ‌به‌ فارسي ‌از‌ صحيفه ي سجاديه نيز دارد. (ر. ک. دائرة المعارف تشيع، ج 7، ص 316) .
نکته اي که ‌از‌ ‌او‌ نقل شده، ‌در‌ حاشيه ي نسخه اي ‌از‌ صحيفه ي سجاديه آمده است که ‌به‌ ‌خط‌ ميرابوالقاسم کبير(1158 - 1090) بوده ‌و‌ توسط حفيد او، مرحوم آية الله سيد احمد روضاتي ‌در‌ تيراژ محدود ‌به‌ چاپ عکسي رسيده است. (تهران، شهريور 1368 شمسي).
بسم الله الرحمن الرحيم
مخفي نماناد که اين صحيفه ي کامله ي مبارکه، بسيار عظيم الشأن ‌و‌ جليل القدر است. ‌و‌ ‌در‌ ميان علماء ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ زبور ‌آل‌ محمد ‌و‌ انجيل اهل بيت مي نامند. ‌و‌ نسبت ‌آن‌ ‌به‌ امام همام سيد العابدين ‌و‌ الساجدين حضرت علي ‌بن‌ الحسين صلوات الله عليهما، مشهور ‌و‌ متواتر است، مانند کتابهاي ديگر ‌به‌ مصنفين آنها. ‌و‌ حاجت ‌به‌ نقل اين نيست که فلان ‌و‌ فلان روايت کرده، ليکن متعارف علماء شده که ‌از‌ باب تيمن ‌و‌ تبرک، نقل راويان ‌و‌ استادان خود مي کنند ‌تا‌ حضرت معصوم عليه السلام، ‌و‌ نقلي که ‌در‌ اين ديباجه است، ‌از‌ ‌آن‌ باب است. ‌و‌ علماء ‌را‌ ‌در‌ اين خلاف است که ‌از‌ ‌آن‌ کسي که ‌از‌ سيد بزرگوار روايت کرده، کيست. بعضي ‌را‌ اعتقاد، ‌آن‌ است که محمد ‌بن‌ سکون است که ‌از‌ معتمدين علماي اماميه است. ‌و‌ بعضي ‌را‌ گمان اين است که اين عميد الرؤسا است که ‌او‌ نيز ‌از‌ بزرگان فقهاست. ‌و‌ الله اعلم.
من افادات شيخ مشايخنا الکرام آقا حسين الخوانساري اعلي الله درجته في ترجمة الصحيفة المبارکة، علي ‌ما‌ نقل عنه.

پنج فائده ‌در‌ مورد صحيفه سجاديه
توضيح: مولي غلامرضا کاشاني ‌از‌ دانشوران قرن دوازدهم است که کتاب «حدائق الصالحين» خود ‌را‌ ‌در‌ شرح صحيفه، ‌در‌ اوائل اين سده نگاشته است. چنان که ‌از‌ عبارات دعايي ‌او‌ ‌در‌ مورد ميرزا محمد شيرواني متوفي 1098 (برگ 16) ‌و‌ علامه مجلسي متوفي 1110 (برگ 15 ‌و‌ 28) ‌بر‌ مي آيد، کتاب، ‌در‌ فاصله ميان اين ‌دو‌ سال نگارش يافته است ‌و‌ نسخه اصل اين کتاب ‌در‌ کتابخانه ملي ‌به‌ شماره 2055 موجود است ‌و‌ آنچه ‌در‌ اين ‌جا‌ آمده، پنج فائده است که نويسنده ذيل کلمه ي «حدثنا» بيان داشته است.
مقدمة في شرح سندها المشهور الذي عليه المداربين الجمهور. «حدثنا السيد الاجل» اعلم ‌ان‌ هاهنا فوايد يجب التنبيه عليها
الفائده الاولي ينبغي ‌ان‌ يعلم ‌ان‌ العلماء اختلفوا في أن المتکلم بلفظ حدثنا - الخ اهو الشيخ الجليل علي ‌بن‌ السکون رضي الله عنه، ‌ام‌ الشيخ الفقيه الفاضل عميد الرؤسا هبة الله ‌بن‌ حامد ‌بن‌ احمد ‌بن‌ ايوب طاب ثراه، بعد اتفاقهم علي انه احدهما.
فقال الشيخ المحقق الامجد بهاء الملة والدين محمد - اعلي الله تعالي مقامه ‌و‌ زاد في الخلد اکرامه - علي ‌ما‌ روي عنه انه علي ‌بن‌ السکون. ايد هذا بقول الکفعمي في حواشي مصباحه في مواضع کثيرة: في نسخة ابن ادريس کذا ‌و‌ في نسخة ابن السکون کذا، ‌و‌ بما نقله الشهيد (ره)، ‌من‌ ‌خط‌ الشيخ علي ‌بن‌ احمد السديدي في آخر صحيفته، ‌و‌ ‌هو‌ انه نقلها ‌من‌ ‌خط‌ علي ‌بن‌ السکون ‌و‌ عارضها مع نسخة بخط ابن ادريس الحلي کما سيأتي.
و قال الفاضل الکريم الفيلسوف العظيم السيد الداماد - رفع الله تعالي قدره ‌و‌ اضاء في سماء الرضوان بدره - انه الشيخ الکامل عميد الرؤسا، ‌و‌ ايد هذا بقوله: ‌و‌ هذه صورة ‌خط‌ شيخنا المحقق الشهيد قدس الله تعالي لطيفه علي نسخته التي عورضت بنسخة ابن السکون: عليها [1]  - أي علي النسخة التي عورضت بنخسة ابن السکون - ‌خط‌ عميد الروساء (ره) قرأئة قرأها قرأها علي السيد الاجل النقيب الاوحد العالم جلال الدين عماد الاسلام ابوجعفر القاسم ‌بن‌ الحسن ‌بن‌ محمد ‌بن‌ الحسن ابن معيه ادام الله تعالي علوه، قرائة صحيحة مهذبة رويتها عن السيد بهاء الشرف ابي الحسن محمد ‌بن‌ الحسن ‌بن‌ احمد عن رجاله المسمين في باطن هذه الورقة، ‌و‌ ابحته روايتها عني حسب ‌ما‌ وقفته عليه ‌و‌ حددته له، ‌و‌ کتب هبة الله ‌بن‌ حامد أحمد ‌بن‌ ايوب ‌بن‌ علي ‌بن‌ ايوب في شهر ربيع الاخر ‌من‌ سنة ثلاث ‌و‌ ستمائه ‌و‌ الحمدلله الرحمن الرحيم ‌و‌ صلوته ‌و‌ تسليمه علي رسوله سيدنا محمد المصطفي ‌و‌ علي آله الغر اللهاميم.
الي هنا حکاية ‌خط‌ الشهيد رحمه الله تعالي. فاما النسخة التي بخط علي ‌بن‌ السکون (ره) فطريق الاسناد فيها علي هذه الصورة: اخبرنا ابوعلي الحسن ‌بن‌ محمد ‌بن‌ اسمعيل ‌بن‌ اشناس البزاز، قرأته عليه فأقر به، قال اخبرنا ابوالمفضل محمد ‌بن‌ عبدالله ‌بن‌ المطلب الشيباني، الي آخر ‌ما‌ في الکتاب - انتهي کلام زيد اکرامه.
و يمکن التوفيق بين القولين بأن يقال انهما راويان لها عن السيد الاجل، کما يظهر ‌من‌ کتب الاجازات.
و يحقق ذلک ‌ان‌ علي ‌بن‌ السکون ‌من‌ رواة الصحيفة بلا شک. ‌و‌ کونه راويا عن ابي المفضل بواسطة ابن اشناس - کما ادعاه السيد الداماد - لم نره في کتب الاجازات ‌و‌ غيرها.
علي ‌ان‌ الصحيفة التي برواية ابن اشناس، تخالف ‌ما‌ روي عن ‌خط‌ ابن السکون، اختلافا فاحشا. ‌و‌ ايضا يظهر ‌من‌ نقل الشهيد ره صورة ‌خط‌ علي ‌بن‌ احمد السديد ‌ان‌ نسخة ابن السکون کانت بهذا السند الذي يروي عميد الرؤساء بعينه.
و ايضا قال بعض افاضل عصرنا: رأيت نسخا قديمه منقولة عن ‌خط‌ ابن السکون، مصدرة بقوله: حدثنا السيد الاجل انتهي. ‌و‌ ‌ما‌ کتب في الهامش مصدرا بقوله حدثنا الشيخ الاجل - الخ، فهي النسخة التي نقلها الفاضل السديدي ‌من‌ نسخة ابن ادريس لبيان الاختلاف في السند بينها ‌و‌ بين نسخة ابن السکون، ‌و‌ المتکلم بحدثنا هنا، ‌هو‌ ابن ادريس. ‌و‌ ‌لا‌ ينا في روايته عن ابي علي ‌بن‌ الشيخ بواسطة ‌و‌ واسطتين، روايته عنه بلا واسطة، لأن ابا علي کان معمرا، ‌و‌ لان ابن ادريس سمع منه الصحيفه في صغره، کما ذکره بعض الفضلاء.
و ‌لا‌ يخفي ‌ان‌ حال السيد المذکور، غير مذکور مدحا ‌و‌ ‌لا‌ قدحا. لکن رواية هولاء الاجلة عنه ‌و‌ اعتمادهم عليه تدل علي جلالة قدره.
الفائدة الثانية: الظاهر ‌من‌ لفظة حدثنا، السماع ‌من‌ لفظ السيد الاجل، سواء کان ‌من‌ حفظه ‌ام‌ ‌من‌ کتابه الذي ‌هو‌ اعلي طرق تحمل الحديث. ‌و‌ ذلک لأن انحاء تحمل الحديث سبعة: اولها: السماع ‌من‌ لفظ الشيخ ‌و‌ ‌هو‌ اعلاها. ‌و‌ ثانيها: القرائة علي الشيخ، ‌و‌ في حکمها السماع حال قراءة الغير عليه. ‌و‌ ثالثها: الاجازة، سواء کانت اجازة معين لمعين، ‌او‌ معين لغير معين، ‌او‌ غير معين لمعين، ‌او‌ غير معين لغير معين. [2]  ‌و‌ رابعها: المناولة. ‌و‌ هي ‌ان‌ يناول الشيخ اصله اياه ‌و‌ يقول هذا سماعي، سواء اقتصر عليه ‌او‌ جعله مقرونا بالاجازة بقوله فاروه عني ‌و‌ نحوه. خامسها: المکاتبة. ‌و‌ هي ‌ان‌ يکتب مسموعه لغائب بخطه مقتصرا عليه، اومع الاجازة بالرواية عنه. ‌و‌ سادسها: الاعلام. ‌و‌ ‌هو‌ ‌ان‌ يعلم الشيخ الطالب مرويه مقتصرا عليه. ‌و‌ سابعها: الوجادة. ‌و‌ هي ‌ان‌ يجد انسان احاديث ‌من‌ مرويات شيخه بخطه ‌من‌ غير اتصال علي نحو ‌من‌ الانحاء السابقه.
و ‌لا‌ خلاف في جواز اطلاق «حدثنان» في الاول. ‌و‌ اما في الثاني، فخلاف. والاصح العدم، الا مع التقييد بقوله قرأته عليه ‌و‌ ‌هو‌ يسمع. ‌و‌ منع السيد منه مطلقا - استنادا الي لزوم الکذب - غريب منه، فانه ‌سد‌ لباب المجاز، کما ‌لا‌ يخفي. ‌و‌ اما في الثالث: فلا خلاف عندنا في عدم جواز استعمال «حدثنا» ‌و‌ نحوه علي الاطلاق. ‌و‌ اما مع التقييد بالاجازة فخلاف ‌و‌ الصحيح جوازه. ‌و‌ في اجازة المعدوم اشکال، الا مع عطفه علي الموجود.
و اما غير المميز ‌من‌ الاطفال، فالمشهور الجواز. ‌و‌ اما اجازة المجاز، ففيه ‌و‌ جهان للاصحاب، ‌و‌ الاصح الجواز. لکن الاولي في هذا القسم ‌ان‌ يقرأ ‌من‌ اوله حديثا ‌و‌ ‌من‌ وسطه حديثا ‌و‌ ‌من‌ آخره حديثا، کما ‌هو‌ مفاد صحيحة ابن سنان.
و اما في الرابع ‌و‌ الخامس، فکما في الثالث. ‌و‌ في جواز الرواية بالقسم الاول [3]  منهما [4]  قولان، ‌و‌ المروي الجواز. ‌و‌ في جوازها بالسادس قولان، ‌و‌ کذا في السابع. ‌و‌ المجوز فيه [5]  انما ‌هو‌ ‌ان‌ يقول وجدت بخط فلان ‌او‌ قرأت بخطه. ‌و‌ اما التلفظ بحدثنا ‌و‌ نحوه، فلا يجوز فيهما [6]  جميعا.
اذا عرفت ذلک التفصيل، علمت ‌ان‌ الظاهر ‌من‌ حدثنا علي الاطلاق، ‌هو‌ الاول. ‌و‌ يحتمل الثاني احتمالا مرجوحا. فظهر ‌سر‌ تصديرنا الکلام بالظاهر. ‌و‌ ‌لا‌ يخفي عليک جواز العمل بالجميع لمن يعمل بالخبر (بخبر - ظ) الواحد، ‌و‌ ترتب الکل علوا ‌و‌ دنوا کما رتبناها. ‌و‌ شيخنا البهائي طاب ثراه جعلها في الزبدة سبعة، لکن بجعل ‌ما‌ جعلناه في حکم الثاني فسما براسه، ‌و‌ حذف السادس. ‌و‌ في الاربعين ستة بحذف الأخيرين، ‌و‌ لعل مقصوده تعداد الانحاء في هذا الزمان.
الفائدة الثالثة: الحديث لغة يرادف الکلام. سمي ‌به‌ لانه يحدث شيئا فشيئا. ‌و‌ في الاصطلاح کلام يحکي قول العصوم ‌او‌ فعله ‌او‌ تقريره. ‌و‌ انتقض عکسه بالحديث المنقول بالمعني ‌ان‌ اريد حکاية بلفظه، ‌و‌ طرده بکثير ‌من‌ عبارات الفقها في کتب الفروع ‌ان‌ اريد ‌ما‌ يعم معناه. ‌و‌ اجاب عنه شيخنا البهائي في زبدة الاصول ‌و‌ مشرق الشمسين باعتبار قيد الحيثية في الحکاية.
فتلک العبارات ‌ان‌ اعتبرت ‌من‌ حيث انها حکاية قول المعصوم، فلا بأس بدخولها. ‌و‌ ‌ان‌ اعتبرت ‌من‌ حيث أنها حکاية عما ادي اليه اجتهادهم، فلا باس في خروجها. ‌و‌ قد ينتقض عکسه ايضا بالمسموع عن المعصوم، غير محکي عن مثله. ‌و‌ التزام خروجه يقتضي عدم سماع احد منه حديثا اصلا، الا ‌ما‌ حکاه عن مثله، فالاولي ‌ان‌ يعرف بانه قول المعصوم ‌او‌ حکاية قوله ‌او‌ فعله ‌او‌ تقريره.
و الحديث القدسي حکاية کلامه سبحانه ‌من‌ غير اعجاز في لفظه. ‌و‌ ‌ما‌ ‌لا‌ ينتهي الي المعصوم، ليس حديثا عندنا. ‌و‌ اما عند الخالفين، فهو کل ‌ما‌ ينتهي الي النبي صلي الله عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم ‌او‌ الصحابي ‌او‌ التابعين ‌و‌ ‌من‌ يحذو حذوهم. ‌و‌ شيخنا البهائي فسره في الاربعين بما ‌هو‌ مذهب المخالفين، لکنه في الزبدة معترف بما ذکرناه ‌من‌ انه ليس ‌من‌ مذهبنا، فهو منه عجيب.
الفايدة الرابعة، اعلم ‌ان‌ الصحيفة الشريفة متواترة النقل عن الامام عليه السلام متفق عليه بين الموافق ‌و‌ المخالف، حتي انه استقاض بينهم بانجيل اهل البيت علي ‌ما‌ ذکره محمد ‌بن‌ شهر آشوب في معالم العلماء في ترجمة يحيي ‌بن‌ علي البرقي ‌و‌ بزبور ‌آل‌ محمد صلي الله عليه ‌و‌ اله ‌و‌ سلم علي ‌ما‌ ذکره ايضا في ترجمة متوکل ‌بن‌ عمير. ‌و‌ انما ذکر الاسناد، لبيان طريق تحمل الرواية ‌و‌ اجازة النقل، ‌و‌ للتيمن ‌و‌ التبرک باتصال الرواية بالمعصوم. فلا يضر الجهل باحوال بعض رجال السند، مثل بهاء الشرف ‌و‌ الشيخ الخازن ‌و‌ الخطاب ‌و‌ البلخي، علي ‌ان‌ الطرق ‌من‌ علمائنا اليها کثيرة، مذکورة في کتب الاجازات. بل لکل ‌من‌ العلماء اليها طريق عن مشخيتهم. ‌و‌ نقل الادعية منها الشيخ ‌و‌ غيره ‌من‌ اکابر القوم، فلا يضر الجهالة في بعض الاسانيد. ‌و‌ ايضا الخبر المستفيض الوارد في المستحبات کغرابة الاساليب ‌و‌ فصاحة العبارات يحبر الجهالة. ‌و‌ ايضا اذا جاز الدعاء بغير المأثور، فکيف بالمأثور المجهول السند؟! ‌و‌ لذلک تري الاصحاب يتساهلون في اسانيد المستحبات.
و اما ‌ما‌ ذکره بعض الشراح ‌من‌ ‌ان‌ هولاء مشايخ اجازة ‌لا‌ مشايخ رواية، فلا ضير في جهل احوالهم. فاقول: فيه نظر لاستعمال حدثنا بالنسبة اليهم علي الاطلاق. ‌و‌ ‌هو‌ ‌لا‌ يصح مع الاجازه کما عرفت.
و مما يدل علي تواتر انتسابها اليه عليه السلام کانتساب ساير الکتب المشهورة الي مصنفيها، ‌ما‌ ذکره ابن شهر آشوب في معالم العلماء، حيث قال: قال الغزالي: الصحيح ‌ان‌ اول ‌من‌ صنف في الاسلام، اميرالمؤمنين عليه السلام جمع کتاب الله، ثم سلمان الفارسي، ثم ابوذر الغفاري، ثم اصبغ ‌بن‌ نباته، ثم عبدالله ‌بن‌ ابي رافع، ثم الصحيفة الکاملة عن زين العابدين عليه السلام.
الفايدة الخامسة: اعلم انه قد اختلفت عبارات ادعية الصحيفة الکاملة بحسب اختلاف اسانيدها. فان ‌ما‌ نقله الشيخ في المصباح ‌و‌ کذا غيره، يخالف ‌ما‌ في النسخ المشهورة، کاختلاف النسخ القديمة معها في العبارة ‌و‌ عدد الادعية. ‌و‌ لعل الشيخ نقلها ‌من‌ رواية المطهري، لمخالفتها لرواية ابي عبدالله الحسني، کما يشعر بها عبارة آخر السند، علي ‌ما‌ سياتي.
و اما النسخة التي نحن بصدد شرحها، فهي التي تطابق نسخة الفاضل العلامة مولانا محمد باقر - ادام الله برکاته - التي هي بخط والده التقي. ‌و‌ ‌هو‌ نقلها ‌من‌ نسخه شيخه البهائي، التي هي بخط جد ابيه الشيخ شمس الدين محمد، صاحب الکرامات ‌و‌ المقامات. ‌و‌ ‌هو‌ نقلها ‌من‌ ‌خط‌ الشهيد ره. ‌و‌ ‌هو‌ نقلها ‌من‌ ‌خط‌ الشيخ علي ‌بن‌ احمد ‌بن‌ السديد، المعروف بالسديدي. ‌و‌ ‌هو‌ نقلها ‌من‌ ‌خط‌ علي ‌بن‌ السکون، ‌و‌ عارضها مع نسخة بخط محمد ‌بن‌ ادريس الحلي
فما في اصل نسختنا، فهو موافق لنسخة ابن السکون. ‌و‌ ‌ما‌ ‌هو‌ بعلامة س، فهو ‌من‌ نسخة ابن ادريس ره. ‌و‌ ‌ما‌ کان في الاصل معا، فکانا معا في نسخه ابن السکون. ‌و‌ ‌ما‌ کان في س معا، فکانا معا في نسخه ابن ادريس. ‌و‌ ‌ما‌ کان معلما بعلامة خ، فهو ‌ما‌ کتبه ابن ادريس ‌او‌ ابن السکون في الهامش.

وقف نامه ي «شرح دعاي صباح ‌و‌ مساء» صحيفه
توضيح: آقا جمال خوانساري (م 1125) فرزند آقا حسين خوانساري، همانند پدر، عالمي جامع بود که سالها رياست حوزه ي علمي اصفهان ‌را‌ برعهده داشت. شرح مفصل غررالحکم آمدي ‌و‌ ترجمه ي مفتاح الفلاح شيخ بهايي، ‌از‌ جمله آثار اوست (دائرة المعارف تشيع، ج 7، ص 316 - 315) .
نسخه ي شماره 213 سنا (معرفي شده ‌در‌ فهرست کتابخانه سنا، ج 1 صص 100 - 99) ‌با‌ عنوان «شرح الصحيفة السجاديه» اثر عبدالله ‌بن‌ سيد علي ‌بن‌ خليفه سلطان حسيني اصفهاني ‌در‌ شرح دعاي صباح ‌و‌ مساء (دعاي ششم صحيفه) است که براي شاه سلطان حسين صفوي ساخته شده است.
در ابتداي نسخه، وقف نامه اين کتاب ‌به‌ ‌خط‌ ‌و‌ مهر آقا جمال خوانساري ‌در‌ ‌دو‌ ورقه ‌به‌ چشم مي خورد که ‌در‌ ذيل آورده مي شود:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله الذي نزل الکتاب المبين، ‌و‌ جعله رحمة للعالمين ‌و‌ الصلوة علي خير الوري محمد سيد المرسلين. ‌و‌ آله المعصومين الذين قد تقرر أن الاقرار بکل واحد منهم جزء ‌من‌ أجزاء رسالة الدين.
اما بعد ‌بر‌ شيرازه بندان کتاب شناسايي ‌و‌ رقم نگاران مجموعه ي جامعه معرفت ‌و‌ دانايي پوشيده نيست که اعانت ‌بر‌ کسب علوم دينيه ‌و‌ تحصيل اسباب دانش اندوزي ‌به‌ جهت ارباب فضل ‌و‌ کمال، معين ‌بر‌ استدامت دولت ‌و‌ اقبال، ‌و‌ موجب ازدياد رفعت پايه ي جاه ‌و‌ جلال است. لهذا اعلي حضرت نواب کامياب سلطنت مآب سليمان القاب سکندر آداب، شيرازه ي کتاب متسطاب سلطاني، فهرست صحيفه ي کامله ي جهانباني، خورشيد افق ظل اللهي، دري سپهر سلطنت ‌و‌ پادشاهي گلدسته ي گلستان مصطفوي، نوباوه ي بوستان مرتضوي، آب ‌و‌ رنگ گلشن ايجاد، نوبهار چمن عدل ‌و‌ داد، زيبنده ي لباس دارايي، زينت بخش افسر سروري ‌و‌ فرمانروايي، رونق افزاي گلشن بي گرد ‌و‌ غبار دين ‌و‌ دولت، چمن آراي گلزار هميشه بهار ملک ‌و‌ ملت، زبده ي سلاطين زمان، نقاوه ي دودمان ولايت نشان، السطان ‌بن‌ السلطان ‌بن‌ السلطان، ‌و‌ الخاقان ‌بن‌ الخاقان ‌بن‌ الخاقان، شاه سلطان حسين الحسيني الموسوي الصفوي بهادرخان - لازال کتاب اقباله متداولا بين الا... [7]  ‌و‌ صحايف ملکه ‌و‌ جلاله مرقومة علي صفحات الليالي ‌و‌ الايام - درين اوقات خجسته ساعات، اين شرح شريف ‌را‌ تقربا الي الله العظيم ‌و‌ طلبا لمنه القديم [8]  وقف مخلد ‌و‌ حبس مؤبد فرمودند ‌بر‌ کافه ي شيعيان ‌و‌ عامه ي اهل ايمان که ‌به‌ مطالعه ي ‌آن‌ ‌يا‌ استکتاب ‌از‌ ‌آن‌ منتفع گردند. ‌و‌ توليت ‌آن‌ ‌را‌ تفويض فرمودند ‌به‌ ذات اقدس ‌و‌ نفس انفس خود، انعم الله تعالي علي المؤمنين بدوام دولته القاهرة ‌و‌ اتم نعمته بخلود سلطنة الابدية الباهرة. ‌و‌ بعد ‌از‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌هر‌ که ‌از‌ سلسله ي علويه ي صفويه - أدام الله تعالي برکاتهم علي البرية - که سرير آراي کشور سلطاني ‌و‌ زينت افزاي افسر سروري بوده باشد.
مقرر آنکه کتابدار سرکار خاصه ي شريفه، ‌آن‌ ‌را‌ ‌با‌ ساير کتب مختلفه که وقف نموده اند، ‌در‌ مکاني معين ضبط نموده، ‌سر‌ رشته ي جدا ‌بر‌ ‌آن‌ نگاه دارد ‌و‌ داخل ساير کتب کتابخانه مبارکه نکند. ‌و‌ ‌هر‌ گاه اعلي حضرت متولي ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ رجوعي ‌و‌ حاجتي نبوده باشد ‌و‌ شخصي ‌آن‌ ‌را‌ خواهد، بعد ‌از‌ تجويز يکي ‌از‌ علماء اعلام ‌و‌ فقهاء کرام ‌و‌ عرض ‌به‌ خدمت اشرف اقدس اعلي ‌و‌ صدور اذن ‌و‌ رخصت والا قبض معتبر گرفته تسليم ‌او‌ نمايد، مشروط ‌به‌ آنکه معطل نگذارد ‌و‌ زياده ‌بر‌ شش ماه بدون اذن جديد نگاه ندارد. ‌و‌ اگر ‌آن‌ شخص خواهد که ‌به‌ بلد ديگر نقل ‌و‌ تحويل نمايد، بدون اذن مجدد ‌از‌ جانب اعلي حضرت متولي نقل ننمايد. ‌و‌ بعد ‌از‌ رفع حاجت ‌به‌ نيابت اعلي حضرت متولي سپارد، وقفا صحيحا شرعيا مقرونا بجريان الصيغة الشرعية علي الشروط المذکورة المرعية، ‌لا‌ يباع ‌و‌ ‌لا‌ يوهب ‌و‌ ‌لا‌ يؤجر ‌و‌ ‌لا‌ يرهن، فمن بدله بعد ‌ما‌ سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه.
و کتب الداعي لدوام الدولة الأبدية القاهرة، ابن حسين جمال الدين محمد الخوانساري في شهر شوال المکرم ‌من‌ شهور سنة 1112.
[نقش مهر:] ‌يا‌ ‌من‌ له العزة ‌و‌ الجمال

اجازه روايتي مولي محمد طاهر ‌بن‌ مقصود علي، ‌به‌ مير کبير
توضيح: مولي محمد طاهر ‌بن‌ مقصود علي، ‌از‌ تلامذه ي علامه مجلسي بود که ميرابوالقاسم کبير، شريک ‌او‌ ‌در‌ درس ‌به‌ شمار مي آمد. وي ‌به‌ ميرابوالقاسم کبير، ‌در‌ سال 1129 ‌در‌ کربلا، اجازه روايت صحيفه کامله سجاديه ‌را‌ داده که ‌به‌ ‌خط‌ خودش ‌در‌ پايان نسخه ي ميرکبير (چاپ عکسي، ص 287 - 286) آمده است.
اين اجازه روايتي، ‌به‌ عنوان توضيحي ‌بر‌ اجازات علامه مجلسي ‌در‌ مورد صحيفه سجاديه نيز ‌به‌ شمار مي آيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المذنب الخاسر القاصر عن نيل المآثر، ابن الحاج مقصود علي محمد طاهر، ‌ان‌ جناب السيد لاايد الصالح الفالح الفاضل العامل الکامل العالم الموفق المويد المسدد، ابن السيد حسين الموسوي اباالقاسم - کثر الله تعالي امثاله ‌و‌ ادام عليه افضاله، لما أن علم أني داخل في عموم ‌من‌ أجاز له مولاه ‌و‌ شيخه ‌و‌ مقتداه طاب ثراه بقوله الشريف المسطور في هذه الوريقات: [9]  «فليرو عني الصحيفة السجادية کل ‌من‌ سمعها مني ‌او‌ قرأها علي ‌او‌ استجازني فيها بهذه الاسانيد ‌و‌ غيرها ‌من‌ الاسانيد التي أوردتها في مؤلفاتي» - الي آخر ‌ما‌ أفاد رحمه الله تعالي.
فقد سمعتها منه مرات کثيرة، بل قد خصني رحمه الله تعالي باجازة عالية کتبها الي بخطه الشريف في صحيفتي، ‌و‌ قد أکثر فيها ‌من‌ الألطاف لي. فمن ألفاظه الشريفة التي تعطف فيها علي: «أجزت لمحمد طاهر أعني ولي العقلاني ‌و‌ ربيبي الروحاني ‌و‌ خليلي الايماني.» استجاز مني دامت برکاته، فأجزت له أن يرويها عني ‌و‌ يروي جميع ‌ما‌ جاز لي روايته ‌و‌ احاديثه ‌من‌ کتب الاحاديث - خصوصا الاربعة ‌و‌ الفقه ‌و‌ الاصولين ‌و‌ سائر مؤلفات العلماء في انواع العلوم - عن شيخي ‌و‌ مولاي ‌و‌ والدي ‌و‌ استادي ‌و‌ ‌من‌ ‌به‌ - بعدالله تعالي ‌و‌ الرسول ‌و‌ الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين - استنادي؛ أعني العلامة الفهامة، المحقق المدقق النحرير، البحر الزاخر، مولانا محمد باقر، الذي رشحات أقلامه الفياضة حيوة قلوب المؤمنين [10]  ‌و‌ التحف السنية للزائرين ‌و‌ الجلاء لعيون البکائين علي مصائب ائمة الدين ‌و‌ مقباس مسالک العبادة للمتهجدين ‌و‌ الزاد لمعاد المتعبدين، فبذلک أوصل العالمين الي عين الحيوة ‌و‌ ‌حق‌ اليقين، ‌و‌ استفاض ‌من‌ انواره جمع العالمين حتي العالمين العالمين، فاستحق بذلک ‌من‌ ربه رب العالمين أن يجعله غواص بحار انواره في العالمين، ‌و‌ يحشره مع نبيه ‌و‌ آله المصطفين، الي آخر السند المزبور في ‌ما‌ کتبه رحمة الله عليه للطالبين. ‌و‌ حرر ذلک في ثامن عشر شهر محرم الحرام ‌من‌ سنة تسع ‌و‌ عشرين ‌و‌ مائة بعد ألف في مشهد سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين، صلوات الله ‌و‌ سلامه عليه ‌و‌ علي آبائه ‌و‌ ابنائه اجمعين.

دو طريق روايتي براي صحيفه سجاديه
توضيح: ميرابوالقاسم کبير خوانساري(1158 - 1090) عالم، فقيه ‌و‌ محدث زمان خود بود که ‌پس‌ ‌از‌ کسب فيض ‌در‌ محضر علامه مجلسي ‌و‌ ديگر بزرگان، آثاري همچون «مناهج المعارف» ‌در‌ اصول دين نگاشت، که ‌در‌ سال 1391 قمري ‌به‌ اهتمام حفيد دانشمندش آية الله سيد احمد روضاتي منتشر شد. وي، صحيفه سجاديه ‌را‌ ‌به‌ ‌خط‌ خود نگاشت ‌و‌ نکاتي ‌در‌ حواشي ‌آن‌ ‌با‌ امضاي «ق س م» ثبت کرد.
در اين نکته، پيرامون روايت ابن اشناس ‌و‌ روايت ابن شاذان سخن مي گويد.
«شنا» رمز لصحيفة ابن اشناس. ‌و‌ طريقه علي ‌ما‌ وجدته في مجلد السماء ‌و‌ العالم ‌بن‌ بحارالانوار، هکذا:
الحسن ‌بن‌ محمد ‌بن‌ اسماعيل ‌بن‌ اشناس البزاز، عن محمد ‌بن‌ عبدالله ‌بن‌ عبدالمطلب الشيباني، عن جعفر ‌بن‌ محمد ‌بن‌ جعفر العلوي، عن عبدالله ‌بن‌ عمر ‌بن‌ خطاب الزيات، عن خاله علي ‌بن‌ النعمان الاعلم، عن عمير ‌بن‌ المتوکل الثقفي البلخي، عن ابيه المتوکل ‌بن‌ هارون، عن ابي عبدالله الصادق عن ابيه الباقر عن جده علي ‌بن‌ الحسين عليهم السلام.
«شا» رمز لصحيفة ابن شاذان. ‌و‌ طريقه - علي ‌ما‌ ذکرناه آنفا - هکذا: محمد ‌بن‌ احمد ‌بن‌ علي ‌بن‌ الحسن ‌بن‌ شاذان، عن احمد ‌بن‌ محمد ‌بن‌ عياش الجوهري، عن الحسن ‌بن‌ محمد ‌بن‌ يحيي ‌بن‌ الحسن المعروف بابن ابي طالب العلوي، عن محمد ‌بن‌ مطهر الکاتب، عن ابيه عن محمد ‌بن‌ شلقان المصري، عن علي ‌بن‌ النعمان، الي آخر السند المتقدم.
ق س م عفي عنه.

مقدمه محدث نوري ‌بر‌ صحيفه ي ثالثه ي سجاديه
توضيح: صحيفه ي ثالثه ي سجاديه، يکي ‌از‌ آثار ميرزا عبدالله اصفهاني صاحب کتاب «رياض العلماء» ‌از‌ دانشوران قرن دوازدهم - است، که بخشي ‌از‌ دعاهاي امام سجاد عليه السلام ‌را‌ - که ‌در‌ صحيفه ي کامله نيامده - گرد آورده است.محدث نوري، ‌به‌ ترويج اين کتاب، اهتمام ورزيد ‌و‌ علاوه ‌بر‌ تصحيح ‌و‌ مقابله آن، مقدمه اي کوتاه ‌در‌ معرفي کتاب ‌و‌ مؤلف نگاشت که ‌در‌ ‌دو‌ نسخه ي خطي ‌از‌ کتاب آمده است. (نسخه ي خطي کتابخانه آيت الله مرعشي، شماره 1960؛ نسخه خطي کتابخانه مجلس، شماره 819 مجموعه طباطبايي) ‌در‌ اينجا، ‌آن‌ گفتار کوتاه نقل مي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين. ‌و‌ الصلوة علي خير خلقه محمد ‌و‌ آله اجمعين. اعلم ‌يا‌ اخي رزقک تعالي سعادة الدارين أن مصنف هذا الکتاب الشريف، افضل العلماء في القرون ‌و‌ الأدوار، ‌و‌ مفخر الفضلاء في الأمصار ‌و‌ الأقطار، الآميرزا عبدالله ‌بن‌ عيسي بيک ‌بن‌ محمد صالح بيک ‌بن‌ لحاح شاه ولي بيک ‌بن‌ لحاق پير محمد بيک ‌بن‌ فقر شاه الجيراني الاصل ثم الاصفهاني الشهير بالافندي.
قال شارح النخبة السيد عبدالله سبط المحدث الجزائري في اجازته الکبيرة في ترجمته: کان فاضلا علامة متبحرا کثيرا الحفظ ‌و‌ التتبع، مستحضرا لأحکام المسائل العقلية ‌و‌ النقلية، يروي عن العلامة المجلسي. رأيته لما قدم الينا ‌و‌ أنا صغير السن، ‌و‌ رأيت والدي السيد نور الدين ‌و‌ علماء بلادنا يسألونه ‌و‌ يستيفدون منه. ساح في اقطار الدنيا کثيرا ‌و‌ ‌حج‌ بيت الله، فحصلت بينه ‌و‌ بين شريف مکة منافرة: فسار الي قسطنطنية ‌و‌ تقرب الي السلطان، الي ‌ان‌ عزل الشريف ‌و‌ نصب غيره، ‌و‌ ‌من‌ يومئذ اشتهر بالافندي.
و کانت لنا کتب عتيقة ‌و‌ کراريس متشتته ‌من‌ کتب شتي، ذهبت اوائلها ‌و‌ اواخرها، ‌لا‌ نعرف اسمائها ‌و‌ اسماء مصنفيها، فعرضها عليه والدي، فعرفنا اسمائها ‌و‌ اسماء مصنفيها ‌و‌ مقدار الساقط ‌من‌ اول کل منها ‌و‌ آخرها. اخرج اشتباهات صاحب امل الآمل اشياء قيدها بخطه علي هامش نسختنا الموجودة الان. ‌و‌ کان شديد الحرص علي المطالعة ‌و‌ الافادة. ‌لا‌ يقف ساعة ‌و‌ ‌لا‌ يمل.
و کنت آتي اليه بالکتب، فکان يقربني اليه ‌و‌ يدعو لي بالخير.
و رأيت ‌من‌ مؤلفاته الصحيفة الثالثة، هي ادعية سيد الساجدين عليه السلام الخارجة ‌من‌ الصحيفة المشهورة ‌و‌ اختها - ‌و‌ هي الثانية التي جمعها شيخ محمد الحر - توفي في عشر الثلاثين اي بعد المائة ‌و‌ الالف - انتهي
و له ‌من‌ المصنفات کتاب رياض العلماء ‌و‌ حياض الفضلاء في عشر مجلدات، رأيت خمسة منها بخطه ‌و‌ لم تخرج الي البياض.
تلمذ علي الملجسي ‌و‌ الخوانساري ‌و‌ السبزواري ‌و‌ الشيرواني. ‌و‌ يعبر في هذا الکتاب عن الاول بالاستاد الاستناد، ‌و‌ عن الثاني بالاستاد المحقق، ‌و‌ عن الثالث بالاستاد الفاضل ‌و‌ عن الرابع باستادنا العلامة.
قال في ترجمة نفسه: ‌و‌ اتفق لي اسفار کثيرة، حيث مضي نصف عمري في السفر، ‌و‌ جلت اکثر البلاد ‌من‌ ديار العجم ‌و‌ الروم ‌و‌ البحر ‌و‌ البر ‌و‌ آذربايجان ‌و‌ خراسان ‌و‌ عراق ‌و‌ فارس ‌و‌ قسطنطنية ‌و‌ ديار الشام ‌و‌ مصر، حتي انه اتفق ورودي علي اکثر البلاد مرات عديدة. ‌و‌ رزقنا الله الي يومنا هذا - ‌و‌ ‌هو‌ عام ستة ‌و‌ مائة ‌و‌ الف ‌من‌ الهجرة، ‌و‌ قد مضي ‌من‌ عمري نحوا ‌من‌ اربعين سنة - ثلاث حجات ‌و‌ زيارة مشهد الرضا عليه السلام ثلاث مرات.
- الي ‌ان‌ ذکر ‌من‌ مؤلفاته: -
- رسالته في وجوب صلوة الجمعة في ‌رد‌ الفاضل القزويني.
و شرح فارسي علي الشافية
و شرح اکبر علي الفية ابن مالک
و شرح آخر واسط
قال: وضاعت مع سائر کتبه ‌و‌ مؤلفاته ‌و‌ امواله في منصرفه ‌من‌ الحجة الاولي.
و حواش علي مختصر الاصول
و حواش علي تهذيب الحديث
و حواش علي مختلف العلامة.
و حواش علي الفقيه
و تعليقات علي آيات الاحکام للفاضل الجواد
و تعليقات علي الحاشية القديمة الجلالية
و تفسير سورة الواقعة (فارسية)
و بساتين الخطباء، ثلاث مجلدات، اورد فيه ‌من‌ انشاءاته قريبا ‌من‌ الف خطب للجمعات ‌و‌ الاعياد ‌و‌ غيرها.
و روضة الشهداء مشتمل علي ثلاث لغات: العربي ‌و‌ الفارسي ‌و‌ الترکي.
و حاشية علي الوافي
و حاشية علي الهيات الشفاء
و حاشية علي شرح الاشارات
و حاشية علي المقدمة الاصولية للمولي محمد طاهر القمي.
و حاشية علي الصحيفة
و شرح علي اختلاف وقوع شکل العروس ‌من‌ تحرير اقليدس.
و شرح علي مصادرات المقالة الخامسة منه.
و رسالة فارسية في رسم خطوط الساعات علي سطوح دوائر اول السمو (السماوات)
و کتاب ثمار المجالس ‌و‌ نثار العرائس علي محاذات کشکول البهائي، رتبه علي اثني عشر بابا.
و کتاب وثيقة النجاة ‌من‌ ورطة الهلکات، ‌و‌ ‌هو‌ مجلدات ضخام، مشتمل علي خمسة اقسام: الاولي في الالهيات، مصدر بمقدمة في المنطق باحث فيه مع جميل اهل الملل، ‌و‌ ادرج فيه ‌من‌ کتبهم کالتورية ‌و‌ الانجيل ‌و‌ غيرهما. الثاني في النبويات. الثالث في الاماميات. باحث فيه مع جميع ارباب المذاهب الثلاثة ‌و‌ السبعين. الرابع في المعاديات. الخامس في الفقيهات. مصدر بمقدمة في الاصول کالمعالم.
و کتاب لسان الواعظين ‌و‌ جنان المتعظين، مجلدات اورد فيه اعمال السنة ‌و‌ العبادات ‌و‌ الادعية ‌و‌ ‌ما‌ يناسبها ‌من‌ سوانح اکثر الايام المشهورة في السنة.
و کتاب الامان ‌من‌ النيران في تفسير القرآن، مشتمل علي اکثر الاخبار المروية عن ارباب العصمة عليهم السلام.
و قد کتب علي اکثر الکتب المتداولة ‌و‌ غيرها ‌من‌ انحاء العلوم تعليقات. ‌و‌ لکن قد تلف ‌و‌ ذهبت ‌من‌ يده. انتهي.
و في الاجازة المتقدمة في ترجمة السيد الجليل السيد نصر الله الحائري ‌ما‌ لفظه:
و رأيت عنده ‌من‌ الکتب الغريبة ‌ما‌ لم اره عند غيره. تمام مجلدات بحارالانوار، ثم ذکر المتداولة منها الي ‌ان‌ قال:
و اما بقية الکتب مثل کتاب الدعاء ‌و‌ القرآن ‌و‌ کتاب الزي ‌و‌ کتاب التجمل ‌و‌ کتاب العشرة ‌و‌ کتاب الاجازات ‌و‌ تتمة الفروع، فيقال انها بقيت في المسودة ‌و‌ لم تخرج الي البياض. فسألته عن مأخذه، فقال: ‌ان‌ الميرزا عبدالله ‌بن‌ عيسي الافندي کان له اختصاص ببعض ورثة المولي المجلسي، ‌و‌ ‌هو‌ الذي قد صارت هذه الاجزاء له في سهمه عند تقسيم الکتب بينهم. فاستعارها منه ‌و‌ نقلها الي البياض بنفسه، لأناه ‌و‌ ‌ان‌ کانت مغشوشة جدا، ‌لا‌ يقدر کل کاتب علي نقلها صحيحا. ‌و‌ کان يستتر مدة حياته ‌و‌ ‌من‌ ثم لم تنسخ ‌و‌ لم تشهر.
و لما قسمت کتب الميرزا عبدالله بين ورثته ‌و‌ حصل لي اختصاص بالذي ‌و‌ قعت هذه الکتب في سهمه، ساومته اولا بالبيع. فلما لم يرض استعرتها منه ‌و‌ استکتبتها، ‌و‌ کنت يومئذ ‌لا‌ املک درهما، فسخر الله رجلا ‌من‌ ذوي المروات، بذل المؤونة حتي تمت - انتهي.
حرره المذنب المسي ء حسين ‌بن‌ محمد تقي النوري الطبرسي في محرم سنة 1289.

تواتر صحيفه سجاديه
توضيح: مرحوم آية الله سيد محمود امام جمعه زنجاني(1374 - 1309 قمري) ‌از‌ دانشمندان بزرگ اماميه ‌در‌ قرن چهاردهم بود که نزد برخي ‌از‌ فقهاي بزرگ همچون ميرزاي ناييني ‌و‌ شيخ محمد حسين غروي اصفهاني درس آموخت ‌و‌ اجازه اجتهاد گرفت. تکريم آيت الله بروجردي نسبت ‌به‌ ايشان، نشان ‌از‌ مدارج والاي وي دارد. البته علاوه ‌بر‌ مدارج فقهي، ‌در‌ مباحث اخلاقي ‌و‌ عرفاني مبتني ‌بر‌ عمل ‌به‌ شرع، زبان ‌زد‌ بود. کتاب «ذخر البشر في شرح باب حادي عشر» ‌از‌ آثار اوست. ايشان، نسخه اي ‌از‌ صحيفه سجاديه ‌را‌ ‌به‌ ‌خط‌ خود نگاشته است که اصل ‌آن‌ ‌را‌ فرزند دانشمندش مرحوم دکتر سيد ابوالفضائل مجتهدي ‌به‌ کتابخانه آستان قدس رضوي وقف کرده اند ‌و‌ نسخه عکسي ‌از‌ ‌آن‌ ‌به‌ کتابخانه ملجس شوراي اسلامي اهدا کرده اند.
اين نکته: ‌در‌ موضوع تواتر صحيفه سجاديه است، که ‌در‌ ابتداي نسخه ي ياد شده آمده است.
الصحيفة المطهرة القدسية - ‌و‌ تعرف بزبور ‌آل‌ محمد ‌و‌ انجيل اهل البيت سلام الله عليهم - متواترة قطعية الصدور. ‌و‌ ناهيک اشتمالها علي لباب الالهيات بالفاظ في غاية الفصاحة، يمتنع صدورها عن غير اهل العصمة. ‌و‌ ذلک بحمدالله تعالي عد ‌من‌ الاوليات عند ‌من‌ له المام بالاسلام ‌و‌ قدم راسخ في العلوم، حتي انها اوضح صدورا ‌من‌ نهج البلاغه، اذ ربما يتعيي فيه شاذ في غاية الندرة ممن ختم الله علي قلبه ‌و‌ جعل علي بصره غشاوة، اما لفقدان الاستعداد العلمي ‌و‌ جبلة التحصيل ‌و‌ ملکة النقد أو لغريزة النصب ‌و‌ الشقاوة الذاتية. ‌و‌ قد أوضح جملة ‌من‌ علماء العامة صحة انتساب نهج البلاغة ‌و‌ اثبت بالمدارک الحية وجود الخطب في مصنفات ثلة ‌من‌ علماء الفريقين الذين ماتوا قبل مولد السيد رضي الدين بمائة سنة، ‌و‌ بالغ في ذلک العلامة ابن ابي الحديد المعتزلي في شرحه المعروف في غير موضع ‌من‌ کتابه ببيانات مختلفة، فراجع.
و بالجملة لم يذکر خلاف ‌ما‌ ‌من‌ احد في صحة انتساب هذا الصحيفة. ‌و‌ لم ينقل ترديد فيه الي يومنا هذا. فالعرض ‌من‌ ذکر الاسانيد. بعد التبرک باسماء شيوخ العلم ‌و‌ اساطين المعرفة ‌و‌ حملة الدين سلام الله عليهم، ‌هو‌ حفظ حريم فن الحديث.
فنقول: المتکلم بلفظ حدثنا، ‌هو‌ علي ‌بن‌ السکون کما عن محکمي شيخنا البهائي، رفع الله قدره -، ‌و‌ ‌هو‌ ‌من‌ علمائنا الامامية الثقات المهرة. ‌و‌ وقع في حواشي مصبااح الکفعمي: في نسخة ابن ادريس کذا، ‌و‌ في نسخة ابن السکون کذا.
و عن السيد المحقق البارع الداماد - أعلي الله ذکره - ‌ان‌ اللفظ لعميد الرؤساء.

درباره ي قائل «حدثنا»
توضيح: شيخ آقا بزر گ تهراني (م 1389) صاحب کتابهاي گرانقدر «الذريعه الي تصانيف الشيعة» ‌و‌ «طبقات اعلام الشيعة» مشهورتر ‌از‌ ‌آن‌ است که ‌به‌ معرفي نياز داشته باشد.
ايشان ‌در‌ حاشيه ي نسخه اي ‌از‌ صحيفه سجاديه، نکته اي نگاشته، که ‌آن‌ نسخه بعدا ‌به‌ يکي ‌از‌ دانشوران اخير مشهد مقدس رسيد. مشار اليه، ‌آن‌ توضيح کوتاه ‌را‌ ‌در‌ بيستمين مجلد ‌از‌ جنگ خطي خود منتقل کرد. اينک ‌آن‌ نکته، ‌از‌ سايت WWW.maarefislam.net نقل مي شود.
رأيت بخط العلامة النحرير فريد عصرنا الشيخ آقا بزرگ الطهراني في ظهر الصحيفة السجادية ‌ما‌ هذا لفظه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لوليه ‌و‌ الصلوة علي نبيه ‌و‌ وصيه. ‌و‌ بعد فاعلم أنه روي الصحيفة عن بهاء الشرف المصدر بها اسمه الشريف جماعة، منهم ‌من‌ ذکرهم الشيخ نجم الدين جعفر ‌بن‌ نجيب الدين محمد ‌بن‌ جعفر ‌بن‌ هبة الله ‌بن‌ نما الحلي في اجازته المسطورة في اجازة صاحب المعالم ‌و‌ تاريخ بعض اجازاته سنة 637 في اجازات البحار ص 108:
1 - جعفر ‌بن‌ علي المشهدي
2 - أبوالبقاء هبة الله ‌بن‌ نما
3 - الشيخ المقري جعفر ‌بن‌ أبي الفضل ‌بن‌ شعره
4 - الشريف ‌بن‌ أبي القاسم الزکي العلوي
5 - الشريف أبوالفتح ‌بن‌ الجعفرية
6 - الشيخ سالم ‌بن‌ قبارويه
7 - الشيخ عربي ‌بن‌ مسافر
و کلهم أجلاء مشاهير؛ ‌و‌ أبوالفتح المعروف بابن الجعفرية ‌هو‌ السيد الشريف ضياء الدين أبوالفتح محمد ‌بن‌ محمد العلوي الحسيني الحائري، ‌و‌ قد قرأ عليه السيد عزالدين أبوالحرث محمد ‌بن‌ الحسن ‌بن‌ علي العلوي الحسيني البغدادي کتاب معدن الجواهر الکراجکي في الحلة السيفية في ج 1 [جمادي الاولي] سنة 573. ‌و‌ ذکرت هذا التاريخ ليعلم عصر عبره ممن شارکه في رواية الصحيفة عن بهاء الشرف تقريبا. ‌و‌ اجازة صاحب المعالم مدرجة في المجلد الاخير ‌من‌ البحار. ‌و‌ أدرج ‌هو‌ في اجازته اجازات ثلاث وجدها بخط الشهيد الأول احديها اجازة نجم الدين جعفر ‌بن‌ نما، کما ذکره في أوائل صفحة الماية ‌من‌ هذا المجلد، ثم أدرجها متفرقة في اجازته منها الفقرة التي نقلناها، فقد ذکرها في وسط ص 108 ‌من‌ مجلد الاجازات، حرره مالک النسخة ارثا الجاني محمد محسن المدعو بآقا بزرگ الطهراني في 5 رجب سنة 1345، انتهي. حرره مالک هذه الصحيفة ارثا السيد محمد حسين الحسيني الطهراني في 19 رجب سنة 1375.

سه فائده درباره ي صحيفه، رياض العابدين، بديع الزمان قهپايي
توضيح: استاد علامه مرحوم سيد جلال الدين همايي، نسخه اي خطي ‌از‌ کتاب «رياض العابدين في شرح صحيفه سيد الساجدين عليه السلام» نگاشته ي مولي بديع الزمان قهپايي ‌در‌ اختيار داشته که ‌در‌ حواشي ‌آن‌ نکاتي نوشته است. [11]  ‌از‌ آنجا که نسخه ي تحقيق ‌و‌ تصحيح شده ي اين کتاب، فاقد مقدمه اي ‌در‌ معرفي کتاب ‌و‌ نگارنده ي ‌آن‌ است، [12]  اين نکات مي تواند ‌در‌ نگارش چنان مقدمه اي مفيد افتد. متن اين ‌سه‌ نکته ي کوتاه ‌در‌ پي مي آيد.
فائده ي اول
بسم الله الرحمن الرحيم اقول: ‌و‌ في النسخ المنطبعة ‌من‌ الصحيفة الکاملة المنسوبة الي مولانا سيد الساجدين زين العابدين عليه السلام، ‌و‌ کذا في بعض النسخ الخطية منها دعوات ملحقة بآخر الکتاب، لم تکن موجودة في النسخة التي ترجمها ‌و‌ شرحها الفاضل المترجم بديع الزمان القهبائي شکر الله سعيه. اولها تسبيحه عليه السلام: «سبحانک اللهم ‌و‌ حنانيک... الي آخره». ‌و‌ آخرها دعاء يوم السبت: «بسم الله کلمة المعتصمين... الخ». ‌و‌ في هذه النسخ عقيب فهرست الدعوات المذکور في المقدمة، عبارة مناسبة للملحقات، ‌و‌ هي هذه:
«و باقي الابواب بلفظ ابي عبدالله الحسني رحمه الله، حدثنا ابوعبدالله جعفر ‌بن‌ محمد الحسني، قال: حدثنا عبدالله ‌بن‌ عمر ‌بن‌ خطاب الزيات، قال: حدثني خالي علي ‌بن‌ النعمان الاعلم، قال: حدثني عمير ‌بن‌ متوکل الثقفي البلخي، عن ابيه متوکل ‌بن‌ هارون، قال: املي علي سيدي الصادق ابوعبدالله جعفر ‌بن‌ محمد، قال: املي جدي علي ‌بن‌ الحسين علي ابنه محمد ‌بن‌ علي - عليهم اجمعين السلام - بمشهد مني.»
کتب بيمناه الداثرة، العبد الفقير الي الله تعالي شأنه جلال الدين الهمائي، اعطاه الله کتابه بيمينه في ليلة الجمعة - الثانية ‌و‌ العشرين ‌من‌ شهر محرم الحرام سنة 1362 ‌من‌ السنين الهجرية القمرية، الموافقة لتاسع بهمن ماه سنة 1321 الشمسية الهجرية. اللهم وفقنا لما تحب ‌و‌ ترضاه.
فائده دوم:
کتاب رياض العابدين، ترجمه ي صحيفه ي مولانا زين العابدين عليه السلام تأليف بديع الزمان القهبائي (منسوب ‌به‌ کهپايه) ‌در‌ زمان شاه صفي صفوي عليه الرحمة، ‌خط‌ محمد نصير ‌بن‌ محمد تقي جابري انصاري، تاريخ کتابت: سنه ي 1074، محل کتابت: اصفهان. قد دخل في ملکي، ‌و‌ لله ملک السماوات ‌و‌ الارضين، اول خرداد ماه 1315 شمسي مطابق ع 1 [ربيع الاول] 1355 قمري. (جلال - همائي)
فائده سوم:
بديع الزمان قهپائي هرندي اصفهاني، ‌از‌ مردم قريه ي هرند، ‌از‌ ديه هاي کوهپايه ي اصفهان، جد اعلاي ملا مهدي هرندي است. ‌و‌ ميرزا عبدالعلي نحوي اصفهاني ‌و‌ ميرزا عبدالجواد مدرس اصفهاني ‌از‌ اعقاب ‌او‌ بوده اند. وفاتش ‌در‌ يزد ‌به‌ سال 1049 واقع شده ‌و‌ ‌با‌ منصب شيخ الاسلامي بدان شهر رفته بوده است. (جلال الدين همائي)

تواتر صحيفه سجاديه
توضيح: مرحوم آية الله سيد احمد روضاتي ‌از‌ دانشمندان بزرگ ‌و‌ کتابشناسان ارزشمند معاصر بود که ‌با‌ تحقيقات ‌و‌ نکات خود، پژوهشيان ‌را‌ ياري مي رساند. يکي ‌از‌ خدمات مهم ايشان، انتشار نسخه ي عکسي صحيفه ي سجاديه ‌به‌ ‌خط‌ نياي دانشمندش ميرابوالقاسم کبير بود، که ‌در‌ تيراژ محدود ‌به‌ چاپ رساند. ايشان ‌در‌ مقدمه ي اين چاپ، نکاتي مفيد درباره ي صحيفه بيان مي دارد.
صدور ادعية الصحيفة الکاملة السجادية المعروفة - ‌و‌ هي التي بين يديک - ‌من‌ انشاء الامام السجاد زين العابدين علي ‌بن‌ الحسين عليه السلام مما ‌لا‌ شک فيه ‌و‌ ‌لا‌ شبهة تعتريه، لکونها مشتملة علي حقائق المعرفة ‌و‌ الحکمة. ‌و‌ فيها عبقة ‌من‌ کلام النبوة ‌و‌ قبس ‌من‌ نور مشکاة الامامة. فهي کالصحف الالهية السماوية. ‌و‌ لذا عبروا عنه تارة بزبور ‌آل‌ محمد ‌و‌ اخري بانجيل اهل البيت ‌و‌ ثالثة بأخت القرآن، تجاه نهج البلاغة الذي ‌هو‌ اخ القرآن، لأن القرآن ‌هو‌ کتاب نازل، ‌و‌ هذه الصحيفة ‌و‌ الادعية قرآن صاعد.
فقد تواتر نقل الصحيفة الکاملة عن سيد الساجدين عليه السلام. ‌و‌ لذا استدل بهاه فقهائنا الاکابر ‌و‌ اعاظم المجتهدين امثال صاحب الجواهر في مقام الاستنباط، کما في صلوة الجمعة.
فتواتر الصحيفة الکاملة مغني عن ذکر اسنادها مع أن الطرق الي روايتها کثيرة، ‌و‌ کلها تنتهي الي يحيي ‌بن‌ زيد الشهيد عن ابيه عن زين العابدين عليه السلام، ‌و‌ قد توجد روايتها عن محمد ‌بن‌ زيد الشهيد عن ابيه عن الامام السجاد عليه السلام؛ ‌و‌ اخري في روايتها عن الامام ابي عبدالله الصادق عن ابيه عن جده الامام السجاد عليهم السلام.
فيرويها الشيخ الجليل محمد ‌بن‌ احمد ‌بن‌ خاتون العاملي، کما في اجازته للسيد ظهير الدين ميرزا ابراهيم الحسيني الهمداني، ‌و‌ في طرق المحدث ابوعلي الحسن ‌بن‌ محمد ‌بن‌ الحسن الطوسي عن ابيه عن محمد ‌بن‌ محمد المفيد، الي أن ينتهي الي مسعدة ‌بن‌ صدقة عن الامام الصادق عليه السلام.
و اما الراوية عن يحيي ‌بن‌ زيد الشهيد، فالطرق اليها کثيرة. ‌و‌ جلها ينتهي الي الشريف الجليل بهاء الشرف نجم الدين ابي الحسن محمد ‌بن‌ الحسن، ‌من‌ اولاد الحسين ذي الدمعة ابن زيد الشهيد ابن الامام السجاد عليه السلام ‌و‌ ‌هو‌ المذکور في اول نسخ الصحيفة الکاملة المتداولة.
و جملة اخري منها تنتهي الي عمير ‌بن‌ المتوکل، المذکور في سند الصحيفة.
و يرويها عن السيد بهاء الشرف بلا واسطة جماعة، منهم ابن السکون علي ‌بن‌ محمد ‌بن‌ علي الحلي، ‌من‌ اجلاء علماء الامامية، ذکره في «معجم الادباء» ج 15 ص 75 ‌و‌ السيوطي في «بغية الوعاة» ص 352؛ ‌و‌ منهم عميد الرؤساء هبة الله ‌بن‌ حامد الحلي، ذکره جدنا الامام العلامة في ص 376 ‌و‌ ص 767 ‌من‌ کتابه «روضات الجنات».
و يرويها الشيخ الجليل ابوالعباس احمد ‌بن‌ العباس النجاشي المتوفي سنة 450 ق بطريقه الي يحيي ‌بن‌ زيد الشهيد.
و يرويها ايضا شيخنا ابوجعفر محمد ‌بن‌ الحسن الطوسي المتوفي سنة 460 ‌من‌ طريقين، المنتهيين الي يحيي ‌بن‌ زيد.
و لقد وقع الخلاف في المقصود بلفظ «حدثنا» الواقع في اول الصحيفة. فالذي عليه الشيخ البهائي انه ابن السکون. ‌و‌ بالغ المحقق الداماد في انکاره، ‌و‌ ادعي انه عميد الرؤساء.
و ‌لا‌ ثمرة مهمة في تشخيص القائل، بعد ثبوت أن ابن السکون ‌و‌ عميد الرؤساء، کلاهما في طبقة واحدة ‌و‌ ‌من‌ تلامذة ابن العصار اللغوي، ‌و‌ يرويان الصحيفة عن السيد بهاء الشرف المذکور في اول سند الصحيفة. ‌و‌ بالجملة تواتر الطرق ‌و‌ قوة دلالة المتن علي صدوره عن المعصوم عليهم السلام يغنينا عن الاطالة في المقام. ‌و‌ قد بسطنا الکلام حولها في کتابنا «المستدرکات علي روضات الجنات».


حميد سليم گندمي  / مجله سفينه (شماره 7)


پي نوشتها:
[1] هذه عبارة الشهيد - منه.
[2] اجازة المعين للمعين، کاجازة الکافي مثلا لشخص معين. ‌و‌ المعين لغيره، کاجازته لکل احد ‌و‌ غير المعين للمعين کاجازة مسموعاته له. ‌و‌ غير المعين لغير المعين کاجازة مسموعاته لکل احد. ‌و‌ حکي بعض افاضل عصرنا انه اجاز بعض اصحابنا کذلک - منه.
[3] ‌و‌ ‌هو‌ أن يقتصر عليهما ‌من‌ غير مقارنة الاجازة - منه.
[4] أي الرابع ‌و‌ الخامس.
[5] أي: السابع - منه.
[6] أي: السادس ‌و‌ السابع - منه.
[7] يک کلمه ناخواناست. شايد «الانام» باشد.
[8] العميم (خ ل).
[9] اين جمله، ‌به‌ اجازه ي عامه ي علامه مجلسي ‌در‌ تاريخ اول ماه رمضان 1082 اشاره دارد که متن کامل ‌آن‌ ‌در‌ پايان نسخه ي ميرابوالقاسم کبير آمده است.
[10] ‌در‌ اين سطر ‌و‌ سطور بعدي، نام برخي ‌از‌ آثار علامه مجلسي تضمين ‌شد‌ است.
[11] اين نسخه، حواشي مفصل ‌و‌ ارزشمندي دارد که ‌در‌ نسخه ي چاپ شده (به اهتمام حسين درگاهي، تهران: وزارت ارشات، 1374 ش) نيامده است.
[12] چنان که ‌در‌ مقاله ي «سه رياض ‌در‌ شرح صحيفه سجاديه» بدان اشاره شده است (سفينه، شماره 6، ص 118).

---------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

telegram aparat eitaa

logo