در طلب رحمت بر‌ حاملان عرش ‌و‌ فرشتگان مقرب ديگر

̶    درود بر‌ حاملان عرشت ‌و‌ فرشتگانى كه‌ بى هيچگونه سستى در‌ تسبيح تواند ‌و‌ از‌ تقديس تو‌ ايشان را‌ ملال نيايد ‌و‌ از‌ پرستشت باز نمى ايستند ‌و‌ در‌ فرمانبرى از‌ تو‌ بى قصور كوشا مى باشند ‌و‌ از‌ نهايت اشتياق به‌ قربت غافل نمى مانند،

̶    يكى همان اسرافيل است دارنده ‌ى‌ صور (يا شيپور حاضر باش) كه‌ گوش بر‌ فرمان است تا‌ با‌ در‌ دميدن در‌ شيپور «بيدار شو!» خفتگان گور را‌ از‌ خواب مرگ بيدار كند

̶    ديگرى ميكائيل است كه‌ در‌ نزد تو‌ وى را‌ جايگاهى بلندست ‌و‌ در‌ طاعت تو‌ مقامى رفيع دارد

̶    و آنگاه فرشته امين وحى جبرئيل است كه‌ در‌ ميان اهل آسمانها مورد اطاعت ‌و‌ در‌ پيشگاه تو‌ مقرب است 

̶    و آنگاه درود باد بر‌ فرشته ‌ى‌ «روح» كه‌ از‌ عالم امر توست 

̶    و ‌آن «روح» ديگر كه‌ پرده دار فرشتگان مادون ترند در‌ ميان ساكنان آسمانهايت، ‌و‌ امانت دار پيامهاى تو‌ مى باشند

̶    و ‌آن فرشتگان كه‌ از‌ تلاش دلگير نمى گردند ‌و‌ از‌ هيچ رنجى واماندگى ‌و‌ سستى نشان نمى دهند ‌و‌ هواهاى نفسانى ايشان را‌ از‌ تسبيح تو‌ باز نمى دارد ‌و‌ سهو ناشى از‌ غفلت رشته ‌ى‌ بزرگداشت الهى را‌ در‌ پيشگاهش فرو نمى گسلد.

̶    از فروتنى ديده فروهشته ‌و‌ ياراى نگريستن در‌ تو‌ را‌ ندارند. سر‌ به‌ پائين فكنده اند ‌و‌ شوق ايشان به‌ چيزهائى كه‌ در‌ نزد توست افزون است. آنانند كه‌ دلباخته ‌ى‌ ياد عطاياى تواند ‌و‌ در‌ برابر شكوه كبرياى تو‌ خاشع ‌و‌ راكع اند

̶    و درود بر‌ ‌آن فرشتگانى كه‌ چون جهنم را‌ با‌ لهيب ‌آن بر‌ گناهكاران مشاهده كنند، گويند: «پاكا كه‌ تويى خداوندا، ما‌ تو‌ را‌ آنگونه كه‌ سزاوار عبادت تو‌ بود نپرستيديم!»

̶    پس درود باد بر‌ آنان ‌و‌ ‌آن گروه «ارواح مجرده» از‌ فرشتگانت ‌و‌ آنها كه‌ مقرب درگاه تواند ‌و‌ حاملان پيام غيبى به‌ سوى فرستادگانت ‌و‌ امناى وحى تو،

̶    و ‌آن گروه از‌ فرشتگانى را‌ كه‌ به‌ خود اختصاص داده اى ‌و‌ به‌ تقديس خود از‌ خوردن ‌و‌ آشاميدن بى نيازشان گردانيده اى ‌و‌ در‌ درون طبقات آسمانهايت جاى داده اى 

̶    و درود بر‌ ‌آن فرشتگان كه‌ در‌ اكناف آسمانها ايستاده اند كه‌ تا‌ چه وقت وعده ‌ى‌ الهى فرا مى رسد.

̶    درود بر‌ خازنان باران ‌و‌ رانندگان ابرها

̶    و بر‌ ‌آن فرشته اى كه‌ از‌ نهيب وى بانگ رعد شنيده مى شود ‌و‌ چون ابرها روان شوند از‌ دل ايشان آذرخشها جهيدن گيرد

̶    و بر‌ ‌آن فرشتگان كه‌ فرود آمدن دانه هاى برف ‌و‌ تگرگ را‌ پى گيرى مى كنند ‌و‌ همپاى قطره هاى باران فرود مى آيند، ‌و‌ درود بر‌ ‌آن فرشتگانى كه‌ نگاهبانان خزائن بادهايند ‌و‌ آنهايى كه‌ متصدى كوه هايند تا‌ مبادا از‌ هم فرو پاشند

̶    و ‌آن فرشتگانى كه‌ ميزان ‌و‌ اندازه ‌ى‌ بارانها را‌ به‌ ايشان آموخته اى.

̶    و درود بر‌ فرستادگان تو‌ از‌ سنخ فرشتگان به‌ سوى ساكنان زمين كه‌ يا‌ حامل محنت بلاى سخت ‌و‌ يا‌ نعمت دلپذيرند

̶    و درود بر‌ ‌آن فرستادگان ارجمند نيكو پى ‌و‌ ‌آن بزرگوارانى كه‌ كاتب ‌و‌ حافظ اعمال ما‌ مى باشند ‌و‌ درود بر‌ فرشته ‌ى‌ مرگ ‌و‌ يارانش ‌و‌ منكر ‌و‌ نكير ‌و‌ رومان، آزمايشگر گورها ‌و‌ ‌آن فرشتگان كه‌ بر‌ گرد بيت المعمور الهى در‌ چرخشند ‌و‌ بر‌ مالك ‌و‌ خازنان جهنم ‌و‌ رضوان ‌و‌ خدمتگزاران بهشت 

̶    و آنهايى كه‌ از‌ آنچه خدا به‌ ايشان دستور مى دهد سر‌ نمى پيچند ‌و‌ آنچه را‌ بدانها امر داده انجام مى دهند

̶    و آنان كه‌ بهشتيان را‌ گويند: «درود بر‌ شما به‌ پاس آنچه شكيبايى ورزيديد، سراى آخرت چه نيك سرايى است

̶    و درود بر‌ فرشتگان عذاب (يا: زبانيه) كه‌ چون بديشان فرمان رسد كه: «او را‌ بگيريد ‌و‌ در‌ زنجير كشيد ‌و‌ در‌ دوزخش اندازيد». بى درنگ، ‌و‌ بى آنكه گناهكار را‌ مهلت دهند، وى را‌ گريبان گيرند

̶    و درود بر‌ فرشتگانى كه‌ در‌ وهم ما‌ نمى گنجند ‌و‌ از‌ مكان ‌و‌ نقشى كه‌ ايفا مى كنند بى خبريم 

̶    و درود بر‌ فرشتگان ساكن هوا ‌و‌ زمين ‌و‌ آب ‌و‌ بر‌ هر‌ فرشته اى كه‌ بر‌ آفريده هايت گماشته اى 

̶    و درود باد بر‌ ايشان در‌ ‌آن روز كه‌ با‌ هر‌ كس فرشته اى است كه‌ وى را‌ همى راند ‌و‌ فرشته اى ديگرست كه‌ بر‌ كردارهاى وى گواهى مى دهد.

̶    و درود باد بر‌ آنان آنگونه درودى كه‌ كرامت ‌و‌ پاكى بر‌ كرامت ‌و‌ پاكى ايشان افزايد.

̶    بار خدايا! در‌ ‌آن هنگام كه‌ بر‌ فرشتگان ‌و‌ فرستادگانت درود مى فرستى ‌و‌ سلام ما‌ را‌ بديشان مى رسانى، پس‌ در‌ اين ذكر خير ‌و‌ درود بر‌ ايشان بر‌ ما‌ نيز رحمت فرماى، چرا كه‌ تو‌ بخشايشگر كريمى
.

..............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo