header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
548
3369
62687882
اوقات شرعی

درخواست توفيق توبه

̶    خدايا، اي‌ كسى كه‌  توصيف كنندگانت قادر به‌  وصفت نيستند

̶    و اي‌ آنكه اميد اميدواران از‌  او‌  تجاوز نمى كند

̶    و اي‌ كسى كه‌  در‌  محضرش اجر نيكوكاران ضايع نمى گردد

̶    و اي‌ آنكه اهل عبادت از‌  او‌  بيم دارند

̶    و اهل تقوى از‌  او‌  در‌  خوف  ‌و‌  خشيت مى باشند.

̶    بار الها در‌  درگاهت كسى ايستاده كه‌  دستهاى گنهكارش را‌  به‌  سويت باز نموده  ‌و‌  خطاها وى را‌  بدينجا كشانده اند  ‌و‌  شيطان بر‌  او‌  غلبه نموده  ‌و‌  نسبت به‌  آنچه فرمان داده اي‌ سهل انگارى كرده  ‌و‌  آنچه نهى كرده اي‌ از‌  روى غرور انجام داده.

̶    همانند كسى كه‌  به‌  توانايى ات نادان بوده  ‌و‌  يا‌  مثل كسى كه‌  منكر فضل  ‌و‌  احسانت به‌  او‌  بوده تا‌  آنجا كه‌  ديده  ‌ى‌  هدايت برايش گشوده شده  ‌و‌  ابرهاى كوردلى از‌  مقابلش كنار رفته  ‌و‌  به‌  شمارش ظلم بر‌  نفس خويش اقدام نموده  ‌و‌  به‌  آنچه با‌  خداى خويش مخالفت كرده به‌  فكر فرو رفته  ‌و‌  گناه بزرگش را‌  بزرگ  ‌و‌  مخالفت عظيمش را‌  عظيم ديده است.

̶    به اميدى به‌  تو‌  روى آورده در‌  حالى كه‌  از‌  رويت شرمنده است  ‌و‌  به‌  خاطر اطمينان به‌  تو‌  به‌  سويت متمايل گشته  ‌و‌  با‌  باورى محكم طمع به‌  تو‌  نموده  ‌و‌  از‌  روى اخلاص با‌  ترسش قصد تو‌  كرده در‌  حالى كه‌  دل او‌  از‌  هر‌  طمعى نسبت به‌  غير تو‌  خالى است  ‌و‌  از‌  هر‌  چه ترس آور است جز ترس از‌  تو‌  ندارد.

̶    الها اين بندگان گنهكار در‌  حال گريه  ‌و‌  زارى به‌  درگاهت ايستاده  ‌و‌  از‌  روى خشوع چشم به‌  زمين دوخته  ‌و‌  ذليلانه سر‌  به‌  زير افكنده  ‌و‌  با‌  خضوع راز دلش را‌  كه‌  بدان آگاه ترى آشكار نموده  ‌و‌  با‌  خشوع تعداد گناهانش كه‌  تعدادش نزدت بهتر روشن است شمرده  ‌و‌  نسبت به‌  گناهان بزرگى كه‌  مرتكب شده به‌  درگاهت استغانه نموده، همان گناهانى كه‌  در‌  علم تو‌  او‌  را‌  تباه ساخته  ‌و‌  در‌  فرمان تو‌  او‌  را‌  رسوا ساخته  ‌و‌  همان گناهانى كه‌  لذاتش گذشته  ‌و‌  تبعات  ‌و‌  گرفتاريهايش باقى مانده.

̶    اى خداى من‌  اگر اين بنده  ‌ى‌  گنهكارت را‌  كيفر دهى عدلت را‌  انكار نمى كند  ‌و‌  اگر از‌  وى درگذرى  ‌و‌  به‌  او‌  رحمت فرستى عفو تو‌  را‌  به‌  خاطر رحمت واسعه ات بزرگ نمى شمارد چه آنكه تو‌   ‌آن پروردگار كريمى كه‌  آمرزش گناه بزرگ در‌  نظرت بزرگ جلوه نمى كند.

̶    خدايا اينك اين منم كه‌  به‌  قصد اطاعت فرمانت در‌  خصوص دعا كه‌  بدان امر فرموده اي‌ به‌  حضورت آمده ام در‌  حالى كه‌  قاطعانه مى خواهم به‌  وعده ات در‌  مساله استجابت دعا وفا كنى آنجا كه‌  مى فرمايى «مرا بخوانيد تا‌  اجابت كنم شما را».

̶    بار الها بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  مرا مشمول رحمتت گردان همانطور كه‌  من‌  با‌  اعتراف به‌  گناه خود روى به‌  تو‌  آورده ام  ‌و‌  مرا از‌  ذلت گناهان بالا بر‌  همانگونه كه‌  خود را‌  ذليل تو‌  كرده ام  ‌و‌  مرا در‌  پرده  ‌ى‌  رحمتت بپوشان همانطور كه‌  در‌  انتقام گرفتن از‌  من‌  درنگ نمودى.

̶    خدايا نيتم را‌  در‌  فرمانبرى ات ثابت بدار  ‌و‌  بصيرت  ‌و‌  آگاهى ام را‌  در‌  بندگى ات استوار گردان  ‌و‌  مرا به‌  كارهايى توفيق ده‌  كه‌  به‌  وسيله آنها از‌  چرك گناهان پاكيزه ام گردانى  ‌و‌  در‌  هنگام مرگ به‌  دين خودت  ‌و‌  آئين حضرت محمد صلى الله عليه  ‌و‌  آله  ‌و‌  سلم جانم را‌  بگيرى.

̶    بار پروردگارا در‌  اين حالى كه‌  هستم به‌  سويت توبه مى نمايم، توبه از‌  گناهان بزرگ  ‌و‌  گناهان كوچكم  ‌و‌  از‌  لغزشهاى پنهانى  ‌و‌  آشكارم  ‌و‌  زشتكاريهاى گذشته  ‌و‌  حالم مانند توبه كارى كه‌  خاطره هيچ معصيتى را‌  از‌  فكر  ‌و‌  ذهنش  ‌و‌  از‌  صفحه دلش نمى گذراند  ‌و‌  لحظه اي‌ نمى انديشد كه‌  دوباره به‌  خطايش برگردد.

̶    و تو‌  اي‌ خداى من‌  در‌  كتاب محكم  ‌و‌  استوار خود فرموده اي‌ كه‌  توبه را‌  از‌  بندگانت مى پذيرى  ‌و‌  از‌  گناهانشان مى گذرى  ‌و‌  توبه كاران مداوم را‌  دوست مى دارى. پس‌  توبه ام را‌  بپذير همان طور كه‌  وعده داده اي‌  ‌و‌  مرا عفو كن همانگونه كه‌  ضمانت كرده اي‌  ‌و‌  همانطور كه‌  شرط كرده اي‌ محبت  ‌و‌  دوستى خود را‌  براى من‌  واجب گردان.

̶    پروردگارم، شرط من‌  با‌  تو‌  اين است كه‌  آنچه تو‌  نمى پسنديدى بدان بازنگردم  ‌و‌  تعهد من‌  آنكه به‌  كارى كه‌  نزد تو‌  مذموم است رجوع ننمايم  ‌و‌  پيمان من‌  اينكه از‌  جميع گناهان دورى گزينم.

̶    خداوندا تو‌  به‌  آنچه من‌  انجام داده ام داناترى، پس‌  آنچه از‌  من‌  مى دانى ببخش  ‌و‌  به‌  نيرويت مرا به‌  آنچه دوست دارى بازگردان.

̶    الها بر‌  گردن من‌  بار معاصى  ‌و‌  لغزشهايى است كه‌  بعضى را‌  ياد دارم  ‌و‌  بعضى را‌  فراموش كرده ام  ‌و‌  همه آنها مقابل چشم توست كه‌  هيچگاه به‌  خواب نمى رود  ‌و‌  در‌  نزد علم توست كه‌  هيچوقت به‌  فراموشى سپرده نمى شود.
̶    پس‌  در‌  برابر  ‌آن گرفتاريها به‌  صاحبانش عوض ده‌   ‌و‌  سنگينى آنها را‌  از‌  دوش من‌  بردار  ‌و‌  بارم را‌  سبك كن  ‌و‌  مرا از‌  اينكه به‌  امثال  ‌آن گرفتاريها نزديك  ‌و‌  آلوده شوم حفظ كن.

̶    پروردگارا حقيقت اين است كه‌  من‌  وفادار به‌  توبه نمى مانم مگر به‌  حفظ  ‌و‌  نگهدارى تو‌   ‌و‌  جز با‌  نيرويت توانايى ترك گناه را‌  ندارم پس‌  مرا به‌  نيرويى كافى نيرومند گردان  ‌و‌  با‌  حفظى كه‌  مرا مانع از‌  گناه مى شود سرپرستى ام فرما.

̶    الها هر‌  بنده اي‌ كه‌  توبه كرده  ‌و‌  به‌  سويت آمده در‌  حالى كه‌  تو‌  بر‌  اساس علم غيبت مى دانى كه‌  او‌  توبه شكن است  ‌و‌  دوباره به‌  گناه خويش بازمى گردد، اينك من‌  به‌  تو‌  پناه مى برم كه‌  اينگونه باشم. پس‌  توبه مرا توبه اي‌ قرار ده‌  كه‌  پس‌  از‌  آن، نيازى به‌  توبه اي‌ ديگر نداشته  ‌و‌  باعث محو گناهان گذشته  ‌و‌  سالم ماندن در‌  بقيه روزهاى عمرم باشند.

̶    پروردگارا درباره  ‌ى‌  نادانى خويش از‌  تو‌  معذرت مى خواهم  ‌و‌  آرزومندم كه‌  بدرفتارى مرا ببخشى پس‌  از‌  روى لطف  ‌و‌  كرمت مرا در‌  پناه رحمتت قرار ده‌   ‌و‌  از‌  روى فضل  ‌و‌  بزرگوارى ات مرا با‌  پوشش عافيتت بپوشان.

̶    خدايا از‌  آنچه بر‌  خلاف اراده ات عمل كرده ام به‌  درگاهت توبه مى كنم، از‌  قبيل انديشه هاى دل  ‌و‌  نگاههاى زير چشمى  ‌و‌  حرفهايى كه‌  زده ام، توبه اي‌ كه‌  بر‌  اثر آن، يك يك اعضا  ‌و‌  جوارحم به‌  طور جداگانه از‌  عقوبتهاى تو‌  سالم بماند  ‌و‌  از‌  قهرها  ‌و‌  سختگيريهاى دردناكت كه‌  بيدادگران از‌   ‌آن مى هراسند آسوده باشند.

̶    پروردگارا اينك به‌  تنهايى ام در‌  پيشگاهت  ‌و‌  بر‌  تپش قلبم از‌  ترس تو‌   ‌و‌  لرزه  ‌ى‌  اعضاى بدنم از‌  هيبتت بر‌  من‌  رحم كن زيرا اي‌ خداى من‌  گناهانم مرا در‌  درگاهت به‌  زبونى كشانده  ‌و‌  اگر خاموش شوم كسى درباره ام حرف نمى زند  ‌و‌  اگر به‌  جستجوى واسطه  ‌و‌  شفيعى برخيزم سزاوار شفاعت نيستم.

̶    بار الها بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  كرمت را‌  در‌  لغزشهايم شفيع گردان  ‌و‌  به‌  وسيله عفو  ‌و‌  گذشت خود گناهانم را‌  ببخش  ‌و‌  مرا به‌  مجازاتى كه‌  سزاوار  ‌آن هستم  ‌و‌   ‌آن عذاب توست مجازاتم مفرما.  ‌و‌  چتر احسانت را‌  بر‌  سرم بگستران  ‌و‌  مرا به‌  پوشش خويش بپوشان  ‌و‌  با‌  من‌  همانند شخص قدرتمندى كه‌  بنده اي‌ ذليل زارى كنان به‌  درگاهش شتافته  ‌و‌  آنگاه  ‌آن قدرتمند او‌  را‌  مورد لطف  ‌و‌  رحمت خويش قرار داده رفتار فرما  ‌و‌  يا‌  همانند توانگرى برخورد كن كه‌  بنده اي‌ فقير به‌  وى روى آورده  ‌و‌   ‌آن توانگر او‌  را‌  از‌  خاك برداشته  ‌و‌  نيازش را‌  رفع مى نمايد.

̶    پروردگارا مرا از‌  عذاب تو‌  پناهى نيست بنابراين عزتت پناهگاه من‌  است  ‌و‌  مرا به‌  سوى تو‌  شفيعى نيست پس‌  فضل تو‌  بايد شفيعم شود  ‌و‌  گناهانم مرا ترسانيده پس‌  عفو تو‌  بايد امانم دهد.

̶    الها آنچه بر‌  زبان راندم نه از‌   ‌آن جهت است كه‌  نسبت به‌  بدكارى ام جاهل هستم  ‌و‌  نه از‌  روى فراموشى درباره  ‌ى‌  كارهاى زشت گذشته ام مى باشد. بلكه بدين خاطر است كه‌  آسمانت  ‌و‌  هر‌  كه‌  در‌   ‌آن ساكن است  ‌و‌  زمينت  ‌و‌  هر‌  چه بر‌  روى  ‌آن است ندامت  ‌و‌  توبه مرا در‌  پيشگاهت بشنوند.

̶    تا شايد برخى از‌  آنان به‌  رحمت  ‌و‌  مهربانى ات بر‌  من‌  رقت آورند  ‌و‌  بر‌  من‌  ترحم كنند.
̶    آنگاه از‌  جانب آنان دعايى به‌  من‌  رسد كه‌  از‌  دعاهاى من‌  در‌  نزد تو‌  شنيدنى تر  ‌و‌  به‌  اجابت نزديكتر باشد، يا‌  شفاعتى دست دهد كه‌  به‌  نزد تو‌  از‌  شفاعت من‌  استوارتر به‌  شمار آيد تا‌  به‌  وسيله  ‌آن نجات من‌  از‌  خشم تو‌   ‌و‌  دستيابى ام به‌  رضايتت حاصل گردد.

̶    خدايا اگر ندامت توبه است هم اينك من‌  از‌  نادم ترين نادمانم  ‌و‌  اگر ترك گناه توبه است من‌  اولين توبه كننده ام  ‌و‌  اگر درخواست آمرزش سبب ريختن گناهان است من‌  از‌  درگاهت جزء درخواست كنندگان آمرزشم.

̶    بار الها همانطور كه‌  فرمان به‌  توبه داده اي‌  ‌و‌  قبولى  ‌آن را‌  ضمانت كرده اي‌  ‌و‌  بر‌  دعا كردن تشويق فرموده اي‌  ‌و‌  وعده اجابت داده اي‌ پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  توبه مرا قبول كن  ‌و‌  مرا با‌  نوميدى از‌  رحمتت بازمگردان زيرا كه‌  تو‌  بر‌  گنهكاران بخشاينده اي‌  ‌و‌  بر‌  خطاكاران كه‌  در‌  حال توبه اند، مهربان مى باشى.

̶    الها بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست همانطور كه‌  به‌  وسيله  ‌ى‌   ‌آن گرامى ما‌  را‌  هدايت كردى  ‌و‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست چنانكه ما‌  را‌  به‌  وسيله  ‌آن حضرت از‌  گمراهى رهايى بخشيدى  ‌و‌  بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست آنچنان درودى كه‌  ما‌  را‌  در‌  روز قيامت  ‌و‌  در‌  روز نيازمندى به‌  تو‌  شفاعت نمايد زيرا كه‌  تو‌  بر‌  هر‌  چيز توانايى  ‌و‌  برايت آسان است
.

.............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo