• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3904
5545
61920614

روز عيد فطر ‌و‌ روز جمعه

دعاي ‌آن حضرت است در‌ روز عيد فطر ‌و‌ روز جمعه.
چون از‌ نماز بازمي گشت روي به‌ قبله مي‌ ايستاد ‌و‌ اين دعا مي‌ خواند.


̶    اى خداوندى كه‌ رحمت مى آورى بر‌ ‌آن كس كه‌ بندگان تو‌ بر‌ او‌ رحمت نمى آورند.

̶    اى خداوندى كه‌ مى پذيرى ‌آن را‌ كه‌ رانده ‌ى‌ هر‌ شهر ‌و‌ ديار است.

̶    اى خداوندى كه‌ تحقير نمى كنى آنان را‌ كه‌ دست نياز به‌ سوى تو‌ دراز كنند.

̶    اى خداوندى كه‌ نوميد نمى گردانى آنان را‌ كه‌ به‌ اصرار از‌ تو‌ چيزى خواهند.

̶    اى خداوندى كه‌ از‌ درگاه خود نمى رانى آنان را‌ كه‌ در‌ خواهندگى دليرى مى كنند.

̶    اى خداوندى كه‌ واپس نمى زنى ارمغانى را‌ كه‌ به‌ پيشگاهت آرند، هر‌ چند خرد ‌و‌ بى مقدار باشد، ‌و‌ هيچ كارى را‌ بى اجر نمى گذارى، هر‌ چند ناچيز باشد.

̶    اى خداوندى كه‌ اندك عملى را‌ مى پذيرى ‌و‌ بر‌ ‌آن پاداش بزرگ مى دهى.

̶    اى خداوندى كه‌ نزديك مى شوى به‌ هر‌ كس كه‌ به‌ تو‌ نزديك گردد.

̶    اى خداوندى كه‌ به‌ نزد خود فرامى خوانى ‌آن كس را‌ كه‌ از‌ تو‌ روى گردانيده است.

̶    اى خداوندى كه‌ نعمت خود ديگرگون نكنى ‌و‌ در‌ كيفر گنهكاران شتاب نورزى.

̶    اى خداوندى كه‌ نهال نيكى را‌ مى پرورى تا‌ به‌ ثمر نشيند ‌و‌ از‌ گناهان عفو مى كنى تا‌ يكسره از‌ ميان بروند.

̶    آرزوها پيش از‌ آنكه عرصه ‌ى‌ كرم تو‌ پيمايند، روا شده بازگشتند ‌و‌ كاسه هاى حاجت حاجتمندان از‌ فيض جود تو‌ لبالب گرديد ‌و‌ اوصاف را‌ پيش از‌ آنكه به‌ حقيقت تو‌ رسند رشته از‌ هم بگسيخت. تو‌ راست فراترين فرازها فراتر از‌ هر‌ فرارونده اى، ‌و‌ تو‌ راست بزرگترين جلالتها، برتر از‌ هر‌ جلالتى.

̶    هر صاحب جلالت در‌ برابر جلالت تو‌ خرد است ‌و‌ هر‌ شريف در‌ جوار شرف تو‌ حقير. آنان كه‌ رخت به‌ آستان ديگرى جز آستان تو‌ كشيدند، نوميد شدند ‌و‌ آنان كه‌ به‌ درگاهى جز درگاه تو‌ روى نهادند زيانمند گرديدند ‌و‌ آنان كه‌ جز به‌ تو‌ پرداختند تباه گشتند ‌و‌ آنان كه‌ در‌ طلب قوت نه به‌ صحراى فضل تو‌ آمدند به‌ قحطسال گرفتار شدند.

̶    بار خدايا، درگاه تو‌ به‌ روى خواهندگان گشوده است ‌و‌ عطايت سائلان را‌ رايگان است ‌و‌ فريادرسيت فريادخواهان را‌ نزديك.

̶    اميدواران از‌ تو‌ نوميد نشوند ‌و‌ جويندگان از‌ عطاى تو‌ مايوس نگردند ‌و‌ آمرزش خواهان از‌ عقوبتت به‌ شقاوت نيفتند.

̶    اى خداوند خوان نعمتت براى آنان كه‌ نافرمانيت كنند گسترده است. ‌و‌ بردباريت در‌ حق آنان كه‌ با‌ تو‌ خصومت ورزند مهياست. نيكى در‌ حق بدان شيوه ‌ى‌ توست ‌و‌ شفقت بر‌ متجاوزان سنت تو. آنسان كه‌ درنگ كردن تو‌ در‌ مواخذت، ايشان را‌ فريفته است كه‌ توبه نكنند ‌و‌ مهلت دادن تو‌ آنان را‌ از‌ گرايش به‌ تو‌ بازداشته است.

̶    و حال آنكه در‌ كيفر آنان درنگ كرده اى تا‌ مگر به‌ فرمان تو‌ سر‌ نهند، ‌و‌ ‌آن را‌ كه‌ مهلت عنايت كرده اى از‌ ‌آن روست كه‌ به‌ دوام ملك خود اعتماد دارى. پس‌ هر‌ كس كه‌ سزاوار سعادت باشد روزگارش به‌ سعادت پايان يابد ‌و‌ هر‌ كه‌ سزاوار شقاوت بود به‌ شقاوتش خوار خواهى ساخت.

̶    همه بر‌ مقتضاى حكم تو‌ شوند هر‌ چه شوند ‌و‌ بازگشت امورشان به‌ توست. هر‌ چند زمان سركشيشان به‌ دراز كشد از‌ سلطه ‌ى‌ تو‌ فرونخواهد كاست ‌و‌ چون در‌ بازخواستشان شتاب نكنى حجت تو‌ باطل نگردد،

̶    كه حجت تو‌ پاى بر‌ جاى است ‌و‌ بطلان ناپذير ‌و‌ سلطه ‌ى‌ تو‌ ثابت است ‌و‌ بى زوال. پس‌ واى بر‌ كسى كه‌ از‌ تو‌ رخ برتافته ‌و‌ خوارى ‌و‌ نوميدى كسى راست كه‌ از‌ تو‌ نوميد گردد ‌و‌ بدترين شوربختى نصيب كسى است كه‌ به‌ حلم تو‌ فريفته آيد.

̶    در چنين حالتى چنين كسى چه بسيار عذابهاى گونه گون كه‌ خواهد چشيد ‌و‌ چه زمانهاى دراز كه‌ در‌ وادى عقاب تو‌ سرگردان خواهد ماند ‌و‌ ميان او‌ ‌و‌ سرآمدن اندوهش چه فاصله اى بعيد است ‌و‌ به‌ رهايى از‌ تنگنايى كه‌ در‌ ‌آن افتاده هيچ اميدش نيست. اى خداوند همه ‌ى‌ اينها كه‌ مى كنى بر‌ مقتضاى عدالت ‌و‌ انصاف توست كه‌ در‌ ‌آن نه جور بر‌ كس كنى نه ستم بر‌ كس روا دارى.

̶    بار خدايا، تو‌ حجتهاى خود در‌ پى يكديگر ‌و‌ به‌ يارى يكديگر اقامه كرده اى ‌و‌ دليلهاى خود از‌ ديرباز آشكار ساخته اى ‌و‌ پيش از‌ اين مردم را‌ از‌ عذاب خود بيم داده اى ‌و‌ از‌ روى تلطف ترغيب كرده اى ‌و‌ مثالها آورده اى ‌و‌ مهلتهاى دراز داده اى ‌و‌ عذاب خود به‌ تاخير افكنده اى هر‌ چند ياراى شتابت بود ‌و‌ در‌ كار مواخذت درنگ ورزيده اى هر‌ چند ياراى تعجيلت بود.

̶    نه درنگ ورزيدنت از‌ روى ناتوانى بوده است ‌و‌ نه مهلت دادنت نشانه ‌ى‌ سستى. اگر از‌ مواخذت دست بازداشته اى، نه از‌ روى غفلت بوده ‌و‌ اگر حكم خود به‌ تعويق افكنده اى، نه از‌ روى مدارا. بلكه تا‌ حجتت رساتر افتد ‌و‌ كرمت كامل تر ‌و‌ احسانت وافى تر ‌و‌ نعمتت تمام تر نمايان شود. همه ‌ى‌ اينها بوده است ‌و‌ همواره هست ‌و‌ خواهد بود.

̶    اى خداوند، حجت تو‌ فراتر از‌ ‌آن است كه‌ همه اش به‌ وصف گنجد ‌و‌ مجد ‌و‌ بزرگيت برتر از‌ ‌آن است كه‌ كس به‌ كنه ‌آن رسد ‌و‌ نعمتت بيشتر از‌ ‌آن است كه‌ در‌ شمار آيد ‌و‌ احسانت افزون تر از‌ ‌آن است كه‌ كمترين ‌آن را‌ شكر توان گفت.

̶    بار خدايا، خاموشى مى گزينم، كه‌ از‌ ستايشگريت ناتوانم ‌و‌ زبان برمى بندم، كه‌ از‌ تمجيد ‌و‌ تكريمت عاجزم. اى خداى من، نهايت كوشش من‌ اعتراف به‌ درماندگى من‌ است، نه آنكه نخواهم، كه‌ نمى توانم.

̶    بار خدايا، اين منم كه‌ آهنگ درگاه تو‌ كرده ام ‌و‌ خواهم كه‌ احسان ‌و‌ فضل نيكوى خويش از‌ من‌ دريغ ندارى. پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود بفرست ‌و‌ زمزمه ‌ى‌ مناجات مرا بشنو ‌و‌ دعاى مرا اجابت كن ‌و‌ امروز مرا با‌ نوميدى من‌ به‌ پايان مرسان ‌و‌ در‌ برابر خواسته هايم دست رد به‌ سينه ‌ى‌ من‌ مزن. اگر از‌ نزد تو‌ بازمى گردم يا‌ به‌ سوى تو‌ مى آيم، در‌ هر‌ حال گراميم دار، كه‌ تو‌ در‌ گزاردن كارهايت به‌ تنگنا نمى افتى ‌و‌ از‌ اداى آنچه از‌ تو‌ خواهند ناتوان نيستى. تو‌ بر‌ هر‌ كار قادرى. ‌و‌ لا‌ حول ‌و‌ لا‌ قوه الا بالله العلى العظيم
.

.............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo