• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1152
3013
62487641
اوقات شرعی

شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه

    شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

دو بازوی قرآن - اسناد صحیفه سجادیه

09:49
2

ادامه بررسی اسناد صحیفه سجادیه

08:32
3

شرایط سیاسی زمان امام سجاد(ع)

09:40
4

شرح عنوان و موضوع این دعا - مکارم الاخلاق

10:05
5

فلسفه درود بر پیامبر و آل او در دعا(1)

08:07
6

فلسفه درود بر پیامبر و آل او در دعا(2)

11:59
7

خلاصه ای از مطالب قبل – مفهوم و جایگاه ایمان

11:06
8

ویژگی های ایمان مطلوب – اکمل الایمان

07:53
9

و خدایا یقین مرا افضل یقین ها قرار بده

14:21
10

و خدایا نیت مرا به بهترین نیّات برسان

12:08
11

نیت قبیح ، نیت حَسن ، نیت اَحسن

10:15
12

دو ویژگی احسن الاعمال : بهترین نیت و کیفیت

04:19
13

خدایا نیت مرا به لطف خود کامل قرار بده

08:34
14

کفایتم کن از آنچه مرا مشغول می کند(1)

11:44
15

کفایتم کن از آنچه مرا مشغول می کند(2)

07:56
16

مرا به آنچه که فردا خواستار آنی بکارگیر

07:18
17

بتوانم به کاری که برای آنم آفریده ای بپردازم

06:00
18

عبودیت ، غایت و هدف آفرینش ماست

09:39
19

بررسی کلی سه جمله دعای فوق

09:00
20

بیان یک حدیث قدسی از روضه بحار الانوار

05:27
21

کنترل میل های درونی و اتصال به پروردگار

09:32
22

نیاز به رزق مادی ، یک امتحان بزرگ است

10:45
23

مرا با طغیان در فراوانی مال امتحان نکن

10:08
24

مرا به چشم انتظاری روزی ، امتحان منما

10:41
25

خدایا مرا عزیز کن اما مبتلا به کبر نشوم

09:10
26

مفهوم و حقیقت عبودیت – بیان روایت

06:33
27

ادامه بیان روایت در مورد عبودیت(1)

07:32
28

ادامه بیان روایت در مورد عبودیت(2)

06:32
29

ادامه و تکمیل بحث عبودیت

05:47
30

عبادت مرا با خودپسندی فاسد مگردان(1)

07:12
31

عبادت مرا با خودپسندی فاسد مگردان(2)

09:20
32

عُجب و خودپسندی در رابطه با خلق و خدا

10:37
33

خدمات عالمان دینی- پاسخ به یک سوال

06:45
34

همراه عبادت، خدمت مستمر به مردم(1)

11:43
35

همراه عبادت، خدمت مستمر به مردم(2)

06:18
36

منّت گذاری ، عمل خیر را نابود می کند

08:59
37

ادامه بحث عُجب و مبحث جدید

12:10
38

مراحل برجستگی های اخلاق

05:29
39

خدایا مرا از فخرفروشی نگاه دار

11:10
40

به من رفعت نده مگر نزد خود خُرد باشم(1)

07:24
41

به من رفعت نده مگر نزد خود خُرد باشم(2)

07:39
42

عزت ظاهریم برابر با ذلت باطنی ام باشد

12:57
43

خدایا مرا به هدایت شایسته ای بهره مند ساز

10:07
44

هدایتی که چیزی را با آن عوض نکنم

09:49
45

ویژگی های هدایت الهی-استقامت در ایمان

08:32
46

ادامه بحث استقامت در ایمان(1)

09:40
47

ادامه بحث استقامت در ایمان(2)

10:05
48

مرا عُمر طویل ده مادامیکه در راه تو باشد(1)

08:07
49

مرا عُمر طویل ده مادامیکه در راه تو باشد(2)

11:59
50

خدایا خصلت ناپسندی در من باقی مگذار

11:06
51

خدایا کینه اهل دشمنی را به محبت بدل کن

07:53
52

و خدایا حسد اهل تجاوز را به مودت بدل کن

14:21
53

ظلم به خویشاوندان را به نیکی تبدیل کن

12:08
54

شرح مجدد نُه فقره قبلی دعا در سطح دیگر(1)

10:15
55

شرح مجدد نُه فقره قبلی دعا در سطح دیگر(2)

04:19
56

تفاوت معنای اهل و آل ، ادامه دعا

08:34
57

خدایا مرا بر دشمنم پیروز گردان

11:44
58

مومن هیچگاه ذلت نمی پذیرد

07:56
59

مکارم اخلاق، مجموع نرمش و درشتی است(1)

07:18
60

مکارم اخلاق، مجموع نرمش و درشتی است(2)

06:00
61

مرا موفق به اطاعت از مصلحان فرما(1)

09:39
62

مرا موفق به اطاعت از مصلحان فرما(2)

09:00
63

مرا در نصیحت خیانتکار یاری کن و ...

05:27
64

رفع نیازهای دیگران ، وظیفه مسلمان است

09:32
65

خدایا مرا به زیور صالحان آراسته کن

10:45
66

عدل اخلاقی ، حد اعتدال صفات است

10:08
67

خدایا مرا به فرو خوردن خشم آراسته کن

10:41
68

و زینت شوم به رفع تفرقه و اصلاح اختلافات

09:10
69

و بتوانم اعمال زشت خلق را بپوشانم

06:33
70

و تواضع و حُسن رفتار به من عطا کن

07:32
71

نیکو خُلق باشم و در فضایل سبقت گیرم

06:32
72

و بر غیر مستحق احسان نکنم

05:47
73

با دوام بر طاعت خود، اوصاف مرا کامل کن

07:12
74

زمان پیری، وسعت رزق و توان به من بده

09:20
75

خدایا مرا مبتلا مکن به سستی در عبادت

10:37
76

من در نقطه مقابل محبت تو قرار نگیرم

06:45
77

و همراه نشوم با کسی که از تو جدا شده

11:43
78

و همراه شوم با کسی که به تو پیوسته

06:18
79

بتوانم در هر ضرورتی به درگاه تو رو آورم

08:59
80

مرا به کمک خواهی از غیر خودت مبتلا مکن

12:10
81

خلاصه مطالب جلسه قبل - القائات شیطان

05:29
82

ادامه بحث القائات شیطان

11:10
83

سومین القاء شیطان : حسد

07:24
84

مثلث سعادت و فلاح : تذکر ، تفکر و تدبّر

07:39
85

تفکر و تدبّر – جمع بندی این فقره دعا

12:57
86

بدل کن رذایل اخلاقی مرا به نیکی ها(1)

10:07
87

بدل کن رذایل اخلاقی مرا به نیکی ها(2)

09:49
88

خلاصه مطالب جلسه قبل و تکمیل آن

08:32
89

خدایا زبان من در حمد و سپاس تو باشد

09:40
90

و اغراق در ستایش و شکر نعمت تو کنم

10:05
91

و به نیکی هایت اعتراف کنم و نعمت هایت را بشمارم

08:07
92

بدترین چیزها از نظر خداوند ، ظلم است

11:59
93

نکند گمراه شوم در حالی که بر هدایت من نیرومندی

11:06
94

خدایا من میهمان آمرزش تو شده ام

07:53
95

خدایا به فضل و کرمت اطمینان دارم

14:21
96

خدایا در برابر عظمتت ، شرمسار هستم(1)

12:08
97

خدایا در برابر عظمتت ، شرمسار هستم(2)

10:15
98

پروردگارا زبانم را به هدایت گویا کن

04:19
99

خدایا به پاک ترین روش توفیقم بده(1)

08:34
100

خدایا به پاک ترین روش توفیقم بده(2)

11:44
101

لزوم اعتدال در تمام امور زندگی (1)

07:56
102

لزوم اعتدال در تمام امور زندگی (2)

07:18
103

خدایا مرا اهل صواب و استواری قرار ده

06:00
104

و مرا از راهنمایان طریق هدایت قرار بده

09:39
105

خدایا مرا از بندگان صالح خود قرار ده

09:00
106

نفس مرا برای خودت خالص فرما(1)

05:27
107

نفس مرا برای خودت خالص فرما(2)

09:32
108

آنچه صلاح من است برایم باقی بگذار

10:45
109

خدایا در اندوه ها ، تو تکیه گاه من هستی

10:08
110

و در سختی ها ، استغاثه ام از درگاه توست

10:41
111

و نزد توست جایگزین نیکوی آنچه فاسد شود

09:10
112

و خدایا قبل از طلب ، حاجتم روا گردان

06:33
113

و از هول روز معاد ، مرا ایمنی ببخش

07:32
114

و خدایا به نعمتت ، مرا پرورش بده

06:32
115

خدایا مرا در سایه حمایت خودت قرار بده

05:47
116

خدایا مرا به استغناء نفس ، آراسته کن

07:12
117

خدایا حُسن ولایت به من عطا بفرما

09:20
118

خدایا صدق هدایت را به من عنایت کن

10:37
119

خدایا مرا به توانگری مالی آزمایش نکن

06:45
120

خدایا آرامش پسندیده به من عطا کن

11:43
121

نزدیک ترین فاصله بین بنده و خدا در دعاست

06:18
122

خدایا مرا از اسراف بازدار – انواع اسراف(1)

08:59
123

خدایا مرا از اسراف بازدار – انواع اسراف(2)

12:10
124

خدایا رزق مرا از تلف شدن نگاه دار

05:29
125

خدایا مرا به مسیر درست انفاق هدایت کن

11:10
126

خدایا مرا از سنگینی کسب و کار کفایت کن

07:24
127

سه حدیث از معصومین(ع) در رابطه با رزق

07:39
128

خدایا نکند سنگینی تبعات کار را به دوش بکشم

12:57
129

خدایا به قدرت خودت ، مرا به مطلوبم برسان

06:06
130

خدایا آبرویم را با توانگری حفظ کن

09:43
131

چرایی درخواست توانگری و عدم تنگدستی(1)

10:43
132

چرایی درخواست توانگری و عدم تنگدستی(2)

06:37
133

خدایا به من سلامتی بده که در عبادت تو صرف شود

08:32
134

خدایا فرصت های فراغت من در خودسازی باشد

09:39
135

و خدایا ترک حرام را که در اعتدال باشد روزی من بفرما

05:49
136

خدایا پایان عمر مرا به عفو خود ختم گردان

06:07
137

خدایا امیدی که به رحمت تو دارم محقق ساز

08:20
138

و خدایا در همه احوال ، عملم را شایسته گردان

11:49
139

و در اوقات غفلت ، مرا به یاد خود متذکر فرما(1)

05:41
140

و در اوقات غفلت ، مرا به یاد خود متذکر فرما(2)

06:25
141

خدایا مرا در مدت عمرم ، به طاعت خودت وادار

10:50
142

آخر دعا ، درود بر پیامبر و آل او و طلب حسنات

10:45
    فایل کامل شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه زمان
1

جلسه اول

43:36
2

جلسه دوم

51:52
3

جلسه سوم

55:41
4

جلسه چهارم

55:43
5

جلسه پنجم

54:32
6

جلسه ششم

46:59
7

جلسه هفتم

53:37
8

جلسه هشتم

52:44
9

جلسه نهم

56:42
10

جلسه دهم

78:00
11

جلسه یازدهم

52:51
12

جلسه دوازدهم

54:30
13

جلسه سیزدهم

50:47
14

جلسه چهاردهم

50:49
15

جلسه پانزدهم

53:54
16

جلسه شانزدهم

58:14
17

جلسه هفدهم

51:59
18

جلسه هجدهم

54:56
19

جلسه نوزدهم

55:29
20

جلسه بیستم

58:52

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo